LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PARAMOS UŽ PIENO, PARDUODAMO PERDIRBTI, KIEKIO SUMAŽINIMĄ ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. 3D- 531

Vilnius

 

Vadovaudamasis 2016 m. rugsėjo 8 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2016/1612, kuriuo skiriama pagalba pieno gamybai mažinti (OL 2016 L 242 p. 4), Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 987 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“,

t v i r t i n u Paramos už pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimą administravimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Ūkio ministras,

pavaduojantis žemės ūkio ministrą                                                                               Evaldas Gustas


 

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2016 m. rugsėjo 14 d.
įsakymu Nr. 3D-531
 

 

 


PARAMOS UŽ PIENO, PARDUODAMO PERDIRBTI, KIEKIO SUMAŽINIMĄ ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Paramos už pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimą administravimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato paramos už pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimą (toliau – parama) teikimo sąlygas ir tvarką.

 

2.  Taisyklės parengtos vadovaujantis 2016 m. rugsėjo 8 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2016/1612, kuriuo skiriama pagalba pieno gamybai mažinti (OL 2016 L 242 p. 4) ir kitų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, nustatančių tiesioginės paramos žemės ūkio veiklos subjektams teikimo tvarką, nuostatomis.

 

3.  Parama pagal šias taisykles teikiama iš Europos Sąjungos biudžeto lėšų.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PARAMAI GAUTI

 

4. Parama pagal šias taisykles teikiama pieno gamintojams, kurie:

4.1. 2016 m. spalio–gruodžio mėn. arba 2016 m. lapkričio–2017 m. sausio mėn., arba 2016 m. gruodžio–2017 m. vasario mėn., arba 2017 m. sausio–kovo mėn. (toliau kartu – mažinimo laikotarpis) įsipareigoja sumažinti pieno, parduodamo perdirbti, kiekį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu ankstesniais metais (toliau – ataskaitinis laikotarpis);

4.2. atitinkamu ataskaitiniu laikotarpiu ir 2016 m. liepos mėn. pardavė žalią pieną VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre (toliau – Centras) registruotiems pieno supirkėjams;

4.3. įsiregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre (toliau – Registras) valdos valdytoju ar partneriu ne vėliau kaip iki šių taisyklių įsigaliojimo dienos;

4.4. šių taisyklių nustatyta tvarka ir terminais pateikė paraišką paramai gauti (taisyklių 1 priedas) (toliau – paraiška). Pieno gamintojas, perėmęs mirusio pieno gamintojo, kuris atitiko šių taisyklių reikalavimus, valdą, gali teikti paraišką, kartu pateikdamas atskirą prašymą Centrui dėl ataskaitiniu laikotarpiu ir 2016 m. liepos mėn. tiekto pieno priskyrimo pareiškėjui;

4.5. šių taisyklių nustatyta tvarka ir terminais pateikė mokėjimo prašymą paramai gauti (taisyklių 2 priedas) (toliau – mokėjimo prašymas).

5. Paramos dydis nustatytas reglamento (ES) Nr. 2016/1612 1 straipsnio 1 dalyje ir yra lygus 140 Eur už toną pieno kiekio, kuris atitinka ataskaitiniu laikotarpiu pieno supirkėjams parduoto pieno kiekio ir mažinimo laikotarpiu pieno supirkėjams parduoto pieno kiekio skirtumą.

6. Parama skiriama už ne daugiau kaip 50 proc. atitinkamu ataskaitiniu laikotarpiu parduoto perdirbti pieno kiekio sumažinimą. Paraiškoje nurodomas planuojamas pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimas negali būti didesnis kaip 50 proc. ataskaitiniu laikotarpiu parduoto perdirbti pieno kiekio. Jei pieno gamintojas parduoto perdirbti pieno kiekį sumažino daugiau negu 50 proc., jis paramą gaus tik už 50 proc. ataskaitiniu laikotarpiu parduoto perdirbti pieno kiekio.

