LIETUVOS KULTŪROS TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL EKSPERTŲ DARBO GRUPIŲ SUDARYMO

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio 29 d. Nr. 4LKT-29(1.3E)

Vilnius

 

 

Lietuvos kultūros taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos įstatymo 10 straipsniu, nutaria:

1. Patvirtinti Ekspertų darbo grupių sudarymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos kultūros tarybos 2021 m. rugsėjo 29 d. nutarimą Nr. 4LKT-19(1.3 E) „Dėl Ekspertų darbo grupių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Šis nutarimas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

Tarybos pirmininkė                                                                                                        Asta Pakarklytė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos kultūros tarybos

2021 m. gruodžio 29 d. nutarimu

Nr. 4LKT-29(1.3E)

 

EKSPERTŲ DARBO GRUPIŲ SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

 

IBENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ekspertų darbo grupių sudarymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos kultūros tarybai (toliau – Taryba) ekspertinio vertinimo paslaugas teikiančių ekspertų darbo grupių (toliau – darbo grupės) sudarymo tvarką, taikomą Tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų sričių ir programų, išskyrus programą „Tolygi kultūrinė raida“, konkursams pateiktų paraiškų vertinimui.

2. Pirmasis kvietimas ateinančių metų finansavimui gauti pagal Tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamas sritis, programas, jų veiklas ir pirmasis kvietimas ateinančių metų Tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamoms valstybės stipendijoms gauti gali būti suprantami kaip vienas kvietimas.

3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-1487 „Dėl Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių ir Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

IIDARBO GRUPIŲ SUDARYMAS

 

4. Darbo grupės yra sudaromos kiekvienam kvietimui pagal Tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamas sritis, programas, jų veiklas ar projektų grupes (toliau – Tarybos finansuojamos sritys) iš ne mažiau kaip trijų ir ne daugiau kaip devynių toje pačioje arba skirtingose kultūros, meno ar kitose veiklos srityse specialiųjų žinių ir įgūdžių (toliau – kompetencija) turinčių ekspertų, kurie:

4.1. yra įtraukti į Tarybos ekspertų duomenų bazę Tarybos narių susirinkimo nutarimu tvirtinamame Ekspertų atrankos apraše (toliau – Ekspertų atrankos aprašas) nustatyta tvarka (toliau – TEDB ekspertai);

4.2. gali nebūti įtraukti į Tarybos ekspertų duomenų bazę, tačiau yra kviečiami dalyvauti darbo grupės (-ių) veikloje Tarybos narių susirinkimo sprendimu kaip paraiškoms įvertinti reikalingą kompetenciją turintys asmenys (toliau – išoriniai ekspertai). Išoriniu ekspertu negali būti asmuo, kuris su bent vienu Tarybos narių susirinkimo nariu yra susijęs santuokos, partnerystės, artimos giminystės ar svainystės ryšiais[1]. Išoriniams ekspertams taikomi tie patys nepriekaištingos reputacijos[2] reikalavimai kaip ir TEDB ekspertams.

5. Atsižvelgdamas į Tarybos finansuojamų sričių turinį, Kultūros ir meno skyrius parengia ir Tarybos narių susirinkimui teikia tvirtinti kvietimo (-ų) metu veiksiančių darbo grupių struktūrą (toliau – darbo grupių struktūra), kurioje nurodoma:

5.1. darbo grupių dydžiai, išreikšti konkrečiu kiekvienos darbo grupės veikloje dalyvausiančių ekspertų skaičiumi;

5.2. kompetencijų paskirstymas kiekvienoje darbo grupėje, išreikštas šiais būdais:

5.2.1. nurodant, kokią (-ias) konkrečią (-ias) kompetenciją (-as) turintis (-ys) TEDB ekspertas (-ai) yra reikalingas (-i). Jeigu darbo grupei reikalingi daugiau nei vienos kompetencijos TEDB ekspertai, kompetencijos išreitinguojamos pagal svarbą. Jeigu kelios kompetencijos nurodomos vienoje lentelės eilutėje, laikoma, kad tokios kompetencijos nurodytoje finansuojamoje srityje yra vienodos svarbos;

5.2.2. nurodant, kokią (-ias) konkrečią (-ias) kompetenciją (-as) turintis (-ys) išorinis (-iai) ekspertas (-ai) yra reikalingas (-i);

