LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TRIŠALIŲ TARYBŲ (KOMITETŲ, KOMISIJŲ) PRIE UŽIMTUMO RĖMIMO POLITIKĄ ĮGYVENDINANČIŲ ĮSTAIGŲ NUOSTATŲ

PATVIRTINIMO

 

2016 m. lapkričio 15 d. Nr. A1-604

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 18 straipsnio 4 dalimi bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 979 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą“ 1.1.2 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Trišalių tarybų (komitetų, komisijų) prie užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų nuostatus (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. liepos 22 d. įsakymą Nr. A1-373 „Dėl Trišalės komisijos prie Lietuvos darbo biržos nuostatų ir Trišalės komisijos prie teritorinės darbo biržos nuostatų patvirtinimo“.

4. Šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

Laikinai einanti socialinės apsaugos ir darbo                                      Algimanta Pabedinskienė

ministro pareigas  


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo

ministro 2016 m. lapkričio 15 d.

įsakymu Nr. A1-604

 

 

TRIŠALIŲ TARYBŲ (KOMITETŲ, KOMISIJŲ) PRIE UŽIMTUMO RĖMIMO POLITIKĄ ĮGYVENDINANČIŲ ĮSTAIGŲ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Trišalių tarybų (komitetų, komisijų) prie užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Trišalių tarybų (komitetų, komisijų) prie užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų (toliau – Taryba) sudarymo tvarką, funkcijas, teises ir darbo organizavimo tvarką.

2. Tarybos sudaromos prie užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų – Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) bei teritorinių darbo biržų (toliau kartu – Įstaiga) – ir veikia visuomeniniais pagrindais.

3. Tarybų veiklos tikslas – teikti siūlymus dėl Įstaigos prioritetinių veiklos krypčių nustatymo, užimtumo didinimo programų rengimo tikslingumo, užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo ir darbo rinkos paslaugų teikimo, veiklos efektyvumo didinimo klausimais.

4. Tarybos gali būti nuolatinės arba sudaromos atskiriems užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo klausimams spręsti.

5. Tarybos savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu, Nuostatais ir kitais teisės aktais.

 

ii SKYRIUS

Tarybų SUDARYMAS

 

6. Tarybos sudaromos lygiateisės trišalės partnerystės pagrindu iš 6 arba 9 narių. Tarybų narių skaičių nustato Įstaigos direktorius, atsižvelgdamas į Įstaigos aptarnaujamos teritorijos dydį bei joje esamų socialinių partnerių, pageidaujančių dalyvauti Tarybos darbe, skaičių:

6.1. darbuotojų organizacijų atstovus deleguoja:

6.1.1. į Tarybą prie Lietuvos darbo biržos – Lietuvos Respublikos trišalėje taryboje atstovaujančios darbuotojų organizacijos savo susitarimu;

6.1.2. į Tarybas prie teritorinių darbo biržų – teritoriniu lygmeniu veikiančių profesinių sąjungų organizacijos savo susitarimu;

6.2. darbdavių organizacijų atstovus deleguoja:

6.2.1. į Tarybą prie Lietuvos darbo biržos – Lietuvos Respublikos trišalėje taryboje atstovaujančios darbdavių organizacijos savo susitarimu;

6.2.2. į Tarybas prie teritorinių darbo biržų – teritoriniu lygmeniu veikiančios darbdavių organizacijos savo susitarimu;

6.3. valstybės institucijų atstovus deleguoja:

6.3.1. į Tarybą prie Lietuvos darbo biržos – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija;

6.3.2. į Tarybas prie teritorinių darbo biržų – savivaldybių institucijos ir įstaigos.

7. Patariamojo balso teise Tarybos veikloje gali dalyvauti nevyriausybinių organizacijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, kitų organizacijų, atstovaujančių darbo ieškančių asmenų grupių interesams, dirbančių socialinės atskirties mažinimo ir socialinės sanglaudos stiprinimo srityje, atstovai.

8. Tarybų narius delegavusios organizacijos ir valstybės bei savivaldybės institucijos ir įstaigos turi teisę juos atšaukti ir deleguoti naujus atstovus.