7. Minimalus pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimas, dėl kurio teikiama paraiška, turi būti ne mažesnis kaip 1500 kg.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR ADMINISTRAVIMAS

 

8. Paraiškos teikiamos asmeniškai pieno gamintojo arba per įgaliotą asmenį.

9. Pieno gamintojas iki paraiškų rinkimo termino pabaigos, nurodytos šių taisyklių 10 punkte, turi atvykti į seniūniją pagal pieno gamintojo valdos registracijos vietą ir pateikti paraišką.

10. Paraiškos dėl visų mažinimo laikotarpiu pradedamos rinkti nuo šių taisyklių įsigaliojimo dienos. Paraiškų rinkimo terminai yra šie:

10.1. dėl pirmojo mažinimo laikotarpio, kuris apima 2016 m. spalio–gruodžio mėn., paraiškos renkamos iki 2016 m. rugsėjo 21 d. 13.00 val.;

10.2. dėl antrojo mažinimo laikotarpio, kuris apima 2016 m. lapkričio–2017 m. sausio mėn., paraiškos renkamos iki 2016 m. spalio 12 d. 13.00 val.;

10.3. dėl trečiojo mažinimo laikotarpio, kuris apima 2016 m. gruodžio–2017 m. vasario mėn., paraiškos renkamos iki 2016 m. lapkričio 9 d. 13.00 val.;

10.4. dėl ketvirtojo mažinimo laikotarpio, kuris apima 2017 m. sausio–kovo mėn., paraiškos renkamos iki 2016 m. gruodžio 7 d. 13.00 val.

11. Pieno gamintojas pagal šias taisykles gali pateikti tik vieną paraišką, išskyrus, jei pieno gamintojas yra pateikęs paraišką pirmajam (2016 m. spalio–gruodžio mėn.) mažinimo laikotarpiui, jis gali dar kartą teikti paraišką ketvirtajam (2017 m. sausio–kovo mėn.) mažinimo laikotarpiui. Jei pieno gamintojas pateikia daugiau paraiškų nei leidžiama pagal šio punkto reikalavimus, nepriimama nė viena iš jo paraiškų.

12. Centras sudaro duomenų apie pieno gamintojus suvestines (taisyklių 3 priedas) kiekvienam mažinimo laikotarpiui atskirai, pagal šių taisyklių reikalavimus, ir remdamasis Pieno apskaitos informacinės sistemos duomenimis (toliau – PAIS) įvertina pieno gamintojų tinkamumą paramai gauti bei suvestines, suskirstytas pagal savivaldybių teritorijose esančias seniūnijas, perduoda (elektroniniu būdu MS Excel formatu) atitinkamoms savivaldybėms.

13. Savivaldybė gavusi (elektroniniu būdu MS Excel formatu) iš Centro šių taisyklių 12 punkte nurodytas duomenų apie pieno gamintojus suvestines, tą pačią darbo dieną perduoda juos atitinkamoms seniūnijoms.

14. Seniūnijos darbuotojas:

14.1. remdamasis Centro pateiktomis šių taisyklių 12 punkte nurodytomis duomenų apie pieno gamintojus suvestinėmis, padeda pareiškėjui užpildyti paraišką ir išspausdina 2  paraiškos egzempliorius. Pieno gamintojas ir seniūnijos darbuotojas parašais patvirtina užpildytų paraiškų teisingumą. Pasirašyta paraiška laikoma pateikta. Vienas paraiškos egzempliorius atiduodamas pareiškėjui, kitas–saugomas seniūnijoje;

14.2. įvertina, ar pieno gamintojų paraiškose pateikti įsipareigojimai atitinka šių taisyklių reikalavimus;

14.3. remdamasis Centro pateiktomis duomenų apie pieno gamintojus suvestinėmis, išduoda pareiškėjams dokumentą, patvirtinantį jų parduoto perdirbti pieno kiekius ataskaitiniu laikotarpiu bei pieno pardavimo perdirbti faktą 2016 m. liepos mėn.;

14.4. pasibaigus atitinkamam šių taisyklių 10 punkte nurodytam paraiškų rinkimo terminui iki tos pačios darbo dienos 17 val. perduoda (elektroniniu būdu MS Excel formatu) savivaldybėms informaciją apie surinktas paraiškas, išsiųsdamas užpildytą Centro pateiktą duomenų apie pieno gamintojus suvestinę.

