Herbas.wmf

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2018 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO

 

2017 m. gegužės 11 d. Nr. TS-159

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsniu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifus fiziniams ir juridiniams asmenims Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje:

1.1. 1 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės (išskyrus nekilnojamąjį turtą, nurodytą šio sprendimo 1.2 papunktyje);

1.2. 3 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės, jei turtas nenaudojamas arba neprižiūrėtas.

2. Taikyti nustatytus mokesčio tarifus apskaičiuojant nekilnojamojo turto mokestį mokesčio mokėtojams nuo 2018 m. sausio 1 d.

3. Nurodyti šį sprendimą paskelbti spaudoje, visą sprendimą – Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės  meras                                                                                         Dainius Bardauskas