HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. SPALIO 18 d. įsakymo Nr. 444 „Dėl ATLIEKŲ SĄVARTYNŲ ĮRENGIMO, EKSPLOATAVIMO, UŽDARYMO IR PRIEŽIŪROS PO UŽDARYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2014 m. liepos 17 d. Nr. D1-602

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymą Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“:

1. Papildau 2.6 papunkčiu:

2.6. 37.9 papunktis įsigalioja įdiegus atitinkamus regioninius nuotekų dumblo tvarkymo pajėgumus, bet ne vėliau kaip nuo 2015 metų sausio 1 d.“.

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintas Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisykles:

2.1. papildau 37.9 papunkčiu:

37.9. nuotekų dumblą.“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                             Kęstutis Trečiokas