15. Savivaldybė, gavusi iš seniūnijų šių taisyklių 14.4 papunktyje nurodytą informaciją, iki kitos darbo dienos 15 val. su lydraščiu perduoda (el. paštu pieno.sumazinimas@vic.lt) Centrui duomenis (MS Excel formatu) apie surinktas paraiškas ir jose nurodytą planuojamą pieno, parduodamo perdirbti, kiekio mažinimą.

16. Centras, gavęs iš savivaldybių šių taisyklių 15 punkte nurodytą informaciją, iki kitos darbo dienos 17 val. susumuoja paraiškose nurodytus planuojamus pieno, parduodamo perdirbti, kiekių mažinimus ir informaciją apie bendrą planuojamą pieno, parduodamo perdirbti, kiekio mažinimą perduoda Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra).

17. Agentūra:

17.1. gavusi iš Centro šių taisyklių 16 punkte nurodytą informaciją ir vadovaudamasi reglamento (ES) Nr. 2016/1612 3 straipsnio reikalavimais, informuoja Europos Komisiją apie visas priimtas paraiškas;

17.2. gavusi iš Europos Komisijos informaciją, kokiai paraiškose nurodyto kiekio daliai leidžiama teikti paramą, nedelsiant apie tai elektroniniu būdu informuoja Centrą, savivaldybes (tiesiogiai) ir paskelbia informaciją Agentūros tinklalapyje.

18. Savivaldybės, gavusios iš Agentūros šių taisyklių 17.2 papunktyje nurodytą informaciją, apie Europos Komisijos priimtą sprendimą, kokiai paraiškose nurodyto kiekio daliai leidžiama teikti paramą, nedelsiant elektroniniu būdu informuoja seniūnijas ir paskelbia informaciją viešojo informavimo priemonėse.

19. Seniūnijų darbuotojai, gavę iš savivaldybių šių taisyklių 18 punkte nurodytą informaciją ne vėliau kaip per 7 darbo dienas, pasibaigus atitinkamam šių taisyklių 10 punkte nurodytam paraiškų rinkimo terminui, informuoja pateikusius paraiškas pieno gamintojus apie Europos Komisijos priimtą sprendimą, kokiai paraiškose nurodyto kiekio daliai leidžiama teikti paramą (t.y. nustatytą mažinimo koeficientą).

20. Jei Europos Komisija nustatė mažinimo koeficientą, Centras perskaičiuoja kiekvieno pieno gamintojo, pateikusio paraišką, pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimus: paraiškoje nurodytą planuojamą sumažinti pieno, parduodamo perdirbti, kiekį padaugina iš Europos Komisijos nustatyto mažinimo koeficiento. Šis perskaičiuotas pieno kiekis yra laikomas pateiktu įsipareigojimu mažinti pieno, parduodamo perdirbti, kiekį.

21. Jei Europos Komisija mažinimo laikotarpiui nustatė mažinimo koeficientą, tai dėl tolesnių mažinimo laikotarpių priimtos paraiškos yra atmetamos ir daugiau nebepriimamos.

 

IV SKYRIUS

MOKĖJIMO PRAŠYMŲ ADMINISTRAVIMAS

 

22. Pieno gamintojas mokėjimo prašymą paramai gauti (toliau – mokėjimo prašymas) (taisyklių 2 priedas) turi pateikti seniūnijoje, kurioje teikė paraišką, ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas po mažinimo laikotarpio pabaigos.

23. Centras, pasibaigus kiekvienam mažinimo laikotarpiui iki kito mėnesio 20 dienos parengia duomenų apie pieno gamintojus, pateikusius paraiškas, suvestines (taisyklių 4 priedas), suskirstytas pagal savivaldybių teritorijose esančias seniūnijas, ir jas perduoda (elektroniniu būdu MS Excel formatu) atitinkamoms savivaldybėms ir Agentūrai.

24. Savivaldybė, gavusi (elektroniniu būdu MS excel formatu) iš Centro šių taisyklių 23 punkte nurodytas suvestines, tą pačią darbo dieną jas perduoda atitinkamoms seniūnijoms.

