https://www.e-tar.lt/rs/legalact/ce3c48904cce11e693ecd724c0a0a1a6/content_files/image001.jpg

 

UŽUMTUMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos darbo BIRŽOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-388 „DĖL AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ TAIKYMO DARBDAVIAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2020 m. vasario 14 d. Nr. V-45

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 44 ir 46 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 979 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą“ 2.6 ir 2.7 papunkčiais, Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, 52, 59 – 62, 69, 74, 76 punktais:

1Pakeičiu  Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

1.1.    pakeičiu Aprašo VI skyrių ir išdėstau jį taip:

 

VI SKYRIUS

DARBDAVIŲ PARAIŠKŲ ĮGYVENDINANT VUI PROJEKTUS TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

 

21.  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai patvirtinus VUI projektų tikslinių teritorijų sąrašą, Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) skelbia VUI projektų paraiškų (toliau – VUI paraiška) atranką Užimtumo tarnybos interneto svetainėje.

22.  Paskelbus VUI paraiškų atranką, Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų (toliau – Klientų aptarnavimo departamentas) sudėtyje esantys klientų aptarnavimo skyriai (toliau – Klientų aptarnavimo skyrius) organizuoja darbdaviams VUI paraiškų atrankos viešinimą ir seminarus, kurių metu supažindina su VUI projektų priemonės reikalavimais. Seminarai organizuojami Klientų aptarnavimų skyriuose pagal numatytą grafiką, kuris skelbiamas VUI projektų atrankos paskelbimo dieną Užimtumo tarnybos interneto svetainėje.

23.  VUI paraiškų atrankai vykdyti Klientų aptarnavimo departamento direktoriai Klientų aptarnavimo skyrių teritorijoms sudaro ir tvirtina VUI projektų atrankos ir priežiūros komisijas (toliau – Komisijos), vadovaudamiesi Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 59 punktu.

24.  Komisijos savo veikloje vadovaujasi Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos ir priežiūros komisijos darbo reglamentu (Aprašo 12 priedas).

25.  Darbdaviai, planuojantys įgyvendinti VUI projektą, teikia VUI paraišką subsidijai gauti (Aprašo 121 priedas) Klientų aptarnavimo skyriui, kurio teritorijoje planuojama steigti darbo vietas, kartu su Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 51 punkte nurodytomis dokumentų kopijomis ir užpildyta pažyma apie atitikimą Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2, 4 ir 5 punkte nurodytiems reikalavimams (Aprašo 5 priedas).

26.  VUI paraiškos teikiamos Klientų aptarnavimo skyriams per 30 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo datos, vadovaujantis Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 54 ir 55 punktuose nurodytomis sąlygomis.

27.  Klientų aptarnavimo skyrius perduoda gautas VUI paraiškas Komisijai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pasibaigus VUI paraiškų priėmimo terminui.

28.  Įgyvendinant VUI projektus, turi būti steigiamos naujos darbo vietos, kurioms užimti keliami reikalavimai atitinka bent vieną žemiau nurodytų kriterijų:

28.1.    Klientų aptarnavimo departamento aptarnaujamoje teritorijoje VUI paraiškų atrankos paskelbimo dieną yra registruotų bedarbio statusą turinčių asmenų, galinčių dirbti pagal turimas kvalifikacijas ar (ir) kompetencijas ar (ir) turimą darbo patirtį naujai steigiamose darbo vietose;

28.2.    reikalingų kvalifikacijų ar (ir) kompetencijų dirbti naujai steigiamose darbo vietose bedarbio statusą turintys asmenys galės įgyti iki VUI paraiškose nurodytų darbo vietų įsteigimo datų.

29.  VUI paraiškos sąmatoje (toliau – sąmata) nurodytos išlaidos privalo būti:

29.1.      skirtos darbo vietoms įsteigti ir sudaryti sąlygas tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtose darbo vietose;

29.2.      patirtos per VUI projekto įgyvendinimo sutartyje numatytą laikotarpį;

29.3.      paskirstytos pagal planuojamas steigti darbo vietas. Kiekviena planuojama steigti darbo vieta detalizuojama nurodant konkretų išlaidų elementą ir įsigyjamus kiekius.

30.  Sąmatoje turi būti įtrauktos visos reikalingos išlaidos, nurodytos eurais be PVM, kai pareiškėjai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip PVM mokėtojai. Kai pareiškėjai nėra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip PVM mokėtojai, išlaidos nurodomos su PVM.