9. Tarybos sudėtį tvirtina Įstaigos direktorius.

 

III SKYRIUS

TARYBų FUNKCIJOS

 

10. Tarybos vykdo šias funkcijas:

10.1. Taryba prie Lietuvos darbo biržos:

10.1.1. svarsto ir teikia pasiūlymus Įstaigai dėl:

10.1.1.1. gyventojų užimtumo ir darbo rinkos būklės klausimų Įstaigos aptarnaujamoje teritorijoje bei jiems turinčių įtakos veiksnių, problemų sprendimo;

10.1.1.2. lėšų, reikalingų užimtumo rėmimo priemonėms ir darbo rinkos paslaugoms finansuoti, Įstaigai išlaikyti ir jos veiklai vykdyti, poreikio;

10.1.1.3. aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo tobulinimo ir efektyvumo didinimo;

10.1.1.4. užimtumo didinimo programų įgyvendinimo;

10.1.1.5. vietinių užimtumo iniciatyvų projektų finansavimo;

10.1.1.6. dvišalės ir trišalės partnerystės galimybių, sprendžiant socialines, ekonomines ir užimtumo problemas, socialinės partnerystės vystymo;

10.1.1.7. teisės aktų, reglamentuojančių užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimą, tobulinimo;

10.1.1.8. Įstaigos veiklos ataskaitų ir jos veiklos tobulinimo;

10.1.1.9. darbo paklausos ir pasiūlos suderinamumo Įstaigos aptarnaujamoje teritorijoje;

10.1.1.10. grupės darbuotojų atleidimo padarinių švelninimo priemonių taikymo;

10.1.1.11. pavaldžių įstaigų metinių veiklos tikslų ir uždavinių nustatymo, lėšų šiems tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti skyrimo;

10.1.2. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

10.2. Tarybos prie teritorinių darbo biržų vykdo Nuostatų 10.1.1.1–10.1.1.10 ir 10.1.2 papunkčiuose nurodytas funkcijas.

 

IV SKYRIUS

TARYBŲ TEISĖS

 

11. Tarybos, įgyvendindamos joms pavestas funkcijas, turi teisę:

11.1. kviesti į posėdžius bei išklausyti kitų valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovus, Įstaigų darbuotojus, ekspertus;

11.2. gauti Įstaigų veiklos, valstybės lėšų panaudojimo ataskaitas bei kitą Tarybos veiklai reikalingą informaciją iš valstybės institucijų ir įstaigų, darbuotojų atstovų ir darbdavių atstovų bei jų organizacijų.

 

V SKYRIUS

Tarybų DARBO ORGANIZAVIMAS

 

12. Tarybai vadovauja Tarybos pirmininkas, kuris renkamas iš Tarybos narių paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma vienų metų laikotarpiui. Kitai kadencijai renkamas Tarybos narys, atstovaujantis kitam socialiniam partneriui. Nesant Tarybos pirmininko, Tarybos darbui vadovauja laikinai Tarybos narių balsų dauguma išrinktas kitas narys.

13. Tarybos darbas organizuojamas pagal Tarybos patvirtintą darbo reglamentą.

14. Tarybos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip kartą per pusmetį, o esant poreikiui, rengiamas neeilinis posėdis. Posėdžius šaukia Tarybos pirmininkas.

15. Tarybos sekretorius yra Įstaigos direktoriaus paskirtas Įstaigos darbuotojas.

16. Tarybą techniškai aptarnauja Įstaiga. Numatomų svarstyti posėdyje dokumentų projektus ir papildomą medžiagą bei posėdžio darbotvarkę Įstaiga pateikia Tarybos nariams ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki posėdžio.

17. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2 kiekvieno atstovaujamo socialinio partnerio Tarybos nariai, jeigu Taryba sudaryta iš 9 narių. Jeigu Taryba sudaryta iš 6 narių, Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip po 1 kiekvieno atstovaujamo socialinio partnerio Tarybos narį.

18. Tarybos nariai sprendimus priima bendru sutarimu. Kai bendras sutarimas nepasiekiamas, sprendimas priimamas paprasta posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma.

19. Tarybos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio.

20. Tarybos darbo organizavimo išlaidos padengiamos iš Įstaigai išlaikyti skirtų lėšų.

21. Tarybos posėdžiams patalpas suteikia Įstaiga.

 

_________________