LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymo nr. 3d-598 „dėl lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „investicijos Į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2022 m. vasario 17 d. Nr. 3D-110

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 3D-598 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

38. Paramos paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu. Ranka užpildytos paramos paraiškos nepriimamos.“

2. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. Paramos paraiškos Agentūrai teikiamos pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant jas elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt, arba teikiamos naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“), Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. Kitais būdais teikiamos (pvz., paštu, per kurjerį, faksu ir t. t.) paraiškos nepriimamos.

3. Pripažįstu netekusiu galios 52 punktą.

4. Pakeičiu 521 punktą ir jį išdėstau taip:

521. Mokėjimo prašymai kartu su reikiamais priedais turi būti pateikti per ŽŪMIS Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.“

5. Pakeičiu priedo XII skyriaus 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Esu informuotas (-a), kad paramos paraiškoje ir kituose Agentūrai teikiamuose dokumentuose esantys mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenys ir kiti duomenys bus apdorojami ir saugomi paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose ir kad Agentūra gaus mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenis ir kitus duomenis iš kitų fizinių / juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais.“

6. Pakeičiu priedo XII skyriaus 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Esu informuotas (-a), kad mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams.“

7. Pakeičiu priedo XII skyriaus 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Esu informuotas (-a), kad informacija apie mano pateiktą paramos paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą (pvz., asmens vardą, pavardę, įmonės pavadinimą), projekto pavadinimą, paramos paraiškos kodą ir apskaičiuotą paramos sumą, bus skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija gali būti naudojama statistikos, vertinimo bei tyrimų tikslais.“

8. Pakeičiu priedo XII skyriaus 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Esu informuotas (-a), kad Agentūra tikrins pateiktus duomenis kituose valstybės registruose ir duomenų bazėse. Esu informuotas (-a), kad esu atsakingas (-a) už reikiamų dokumentų ir (arba) pažymų pateikimą Agentūrai laiku.“

9. Pakeičiu priedo XII skyriaus 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Esu informuotas (-a), kad duomenys apie mano gaunamą (gautą) paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms, siekiant apsaugoti Europos Sąjungos finansinius interesus, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.“

10. Pakeičiu priedo XII skyriaus 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Esu informuotas (-a), kad Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.“

11. Pakeičiu priedo XII skyriaus 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Esu informuotas (-a), kad mano asmens duomenys yra tvarkomi šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais bei teisiniais pagrindais: asmens, teikiančio paramos paraišką, tapatybės nustatymo, paramos administravimo, mokėjimo ir kontrolės, paramos viešinimo tikslais įgyvendinant 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, 2013 m. gruodžio 17 d.. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008, 2014 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 908/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 taikymo taisyklės, susijusios su mokėjimo agentūromis ir kitomis įstaigomis, finansų valdymu, sąskaitų patvirtinimu, patikrų taisyklėmis, užstatais ir skaidrumu, priemonės įgyvendinimo taisykles.“

12. Pakeičiu priedo XIII skyrių ir jį išdėstau taip:

XIII. PAREIŠKĖJO SUTUOKTINIO DEKLARACIJA DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO (pildo ir pasirašo tik pareiškėjo sutuoktinis)

Informuoju, kad aš, ________________________________________________________,

(pareiškėjo sutuoktinio vardas, pavardė, asmens kodas) 

esu pareiškėjo ____________________________________________________________

(vardas, pavardė)

sutuoktinis ir dalyvauju / nedalyvauju (kas nereikalinga, išbraukti) įgyvendinant Programos investicines priemones

________________________________________________________________________

(nurodyti Programos priemonių pavadinimus ir paramos paraiškų registracijos Nr.)

________________________________________________________________________

 

 

Esu informuotas (-a), kad:

- mano asmens duomenys gali būti naudojami pareiškėjo

___________________________ paramos administravimo tikslais;

(vardas, pavardė)

- Agentūra tikrins pateiktus duomenis kituose valstybės registruose ir duomenų bazėse;

- mano asmens duomenys bus apdorojami ir saugomi paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose ir Agentūra gaus mano asmens duomenis iš kitų fizinių / juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais;

- mano asmens duomenys gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms, siekiant apsaugoti ES finansinius interesus ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;

- turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), apriboti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, bei teisę į duomenų perkeliamumą;

- duomenų valdytojas yra Agentūra;

- Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“;

- mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams;

- mano asmens duomenys yra tvarkomi paramos administravimo, mokėjimo ir kontrolės tikslu įgyvendinant 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008, priemonės įgyvendinimo taisykles.

_____________________                    ________________________

(sutuoktinio parašas)                              (sutuoktinio vardas, pavardė).“

 

13. Pakeičiu priedo XIV skyrių ir jį išdėstau taip:

XIV. PAREIŠKĖJO AKCININKO / SUSIJUSIOS ĮMONĖS IR (ARBA) ĮMONĖS PARTNERĖS AKCININKO DEKLARACIJA DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

(pildo ir pasirašo tik pareiškėjo akcininkas / susijusios įmonės ir (arba) įmonės partnerės akcininkas)

 

 

Informuoju, kad aš, ________________________________________________________

(pareiškėjo akcininko / susijusios įmonės ir (arba) įmonės partnerės akcininko vardas, pavardė, asmens kodas)

Esu pareiškėjo ____________________________________________________________

(vardas, pavardė / pavadinimas)

akcininkas / susijusios įmonės ir (arba) įmonės partnerės akcininkas ir dalyvauju / nedalyvauju (kas nereikalinga, išbraukti) įgyvendinant Programos investicines priemones

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(nurodyti Programos priemonių pavadinimus ir paramos paraiškų registracijos Nr.)

Esu informuotas (-a), kad mano asmens duomenys gali būti naudojami pareiškėjo

_____________________________ paramos administravimo tikslais,

(vardas, pavardė / pavadinimas)

- Agentūra tikrins pateiktus duomenis kituose valstybės registruose ir duomenų bazėse;

- mano asmens duomenys bus apdorojami ir saugomi paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose ir Agentūra gaus mano asmens duomenis iš kitų fizinių / juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais;

- mano asmens duomenys gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms, siekiant apsaugoti ES finansinius interesus ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;

- turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), apriboti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, bei teisę į duomenų perkeliamumą;

- duomenų valdytoja yra Agentūra;

- Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“;

- mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams;

- mano asmens duomenys yra tvarkomi paramos administravimo, mokėjimo ir kontrolės tikslu įgyvendinant 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008, priemonės įgyvendinimo taisykles.

______________                                                   _________________

(parašas)                                                                    (vardas, pavardė)

(pareiškėjo akcininko / susijusios įmonės ir (arba) įmonės partnerės akcininko parašas, vardas, pavardė).“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                 Kęstutis Navickas