LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMŲ NAUDOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS OFICIALIUS SIMBOLIUS AR JUOS MĖGDŽIOJANČIUS ŽYMENIS PREKIŲ ŽENKLUOSE IR DIZAINE SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. vasario 28 d. Nr. 1R-89

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 9 straipsnio 3 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos dizaino įstatymą“:

1. Tvirtinu Leidimų naudoti Lietuvos Respublikos oficialius simbolius ar juos mėgdžiojančius žymenis prekių ženkluose ir dizaine suteikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2001 m. balandžio 10 d. įsakymą Nr. 65 „Dėl Leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus ar juos mėgdžiojantį žymenį, taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus prekių ženkluose ir dizaine suteikimo tvarkos aprašo, leidimo formos patvirtinimo ir komisijos sudarymo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Nustatau, kad prašymams leisti vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus ar juos mėgdžiojantį žymenį, taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus prekių ženkluose, gautiems iki Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo Nr. VIII-1981 pakeitimo įstatymo įsigaliojimo dienos, taikomos nuostatos, galiojusios iki šio įsakymo įsigaliojimo.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                              Elvinas Jankevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2019 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1R-89

 

LEIDIMŲ NAUDOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS OFICIALIUS SIMBOLIUS AR JUOS MĖGDŽIOJANČIUS ŽYMENIS PREKIŲ ŽENKLUOSE IR DIZAINE SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Leidimų naudoti Lietuvos Respublikos oficialius simbolius ar juos mėgdžiojančius žymenis prekių ženkluose ir dizaine suteikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato leidimų naudoti Lietuvos Respublikos oficialius simbolius ar juos mėgdžiojančius žymenis prekių ženkluose suteikimo kriterijus ir tvarką. Aprašas taip pat nustato leidimų naudoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, Lietuvos valstybės herbą, Lietuvos valstybės vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus ar juos mėgdžiojančius žymenis, kitus Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 9 straipsnio 3 punkte nurodytus objektus dizaine suteikimo kriterijus ir tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Lietuvos Respublikos oficialūs simboliai – Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje nurodyti Lietuvos Respublikos oficialūs simboliai ir Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 9 straipsnio 3 punkte nurodyti objektai;

2.2. kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme ir Lietuvos Respublikos dizaino įstatyme.

3. Lietuvos Respublikos oficialių simbolių ir juos mėgdžiojančių žymenų naudojimas prekių ženkle ar dizaine turi būti pagarbus, nežeminti Lietuvos valstybės vardo ir pasitikėjimo Lietuvos valstybe, neprieštarauti imperatyvioms teisės normoms, viešiesiems interesams, viešajai tvarkai, moralei ir dorovei, heraldikos reikalavimams bei atitikti bendrinės lietuvių kalbos normas.

4. Leidimas naudoti Lietuvos Respublikos oficialius simbolius ar juos mėgdžiojančius žymenis prekių ženkle ar dizaine (toliau – leidimas) suteikiamas, jeigu Lietuvos Respublikos oficialių simbolių ar juos mėgdžiojančių žymenų naudojimas prekių ženkle ar dizaine atitinka Aprašo 3 punkte nustatytus reikalavimus ir nustatomas bent vienas iš šių kriterijų:

4.1. prekių ženklas ar dizainas bus naudojamas atstovaujant Lietuvos valstybės ar visuomenės interesams kitose valstybėse, tarptautinėse organizacijose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos interesams, ar tarptautiniuose renginiuose, kurie nėra nesuderinami su Lietuvos Respublikos interesais;

4.2. prekių ženklas ar dizainas bus naudojamas vykdant veiklą, svarbią Lietuvos valstybės politikai, ekonomikai, mokslui, švietimui, kultūrai ar sportui;

4.3. prekių ženklas ar dizainas bus naudojamas gaminant prekes ar teikiant paslaugas, kurios būdingos Lietuvai, reprezentuoja jos kultūrą ar gamybos tradicijas;

4.4. prekių ženklas ar dizainas bus naudojamas pristatant Lietuvos kultūrą, mokslą, sportą, istorinį ar kultūrinį paveldą, gamtą, gamybos tradicijas, taip pat siekiant garsinti Lietuvą ar populiarinti jos įvaizdį;

4.5. pareiškėjas yra viešojo administravimo institucija ar įstaiga;

4.6. prekių ženkle ar dizaine Lietuvos Respublikos oficialus ar tradicinis (trumpasis) valstybės pavadinimas nurodytas tik kaip sudedamoji juridinio asmens, juridinio asmens filialo ar atstovybės pavadinimo dalis ir nėra naudojami kiti Lietuvos Respublikos oficialūs simboliai ar juos mėgdžiojantys žymenys.

5. Leidimas nereikalingas, jeigu:

5.1. prekių ženkle ar dizaine Lietuvos Respublikos oficialus ar tradicinis (trumpasis) valstybės pavadinimas nurodo tik prekių, paslaugų ar gaminio kilmę;

5.2. prekių ženkle ar dizaine naudojamas Lietuvos valstybės vėliavos spalvų derinys (kompozicija), kai tai nėra Lietuvos valstybės vėliavos atvaizdas ar ją mėgdžiojantis žymuo.

