VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ŽIEMOS LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. gegužės 16 d. Nr. A27(1) - 1182

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu ir 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu bei Kelių priežiūros tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 155 „Dėl kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo", 7 punktu:

1Tvirtinu Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių priežiūros paslaugų žiemos laikotarpiu tvarkos aprašą (pridedama).

2Pavedu seniūnams iki einamųjų metų lapkričio 1 d. sudaryti prioritetinių valomų kelių ir gatvių sąrašą bei prioritetinių barstomų kelių ir gatvių sąrašą.

3Pavedu:

3.1.    Ūkio skyriui šį įsakymą paskelbti TAR;

3.2.    Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriui šį įsakymą paskelbti interneto svetainėje.

4Informuoju, kad šis įsakymas:

4.1.    įsigalioja nuo jo paskelbimo TAR;

4.2.    per 1 mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                         Liucina Kotlovska

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. gegužės 16 d.

įsakymu Nr. A27(1)-1182

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ŽIEMOS LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS

 

1. Aprašo tikslas – užtikrinti, kad žiemos sezono metu Vilniaus savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T3-285 patvirtinti vietinės reikšmės keliai (gatvės) būtų valomi, užtikrinant saugias bei palankias visuomenės gyvenimo sąlygas ir aplinkos sanitarinę būklę.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Eismo zonos – keliai, gatvės, sankryžos, tiltai, viadukai, pėsčiųjų, dviračių takai, automobilių stovėjimo aikštelės.

2.2. Kelio priežiūra – kelio darbai, siekiant užtikrinti saugų eismą ir numatytą kelio bei jo statinių tarnavimo laiką.

2.3. Kelias – inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelią sudaro žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdynai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo bei kiti įrenginiai su šių objektų užimama žeme.

2.4. Gatvė – kelias ar jo ruožas, esantis miesto ar kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje, paprastai turintis pavadinimą.

2.5. Rangovai – juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie sutarties pagrindu vykdo kelių, gatvių, sankryžų, tiltų, pėsčiųjų, dviračių takų, aikštelių, automobilių stovėjimo aikštelių ir kt. priežiūros (valymo ir barstymo) darbus.

3. Važiuojamoji dalis valoma mechanizuotu būdu atsižvelgiant į oro sąlygas pagal Vilniaus savivaldybės administracijos seniūnų ar įgaliotų darbuotojų nurodymus (raštu, telefonu, faksu arba elektroniniu paštu).

4. Viešo naudojimo keliai ir gatvės valomi, kai sniego storis, esant normalioms oro sąlygoms, didesnis kaip 10 cm. Esant ypač sudėtingoms oro sąlygoms, leistinas sniego storis – ne didesnis kaip 20 cm. Ypač sudėtingos oro sąlygos yra tada, kai:

a) ilgiau kaip 6 valandas nuolat sninga ir/arba pusto,

b) ilgiau kaip 24 valandas, tačiau su pertraukomis, sninga ir/arba pusto,

c) įšalęs kelias po lietaus apledėja, yra lijundra,

d) per parą kelias apledėja daugiau kaip 2 kartus.

5. Kelių (gatvių) valymo paslaugos turi būti pradėtos teikti (darbo laiku) ne vėliau kaip per 1 val. nuo seniūno (įgalioto darbuotojo) nurodymo gavimo (gavus užsakymą vakare – ne vėliau kaip nuo kitos dienos 6 val. ryto). Iškritus sniegui (esant normalioms oro sąlygoms), keliai (gatvės) turi būti nuvalyti per 2 d. d. Keliai, gatvės esant normalioms oro sąlygoms valomi tik nustojus snigti.

6. Pirmiausia valomi tie seniūnijų viešojo naudojimo vietinės reikšmės keliai, gatvės, kuriuose turi būti užtikrintas svarbiausių objektų nepertraukiamas darbas ir būtiniausių paslaugų teikimas (t. y. medicinos įstaigų, mokyklų, laidojimo apeigų teikimo, gyventojų aprūpinimo maisto produktais ir pan.), po to valomos kitos gatvės (kategorijos mažėjimo prioriteto tvarka), kiti vietinės reikšmės susisiekimo keliai tarp gyvenamųjų vietovių (miestelių, kaimų, vienkiemių), kiti keliai pagal konkretų seniūnų ar jo įgaliotų darbuotojų nurodymą.

7. Kelių (gatvių) valymo paslaugos turi būti atliekamos techniškai tvarkinga technika (įranga), laikantis darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų.