5.2.3. nurodant, kiek kompetencijų, proporcingai pagal darbo grupės vertinimui pateiktose paraiškose nurodytą atskirų kultūros ir meno sričių kiekį, turinčių ekspertų yra reikalinga. Jeigu darbo grupės vertinimui pateiktose paraiškose nurodytą atskirą kultūros ir meno sritį atitinka kelios kompetencijos, t. y. kultūros ir meno srities istorijos ir (ar) teorijos, ir (ar) meno praktikos kompetencija (-os), taip pat gali būti nurodoma, kiek kultūros ir meno srities istorijos ir (ar) teorijos, ir (ar) meno praktikos kompetenciją (-as) turinčių ekspertų yra reikalinga;

5.2.4. nurodant, kiek kompetencijų, proporcingai pagal darbo grupės vertinimui pateiktose paraiškose nurodytą atskirų kultūros ir meno sričių prašomų skirti lėšų sumą, turinčių ekspertų yra reikalinga. Jeigu darbo grupės vertinimui pateiktose paraiškose nurodytą atskirą kultūros ir meno sritį atitinka kelios kompetencijos, t. y. kultūros ir meno srities istorijos ir (ar) teorijos, ir (ar) meno praktikos kompetencija (-os), taip pat gali būti nurodoma, kiek kultūros ir meno srities istorijos ir (ar) teorijos, ir (ar) meno praktikos kompetenciją (-as) turinčių ekspertų yra reikalinga.

5.3. Tarybos finansuojamos sritys, kurių paraiškas turi vertinti tie patys ekspertai, t. y. darbo grupės, kurių sudėtis turi būti tokia pati;

5.4. pakaitinės kompetencijos, t. y. kompetencijos, kurias turintys TEDB ekspertai bus įtraukiami į darbo grupes, jei dėl objektyvių priežasčių nebus galimybės jų sudaryti iš Aprašo 5.2 papunktyje nurodytas kompetencijas turinčių TEDB ekspertų. Pakaitinės kompetencijos kiekvienai kompetencijai išreitinguojamos pagal svarbą. Jeigu kelios kompetencijos nurodomos vienoje lentelės eilutėje, laikoma, kad tokios kompetencijos yra vienodos svarbos.

6. Darbo grupės sudaromos iš eilės, pradedant nuo Tarybos finansuojamos srities, kurios paraiškose nurodyta prašomų skirti lėšų suma didžiausia. Tarybos finansuojamų sričių, kurių paraiškas turi vertinti tie patys ekspertai, darbo grupė sudaroma bendra šiame punkte nurodyta tvarka, vadovaujantis ne atskirų, o visų šių Tarybos finansuojamų sričių paraiškose nurodyta prašomų skirti lėšų suma.

7. Jeigu ekspertų pasiskirstymas darbo grupėje pagal kompetencijas yra išreikštas Aprašo 5.2.3 ir (ar) 5.2.4 papunkčiuose nurodytais būdais, prieš pradedant sudaryti darbo grupes yra nustatomas tikslus kompetencijų poreikis kiekvienoje iš jų.

8. Darbo grupės iš TEDB ekspertų sudaromos atsižvelgiant į:

8.1. TEDB eksperto turimą kompetenciją;

8.2. TEDB eksperto turimos kompetencijos įvertinimą, skirtą Ekspertų atrankos apraše nustatyta tvarka, (toliau – balas);

8.3. TEDB eksperto anketos pateikimo datą;

8.4. nešališkumo principą;

8.5. kitas šiame Apraše nurodytas aplinkybes.

9. Darbo grupės iš išorinių ekspertų ar išorinių ir TEDB ekspertų sudaromos atsižvelgiant į:

9.1. eksperto turimą kompetenciją;

9.2. nešališkumo principą;

9.3. kitas šiame Apraše nurodytas aplinkybes.

10. Darbo grupės iš TEDB ekspertų sudaromos šia tvarka:

10.1. ekspertai, turintys reikalingas kompetencijas, išreitinguojami pagal jos įvertinimo balą nuo didžiausiu iki mažiausiu balu įvertintą kompetenciją turinčio eksperto atskirai pagal kiekvieną reikalingą kompetenciją ar kelias vienodos svarbos kompetencijas. Tuo atveju, kai kelių ekspertų kompetencija yra įvertinta vienodu balu, eilėje aukščiau įrašomas tas ekspertas, kurio anketos pateikimo data ir registracijos duomenys yra ankstesni;

