VH3BW

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS 

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VISUOMENINIŲ KOMISIJŲ SUDARYMO

 

2016 m. sausio 20 d. Nr. 1-300

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 11 straipsnio 3.3 punktu ir siekdama  įtraukti visuomenę į miesto valdymą, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  

n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti šias Vilniaus miesto savivaldybės tarybos visuomenines komisijas:

1.1. Aplinkos ir energetikos;

1.2. Bendruomenės reikalų;

1.3. Bendruomenių saugumo ir viešosios tvarkos;

1.4. Gyvūnų priežiūros ir globos;

1.5. Komunalinio ūkio;

1.6. Kraštovaizdžio architektūros;                   

1.7. Kultūros;

1.8. Miesto planavimo;

1.9. Naujų ekonominės veiklos sričių;

1.10. Socialinių reikalų;

1.11. Sporto;

1.12. Švietimo ir jaunimo reikalų;

1.13. Tautinių bendrijų ir religijos reikalų;

1.14. Teisėsaugos, nusikalstamumo prevencijos ir viešosios tvarkos;

1.15. Transporto planavimo;

1.16. Turizmo plėtojimo;

1.17. Valstybinės kalbos reikalų;

1.18. Visuomenės sveikatos.

1.19. Želdynų planavimo.

2. Patvirtinti pridedamus:

2.1. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos visuomeninių komisijų veiklos nuostatus;

2.2. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos visuomenines komisijas kuruojančių komitetų sąrašą.

3. Nustatyti, kad kandidatus į visuomeninių komisijų narius siūlo bendruomeniniu, profesiniu ar veiklos pagrindu narius vienijančių organizacijų, institucijų atstovai, komisijų veiklą kuruojantys Vilniaus miesto savivaldybės tarybos komitetai. Kiekvienas Vilniaus mieste gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo taip pat turi teisę siūlyti savo kandidatūrą.

4. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Savivaldos plėtojimo komitetui parengti ir teikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybai tvirtinti Tarybos komitetuose suderintų kuruojamų visuomeninių komisijų sudėtį.

5. Pripažinti netekusiais galios:

5.1. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimą Nr. 1-273 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos visuomeninių komisijų sudarymo“;

5.2. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 24 d. sprendimą Nr. 1-1353 „Dėl Tarybos 2011-11-02 sprendimo Nr. 1-273 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos visuomeninių komisijų sudarymo“ pakeitimo“.

 

 

 

Meras                                                                                                                 Remigijus Šimašius

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2016 m. sausio 20 d.

sprendimu Nr. 1-300

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VISUOMENINIŲ KOMISIJŲ

VEIKLOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Visuomeninės komisijos (toliau – komisijos) yra Vilniaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – Tarybos) sprendimu sudaromos nuolatinės visuomeninės institucijos nagrinėti Vilniaus miesto  klausimus ir teikti siūlymus Tarybai bei jos komitetams dėl jų sprendimo. Komisijos yra skirtos padėti Tarybai ir  komitetams gauti gyventojų, bendruomenių ar profesiniu pagrindu narius vienijančių organizacijų, institucijų atstovų nuomonę nagrinėjamais klausimais.

2. Komisijos yra sudaromos iš Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje veikiančių bendruomenių ir (ar) profesiniu bei veiklos pagrindu narius vienijančių organizacijų, institucijų bei fizinių asmenų, kuriems rūpi komisijose nagrinėjami klausimai.

