LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo

 

2015 m. birželio 18 d. Nr. 1-154

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL 2012, L 315, p.1), 6 straipsnio ir III priedo reikalavimus ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 92 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimo“ 1.9 papunkčiu:

1. Tvirtinu Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą (pridedama).

2. Siūlau, kad perkant prekių rinkinį, kuriam kaip visumai taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, pirmenybė būtų teikiama bendram rinkinio energijos vartojimo efektyvumui, o ne atskirų, tokį rinkinį sudarančių prekių energijos vartojimo efektyvumui.

3. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymą Nr. 1-266 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir jų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo“.

4. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. liepos 1 d.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                                    Rokas Masiulis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154

 

prekių, IŠSKYRUS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONES, kuriOMS viešŲJŲ pirkimŲ METU taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašAS

 

Eil. Nr.

Prekės pavadinimas*

Teisės aktas, nustatantis energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus

1.

Buitinės skalbyklės

2010 m. rugsėjo 28 d. Europos Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1061/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių skalbyklių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL 2010, L 314, p. 47)

2.

Buitinės būgninės džiovyklės

2012 m. kovo 1 d. Europos Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 392/2012, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių būgninių džiovyklių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (OL 2012, L 123, p. 1)

3.

Buitiniai šaldymo aparatai

2010 m. rugsėjo 28 d. Europos Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1060/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių šaldymo aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL 2010, L 314, p. 17)

4.

Buitinės indaplovės

2010 m. rugsėjo 28 d. Europos Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1059/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių indaplovių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL 2010, L 314, p. 1)

5.

Buitinės elektrinės ir dujinės orkaitės

2013 m. spalio 1 d. Europos Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 65/2014, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių orkaičių ir gartraukių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL 2014, L 29, p. 1)

6.

Buitinės kaitvietės

2014 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 66/2014, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių orkaičių, kaitviečių ir gartraukių ekologinio projektavimo reikalavimai (OL 2014, L 29, p. 33)

7.

Buitiniai elektriniai gartraukiai

2013 m. spalio 1 d. Europos Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 65/2014, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių orkaičių ir gartraukių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL 2014, L 29, p. 1)

8.

Televizoriai ir televizijos monitoriai

2010 m. rugsėjo 28 d. Europos Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant televizijos aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL 2010, L 314, p. 64)

9.

Buitiniai sausojo valymo dulkių siurbliai, jungiami į elektros tinklą

2013 m. gegužės 3 d. Europos Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 665/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/30/ES nustatomi dulkių siurblių ekologinio projektavimo reikalavimai (OL 2013, L 192, p. 1)

10.

Elektros lempos ir šviestuvai

2012 m. liepos 12 d. Europos Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 874/2012, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant elektros lempų ir šviestuvų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (OL 2012, L 258, p. 1)

11.

Elektriniai oro kondicionieriai, kurių vardinė galia ≤ 12 kW

2011 m. gegužės 4 d. Europos Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 626/2011, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant oro kondicionierių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (OL 2011, L 178, p. 1)

12.

Gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginiai

2014 m. liepos 11 d. Europos Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1254/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES papildoma gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimais (OL 2014, L 337, p. 27)

13.

Patalpų šildytuvai, kombinuotieji šildytuvai, kurių vardinė galia ≤ 70 kW

patalpų šildytuvo (≤70 kW), temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektai

ir kombinuotojo šildytuvo (≤ 70 kW), temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektai

2013 m. vasario 18 d. Europos Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 811/2013, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/30/ES nuostatos dėl patalpų šildytuvų, kombinuotųjų šildytuvų, patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų, taip pat kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo (OL 2013, L 239, p. 1)

14.

Vandens šildytuvai, kurių vardinis šilumos atidavimas ≤ 70 kW,

karšto vandens talpyklos (talpa ≤500 litrų) bei vandens šildytuvo (≤ 70 kW) ir saulės energijos kolektoriaus komplektai

2013 m. vasario 18 d. Europos Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 812/2013, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES, nustatant vandens šildytuvų, karšto vandens talpyklų, taip pat vandens šildytuvo ir saulės energijos kolektoriaus komplektų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (OL 2013, L 239, p. 83)

15.

Biuro įranga

Įranga, paženklinta „Energy Star“ ženklu, kuriai taikomas 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Tarybos sprendimas dėl Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės ir Europos bendrijos susitarimo dėl raštinės įrangos energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo programų suderinimo sudarymo (OL 2006, L 381, p. 24), arba įranga, kuri atitinka ne mažiau griežtus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus nei išvardyti sprendimo C priede

16.