31.  VUI paraiškos įvertinamos ir įtraukiamos į atrinktų VUI paraiškų sąrašą per 15 darbo dienų nuo vokų atplėšimo dienos, kai tenkina Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 60 punkte numatytas sąlygas.

32.  Komisija nagrinėja ir vertina pateiktas paraiškas pagal VUI paraiškų atitikties Užimtumo rėmimo priemonių apraše numatytiems reikalavimams vertinimo formą (Aprašo 13 priedas):

32.1.      nustačius VUI paraiškos neatitiktį kritiniams Aprašo 13 priede numatytiems reikalavimams, Komisija siūlo Klientų aptarnavimo departamento direktoriui atmesti VUI paraišką;

32.2.      nustačius VUI paraiškos neatitiktį nekritiniams Aprašo 13 priede numatytiems reikalavimams, Komisija siūlo Klientų aptarnavimo departamento direktoriui prašyti VUI paraiškos teikėjo pašalinti VUI paraiškos trūkumus.

33.         Nustačius, kad VUI paraiška atitinka Aprašo 13 priede numatytus atitikties vertinimo reikalavimus, Komisija vertina VUI paraiškas pagal VUI paraiškų kokybės vertinimo kriterijus (Aprašo 14 priedas):

33.1.      įvertinus, kad VUI paraiška nesurenka 35 paraiškos pereinamųjų balų, Komisija siūlo Klientų aptarnavimo departamento direktoriui VUI paraiškos neįtraukti į atrinktų VUI paraiškų sąrašą;

33.2.      įvertinus, kad VUI paraiška surenka 35 paraiškos pereinamųjų balų, Komisija per Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 61 punkte nurodytą terminą teikia atrinktų VUI paraiškų sąrašą Klientų aptarnavimo departamentui;

34.       VUI paraiškų vertinimo galutiniai balai skaičiuojamai išvedant Komisijos narių vertinimų balų vidurkius.

35.       Vienodus pereinamuosius balus surinkusios VUI paraiškos, atrenkamos į VUI paraiškų sąrašą pagal Aprašo 141 priede nustatytus papildomus kriterijus, suderintus su Trišale taryba prie Užimtumo tarnybos.

36.       Atrinktų VUI paraiškų sąrašą, kuriame pateikiama Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 61 punkte nurodyta informacija, patvirtintą Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus įsakymu, Klientų aptarnavimo departamentas siunčia Užimtumo tarnybos Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriui (toliau – Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyrius).

37.       Klientų aptarnavimo skyrius per Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 61 punkte nurodytą terminą informuoja kiekvieną paraiškos teikėją atskirai apie atmestą VUI paraišką, jos atmetimo priežastis ir teisinius pagrindus.

38.       Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyrius parengia finansuojamų VUI projektų sąrašo projektą ir teikia jį svarstyti Trišalei tarybai prie Užimtumo tarnybos.

39.       Trišalei tarybai prie Užimtumo tarnybos, pritarus finansuojamų VUI projektų sąrašo projektui, Užimtumo tarnybos direktorius tvirtina finansuojamų VUI projektų sąrašą.

40.       Klientų aptarnavimo skyrius raštu informuoja VUI paraiškų teikėjus per 3 darbo dienas nuo Užimtumo tarnybos direktoriaus sprendimo priėmimo dienos apie:

40.1.    priimtą sprendimą atmesti VUI paraišką, nurodant atmetimo priežastis ir teisinius pagrindus;

40.2.    priimtą sprendimą įtraukti VUI paraišką į finansuojamų VUI projektų sąrašą.

41.       Finansuojamų VUI projektų sąrašas skelbiamas Užimtumo tarnybos interneto svetainėje ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo finansuojamų VUI projektų sąrašo patvirtinimo dienos.

42.       Klientų aptarnavimo skyrius, patikrinęs VUI paraiškos teikėjo įsipareigojimų, numatytų Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 69 ir 70 punktuose įvykdymą, pasirašo su VUI paraiškos teikėju, Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutartį (toliau – VUI sutartis) (Aprašo 15 priedas).

43.       Po VUI sutarties pasirašymo Klientų aptarnavimo skyrius patvirtina subsidijos dydžio sumą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, vadovaudamasis Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 50.2 papunkčiu.

44.       Prekių, paslaugų arba darbų pirkimai už sąmatoje nurodytas lėšas turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, jei subsidijos gavėjas pagal Viešųjų pirkimų įstatymą yra perkančioji organizacija.