3. Kvietimas dalyvauti komisijų darbe yra skelbiamas Savivaldybės interneto tinklalapyje www.vilnius.lt.

4. Norinčios dalyvauti komisijų darbe Vilniaus miesto savivaldybėje veikiančios bendruomenės ir (ar) profesiniu bei veiklos pagrindu narius vienijančios organizacijos, institucijos bei fiziniai asmenys turi kreiptis į tos komisijos darbą kuruojantį Tarybos komitetą. Prašyme turi būti:

4.1. išdėstyti motyvai dirbti komisijoje;

4.2. pagrįstos sąsajos su komisijoje nagrinėjamais klausimais;

4.3. gyvenimo aprašymas;

4.4. nurodomi asmens ir jo pakaitinio, dalyvausiančio komisijos darbe, duomenys kontaktams (vardas, pavardė, pareigos bendruomenėje arba organizacijoje, pašto adresas korespondencijai, telefono Nr., el. pašto adresas, veiklos ar intereso sritis).

5. Komisijų veiklą kuruojantys komitetai esant poreikiui svarsto gautus prašymus ir priima sprendimą dėl atstovų įtraukimo į komisijų sudėtį ir kartą per ketvirtį teikia Tarybai juos tvirtinti .

6. Prašymo atmetimo atveju kuruojantys komitetai turi nurodyti atmetimo motyvus.

7. Komisijų sudėtį ir jų nuostatus siūlo kuruojantis komitetas. Taryba tvirtina komisijų veiklos nuostatus ir sudėtį.

8. Komisijų darbo trukmė 5 metai.

9. Komisijų narių skaičius neribojamas. Komisija negali turėti mažiau negu 3 narius.

10. Komisijų veikla nutrūksta Tarybai jas panaikinus kuruojančio Komiteto teikimu.

11. Komisijų pasiūlymai dėl problemų ar klausimų sprendimo yra rekomendacinio pobūdžio. Taryboje svarstant klausimą, kurį nagrinėjo komisija, jos prašymu privalo būti pateikiama komisijos nuomonė tuo klausimu.

 

II. KOMISIJŲ DARBO TVARKA

 

12. Pagrindinė komisijų darbo forma yra posėdis. Komisijų posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip sykį per 60 dienų. Komisijos posėdį šaukia komisijos pirmininkas, jo nesant – pavaduotojas. Pirmąjį komisijos posėdį šaukia kuruojančio komiteto pirmininkas ar jo įgaliotas kuruojančio komiteto narys.

13. Komisijos pačios nusistato savo darbotvarkę. Komisijos turi teisę kelti ir svarstyti, jų manymu, Vilniaus miestui svarbius savo srities klausimus ir teikti Tarybai bei komitetams pasiūlymus dėl sprendimų priėmimo. Informaciją apie svarstytus klausimus ir priimtus sprendimus jas kuruojantiems komitetams komisijos pateikia ne vėliau kaip per 3 dienas po posėdžio.

14. Klausimus komisijoms svarstyti gali teikti Tarybos komitetai. Komisijos yra laisvos apsispręsti, kuriuos Komitetų teikiamus klausimus nagrinėti.

15. Komisijos savo pirmajame posėdyje išsirenka pirmininkus, pavaduotojus, sekretorius komisijos narių balsų dauguma. Kas metai pirmininkai atsiskaito komisijoms.

16. Iki išrenkant komisijų pirmininkus, posėdžiams vadovauja vyriausi komisijų nariai arba kuruojančio Tarybos komiteto pirmininkas ar jo įgaliotas komiteto narys.

17. Komisijų posėdžiuose sekretorių pareigas atlieka komisijų išrinkti sekretoriai.  

18. Komisijų posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau  kaip  pusė visų jų narių. Komisijų nariai tris kartus iš eilės be pateisinamos priežasties neatvykę į posėdžius gali būti komisijų pirmininkų siūlomi Komitetams teikti Tarybai išbraukti iš komisijų sąrašo.

19. Posėdžiai yra protokoluojami. Posėdžių protokolus ir sprendimus, pasirašytus posėdžio pirmininko ir sekretoriaus, posėdžių sekretoriai siunčia kuruojantiems Tarybos komitetams.

20. Kuruojantys komitetai, apsvarstę pateiktą visuomeninių komisijų medžiagą, ne vėliau kaip per 30 dienų informuoja komisijas apie klausimų sprendimo eigą.