10.2. iš kiekvieno Aprašo 10.1 papunktyje nustatyta tvarka išreitinguoto ekspertų sąrašo iš eilės nuo didžiausiu balu įvertintą kompetenciją turinčio eksperto yra atrenkama tiek ekspertų, kiek yra numatyta tokios kompetencijos ekspertų darbo grupėje, patvirtintoje šio Aprašo 5 punkte nustatyta tvarka. Atrenkami tik tie ekspertai, kuriuos įtraukus į darbo grupę nėra pažeidžiami Aprašo 15–18 punktuose numatyti reikalavimai;

10.3. jei dėl objektyvių priežasčių (trūksta darbo grupių struktūroje numatytas kompetencijas turinčių ekspertų ir kt.) nėra galimybės darbo grupę sudaryti Aprašo 10.2 papunktyje numatyta tvarka, į darbo grupę įtraukiami pakaitines kompetencijas turintys ekspertai eilės tvarka nuo aukščiausiai Aprašo 5.4 papunktyje nustatyta eilės tvarka pateiktas pakaitines kompetencijas turinčių ekspertų iki žemiausiai Aprašo 5.4 papunktyje nustatyta eilės tvarka pateiktas pakaitines kompetencijas turinčių ekspertų. Ekspertai atrenkami eilės tvarka nuo didžiausiu balu įvertintą kompetenciją turinčio eksperto iki mažiausiu balu įvertintą kompetenciją turinčio eksperto atskirai pagal kiekvieną šiame papunktyje nustatyta eilės tvarka nurodytą pakaitinę kompetenciją ar kelias vienodos svarbos kompetencijas. Tuo atveju, kai kelių ekspertų kompetencija yra įvertinta vienodu balu, atrenkamas tas ekspertas, kurio anketos pateikimo data yra ankstesnė. Atrenkami tik tie pakaitinę kompetenciją turintys ekspertai, kuriuos įtraukus į darbo grupę nėra pažeidžiami Aprašo 15–18 punktuose numatyti reikalavimai;

10.4. atrinkus ekspertus nustatoma, ar yra tinkamai įgyvendintas nešališkumo principas:

10.4.1. ar toje pačioje darbovietėje nedirba daugiau nei pusė darbo grupės narių;

10.4.2. ar ekspertas nėra atrinktas į Tarybos finansuojamos srities darbo grupę, kuri vertins šio eksperto Tarybai pateiktą paraišką valstybės stipendijai kultūros ir meno kūrėjams gauti;

10.4.3. ar nėra pažeidžiami Aprašo 12 ir 13 punktuose numatyti reikalavimai.

10.5. nustačius, kad nešališkumo principas nėra tinkamai įgyvendintas, Aprašo 10.4.1 papunktyje numatytu atveju iš darbo grupės yra šalinami ekspertai eilės tvarka nuo žemiausiai Aprašo 5.4 papunktyje nustatyta eilės tvarka pateiktas pakaitines kompetencijas turinčių ekspertų iki aukščiausiai Aprašo 5.4 papunktyje nustatyta eilės tvarka pateiktas pakaitines kompetencijas turinčių ekspertų, kurių darbdavys yra toks pats kaip daugumos darbo grupės narių. Ekspertai šalinami eilės tvarka nuo mažiausiu balu įvertintą kompetenciją turinčio eksperto iki didžiausiu balu įvertintą kompetenciją turinčio eksperto atskirai pagal kiekvieną šiame papunktyje nustatyta eilės tvarka nurodytą pakaitinę kompetenciją ar kelias vienodos svarbos kompetencijas. Jei į darbo grupę nebuvo įtraukti pakaitines kompetencijas turintys ekspertai, iš darbo grupės šalinami ekspertai eilės tvarka nuo žemiausiai Aprašo 5.2.1 papunktyje nustatyta eilės tvarka pateiktas kompetencijas turinčių ekspertų iki aukščiausiai Aprašo 5.2.1 papunktyje nustatyta eilės tvarka pateiktas kompetencijas turinčių ekspertų, kurių darbdavys yra toks pats kaip daugumos darbo grupės narių. Ekspertai šalinami eilės tvarka nuo mažiausiu balu įvertintą kompetenciją turinčio eksperto iki didžiausiu balu įvertintą kompetenciją turinčio eksperto atskirai pagal kiekvieną šiame papunktyje nustatyta eilės tvarka nurodytą kompetenciją ar kelias vienodos svarbos kompetencijas. Tuo atveju, kai kelių ekspertų kompetencija yra įvertinta vienodu balu, šalinamas tas ekspertas, kurio anketos pateikimo data yra vėlesnė. Jei šia tvarka pašalinus ekspertus nėra galimybės sudaryti nešališkumo principus atitinkančią darbo grupę su darbo grupių struktūroje nurodytomis kompetencijomis, tuomet šalinamas mažiausią balą turintis ekspertas, kurį pašalinus įmanoma sudaryti nešališkumo principus atitinkančią darbo grupę. Aprašo 10.4.2, 10.4.3 ir 24 papunkčiuose numatytais atvejais šalinamas ekspertas, neatitinkantis šiuose papunkčiuose numatytų reikalavimų. Pašalintas ekspertas yra keičiamas kitu tokią pačią didžiausiu balu įvertintą kompetenciją turinčiu ekspertu iš Aprašo 10.1 papunktyje nustatyta tvarka išreitinguotų ekspertų, kurį įtraukus į darbo grupės sudėtį yra tinkamai įgyvendinamas nešališkumo principas ir kitos Apraše nurodytos nuostatos. Pašalintas pakaitinę kompetenciją turintis ekspertas yra keičiamas didžiausiu balu įvertintą kompetenciją, kuri buvo numatyta darbo grupių struktūroje, turinčiu ekspertu iš Aprašo 10.1 papunktyje nustatyta tvarka išreitinguotų ekspertų, kurį įtraukus į darbo grupės sudėtį yra tinkamai įgyvendinamas nešališkumo principas ir kitos Apraše nurodytos nuostatos.