45.       Jeigu subsidijos gavėjas nėra perkančioji organizacija, visi pirkimai vykdomi vadovaujantis Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintomis subsidijos gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, prekių, paslaugų ir darbų pirkimo taisyklėmis.

46.       Sąmata tikslinama:

46.1.      panaudojus mažiau arba daugiau lėšų darbo vietoms steigti nei numatyta VUI paraiškoje, subsidijos gavėjas informuoja Klientų aptarnavimo skyrių, pateikdamas nustatytos formos veiklos finansinę ataskaitą (Aprašo 16 priedas);

46.2.      kai panaudojama mažiau lėšų darbo vietoms steigti nei numatyta VUI  paraiškoje, mažinama tik tų darbo vietų kaina pagal subsidijos darbo vietoms steigti ir subsidijos gavėjo nuosavų lėšų proporcingą santykį, kurių steigimui lėšų poreikis sumažėjo;

46.3.      panaudojus daugiau lėšų darbo vietoms steigti nei numatyta VUI paraiškoje, subsidijos darbo vietoms steigti suma nesikeičia, o subsidijos gavėjas įsipareigoja perviršį padengti nuosavomis lėšomis;

46.4.      sąmatos tikslinimas tvirtinamas Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus įsakymu;

46.5.      pasikeitus sąmatai, pasirašomas susitarimas dėl VUI sutarties pakeitimo.

47.         Subsidijos gavėjas iki VUI sutartyje numatytų darbo vietų įsteigimo dienos privalo:

47.1.      iki einamųjų metų gruodžio 10 dienos atlikti visas VUI paraiškoje numatytas veiklas ir įsteigti darbo vietas bei pateikti galutinę nustatytos formos veiklos finansinę ataskaitą (Aprašo 16  priedas) su išlaidas pateisinančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų (sąskaitų - faktūrų, banko išrašų arba pavedimų elektronine bankininkyste) kopijomis, patvirtintomis darbdavio/darbdavio atstovo parašu, lietuvių kalba. Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus motyvuotu sprendimu šis terminas gali būti pratęstas, bet ne daugiau kaip 10 kalendorinių dienų;

47.2.      į steigiamas darbo vietas įdarbinti Užimtumo tarnybos rekomenduotus darbo ieškančius asmenis, atitinkančius VUI paraiškoje nurodytus kvalifikacinius reikalavimus, darbo sutartyse numatyti ne mažesnį nei VUI paraiškoje nurodytą darbo užmokestį, ne trumpesnę darbo laiko trukmę ir pavesti vykdyti VUI paraiškoje numatytas darbo funkcijas;

47.3.      laiku pateikti Klientų aptarnavimo skyriui reikalingus dokumentus, susijusius su VUI sutarties sąlygų įgyvendinimu;

47.4.      pasikeitus VUI sutartyje numatytų veiklų įgyvendinimo terminui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo aplinkybių pasikeitimo dienos, informuoti Klientų aptarnavimo skyrių, pateikiant nustatytos formos veiklos finansinę ataskaitą (Aprašo 16 priedas).

471. Subsidijos gavėjas, apdraudęs įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą, kaip numatyta Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 7 dalies 5 punkte, Klientų aptarnavimo skyriui pateikia draudimo apmokėjimą įrodančius dokumentų (banko išrašo arba pavedimo elektronine bankininkyste) kopijas, patvirtintas darbdavio atstovo parašu, kartu su pranešimu apie sudarytas materialines ir teisines sąlygas naujoms darbo vietoms:

471.1. iš karto ne mažiau kaip 36 mėnesiams;

471.2. arba kiekvienais metais iki įsteigtos darbo vietos išlaikymo kontrolės pabaigos likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki ilgalaikio materialiojo turto draudimo galiojimo pabaigos.

472. Po pranešimo apie sudarytas materialines ir teisines sąlygas naujoms darbo vietoms sukurti gavimo, Klientų aptarnavimo skyrius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, dalyvaujant subsidijos gavėjui, patikrina įsteigtas darbo vietas, jų atitiktį VUI paraiškoje nurodytiems reikalavimams.

473. Nenustačius neatitikimų, iš karto po patikrinimo atlikimo patikrinimo vietoje pasirašomas Materialinių ir teisinių sąlygų sukurtai naujai darbo vietai sudarymo aktas (toliau – steigimo aktas) (Aprašo 161 priedas).

