LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl ETNINĖS KULTŪROS IR NEMATERIALAUS KULTŪROS PAVELDO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. birželio 20 d. Nr. ĮV-426

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ 1.5.2 papunkčiu, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1469 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8.5 ir 9.5.1 papunkčiais, ir atsižvelgdamas į Patariamųjų Kultūros ministerijos tarybų, komisijų ir darbo grupių sudarymo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. ĮV-334 Dėl Patariamųjų Kultūros ministerijos tarybų, komisijų ir darbo grupių sudarymo rekomendacijų patvirtinimo”,

t v i r t i n u  Etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo tarybos nuostatus (pridedama).

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                         Mindaugas Kvietkauskas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-426

 

eTNINĖS KULTŪROS IR NEMATERIALAUS KULTŪROS PAVELDO TARYBOS NUOSTATAI

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo tarybos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo tarybos (toliau – Taryba) uždavinius ir funkcijas, Tarybos sudėtį, Tarybos narių teises ir pareigas, Tarybos darbo organizavimą.

2. Taryba savo veikloje vadovaujasi skaidrumo, nešališkumo, teisingumo, sąžiningumo, protingumo ir konfidencialumo principais, taip pat Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

 

II skyrius

TARYBOS UŽDAVINys IR FUNKCIJOS

 

3. Tarybos uždavinys – prisidėti prie ilgalaikės tęstinės etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo politikos formavimo ir teikti Lietuvos Respublikos kultūros ministrui (toliau – kultūros ministras) ir kitoms institucijoms pagal poreikį siūlymus ir rekomendacijas šiais klausimais:

3.1. etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo sričių strateginio planavimo;

3.2. etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo sričių valstybinio finansavimo prioritetų ir šaltinių;

3.3. etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo vertybių išsaugojimo;

3.4. etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo sričių reglamentuojančių teisės aktų rengimo ir (ar) tobulinimo;

3.5. kitais etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo sričių klausimais, kuriuos kultūros ministras pateikia Tarybai svarstyti;

3.6. teikti išvadas ir pasiūlymus dėl kandidatų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – Kultūros ministerija) įsteigtoms premijoms etninės kultūros srityje gauti.

 

III skyrius

TARYBOS SUDĖTIS, TEISĖS IR PAREIGOS

 

4. Tarybą sudaro 12 narių. Po vieną narį deleguoja: Kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos žemės ūkio ministerija, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Etninės kultūros globos taryba prie Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Kultūrų studijų katedra.

5. Į Tarybos narius gali būti skiriami nepriekaištingos reputacijos asmenys. Asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu atitinka bent vieną Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytą požymį.

6. Tarybos personalinę sudėtį, jos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją 3 metų laikotarpiui (toliau – kadencija) tvirtina kultūros ministras.

7. Tarybos nariu asmuo gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

8. Nepasibaigus kadencijai Tarybos nario veikla Taryboje pasibaigia, kai jis atsistatydina savo noru ar Tarybos narį atšaukia jį delegavęs juridinis asmuo.

9. Jeigu Tarybos narys (-iai) keičiamas (-i) nepasibaigus Tarybos kadencijai, naujas (-i) Tarybos narys (-iai) skiriamas (-i) likusiam Tarybos kadencijos laikui.

10. Tarybos nariai turi teisę:

10.1. teikti Tarybos pirmininkui pasiūlymus dėl Tarybos posėdžio sušaukimo ir posėdžio darbotvarkės sudarymo;

10.2. siūlyti Tarybos posėdyje svarstytinus klausimus;

10.3. siūlyti Tarybai į Tarybos posėdį kviesti asmenis ar ekspertus, pagal kompetenciją galinčius pateikti kompetentingą nuomonę ar paaiškinimus posėdžio metu svarstomais klausimais;

10.4. susipažinti su nagrinėti pateiktais dokumentais;

10.5. reikšti pastabas ir teikti pasiūlymus ir (ar) paklausimus Tarybos pirmininkui Taryboje nagrinėjamais klausimais;

10.6. negalėdami dalyvauti Tarybos posėdyje, raštu pateikti nuomonę apie svarstomą (-us) klausimą (-us);

10.7. teikti pasiūlymus Tarybos pirmininkui dėl Tarybos veiklos tobulinimo;

10.8. teikti pastabas dėl Tarybos posėdžių protokolų.

