LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIUBAVO DVARO SODYBOS paskelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo objektu ir šio objekto NEKILNOJAMoJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

 

2015 m. gruodžio 2 d. Nr. ĮV-818

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 10 straipsnio 3, 5 ir 7 dalimis bei 22 straipsniu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 39 straipsnio 3 dalimi, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 37.2 ir 37.5 papunkčiais ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 2, 5, 6, 8, 11, 14, 19, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 31-1, 31-2, 31-3, 31-4, 31-5, 31-6, 31-7 straipsniais įstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatas bei Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2015 m. lapkričio 17 d. teikimą Nr. (1.36.)2-2630:

1. S k e l b i u  Liubavo dvaro sodybą (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 899) valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

2. T v i r t i n u  pridedamą Liubavo dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 899) Vilniaus r. sav., Liubavo k., nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialųjį planą – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planą ir paveldotvarkos projektą.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. Liubavo dvaro sodyba (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 899) saugoma viešajam pažinimui ir naudojimui;

3.2. Liubavo dvaro sodybos reikšmingumą lemiančių vertingųjų savybių pobūdis (jų derinys) yra archeologinis-architektūrinis-dailės-inžinerinis-istorinis-kraštovaizdžio-memorialinis.

4. P a v e d u Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos per 5 darbo dienas nuo šio įsakymo pasirašymo dienos pateikti šį įsakymą ir jo 2 punkte nurodytą nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialųjį planą įregistruoti ir paskelbti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre bei paskelbti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos interneto tinklalapyje.  

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                                       Šarūnas Birutis