21. Komisijų sprendimai priimami posėdžiuose dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra pirmininko balsas.

22. Visuomeninių komisijų pirmininkai arba jų deleguoti atstovai kviečiami dalyvauti Tarybos komitetų arba komisijų posėdžiuose, kai svarstomi komisijų kompetencijai priskirti klausimai.

23. Visi komisijų posėdžiai yra vieši – juose gali dalyvauti žiniasklaidos atstovai, bendruomenių, politinių partijų, visuomeninių organizacijų įgalioti ar pavieniai asmenys, Tarybos nariai, savivaldos įstaigų atstovai, Savivaldybės administracijos specialistai. Komisijos į savo posėdžius gali kviesti ir kitus asmenis iš įstaigų, įmonių ir organizacijų, susijusių su nagrinėjamais klausimais.

 

III. KOMISIJŲ TEISĖS

 

24. Komisijos turi tokias teises:

24.1. gauti informaciją nagrinėjamu klausimu (išskyrus žinias, kurios sudaro valstybės arba komercinę paslaptį) iš bet kurios savivaldos institucijos, Savivaldybės administracijos, Savivaldybės įstaigos, organizacijos ar įmonės, kitų Savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų ir organizacijų, taip pat bendruomenių, politinių partijų, visuomeninių organizacijų atstovų, jeigu tam neprieštarauja nurodytų bendruomenių, partijų, organizacijų įstatai (statutai);

24.2. pateikti klausimus (anketas) gyventojams, kai siekiama sužinoti jų nuomonę nagrinėjamu klausimu, organizuoti susitikimus su gyventojais, gyventojų bendrijomis;

24.3. rengti ir teikti Tarybos komitetams sprendimų projektus miestui svarbiais klausimais;

24.4. siūlyti Tarybai savo iniciatyva paskelbti gyventojų apklausą dėl nagrinėjamo klausimo sprendimo;

24.5. skelbti Savivaldybės žiniasklaidoje skelbimus ir informaciją apie komisijų veiklą.

 

IV. KOMISIJŲ VEIKLOS FINANSAVIMAS

 

25. Vilniaus miesto savivaldybė suteikia patalpas komisijų posėdžiams.

26. Komisijų nariai dirba komisijose visuomeniniais pagrindais  neatlygintinai.

______________


 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2016 m. sausio 20  d.

sprendimu Nr. 1-300

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VISUOMENINES KOMISIJAS KURUOJANČIŲ KOMITETŲ SĄRAŠAS

 

Eil. nr.

KURUOJANTIS KOMITETAS

VISUOMENINĖ KOMISIJA

1.

Aplinkos ir energetikos

1. Aplinkos ir energetikos

 

 

2.

 

Ekonomikos ir finansų

1.   Turizmo plėtojimo

2.   Naujų ekonominės veiklos sričių

 

3.

 

Kultūros, švietimo ir sporto

1.   Kultūros

2.   Sporto

3.   Švietimo ir jaunimo reikalų

4.   Valstybinės kalbos reikalų

 

4.

Miesto planavimo ir plėtros

1.   Miesto planavimo

2.   Kraštovaizdžio architektūros

3.   Transporto planavimo

4.   Želdynų planavimo

 

5.

Paslaugų ir miesto ūkio

1.   Komunalinio ūkio

2.   Teisėsaugos, nusikalstamumo prevencijos ir viešosios tvarkos

 

 

 

6.

 

 

Savivaldos plėtojimo

1.   Bendruomenės reikalų

2.   Tautinių bendrijų ir religijos reikalų

3.   Bendruomenių saugumo ir viešosios tvarkos

 

7.

Socialinių reikalų

1.   Socialinių reikalų

2.   Gyvūnų priežiūros ir globos

 

8.

Sveikatos

 

1.   Visuomenės sveikatos

______________