474. Pasirašius steigimo aktą, darbo vieta laikoma įsteigta nuo tos dienos, kai įdarbinamas Užimtumo tarnybos rekomenduojamas darbo ieškantis asmuo.

475. Subsidijos gavėjas nuo VUI sutartyje numatytos darbo vietos įsteigimo dienos privalo ne mažiau kaip 36 mėnesius:

475.1. vykdyti veiklą ir išlaikyti įsteigtas darbo vietas, kurioms įsteigti buvo skirta subsidija;

475.2. sudaryti sąlygas Užimtumo tarnybai atlikti planinius ir neplaninius patikrinimus įsteigtose darbo vietose;

475.3. raštu informuoti Klientų aptarnavimo skyrių, kai subsidijos gavėjas nevykdo veiklos daugiau nei 60 dienų;

475.4. raštu informuoti Klientų aptarnavimo skyrių, atsiradus VUI sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo aplinkybėms ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo aplinkybių atsiradimo pradžios dienos;

475.5. gavus Užimtumo tarnybos prašymą, teikti su VUI sutarties vykdymu susijusią informaciją, teikti metinės finansinės atskaitomybės dokumentus.

476. Klientų aptarnavimo skyrius, įvertinęs informaciją apie Aprašo 47.3, 47.4, 475 punktuose nurodytas aplinkybes:

476.1. raštu įspėja subsidijos gavėją dėl VUI sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo;

476.2. gali sudaryti susitarimą dėl VUI sutarties keitimo dėl:

476.2.1. darbo vietų įsteigimo termino pratęsimo, bet ne ilgesniam laikotarpiui nei numatyta Aprašo 47.1 papunktyje;

476.2.2. kitų sutartinių įsipareigojimų keitimo, išskyrus tuos, kurie turėjo įtakos VUI projektą įtraukiant į finansuojamų VUI projektų sąrašą.

477. Subsidijos gavėjui pateikus Užimtumo tarnybai motyvuotą prašymą įkeisti už subsidijos lėšas įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą, Užimtumo tarnyba sutikimą gali duoti, subsidijos gavėjui pateikus:

477.1. banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą 100 procentų skirtos subsidijos VUI sutarties galiojimo laikotarpiu;

477.2. banko arba draudimo bendrovės patvirtinimą, kad Užimtumo tarnybos išduotas sutikimas įkeisti už subsidijos lėšas įsigytą turtą pagal VUI sutartį, ateityje garantijos arba laidavimo draudimo rašto davėjo (banko ar draudimo bendrovės ) nebus įvertintas Užimtumo tarnybos nenaudai, nekeis ir neįtakos garantijos ar laidavimo draudimo rašto sąlygų bei garantijos ar laidavimo draudimo rašto davėjo neatšaukiamo įsipareigojimo, jeigu subsidijos gavėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal VUI sutarties sąlygas arba įvykdžius juos netinkamai, Užimtumo tarnyba privalės pateikti garantijos ar laidavimo draudimo rašto davėjui raštišką mokėjimo reikalavimą pagal išduotą garantiją ar laidavimo draudimo raštą.

478. Užimtumo tarnyba perveda subsidijos gavėjui draudimo lėšas draudiminio įvykio metu prarastam ar sugadintam ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti ar atstatyti:

478.1. gavusi iš draudimo bendrovės draudimo išmoką;

478.2. subsidijos gavėjui pateikus prašymą išmokėti draudimo lėšas.

479. Subsidijos gavėjas įsigyja arba atstato draudiminio įvykio metu prarastą ar sugadintą ilgalaikį materialųjį turtą, grąžindamas jį į buvusią padėtį ir jį apdrausdamas, ne vėliau kaip per 120 dienų nuo draudimo išmokos gavimo dienos, pirkdamas paslaugas, prekes ar darbus Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 73 punkte nustatyta tvarka.

4710. Tais atvejais kai ne mažiau kaip trys draudimo bendrovės atsisako apdrausti subsidijos gavėjo įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą, subsidijos gavėjas įsipareigoja nuosavomis lėšomis įsigyti ar atstatyti sunaikintą ar sugadintą ilgalaikį materialųjį turtą.

4711. Draudimo bendrovės atsisakymas apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą pripažįstamas tada, kai subsidijos gavėjas Klientų aptarnavimo skyriui pateikia ne mažiau kaip trijų skirtingų draudimo bendrovių rašytinius patvirtinimus dėl atsisakymo apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą.

