PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PLUNGĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO IR KAI KURIŲ

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO

NETEKUSIAIS GALIOS

 

2020 m. balandžio 23 d. Nr. T1-59

Plungė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsniu, Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, 21 punktu ir atsižvelgdama į Plungės socialinių paslaugų centro 2020 m. kovo  5d. raštą Nr.  S-308 (1.10), Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti biudžetinėje įstaigoje Plungės socialinių paslaugų centre teikiamų socialinių  paslaugų vienam asmeniui per mėnesį kainas:

1.1 Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose - 598,00 Eur (3,56 Eur/val.).

1.2. Dienos socialinės globos paslaugos Dienos centre:

1.2.1. kai maitinama vieną kartą per dieną – 825,00 Eur (4,90 Eur/val.);

1.2.2. kai maitinama  du kartus per dieną - 842,00 Eur (5,01 Eur/val.).

1.3. Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos Dienos centre - 212,50 Eur (1,27 Eur/val.).

1.4. Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos Dienos centre (su  maitinimu) - 267,00 Eur (1,60 Eur/val.).

1.5. Socialinės priežiūros paslaugos (pagalba į namus)  - 5,56 Eur/val.

1.6. Socialinės priežiūros paslaugos (apgyvendinimas  Krizių centre) - 233,70 Eur (7,79 Eur per parą).

1.7. Specialaus transporto paslaugų  teikimas  -  0,44 Eur/km.

1.8. Išlaidos maisto produktams įsigyti labdaros valgykloje maitinamo asmens pietums pagaminti:

1.8.1. pietus gaunantiems asmenims - 5,00 Eur per savaitę;

1.8.2. Dienos centre socialines paslaugas gaunantiems asmenims, kai maitinama vieną kartą per dieną - 1,80 Eur per dieną;

1.8.3. Dienos centre socialines paslaugas gaunantiems asmenims, kai maitinama du kartus per dieną - 2,60 Eur per dieną.

2. Pripažinti netekusiais galios;

2.1. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T1-92 „Dėl Plungės socialinių paslaugų centro specialiojo transporto paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1.2 punktą;

2.2. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. T1-272 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T1-92 „Dėl Plungės socialinių paslaugų centro specialiojo transporto paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

2.3. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T1-55 „Dėl Nemokamo maitinimo organizavimo labdaros valgykloje tvarkos aprašo patvirtinimo ir išlaidų maitinimui labdaros valgykloje nustatymo“ 2 punktą;

2.4. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimą Nr. T1-250 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T1-55 „Dėl Nemokamo maitinimo organizavimo labdaros valgykloje tvarkos aprašo patvirtinimo ir išlaidų maitinimui labdaros valgykloje nustatymo“ pakeitimo“ 1.2. punktą;

2.5. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-305 „Dėl Integralios pagalbos paslaugų teikimo asmenims namuose tvarkos aprašo ir dienos socialinės globos paslaugų asmenims teikimo namuose kainos patvirtinimo“ 2 punktą;

2.6. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimą Nr. T1-133 „Dėl Plungės socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos paslaugų kainos nustatymo“ ir jį keitusius sprendimus.

3. Sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. gegužės 1 dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Audrius Klišonis