8. Valant sniegą ar ledą negalima naudoti technikos, įrankių, gadinančių kelių, gatvių ar takų dangą.

9. Valant kelius ir gatves sniegas turi būti sustumiamas į volus kelkraščiuose, neužverčiant sniegu autobusų stovėjimo aikštelių, sankryžų.

10. Nuvalyto kelio plotis turi būti ne mažesnis kaip 4,5 metro (esant siauresniam keliui, pagal jo faktinį plotį). Jeigu pagal faktinį plotį nuvalyto kelio plotis pavojingas transporto priemonėms prasilenkti, reikia pagal poreikį suformuoti prasilenkimo saleles. Po valymo leistinas didžiausias sniego sluoksnio storis (esant normalioms oro sąlygoms) ant gatvės dangos – iki 5 cm, ant kelio dangos – iki 6 cm.

11. Rangovas privalo:

11.1. atlikti darbus laiku ir kokybiškai, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 155 patvirtintu Kelių priežiūros aprašu, Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, statybos techniniais reglamentais, Lietuvos techniniais standartais, kitais teisės aktais, seniūno nurodymais, kelių ir gatvių valymo, barstymo darbų pirkimo sutarties sąlygomis ir šiuo aprašu;

11.2. turi būti susipažinęs su seniūnijos kelių infrastruktūra;

11.3. turi pateikti atsakingų už sniego valymo paslaugų teikimą asmenų sąrašą ir jų telefonų numerius. Bent vienu numeriu turi būti užtikrinta galimybė pateikti užsakymą valyti kelius bet kurią savaitės dieną bet kuriuo paros metu. Atsakingas asmuo privalo atsiliepti į skambutį;

11.4. savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais bei kokybiškomis medžiagomis;

11.5. sniegui ir (ar) ledui valyti naudoti įrankius, negadinančius eismo zonų dangos;

11.6. nemesti sniego ir (ar) ledo nuo šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, ant gatvių ir kelių važiuojamosios dalies;

11.7. valydamos eismo zonas, krauti sniegą ir (ar) ledą toliau kaip 10 m nuo visuomeninio transporto stotelių ženklų ir toliau kaip 1 m nuo medžių, apšvietimo stulpų, šviesoforų. Draudžiama krauti sniegą įvažose prie visuomeninio transporto stotelių;

11.8. turi valyti tiek kelių, kiek nustato užsakovas (nepriklausomai nuo numatomų valyti kelių ilgio);

11.9. užtikrinti objekte darbų saugą, eismo saugumą;

11.10. po atliktų darbų kiekvieną dieną teikti seniūnui tvirtinti kelionės lapą ar kitą patvirtinantį dokumentą apie atliktų darbų kiekius;

11.11. ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 27 d. pateikti užsakovui pažymą apie faktiškai atliktus darbus.

12. Seniūnai:

12.1. privalo sudaryti prioritetinių valomų kelių ir gatvių sąrašą, vadovaudamiesi 2015-06-26 Vilniaus rajono tarybos sprendimu Nr. T3-285;

12.2. privalo sudaryti prioritetinių barstomų kelių ir gatvių sąrašą (pavojingiausių vietų kaip sankryžos, staigūs posūkiai, įkalniai), vadovaudamiesi 2015-06-26 Vilniaus rajono tarybos sprendimu Nr. T3-285;

12.3. organizuoja seniūnijos teritorijoje esančių kelių ir gatvių priežiūrą žiemos sezono metu, pagal poreikį, užtikrina atliekamų darbų priežiūrą ir kontrolę;

12.4. pildo atliktų darbų apskaitos lentelę (pridedama), kuri pridedama su prašymu sumokėti už paslaugas;

12.5. atsako už efektyvų lėšų panaudojimą;

12.6. kiekvieną dieną atliktus darbus parašu patvirtina rangovo pateiktame kelionės lape ar kitame atliktų darbų patvirtinančiame dokumente, nurodydamas atliktų darbų kiekius;

12.7. pasirašo atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktus.

13. Esant poreikiui 12.1 p. ir 12.2 p. minimi sąrašai gali būti keičiami seniūno įsakymu;

14. Pirmą kartą keliai pradedami lyginti greideriu, kai pasibaigia žiemos sezonas, pasibaigia įšalas bei išdžiūva kelio danga.

 

Vilniaus rajono savivaldybės vietinės

reikšmės kelių, gatvių priežiūros paslaugų

žiemos laikotarpiu tvarkos aprašo

Priedas Nr. 1

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ŽIEMOS LAIKOTARPIU APSKAITOS LENTELĖ

 

Eil. Nr.

Data

Rangovas

Darbų rūšis

Mato vienetas (km ar val.)

Kelių, gatvių Nr.

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................... seniūnija