11. Taryba turi teisę gauti iš Kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų informaciją, kurios reikia Tarybos veiklai ir kuri būtina kvalifikuotiems siūlymams ir rekomendacijoms parengti.

12. Tarybos narių pareigos:

12.1. pasirengti posėdžiams ir dalyvauti juose, derinti Tarybos protokolus;

12.2. laiku vykdyti Tarybos pirmininko pavedimus;

12.3. veikti sąžiningai, nešališkai, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto ir, esant privačių interesų konflikto grėsmei, nedelsdami informuoti apie tai Tarybos pirmininką ir nusišalinti nuo sprendimų rengimo, svarstymo, priėmimo ar kitokio poveikio sprendimams, kurie sukelia interesų konfliktą.

 

IV skyrius

TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

13. Tarybos veiklos forma yra posėdžiai.

14. Tarybos pirmininkas organizuoja Tarybos darbą, sudaro Tarybos posėdžių darbotvarkes, pirmininkauja Tarybos posėdžiams, atstovauja jai valstybės institucijose, kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose.

15. Tarybos pirmininko nesant arba jam laikinai negalint atlikti dalies ar visų funkcijų, Tarybos pirmininko funkcijas atlieka Tarybos pirmininko pavaduotojas.

16. Tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Pirmąjį Tarybos posėdį sušaukia kultūros ministras ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Tarybos personalinės sudėties patvirtinimo. Neeilinis posėdis gali būti sušauktas Tarybos pirmininko iniciatyva, kultūros ministro iniciatyva arba 2/3 Tarybos narių reikalavimu.

17. Tarybos nariai apie planuojamą posėdžio datą informuojami elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki posėdžio. Ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio Tarybos nariams pateikiama posėdžio darbotvarkė ir kita Tarybos sprendimams priimti reikalinga medžiaga.

18. Tarybos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Tarybos narių.  

19. Tarybos sprendimai priimami atviru balsavimu posėdyje dalyvavusių Tarybos narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas. Raštu pateikta nuomonė pridedama prie posėdžio protokolo, tačiau, Tarybai balsuojant, į balsų skaičių neįskaičiuojama.

20. Jeigu yra pagrindo manyti, kad Tarybos nario dalyvavimas svarstant ar balsuojant dėl tam tikrų klausimų sukels interesų konfliktą, Tarybos narys turi nusišalinti nuo sprendimo priėmimo procedūros. Apie Tarybos nario nusišalinimą pažymima protokole. Jeigu Tarybos narys atsisako nusišalinti, dėl jo nušalinimo balsuojama Nuostatų 20 punkte nustatyta tvarka. Tarybos narys balsavime dėl jo nušalinimo nedalyvauja.

21. Tarybos posėdžiai protokoluojami. Protokolą pasirašo Tarybos pirmininkas ir sekretorius. Tarybos posėdžio protokole nurodoma:

21.1. posėdžio data;

21.2. protokolo eilės numeris;

21.3. posėdžio pradžios ir pabaigos laikas;

21.4. posėdžiui pirmininkavęs asmuo, sekretorius, posėdyje dalyvavę Tarybos nariai ir kiti asmenys;

21.5. posėdžio darbotvarkė;

21.6. kiekvieno posėdžio darbotvarkės klausimo svarstymo aprašymas;

21.7. balsavimui pateikti klausimai, balsavimo rezultatai, atsižvelgiant į balsavimo rezultatus priimti sprendimai;

21.8. prireikus kita informacija.

22. Tarybos posėdžiams rengti ir jiems protokoluoti, kitiems dokumentams tvarkyti kultūros ministras skiria sekretorių, kuris nėra Tarybos narys.

23. Tarybos sekretorius per 5 darbo dienas po posėdžio parengia Tarybos protokolo projektą ir išsiunčia jį elektroniniu paštu derinti visiems Tarybos nariams.

24. Tarybos nariai per 3 darbo dienas nuo protokolo projekto gavimo dienos Tarybos sekretoriui ir Tarybos pirmininkui gali pateikti pastabų dėl protokolo projekto.

 

V skyrius

Baigiamosios nuostatos

 

25. Kultūros ministerija techniškai aptarnauja Tarybą.

26. Kultūros ministerija saugo Tarybos veiklos dokumentus Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

_________________________