Kompiuteriai ir kompiuteriniai serveriai

2013 m. birželio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimai (OL 2013, L 175, p. 13)

17.

Mažos, vidutinės ir didelės galios transformatoriai, kurių galia ≥ 1 kVA

2014 m. gegužės 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 548/2014 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/125/EB nuostatų, susijusių su mažos, vidutinės ir didelės galios transformatoriais, įgyvendinimo (OL 2014, L 152, p. 1)

18.

Autonominiai beriebokšliniai  apytakiniai siurbliai ir į gaminius įmontuojami beriebokšliniai apytakiniai siurbliai

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 641/2009, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB nustatomi autonominių beriebokšlių apytakinių siurblių ir į gaminius įmontuojamų beriebokšlių apytakinių siurblių ekologinio projektavimo reikalavimai (OL 2009, L 191, p. 35) ir

2012 m. liepos 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 622/2012, kuriuo iš dalies keičiamos Komisijos reglamento (EB) Nr. 641/2009 nuostatos dėl autonominių beriebokšlių apytakinių siurblių ir į gaminius įmontuojamų beriebokšlių apytakinių siurblių ekologinio projektavimo reikalavimai (OL 2012, L 180, p. 4)

19.

Gryno vandens siurbliai

2012 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 547/2012, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi vandens siurblių ekologinio projektavimo reikalavimai (OL 2012, L 165, p. 28)

20.

Buitiniai ventiliatoriai, kurių elektrinė vartojamoji galia ≤125 W

2012 m. kovo 6 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 206/2012, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi oro kondicionierių ir patogumo ventiliatorių ekologinio projektavimo reikalavimai (OL 2012, L 72, p. 7)

21.

Pramoniniai ventiliatoriai

2011 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 327/2011, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi ventiliatorių, varomų 125 W – 500 kW įėjimo galios elektros varikliais, ekologinio projektavimo reikalavimai (OL 2011, L 90, p. 8)

22.

Negyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginiai

2014 m. liepos 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1253/2014, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi vėdinimo įrenginių ekologinio projektavimo reikalavimai (OL 2014, L 337, p. 8)

23.

Elektros varikliai

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 640/2009, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB nustatomi elektros variklių ekologinio projektavimo reikalavimai (OL 2009, L 191, p. 26) ir

2014 m. sausio 6 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 4/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 640/2009, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB nustatomi elektros variklių ekologinio projektavimo reikalavimai (OL 2014, L 2, p. 1)

24.

Išoriniai maitinimo šaltiniai

2009 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 278/2009, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB nustatomi išorinių maitinimo šaltinių elektros energijos suvartojimo be apkrovos ir vidutinio efektyvumo aktyviuoju režimu ekologinio projektavimo reikalavimai (OL 2009, L 93, p. 3)

25.

Paprastieji televizorių priedėliai

2009 m. vasario 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 107/2009, kuriuo įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/32/EB, nustatant paprastųjų televizoriaus priedėlių ekologinio projektavimo reikalavimus (OL 2009, L. 36, p. 8)

26.

Buitinė ir biuro elektros ir elektroninė įranga, išjungta ir veikianti budėjimo režimu

2013 m. rugpjūčio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 801/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1275/2008, kuriuo nustatomi išjungtos ir budėjimo režimu veikiančios elektros ir elektroninės buitinės ir biuro įrangos elektros energijos suvartojimo ekologinio projektavimo reikalavimai, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 642/2009, kuriuo nustatomi televizijos aparatų ekologinio projektavimo reikalavimai (OL 2013, L 225, p. 1) ir

2008 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1275/2008, kuriuo įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/32/EB, nustatant išjungtos ir budėjimo režimu veikiančios elektros ir elektroninės buitinės ir biuro įrangos elektros energijos suvartojimo ekologinio projektavimo reikalavimus (OL 2008, L 339, p. 45)

27.

Padangos**

2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1222/2009 dėl padangų ženklinimo atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus (OL 2009, L 342, p. 46)

* Detalus prekių aprašymas, kurioms yra taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, yra nustatytas reglamentų straipsnyje „Dalykas ir taikymo sritis“.

** Nėra draudžiama pirkti aukščiausios sukibimo su šlapia danga klasės arba išorinio riedėjimo triukšmo klasės padangų, jei tai pagrįsta dėl saugos ar visuomenės sveikatos priežasčių.

 

___________________