http://kontora.vlk.lt/K2K_FILES/2009-07/1033274496_1.jpg

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. SAUSIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 1K-11 „DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ KLASIFIKACIJOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. sausio 4 d. Nr. 1K-3

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos, patvirtintos Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 1K-11 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos tvirtinimo“, dalį „Išlaidų klasifikacija“:

1.1.    Pakeičiu 01 01 03 straipsnį ir jį išdėstau taip:

„01 01 03 geriems pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros rezultatams (neįskaitant gerų psichikos ir odontologinės sveikatos priežiūros rezultatų) apmokėti,“.

1.2.    Pakeičiu 01 01 04 straipsnį ir jį išdėstau taip:

01 01 04 geriems pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros rezultatams apmokėti,“.

1.3. Pakeičiu 01 01 05 straipsnį ir jį išdėstau taip:

01 01 05 geriems pirminės ambulatorinės odontologinės sveikatos priežiūros rezultatams apmokėti;“.

1.4. Pakeičiu 01 02 04 straipsnį ir jį išdėstau taip:

01 02 04 geriems greitosios medicinos pagalbos rezultatams apmokėti;“.

1.5.  Pripažįstu netekusiu galios 01 04 06 straipsnį.

1.6. Pakeičiu 01 06 straipsnio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„01 06 ambulatorinėmis sąlygomis atliktiems brangiesiems tyrimams ir procedūroms, iš jų:“.

1.7. Pakeičiu 01 06 14 straipsnį ir jį išdėstau taip:

„01 06 14 radionuklidinės kompiuterinės tomografijos tyrimams, kai naudojami radiofarmakologiniai preparatai,“.

1.8. Papildau 01 06 15 straipsniu:

„01 06 15 ultragarsiniams tyrimams su kontrastine medžiaga.“

1.9. Pakeičiu 02 03 straipsnį ir jį išdėstau taip:

„02 03 labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymui ir gydymui nenumatytais atvejais;“.

1.10.  Papildau 02 04 straipsniu:

„02 04 medicinos priemonių (prietaisų) nuomai.“

1.11.  Pripažįstu netekusiu galios 04 01 straipsnį.

1.12.  Pripažįstu netekusiu galios 04 02 straipsnį.

1.13.  Pripažįstu netekusiu galios 04 03 straipsnį.

1.14.  Pripažįstu netekusiu galios 04 04 straipsnį.

1.15.  Pripažįstu netekusiu galios 04 05 straipsnį.

1.16.  Pripažįstu netekusiu galios 04 06 straipsnį.

1.17.  Pripažįstu netekusiu galios 04 07 straipsnį.

1.18.  Pripažįstu netekusiu galios 04 08 straipsnį.

1.19.  Pripažįstu netekusiu galios 05 11 straipsnį.

1.20.  Pakeičiu 06 straipsnį ir jį išdėstau taip:

„06 Privalomojo sveikatos draudimo sistemos funkcionavimui ir šį draudimą vykdančių institucijų veiklos išlaidoms.“

2. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                                         Jūratė Sabalienė