11. Darbo grupės iš išorinių ekspertų arba išorinių ir TEDB ekspertų sudaromos šia tvarka:

11.1. darbo grupių struktūroje numatyti darbo grupės TEDB ekspertai atrenkami Aprašo 10 punkte numatyta tvarka, tačiau vertinant Aprašo 10.4.1 punkte nurodytą ekspertų nešališkumo principą, darbo grupės narių skaičiumi laikomas bendras darbo grupės narių skaičius įskaitant ir išorinius ekspertus;

11.2. atrinkus darbo grupės TEDB ekspertus, Tarybos narių susirinkimo nutarimu kviečiami išoriniai ekspertai, kuriuos įtraukus į darbo grupę:

11.2.1. nėra pažeidžiami Aprašo 17 ir 18 punktuose numatyti reikalavimai;

11.2.2. tinkamai įgyvendinamas nešališkumo principas, nurodytas Aprašo 10.4 punkte.

12. Sudarant darbo grupę programai „Nacionaliniai paviljonai Venecijos bienalėje“ į darbo grupę negali būti įtraukti ekspertai, kai jie ir su jais santuokos, partnerystės, artimos giminystės ar svainystės ryšiais[3] susiję asmenys yra atitinkamos programos pareiškėjo (juridinio asmens) dalyviai, darbuotojai ar per kalendorinius metus iki darbo grupių sudarymo dienos yra gavę iš šio juridinio asmens didesnį nei 3 000 Eur atlygį už suteiktas paslaugas.

13. Sudarant darbo grupę programai „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas“ ar bet kuriai programos „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ veiklai (toliau – strateginės programos) į darbo grupę negali būti įtraukti ekspertai, kai jie ir (arba) su jais santuokos, partnerystės, artimos giminystės ar svainystės ryšiais susiję asmenys yra daugiau nei dviejų atitinkamos strateginės programos pareiškėjų (juridinio asmens) dalyviai, darbuotojai ar per kalendorinius metus iki darbo grupių sudarymo dienos yra gavę iš šio juridinio asmens didesnį nei 3 000 Eur atlygį už suteiktas paslaugas.

14. Į strateginės programos darbo grupę įtraukti išoriniai ekspertai gali būti kviečiami vertinti atitinkamos strateginės programos paraiškas visą šių projekto vykdytojų finansavimo laikotarpį, kuris numatytas Tarybos nutarimu tvirtinamame Kultūros organizacijų ir renginių atrankų tvarkos apraše (toliau – Kultūros organizacijų ir renginių atrankų tvarkos aprašas).

15. Į strateginės programos darbo grupę Aprašo 10 punkte numatyta tvarka įtraukti TEDB ekspertai gali vertinti atitinkamos strateginės programos paraiškas tik vieną kartą per visą šių projekto vykdytojų finansavimo laikotarpį, numatytą Kultūros organizacijų ir renginių atrankų tvarkos apraše.

