1

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL maisto produktų, įskaitant rankų darbo maisto produktus, MAISTINGUMO DEKLARACIJOS

 

2018 m. balandžio 23 d. Nr. B1-335

Vilnius

 

Vadovaudamasis 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL 2011 L 304, p. 18), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2015/2283 (OL 2015 L 327, p. 1) (toliau – reglamentas (ES) Nr. 1169/2011), V priedo 19 punktu, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 20.3 papunkčiu ir siekdamas užtikrinti, kad Lietuvos Respublikoje būtų tinkamai taikoma reglamento (ES) Nr. 1169/2011 V priedo 19 punkto nuostata:

1. N u s t a t a u, kad:

1.1. jei specialiuosiuose teisės aktuose nenustatyta kitaip, mažais kiekiais gaminamų maisto produktų, įskaitant rankų darbo maisto produktus, tiekėjai (fiziniai ar juridiniai asmenys, mažais kiekiais gaminantys ir tiekiantys maisto produktus, įskaitant rankų darbo maisto produktus, tiesiogiai galutiniams vartotojams ir (ar) mažmeninės prekybos įmonėms, ir (ar) viešojo maitinimo įmonėms) ant maisto produktų pakuočių gali nepateikti maistingumo deklaracijos, jei:

1.1.1. per savaitę patiekia vietinei rinkai ne daugiau kaip 300 kilogramų ar litrų fasuotų maisto produktų arba per metus – ne daugiau kaip 15 600 kilogramų ar litrų fasuotų maisto produktų, arba

1.1.2. per savaitę patiekia vietinei rinkai ne daugiau kaip 600 pakuočių fasuotų maisto produktų arba per metus – ne daugiau kaip 31 200 pakuočių fasuotų maisto produktų;

1.2. mažmeninės prekybos įmonės ir viešojo maitinimo įmonės (toliau – prekybos įmonės), kurios įsigyja fasuotus maisto produktus iš šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytų tiekėjų, nuo jų gamybos vietos turi būti nutolusios ne daugiau kaip 250 km;

1.3. mažais kiekiais gaminamų maisto produktų, įskaitant rankų darbo maisto produktus, tiekėjai, kurie naudojasi reglamento (ES) Nr. 1169/2011 V priedo 19 punkte nustatyta išimtimi, privalo:

1.3.1. laikytis šio įsakymo reikalavimų ir, Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pareikalavus, pateikti dokumentus, kuriais patvirtinami vietinei rinkai tiekiamų maisto produktų kiekiai, bei maisto produktų kiekius pradėti skaičiuoti kalendoriniais metais nuo jų gamybos pradžios, pasirinkdami vieną iš šio įsakymo 1.1.1, 1.1.2 papunkčiuose arba specialiuosiuose teisės aktuose nurodytų maisto produktų skaičiavimo būdų,

1.3.2. prekybos įmonėms kartu su maisto produktais pateikti laisvos formos rašytinį dokumentą (pvz., informacinį pranešimą), kuriame nurodoma informacija apie tiekėją (juridinio asmens kodas, pavadinimas, gamybos vietos adresas / fizinio asmens vardas, pavardė, gamybos vietos adresas), maisto produktų pavadinimai ir kuriame patvirtinama, kad tiekėjas naudojasi reglamento (ES) Nr. 1169/2011 V priedo 19 punkte nustatyta išimtimi, arba pateikti užpildytą Pranešimą apie maisto produktus, ant kurių pakuočių nepateikiama maistingumo deklaracija, kurio forma nustatyta šio įsakymo priede.

2. P a v e d u:

2.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams padaliniams;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį, Maisto ir Veterinarijos sanitarijos skyriams.

 

 

 

 

Direktorius Darius Remeika

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2018 m. balandžio 23 d.

įsakymo Nr. B1-335

priedas

 

(Pranešimo formos pavyzdys)

________________________________________________________________________________

(mažais kiekiais gaminamų maisto produktų, įskaitant rankų darbo maisto produktus, tiekėjo duomenys: juridinio

_________________________________________________________________________________________

asmens pavadinimas, kodas, gamybos vietos adresas / fizinio asmens vardas, pavardė, gamybos vietos adresas)

 

 

_________________________________________________

(mažmeninės prekybos įmonei / viešojo maitinimo įmonei)

 

 

PRANEŠIMAS

APIE MAISTO PRODUKTUS, ANT KURIŲ PAKUOČIŲ NEPATEIKIAMA MAISTINGUMO DEKLARACIJA

 

 

__ m. _____________d. Nr. ______

__________________________

(vieta)

 

 

P a t v i r t i n u, kad esu susipažinęs su 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL 2011 L 304, p. 18), V priedo 19 punkte nustatyta išimtimi ir ja naudodamasis nepateikiu maistingumo deklaracijos ant šių maisto produktų pakuočių (nurodyti mažais kiekiais gaminamų maisto produktų, įskaitant rankų darbo maisto produktus, pavadinimus):

1.

2.

3.

4.

5.

 

__________________________________ _______________ _____________________

(atsakingojo / įgaliotojo asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)