4712. Subsidijos gavėjui, pateikusiam Užimtumo tarnybai motyvuotą prašymą, gali būti suteikta teisė įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą subsidijos lėšomis:

4712.1. parduoti, esant visoms šioms sąlygoms:

4712.1.1. kai yra aiškus ir pagrįstas ekonominės naudos siekimas ir teikiamų paslaugų plėtra ar modernizavimas;

4712.1.2. kai yra nurodoma, kokį ilgalaikį materialųjį turtą ketinama įsigyti vietoj planuojamo parduoti ilgalaikio materialiojo turto ir kodėl ketinamas įsigyti ilgalaikis materialusis turtas verslo plėtrai būtų efektyvesnis ir naudingesnis nei šiuo metu turimas;

4712.1.3. kai subsidijos gavėjas susitarime dėl VUI sutarties pakeitimo įsipareigoja:

4712.1.3.1. įkeisti Užimtumo tarnybos naudai naujai įsigytą ar įsigyjamą turtą. Įkeičiamo turto vertė turi būti ne mažesnė nei likutinė ketinamo parduoti už subsidijos lėšas įsigyto turto vertė;

4712.1.3.2. apdrausti naujai įsigytą ar įsigyjamą turtą Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 7 dalies 5 punkte nurodytomis sąlygomis;

4712.1.3.3. neatlikti veiksmų, nurodytų Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 8 dalyje, su naujai įsigytu ar įsigyjamu turtu be Užimtumo tarnybos sutikimo.

4712.2. išnuomoti ne ilgesniam kaip 120 dienų per 12 mėnesių laikotarpį, sudarant rašytinę nuomos sutartį be subnuomos galimybės ir pateikiant jos kopiją Užimtumo tarnybai;

4712.3. išvežti už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų, esant bent vienai iš šių sąlygų:

4712.3.1. kai VUI paraiškoje buvo nurodyta, kad steigiama (pritaikoma) darbo vieta yra mobilaus pobūdžio ir ketinamo išvežti ilgalaikio materialaus turto draudimo apsauga galioja toje valstybės teritorijoje, į kurią ilgalaikį materialųjį turtą ketinama išvežti, visą išvežimo laikotarpį;

4712.3.2. kai subsidijos gavėjo motyvuotame prašyme dėl ilgalaikio materialaus turto išvežimo:

4712.3.2.1. pagrįsta, jog subsidijos gavėjas turi užsakymų ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, arba ilgalaikio materialaus turto išvežimas reikalingas verslo plėtrai už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų;

4712.3.2.2. nurodytas konkretus turto išvežimo laikotarpis ir turto buvimo vietos adresas;

4712.3.2.3. nurodyta, kad ketinamo išvežti ilgalaikio materialaus turto draudimo apsauga galioja toje valstybės teritorijoje, į kurią ilgalaikį materialųjį turtą ketinama išvežti visą išvežimo laikotarpį ir Užimtumo tarnybai pateikti tai patvirtinantys dokumentai.

4713. Kai subsidijos gavėjui išmokėta avanso dalis yra didesnė nei faktiškai patirtos išlaidos darbo vietoms steigti, subsidijos gavėjas grąžina Užimtumo tarnybai išmokėtą nepanaudotą subsidijos dalį per 5 darbo dienas nuo steigimo akto sudarymo dienos, bet ne vėliau nei numatyta Aprašo 47.1. punkte.

4714. Užimtumo tarnyba pagal Užimtumo tarnybos direktoriaus tvirtinamą Priemonių patikrinimų atlikimo tvarką vykdo įsteigtų darbo vietų išlaikymo kontrolę ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietų įsteigimo dienos.“

1.2. pakeičiu Aprašo 5 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama);

1.3. pakeičiu Aprašo 12 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama);

1.4. pakeičiu Aprašo 121 priedą ir  išdėstau jį nauja redakcija (pridedama);

1.5. pakeičiu Aprašo 13 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama);

1.6. pakeičiu Aprašo 14 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama);

1.7. papildau Aprašą 141 priedu (pridedama);

1.8. pakeičiu Aprašo 15 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama);

1.9. pakeičiu Aprašo 161 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama);

1.10. pripažįstu netekusiu galios Aprašo 19 priedą.