16. Į ekspertų darbo grupę negali būti įtraukiamas TEDB ekspertas, kai jam iki eksperto kadencijos pabaigos yra likę mažiau nei 10 darbo dienų.

17. Ekspertas gali vertinti ne daugiau kaip 250 paraiškų, pateiktų vieno kvietimo metu, išskyrus, kai pagal vieną Tarybos finansuojamą sritį yra pateikta daugiau nei 250 paraiškų. Tokiu atveju pagal šią Tarybos finansuojamą sritį sudarytoje darbo grupėje esantys ekspertai vertina visas jai pateiktas paraiškas.

18. Ekspertas kvietimo metu gali būti įtrauktas į ne daugiau kaip 3 darbo grupes.

19. Jei dėl objektyvių priežasčių nėra galimybės įgyvendinti 17–18 punktuose nurodytų principų, darbo grupė gali būti sudaroma jų neįgyvendinant.

20. Jei dėl objektyvių priežasčių nėra galimybės įgyvendinti nešališkumo principo aspekto, nurodyto Aprašo 10.4.1 papunktyje (visų reikalingą kompetenciją turinčių ekspertų darbovietė yra ta pati), darbo grupė gali būti sudaroma jo neįgyvendinant.

21. Jei dėl objektyvių priežasčių nėra galimybės darbo grupės sudaryti iš TEDB ekspertų, numatytų darbo grupių struktūroje (kvietimo (-ų) metu veiksiančių darbo grupių struktūroje Tarybos finansuojamai sričiai numatytų kompetencijų ekspertų nėra Tarybos ekspertų duomenų bazėje, trūksta darbo grupių struktūroje numatytas kompetencijas turinčių ekspertų, pakaitines kompetencijas turinčių ekspertų kompetencijos nėra tinkamos konkrečiai finansuojamai sričiai vertinti ir kt.), Tarybos narių susirinkimo nariai gali priimti sprendimą palikti mažesnį darbo grupės narių skaičių nei buvo numatytas darbo grupių struktūroje arba į darbo grupę įtraukti išorinį ekspertą, kurį įtraukus į darbo grupę tinkamai įgyvendinamos šio Aprašo nuostatos.

22. Po darbo grupės sudarymo nuo darbo grupei paskirto klausimo svarstymo nusišalinus daugiau nei pusei darbo grupės narių (o kai darbo grupė sudaryta iš 3 narių – bent vienam jos nariui) ar dėl kitų priežasčių darbo grupėje likus mažiau nei pusei darbo grupės narių (o kai darbo grupė sudaryta iš 3 narių – likus mažiau nei trims darbo grupės nariams), į darbo grupės sudėtį Aprašo 10 punkte nustatyta tvarka yra įtraukiamas papildomas ekspertas, turintis tokią kompetenciją, kokią turėjo ir dauguma nuo klausimo (-ų) svarstymo nusišalinusių ekspertų. Jei nuo klausimo (-ų) svarstymo nusišalino po lygiai skirtingas kompetencijas turinčių ekspertų, į darbo grupės sudėtį įtraukiamas ekspertas, turintis tokią kompetenciją, kokią turėjo ir nuo klausimo (-ų) svarstymo nusišalinęs (-ę) ekspertas (-ai) ir kurio (-ių) kompetencija yra pateikta aukščiau Aprašo 5.2.1 papunktyje nustatyta eilės tvarka. Jei nuo klausimo (-ų) svarstymo nusišalino pakaitinę kompetenciją turintis (-ys) ekspertas (-ai), į darbo grupės sudėtį įtraukiamas kompetenciją, kuri buvo numatyta darbo grupių struktūroje ir kurią Apraše nustatyta tvarka pakeitė pakaitinė kompetencija, turintis ekspertas, kurį įtraukus į darbo grupę yra tinkamai įgyvendinamos Aprašo nuostatos. Papildomi ekspertai atrenkami eilės tvarka nuo didžiausiu balu įvertintą kompetenciją turinčio eksperto iki mažiausiu balu įvertintą kompetenciją turinčio eksperto atskirai pagal kiekvieną šiame papunktyje nustatyta eilės tvarka nurodytą kompetenciją ar kelias vienodos svarbos kompetencijas. Tuo atveju, kai kelių ekspertų kompetencija yra įvertinta vienodu balu, atrenkamas tas ekspertas, kurio anketos pateikimo data yra ankstesnė; Papildomas (-i) ekspertas (-ai) svarsto tik tokį klausimą, nuo kurio svarstymo nusišalino daugiau nei pusė darbo grupės narių (o kai darbo grupė sudaryta iš 3 narių – bent vienas jos narys) ar kurį (-iuos) svarstyti turėjusioje darbo grupėje lieka mažiau nei pusė darbo grupės narių (o kai darbo grupė sudaryta iš 3 narių – likus mažiau nei trims darbo grupės nariams).

