LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. BIRŽELIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 1V-498 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ IR 7 PRIORITETO „KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS“ PRIEMONIŲ VALSTYBĖS PROJEKTŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. vasario 26 d. Nr. 1V-171

Vilnius

 

Pakeičiu 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ ir 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonių valstybės projektų atrankos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1V-498 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ ir 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonių valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Ministerija, gavusi pareiškėjo pateiktą projektinį pasiūlymą, ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų nuo projektinio pasiūlymo Ministerijoje gavimo dienos turi įvertinti, ar:

10.1. valstybės projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną Veiksmų programos 5 arba 7 prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą;

10.2. valstybės projektas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų strateginių planavimo dokumentų nuostatas;

10.3. valstybės projektas atitinka specialiuosius projektų atrankos kriterijus;

10.4. valstybės projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus arba gali tenkinti tokį reikalavimą suėjus paraiškos pateikimo terminui;

10.5. valstybės projektas yra geriausia iš galimų alternatyvų Veiksmų programoje ir strateginio planavimo dokumentuose nustatytiems ir valstybės projekto tikslams įgyvendinti; atitiktis vertinama vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika (toliau – Investicijų projektų rengimo metodika) ir Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika (toliau – Kokybės metodika), kurios skelbiamos svetainėje www.esinvesticijos.lt; šiam aspektui vertinti pildomas Investicijų projektų rengimo metodikos 9 priedas; šis vertinimo aspektas netaikomas, kai tokios išimtys nustatytos Kokybės metodikoje;

10.6. projektiniame pasiūlyme nurodytos valstybės projekto veiklos atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše numatytas finansuoti veiklas;

10.7 projektiniame pasiūlyme nurodytos numatomos finansuoti valstybės projekto veiklos nebuvo finansuotos iš 2007–2013 m. veiksmų programų priemonių, neplanuojamos finansuoti iš kitų Veiksmų programos priemonių, nebuvo finansuotos ir neplanuojamos finansuoti iš kitos tarptautinės finansinės paramos priemonių ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.“

2. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Jei projektinis pasiūlymas turi būti vertinamas pagal Aprašo 10.5 papunktyje nustatytą vertinimo kriterijų, vertinimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų nuo Aprašo 10 punkte nurodyto projektinio pasiūlymo vertinimo termino pabaigos. Apie projektinio pasiūlymo vertinimo termino pratęsimą atsakingi darbuotojai turi raštu ar elektroniniu paštu informuoti projektiniame pasiūlyme nurodytą kontaktinį asmenį ir nurodyti vertinimo termino pratęsimo priežastis.“

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                                                           Rita Tamašunienė