LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. RUGPJŪČIO 16 D. ĮSAKYMO NR. 3D-383 DĖL PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NACIONALINĖS PARAMOS UŽ KARVES ŽINDENES IR TELYČIAS MOKĖJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. vasario 13 d. Nr. 3D-97

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už karves žindenes ir telyčias mokėjimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro  2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 3D-383 Dėl Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už karves žindenes ir telyčias mokėjimo taisyklių patvirtinimo:

1.   Pakeičiu 9.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.2. laikytojus, kurie pagrįstai kreipėsi į ŽŪIKVC su prašymais, kad ne dėl jų kaltės, o dėl objektyvių priežasčių (kompiuterinio ryšio gedimo, klaidų deklaruojant pasėlius) einamaisiais metais nebuvo skirtos išmokos, ne vėliau kaip iki kitų metų birželio 15 d. įtraukia į papildomus sąrašus, t. y. kartą per mėnesį perduoda elektroniniu būdu duomenis į NMA informacinę sistemą.

2.   Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Laikytojas, dėl jam nežinomų priežasčių einamaisiais metais negavęs išmokų, ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų gegužės 31 d. gali kreiptis į ŽŪIKVC, kuris informuos apie išmokų neskyrimo aplinkybes arba laikytojo įtraukimą į papildomus sąrašus, kurie bus perduoti elektroniniu būdu į NMA informacinę sistemą kartą per mėnesį.

3.   Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Laikytojo, atitikusio taisyklių 4 ir 5 punktuose nustatytus reikalavimus, mirties atveju įpėdinis, gavęs paveldėjimo teisės liudijimą, ne vėliau kaip per kitus dvejus kalendorinius metus iki gegužės 31 d. jį pateikia ŽŪIKVC arba, jei išmoka jau paskirta mirusiam asmeniui, – NMA laisvos formos prašymą dėl išmokų priskyrimo ir prideda paveldėjimo fakto patvirtinimo dokumentų kopijas bei nurodo banko pavadinimą, kodą ir sąskaitos numerį.

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                Andrius Palionis