2. P a v e d u:

2.1. Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje;

2.2. įsakymo kontrolę vykdyti Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento direktoriui.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                     Ligita Valalytė

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

taikymo darbdaviams tvarkos aprašo

5 priedas

 

 

(Pažymos apie atitikimą Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2, 4 ir 5 punkte nurodytiems reikalavimams forma)

 

 

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba)

_________________________ klientų aptarnavimo departamento

___________________________ skyriui  

 

PAŽYMA

apie atitikimą Lietuvos respublikos Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2, 4 ir 5 punkte nurodytiems reikalavimams

_________________

(data)

____________________________

_________________

vieta)

 

, ____________________________________________________________ būdamas

(vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________

(įmonės, įstaigos, organizacijos ar kt. organizacinės struktūros pavadinimas)

vadovu / įgaliotu atstovu, veikiantis pagal ___________________________________________,

(reikiamą pabraukti)                                                                                                   (atstovavimo pagrindas)

PATVIRTINU, kad:

1.  _________________________________________________________________ ,

(įmonės, įstaigos, organizacijos ar kt. organizacinės struktūros pavadinimas)

ketinanti įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos priemonę –____________________________________________________________________,

(aktyvios darbo rinkos politikos priemonės pavadinimas)

ir jos vadovas / atsakingas asmuo ____________________________________________:

(reikiamą pabraukti)                                                                   (vardas, pavardė)

1.1. per paskutinius vienus metus iki Lietuvos Respublikos Užimtumo įstatymo (toliau – Užimtumo įstatymas) 35 straipsnio 4 dalyje nurodytų pasiūlymų pateikimo dienos neturėjo administracinės nuobaudos, skirtos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – Administracinių nusižengimų kodeksas) 95 straipsnį – nelegalus darbas;

1.2. turi ne daugiau nei vieną per paskutinius vienus metus iki Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalyje nurodytų pasiūlymų pateikimo dienos paskirtą administracinę nuobaudą už žemiau nurodytuose Administracinių nusižengimų kodekso straipsniuose apibrėžtus administracinius teisės pažeidimus:

96 straipsnis – Darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas;

97 straipsnis – Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos pažeidimas;

99 straipsnis – Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas;

100 straipsnis Darbo laiko apskaitos pažeidimas;

106 straipsnis – Laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų pažeidimas;

150 straipsnis – Komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimas.

1.3. per paskutinius vienus metus iki Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalyje nurodytų pasiūlymų pateikimo dienos neturėjo baudos, paskirtos už žemiau nurodytuose Užimtumo įstatymo straipsniuose nustatytus pažeidimus:

56 straipsnis – Nelegalus darbas ir atsakomybė už jį;

57 straipsnis – Užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimai ir atsakomybė už juos;

58 straipsnis – Nedeklaruotas darbas ir atsakomybė už jį.

 

2.  _________________________________________________________________ ,

(įmonės, įstaigos, organizacijos ar kt. organizacinės struktūros pavadinimas)

ketinanti įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos priemonę –____________________________________________________________________:

(aktyvios darbo rinkos politikos priemonės pavadinimas)

2.1. neturi su darbo užmokesčio mokėjimu susijusių įsiskolinimų savo darbuotojams;

2.2. nėra valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga[1], profesinė sąjunga, religinė bendruomenė (bendrija) ar asociacija.

 

Suvokiu savo atsakomybę dėl tikrovės neatitinkančios informacijos pateikimo ir, kad tai gali būti vienas iš pagrindų, pripažinti su Užimtumo tarnyba pasirašytą sutartį dėl aukščiau nurodytos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės įgyvendinimo ir finansavimo negaliojančia bei grąžinti išmokėtą subsidiją.

 

 

_________________________________     ________________        ________________________

(pareigų pavadinimas)                                              (parašas)                                           (vardas, pavardė)

 

 A.V.                                             

 

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

taikymo darbdaviams tvarkos aprašo

12 priedas

 

VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ ATRANKOS IR PRIEŽIŪROS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos ir priežiūros komisijos darbo reglamentas (toliau – reglamentas) nustato vietinių užimtumo iniciatyvų (toliau – VUI) projektų atrankos ir priežiūros komisijos (toliau – Komisija) sudarymą, jos funkcijas, teises ir darbo organizavimą.

2. Komisija veikia nuolat visuomeniniais pagrindais.

3. Komisijos veiklos tikslai – VUI paraiškų atrankos ir įgyvendinamų VUI projektų priežiūros vykdymas.

4. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu (toliau – Užimtumo rėmimo priemonių aprašas) ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) direktoriaus tvirtinamu Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašu (toliau - Aprašas), kitais teisės aktais ir šiuo reglamentu.