 

IIIBAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Šiame Apraše nustatyta tvarka sudarytos darbo grupės sudėtį tvirtina Tarybos pirmininkas įsakymu.

24. Kilus pagrįstam įtarimui, kad šiame Apraše nustatyta tvarka sudarytos darbo grupės sudėtis dėl objektyvių priežasčių (darbo grupės nariais yra ekspertai, susiję santuokos, partnerystės, artimos giminystės ar svainystės ryšiais ir kt.) gali turėti neigiamą įtaką objektyviam, nepriklausomam, nešališkam, konfidencialiam, skaidriam vertinimo procesui, Tarybos pirmininkas priima sprendimą dėl tokios darbo grupės sudėties pakeitimo šio Aprašo 10.5 papunktyje nustatyta tvarka.

25. Darbo grupės nariams informacija apie darbo grupės narių skaičių ir kitų darbo grupės narių tapatybes suteikiama ne anksčiau kaip pirmojo darbo grupės posėdžio metu, kuris organizuojamas Tarybos pirmininko tvirtinamo Ekspertų darbo reglamento (toliau – Ekspertų darbo reglamentas) nustatyta tvarka.

26. Į darbo grupės sudėtį įtraukti ekspertai yra raštu kviečiami sudaryti atlygintinų paslaugų teikimo sutartį. Kartu su šia sutartimi ekspertas privalo pasirašyti Tarybos narių susirinkimo tvirtinamos formos Lietuvos kultūros tarybos eksperto nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą.

27. TEDB ekspertui atsisakius vertinti finansuojamos srities paraiškas arba atsiradus ar paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių ekspertas vertinti paraiškų negali, jis keičiamas kitu ekspertu, atrinktu Aprašo 10 punkte nustatyta tvarka.

28. Išoriniam ekspertui atsisakius vertinti finansuojamos srities paraiškas arba atsiradus ar paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių ekspertas vertinti paraiškų negali, jis keičiamas kitu ekspertu, atrinktu Aprašo 11 punkte nustatyta tvarka.

29. Eksperto, kaip darbo grupės nario, įgaliojimai prasideda jį šio Aprašo nustatyta tvarka įtraukus į darbo grupės sudėtį ir baigiasi asmenims, kurie gavo finansavimą pagal darbo grupės vertintas paraiškas, teisės aktuose nustatyta tvarka atsiskaičius už gautą finansavimą ir Tarybai patvirtinus, kad toks atsiskaitymas yra tinkamas.

30. Ekspertų darbo organizavimą, jiems teikiant ekspertinio vertinimo paslaugas Tarybai, nustato Ekspertų darbo reglamentas.

31. Konkursinių metų finansuojamų sričių ir (ar) programų paraiškas vertinusių ekspertų darbo grupių personalinės sudėtys yra viešinamos ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Tarybos finansavimo sprendimo priėmimo dienos.

32. Apraše nustatyta tvarka priimti sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_____________[1] asmenys, susiję santuokos, partnerystės, giminystės ar svainystės ryšiais šiuo atveju yra: sutuoktiniai ar partneriai (asmenys, gyvenantys kartu, bet neįregistravę santuokos), vaikai ir įvaikiai, jų sutuoktiniai ar partneriai ir jų vaikai, Tarybos susirinkimo nario ir jo sutuoktinio ar partnerio seneliai, tėvai ir įtėviai, broliai ir seserys, jų vaikai ir jų sutuoktiniai ar partneriai.

[2] kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme.

[3] asmenys, susiję santuokos, partnerystės, giminystės ar svainystės ryšiais šiuo atveju yra: sutuoktiniai ar partneriai (asmenys, gyvenantys kartu, bet neįregistravę santuokos), vaikai ir įvaikiai, jų sutuoktiniai ar partneriai ir jų vaikai, eksperto ir jo sutuoktinio ar partnerio seneliai, tėvai ir įtėviai, broliai ir seserys, jų vaikai ir jų sutuoktiniai ar partneriai.