25. Seniūnijos darbuotojas:

25.1. remdamasis Centro pateiktomis duomenų apie pieno gamintojus, pateikusius paraiškas, suvestinėmis, sudarytomis pagal šių taisyklių 23 punktą:

25.1.1. padeda užpildyti mokėjimo prašymą ir išspausdina 2  mokėjimo prašymo egzempliorius. Pieno gamintojas ir seniūnijos darbuotojas parašais patvirtina užpildyto mokėjimo prašymo teisingumą. Pasirašytas mokėjimo prašymas laikomas pateiktu. Vienas mokėjimo prašymo egzempliorius atiduodamas pieno gamintojui, kitas – saugomas seniūnijoje;

25.1.2. išduoda pieno gamintojams dokumentą, patvirtinantį jų parduoto perdirbti pieno kiekį mažinimo laikotarpiu;

25.2. kartą per savaitę su lydraščiu perduoda savivaldybei duomenis (elektroniniu būdu MS Excel formatu) apie surinktus mokėjimų prašymus, užpildydamas Centro atsiųstas duomenų apie pieno gamintojus, pateikusius paraiškas, suvestines.

26. Savivaldybė, gavusi (elektroniniu būdu MS excel formatu) iš seniūnijų šių taisyklių 25.2 papunktyje nurodytus duomenis, kartą per savaitę su lydraščiu perduoda (el. paštu pieno.sumazinimas@vic.lt) Centrui duomenis (MS Excel formatu) apie surinktus mokėjimų prašymus.

27. Centras, gavęs iš savivaldybių šių taisyklių 26 punkte nurodytą informaciją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas:

27.1. vadovaudamasis reglamento (ES) Nr. 2016/1612 5 straipsnio 5 dalimi, apskaičiuoja kiekvienam pieno gamintojui, pateikusiam mokėjimo prašymą, mokėtiną paramos sumą:

27.1.1. jei pieno gamintojas sumažino pieno pardavimą perdirbti daugiau negu buvo planavęs paraiškoje, parama bus mokama už paraiškoje planuotą pieno kiekio sumažinimą;

27.1.2. jei pieno gamintojas sumažino pieno pardavimą perdirbti 80 proc. ir daugiau paraiškoje planuoto sumažinti pieno kiekio, parama bus mokama už faktinį sumažintą pieno kiekį;

27.1.3. jei pieno gamintojas sumažino pieno pardavimą perdirbti 50 proc. ir daugiau, tačiau mažiau nei 80 proc. paraiškoje planuoto sumažinti pieno kiekio, tai apskaičiuota paramos suma bus padauginta iš koeficiento 0,8;

27.1.4. jei pieno gamintojas sumažino pieno pardavimą perdirbti 20 proc. arba daugiau, tačiau mažiau nei 50 proc. paraiškoje planuoto sumažinti pieno kiekio, tai apskaičiuota paramos suma bus padauginta iš koeficiento 0,5;

27.1.5. jei pieno gamintojas sumažino pieno pardavimą perdirbti mažiau kaip 20 proc. paraiškoje planuoto sumažinti pieno kiekio, tai parama jam nebus mokama;

27.1.6. jei Europos Komisija buvo nustačiusi mažinimo koeficientą, tai Centras lygina faktinį pieno, parduoto perdirbti, kiekio sumažinimą su paraiškoje planuotu pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimu, pritaikius mažinimo koeficientą;

27.2. apskaičiuotas paramos sumas perduoda elektroniniu būdu Agentūrai pagal tarpusavyje suderintą formą.