5. Komisija savo veikloje laikosi skaidrumo, objektyvumo ir nešališkumo principų.

6. Šiame reglamente vartojamos sąvokos atitinka Užimtumo įstatyme, Užimtumo rėmimo priemonių apraše ir Apraše vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMAS

 

7. Komisija sudaroma Užimtumo tarnybos klientų aptaravimo departamento (toliau – Klientų aptarnavimo departamentas) direktoriaus įsakymu kiekviename Klientų aptarnavimo departamento sudėtyje esančiame skyriuje (toliau – Klientų aptarnavimo skyrius), kurio aptarnaujamoje teritorijoje numatyta įgyvendinti VUI projektus, iš vienodo skaičiaus lygiateisių narių nemažiau kaip po 2 atstovus:

7.1. darbuotojų interesus atstovaujančių organizacijų (profesinių sąjungų, susivienijimų, asociacijų ir kitų organizacijų);

7.2. darbdavių interesus atstovaujančių organizacijų (susivienijimų, asociacijų ir kitų organizacijų);

7.3. savivaldybių ir Užimtumo tarnybos atstovų.

8. Komisijos nariai ir Komisijos sekretorius, prieš pradėdami savo veiklą Komisijoje, privalo pasirašyti Konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimą (reglamento 1 priedas).

9. Komisijos narius delegavusios organizacijos, institucijos ar įstaigos turi teisę juos atšaukti ir deleguoti naujus atstovus.

10. Komisijos narys netenka savo įgaliojimų, kai nebeina pareigų jį į Komisiją delegavusioje organizacijoje, institucijoje ar įstaigoje.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

11. Komisija vykdo šias funkcijas:

11.1. vadovaudamasi Užimtumo įstatymo, Užimtumo rėmimo priemonių aprašo ir Aprašo nuostatomis, atlieka VUI paraiškos teikėjo įvertinimą, VUI paraiškos ir jos priedų atitikties Užimtumo rėmimo priemonių aprašo reikalavimams įvertinimą, VUI paraiškų vertinimą, skiriant Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatytus balus;

11.2. sudaro ir teikia Klientų aptarnavimo departamentui tinkamų subsidijai gauti VUI paraiškų sąrašą;

11.3. vykdo VUI projektų įgyvendinimo priežiūrą;

11.4. svarsto Klientų aptarnavimo departamento parengtas VUI projektų įgyvendinimo eigos bei galutines ataskaitas;

11.5. nagrinėja subsidijos gavėjų motyvuotus prašymus dėl VUI paraiškose pateiktų VUI projekto įgyvendinimo sąmatų keitimo;

11.6. svarsto siūlymus VUI projektų plėtrai ir jų įgyvendinimui tobulinti;

11.7. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS

 

12. Komisija, įgyvendindama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

12.1. kviesti ekspertus dokumentų vertinimui, subsidijų gavėjus, atliekant jų įgyvendinamų VUI projektų priežiūrą, kitus asmenis, jeigu balsuodami tam pritaria posėdyje dalyvaujantys Komisijos nariai;

12.2. vykti į VUI projekto įgyvendinimo vietą;

12.3. išklausyti suinteresuotus asmenis, jeigu VUI projektų įgyvendinimas susijęs su jų interesais;

12.4. teikti siūlymus Užimtumo tarnybai dėl teisės aktų, susijusių su VUI projektų įgyvendinimu, tobulinimo.

V SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

13. Komisijai vadovauja Komisijos pirmininkas, kuris paskiriamas Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus įsakymu. Komisijos pirmininkui nesant, Komisijos darbui vadovauja Komisijos pirmininko pavaduotojas, paskirtas Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus įsakymu, o jam nesant – kitas posėdžio metu išrinktas posėdžiui pirmininkauti Komisijos narys.

14. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai. Pirmasis posėdis privalo būti suorganizuotas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pasibaigus VUI paraiškų priėmimo terminui. Vokai su VUI paraiškomis atplėšiami pirmojo posėdžio metu.

15. Komisija per 15 darbo dienų nuo vokų atplėšimo dienos, vadovaudamasi Užimtumo rėmimo priemonių aprašo ir Aprašo nuostatomis, atlieka VUI paraiškų, tinkamų subsidijai teikti, atranką ir jų sąrašą teikia Klientų aptarnavimo departamentui.