6. Leidimą suteikia Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktorius, įvertinęs Leidimų naudoti Lietuvos Respublikos oficialius simbolius prekių ženkle ar dizaine suteikimo komisijos (toliau – Komisija) pasiūlymą.

7. Komisijos sudėtį tvirtina Valstybinio patentų biuro direktorius. Į Komisiją skiriami du Valstybinio patentų biuro atstovai ir po vieną Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos (Lietuvos heraldikos klausimais) ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos atstovą. Komisiją techniškai aptarnauja Valstybinis patentų biuras, kuris paskiria savo atstovą Komisijos sekretoriumi. Komisijos sekretorius nėra Komisijos narys.

8. Valstybinio patentų biuro ekspertas, gavęs paraišką registruoti prekių ženklą ar dizainą, kuriuose naudojami Lietuvos Respublikos oficialūs simboliai ar juos mėgdžiojantys žymenys, atlieka Valstybinio patentų biuro direktoriaus tvirtinamose prekių ženklų registravimo taisyklėse ar dizaino registravimo taisyklėse nurodytus veiksmus ir pateikia Komisijai paraišką ir kitus pareiškėjo pateiktus dokumentus, kuriais patvirtinamas bent vienas iš Aprašo 4 punkte nustatytų kriterijų.

9. Komisija įvertina, ar Lietuvos Respublikos oficialių simbolių ar juos mėgdžiojančių žymenų naudojimas prekių ženkle ar dizaine atitinka Aprašo 3–5 punktų reikalavimus, ir pateikia motyvuotą siūlymą Valstybinio patentų biuro direktoriui suteikti leidimą arba jo nesuteikti, arba nustato, kad leidimas nereikalingas pagal Aprašo 5 punktą.

10. Komisija turi teisę reikalauti pateikti informaciją ir (ar) dokumentus, reikalingus sprendžiant dėl leidimo suteikimo, iš kompetentingų institucijų ir iš pareiškėjo, jeigu kompetentingos institucijos minėtos informacijos ir (ar) dokumentų neturi.

11. Komisija turi pateikti savo motyvuotą siūlymą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paraiškos registruoti prekių ženklą ar dizainą, kuriuose naudojami Lietuvos Respublikos oficialūs simboliai ar juos mėgdžiojantys žymenys, ir kitų pareiškėjo pateiktų dokumentų, kuriais patvirtinamas bent vienas iš Aprašo 4 punkte nustatytų kriterijų, pateikimo Komisijai. Jei Komisija kreipiasi dėl reikalingos informacijos ir (ar) dokumentų į kompetentingą instituciją, šis terminas skaičiuojamas nuo reikalingos informacijos ir (ar) dokumentų gavimo dienos.

12. Komisijos sprendimui priimti reikalingą medžiagą rengia Komisijos sekretorius, suderinęs ją su Komisijos pirmininku.

13. Komisijos posėdžiai rengiami prireikus, paprastai kartą per mėnesį. Komisijos posėdžio datą nustato ir Komisijos posėdį šaukia Komisijos pirmininkas.

14. Komisijos posėdžiui vadovauja Komisijos pirmininkas. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokolą surašo Komisijos sekretorius, pasirašo Komisijos pirmininkas ir Komisijos sekretorius.

15. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Komisijos narių. Komisijos narys posėdyje gali dalyvauti asmeniškai arba nuotoliniu būdu. Kai Komisijos narys dalyvauja posėdyje nuotoliniu būdu, jis savo motyvuotą nuomonę ir (ar) balsą turi pateikti Komisijos sekretoriui elektroninėmis ryšio priemonėmis iki Komisijos posėdžio pradžios.

16. Komisija priima sprendimą balsavime dalyvaujančių narių balsų dauguma. Esant vienodam balsų skaičiui, lemia Komisijos pirmininko balsas. Jeigu Komisijos narys susilaiko, jo balsas neskaičiuojamas.

17. Komisijos priimtas sprendimas įforminamas protokolu. Komisijos sprendime turi būti nurodyti motyvai, kuriais remiantis siūloma suteikti leidimą arba atsisakyti suteikti leidimą, arba nustatoma, kad leidimas nereikalingas pagal Aprašo 5 punktą.

18. Valstybinio patentų biuro direktorius, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įvertinęs Komisijos siūlymą, priima vieną iš šių sprendimų:

18.1. suteikti leidimą;

18.2. atsisakyti suteikti leidimą.

19. Valstybinis patentų biuras išsiunčia pareiškėjui pranešimą apie Valstybinio patentų biuro direktoriaus priimtą sprendimą dėl leidimo ne vėliau per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

20. Valstybinio patentų biuro direktoriaus sprendimai suteikti leidimą ar atsisakyti suteikti leidimą gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

21. Valstybinio patentų biuro direktoriaus sprendimas suteikti leidimą laikomas Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos leidimu registruojant tą patį prekių ženklą ar dizainą užsienio valstybėje.

______________