28. Agentūra:

28.1. gavusi iš Centro elektroniniu būdu duomenis, nurodytus šių taisyklių 27 punkte, apie paramos gavėjams apskaičiuotą paramą:

28.1.1. organizuoja ir atlieka patikras kaip nurodyta reglamento (ES) Nr. 2016/1612 5 straipsnio 4 dalyje, pagal Agentūros direktoriaus nustatytą kontrolės tvarką;

28.1.2. atlikusi patikras vietoje ir nustačiusi reglamento (ES) Nr. 2016/1612 nesilaikymo atvejus, šią informaciją perduoda Centrui;

28.1.3. užsako paramos lėšas ir išmoka jas paramos gavėjams teisės aktų nustatyta tvarka;

28.2. informuoja Europos Komisiją, kaip nurodyta reglamento (ES) Nr. 2016/1612 6 ir 7 straipsniuose;

28.3. teikia ataskaitas Žemės ūkio ministerijai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Centras, gavęs iš Agentūros informaciją, kaip nurodyta šių taisyklių 28.1.2 papunktyje, užklausia pieno supirkimo įmonių dėl duomenų apie supirktą pieno kiekį patikslinimo ir, vadovaudamasis patikslintais duomenimis, apskaičiuoja galutines paramos sumas ir jas perduoda Agentūrai, kaip nurodyta šių taisyklių 27 punkte.

30. Pieno gamintojui, pateikusiam paraišką ir atitikusiam šių taisyklių nustatytus reikalavimus, bet dar negavusiam paramos, mirus, perėmėjas, perėmęs valdą ir įregistruotas valdos valdytoju ar partneriu, per 45 kalendorines dienas nuo sumažinimo laikotarpio pabaigos gali šių taisyklių nustatyta tvarka teikti mokėjimo prašymą, kartu Centrui pateikdamas laisvos formos prašymą dėl paramos priskyrimo, o prašyme nurodo banko pavadinimą, kodą ir sąskaitos bei valdos numerį.

31. Agentūra paramą turi išmokėti ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų, pasibaigus mažinimo laikotarpiui, jei nevyksta administracinis tyrimas, tačiau ne vėliau kaip iki 2017 m. rugsėjo 30 d.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. Centras ir savivaldybės rengia ir su Agentūra derina paramos, išmokamos pagal šias taisykles, administravimo darbo procedūrų aprašus.

33. Neteisėtai išmokėtos ir (arba) panaudotos paramos lėšos susigrąžinamos Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137 „Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

34. Pieno gamintojai, gavę paramą neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie neteisėto paramos gavimo (sąmoningai patvirtinę klaidingus duomenis), atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________________________________

 

 

 

 

Paramos už pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimą administravimo taisyklių

1 priedas

(Paraiškos paramai už pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimą gauti forma)

________________________________________________________________

(pieno gamintojo vardas ir pavardė / įmonės pavadinimas)

________________________________________________________________

(adresas)

________________________________________________________________

(asmens / įmonės kodas)

________________________________________________________________

(valdos Nr.)

 

____________________________ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI

 

PARAIŠKA PARAMAI UŽ PIENO, PARDUODAMO PERDIRBTI, KIEKIO SUMAŽINIMĄ GAUTI

 

Pieno, parduodamo perdirbti, kiekio mažinimo laikotarpis*, už kurį prašoma suteikti paramą

 

Parduotas perdirbti pieno kiekis (kg) ataskaitiniu laikotarpiu**

 

Planuojamas parduoti perdirbti pieno kiekis (kg) mažinimo laikotarpiu

 

Planuojamas pieno, parduodamo perdirbti, kiekio (kg) sumažinimas***

 

 

*Galimi pieno, parduodamo perdirbti, mažinimo laikotarpiai: 2016 m. spalis–gruodis; 2016 m. lapkritis–2017 m. sausis; 2016 m. gruodis–2017 m. vasaris; 2017 m. sausis–kovas.

**Praėjusių metų 3 mėn. laikotarpis atitinkamas planuojamam pieno pardavimo perdirbti sumažinimo laikotarpiui.

***Skirtumas tarp ataskaitiniu laikotarpiu parduoto perdirbti pieno kiekio ir mažinimo laikotarpiu planuojamo parduoti perdirbti pieno kiekio, kuris negali būti mažesnis kaip 1500 kg ir ne didesnis kaip 50 proc. ataskaitiniu laikotarpiu parduoto perdirbti pieno kiekio.

Aš, pasirašydamas šią paraišką ir pretenduojantis gauti paramą pagal Paramos už pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimą administravimo taisykles (toliau – Taisyklės):

1. Patvirtinu, kad:

1.1. visa paraiškoje pateikta informacija yra teisinga;

1.2. esu susipažinęs su 2016 m. rugsėjo 8 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2016/1612 dėl paramos už pieno gamybos sumažinimą ir Taisyklių reikalavimais;

1.3. už klaidingų duomenų ir tikrovės neatitinkančių dokumentų pateikimą Lietuvos Respublikos įstatymai numato baudžiamąją bei civilinę atsakomybę, o neteisėtai gauta parama turi būti grąžinta.

2. Sutinku, kad:

2.1. informacija apie mano prašomą ir skirtą (gautą) paramą bus viešinama visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduota audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos interesus;

2.2. paraiškoje paramai už pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimą gauti ir kituose dokumentuose esantys mano asmens ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi paramos administravimo informacinėse sistemose ir kad su paramos administravimu susijusios institucijos gautų mano asmens ir kitus duomenis iš kitų juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais.

3. Įsipareigoju ne trumpiau kaip 3 (trejus) metus nuo paramos išmokėjimo saugoti visus dokumentus, susijusius su paramos gavimu.

Pridedama:

Pažymėti „X“

Lapų skaičius

1.    Dokumentas, patvirtinantis parduoto perdirbti pieno kiekį ataskaitiniu laikotarpiu ir pieno pardavimo perdirbti faktą 2016 m. liepos mėn.

 

 

2.    Kiti dokumentai

 

 

 

Pieno gamintojas                                                        

(Parašas)                                                                    (Vardas, pavardė)

Paraiška įvertinta ir užregistruota: ___________

(data)                

 

(Savivaldybės (seniūnijos) darbuotojo pareigos)                         (Parašas)                                                                    (Vardas, pavardė)

 

Paramos už pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimą administravimo taisyklių

2 priedas

(Mokėjimo prašymo paramai už pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimą gauti forma)

________________________________________________________________

(pieno gamintojo vardas ir pavardė / įmonės pavadinimas)

________________________________________________________________

(adresas)

________________________________________________________________

(asmens / įmonės kodas)

________________________________________________________________

                            (valdos Nr.)

 

____________________________ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI

 

MOKĖJIMO PRAŠYMAS PARAMAI UŽ PIENO, PARDUODAMO PERDIRBTI, KIEKIO SUMAŽINIMĄ GAUTI

 

Prašau išmokėti paramą už pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimą _______________________________ laikotarpiu*.

 

*Galimi pieno pardavimo perdirbti sumažinimo laikotarpiai: 2016 m. spalis–gruodis; 2016 m. lapkritis–2017 m. sausis; 2016 m. gruodis–2017 m. vasaris; 2017 m. sausis–kovas.

Parduotas perdirbti pieno kiekis (kg) mažinimo laikotarpiu

 

Parduoto perdirbti pieno kiekio sumažinimas, už kurį išmokama parama (kg) **

 

**Skirtumas tarp ataskaitiniu laikotarpiu parduoto perdirbti pieno kiekio ir mažinimo laikotarpiu parduoto perdirbti pieno kiekio negali būti didesnis kaip 50 proc. ataskaitiniu laikotarpiu parduoto perdirbti pieno kiekio. Jei Europos Komisija taikė mažinimo koeficientą, sumažintas pieno kiekis, už kurį išmokama parama, negali būti didesnis nei planuotas sumažinti pieno kiekis, buvęs nurodytas Paraiškoje paramai už pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimą gauti padaugintas iš Europos Komisijos taikyto mažinimo koeficiento.

Aš, pasirašydamas šią paraišką ir pretenduojantis gauti paramą pagal Paramos už pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimą administravimo taisykles (toliau – Taisyklės):

1. Patvirtinu, kad:

1.1. visa paraiškoje pateikta informacija yra teisinga;

1.2. esu susipažinęs su 2016 m. rugsėjo 8 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2016/1612 dėl paramos už pieno gamybos sumažinimą ir Taisyklių reikalavimais;

1.3. už klaidingų duomenų ir tikrovės neatitinkančių dokumentų pateikimą Lietuvos Respublikos įstatymai numato baudžiamąją bei civilinę atsakomybę, o neteisėtai gauta parama turi būti grąžinta.

2. Sutinku, kad:

2.1. informacija apie mano prašomą ir skirtą (gautą) paramą bus viešinama visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduota audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos interesus;

2.2. paraiškoje paramai už pieno pardavimo perdirbti sumažinimą gauti ir kituose dokumentuose esantys mano asmens ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi paramos administravimo informacinėse sistemose ir kad su paramos administravimu susijusios institucijos gautų mano asmens ir kitus duomenis iš kitų juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais.

3. Įsipareigoju:

3.1. gavęs Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) reikalavimą (raštą, pranešimą) dėl išmokėtos paramos sumos grąžinimo, per reikalavime nurodytą terminą grąžinti Agentūrai jos išmokėtą paramą. Žinau, kad gavus pranešimą dėl paramos grąžinimo Agentūrai, man gali būti pradėti skaičiuoti delspinigiai, jei jos negrąžinsiu per nurodytą terminą;

3.2. ne trumpiau kaip 3 (trejus) metus nuo paramos išmokėjimo saugoti visus dokumentus, susijusius su paramos gavimu.

 

Pridedama

Pažymėti „X“

Lapų skaičius

1.   Dokumentas, patvirtinantis parduoto perdirbti pieno kiekį mažinimo laikotarpiu

 

 

2.   Kiti dokumentai

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieno gamintojas             

(Parašas)                                                                    (Vardas, pavardė)

 

Mokėjimo prašymas įvertintas ir užregistruotas: ___________

(data)    

 

 

(Savivaldybės (seniūnijos) darbuotojo pareigos)                         (Parašas)                                                                    (Vardas, pavardė)

 

Paramos už pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimą administravimo taisyklių

3 priedas

 

 

(Perduodamų duomenų apie pieno gamintojus suvestinės formos pavyzdys)

 

 

 

DUOMENŲ APIE PIENO GAMINTOJUS SUVESTINĖ

 

MAŽINIMO LAIKOTARPIS ...............................................................................................

 

________________________________________ savivaldybė

 

Eil. Nr.

Gamintojo vardas

Gamintojo pavardė / įmonės pavadinimas

Gamintojo asmens kodas / įmonės kodas

Valdos Nr.

Seniūnija

Vietovė

Parduotas perdirbti pieno kiekis per 201_ m.

__________.mėn.

Planuojamo pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimo galimos ribos, kg

Įvertinimas ar leidžiama teikti paraišką (Taip/Ne)

Pildo savivaldybes (seniūnijos) darbuotojas

Paraiškos registracijos data

Planuojamas parduoti perdirbti pieno kiekis sumažinimo laikotarpiu, kg

Planuojamas sumažinti pieno kiekis, kg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

Paramos už pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimą administravimo taisyklių

4 priedas

 

(Perduodamų duomenų apie pieno gamintojus, galinčius teikti mokėjimo prašymus gauti paramą už pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimą, suvestinės formos pavyzdys)

 

 

 

DUOMENŲ APIE PIENO GAMINTOJUS, GALINČIUS TEIKTI MOKĖJIMO PRAŠYMUS GAUTI PARAMĄ UŽ PIENO, PARDUODAMO PERDIRBTI, KIEKIO SUMAŽINIMĄ, SUVESTINĖ

 

MAŽINIMO LAIKOTARPIS ...............................................................................................

 

________________________________________ savivaldybė

 

Eil. Nr.

Gamintojo vardas

Gamintojo pavardė / įmonės pavadinimas

Gamintojo asmens kodas / įmonės kodas

Valdos Nr.

Seniūnija

Vietovė

Parduotas perdirbti pieno kiekis per mažinimo laikotarpį

201_ m.

__________.mėn.

Pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimas, kg

Paraiškoje buvo nurodytas planuotas sumažinimas kg*

Galima išmokėti parama Eur

Pildo savivaldybės (seniūnijos) darbuotojas

Mokėjimo prašymo registracijos data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Jeigu Europos Komisijos taikė sumažinimo koeficientą, tada nurodomas pieno kiekis pritaikius sumažinimo koeficientą

 

_______________________________________________________