16. Atrenkant subsidijai gauti tinkamas VUI paraiškas Komisija atlieka Aprašo 32 - 35 punktuose nustatytus veiksmus.

17. Komisijos posėdžio darbotvarkę Komisijos nariai turi gauti ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio.

18. Komisijos posėdžiuose gali dalyvauti VUI paraišką pateikusio juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo Komisijos kvietimu.

19. Komisijos nariai, tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti svarstomu klausimu, privalo apie tai pranešti Komisijos pirmininkui ir nusišalinti. Jeigu svarstomu klausimu tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuotas Komisijos pirmininkas, jis informuoja apie tai Komisijos narius ir nusišalina. Tokiu atveju Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus įsakymu nušalinamas Komisijos pirmininkas ir šiam posėdžiui paskiriamas kitas Komisijos pirmininkas.

20. Paaiškėjus, kad priimant sprendimą buvo kilęs interesų konfliktas nenusišalinus tiesiogiai ar netiesiogiai svarstomu klausimu suinteresuotam Komisijos nariui, ši informacija pateikiama nenusišalinusį Komisijos narį skyrusios organizacijos, institucijos ar įstaigos vadovui ir prašoma per 3 darbo dienas į Komisiją pasiūlyti kitą atstovą. Priimtas sprendimas, kurį priimant kilo interesų konfliktas, panaikinamas ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po kito atstovo paskyrimo organizuojamas pakartotinis Komisijos posėdis dėl to paties klausimo svarstymo.

21. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Komisijos narių, tačiau bent po vieną atstovą iš kiekvienos atstovaujamos šalies.

22. Komisijos nariai sprendimus priima bendru sutarimu. Kai bendras sutarimas nepasiekiamas, sprendimas priimamas paprasta posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra posėdžio pirmininko balsas.

23. Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus įsakymu paskirtas Komisijos sekretorius:

23.1. protokoluoja Komisijos posėdžius;

23.2. techniškai aptarnauja Komisijos posėdžius;

23.3. prieš sudarant reglamento 15 punkte nurodytą VUI paraiškų sąrašą:

23.3.1. patikrina Paraiškų teikėjų galimybe pasinaudoti valstybės teikiama pagalba Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre;

23.3.2. užpildo Paraiškos teikėjo dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapą (Aprašo 102 priedas);

23.3.3. rezervuoja Paraiškos teikėjui subsidijos dydžio sumą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre.

24. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komisijos nariai ir Komisijos sekretorius. Posėdžių protokolai registruojami registre (reglamento 2 priedas).

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Komisijos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio.

26. Komisijos darbo organizavimo išlaidos padengiamos iš Užimtumo tarnybai išlaikyti skirtų lėšų.

27. Komisijos posėdžiams patalpas suteikia Užimtumo tarnyba.

_______________________

 

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų

atrankos ir priežiūros komisijos darbo reglamento

1 priedas

 

(Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos ir priežiūros komisijos nario konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimo forma)

 

 

VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ ATRANKOS IR PRIEŽIŪROS KOMISIJOS NARIO

____________________________________________________

(vardas,  pavardė)

________________

(asmens kodas)

 

KONFIDENCIALUMO IR NEŠALIŠKUMO PASIŽADĖJIMAS

___________

(data)

___________________

(sudarymo vieta)

 

Būdamas Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos ir priežiūros komisijos (toliau – Komisija) nariu:

1. Pasižadu:

1.1. neatskleisti kitų asmenų asmens duomenų ir specialių kategorijų asmens duomenų, kurie man taps žinomi vykdant Komisijos nario funkcijas;

1.2. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma, vykdant Komisijos nario funkcijas;

1.3. man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti.

2. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

2.1. atrankoje dalyvavusių VUI paraiškų (toliau – Paraiška) teikėjų kvalifikaciniai duomenys;

2.2. kiekvienos Paraiškos turinys;

2.3. Paraiškų svarstymas Komisijos posėdyje;

2.4. informacija, kuri man buvo atvirai pateikta arba atskleista nurodant, kad tokia informacija turi būti laikoma konfidencialia;

2.5. kita informacija, susijusi su atliktomis atrankos procedūromis, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, pažeidžia teisėtus šalių komercinius interesus arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

3. Esu perspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti Paraiškų teikėjų ar kitų asmenų patirtus nuostolius dėl mano neteisėtų veiksmų.

4. Įsipareigoju, paaiškėjus, kad VUI Paraiškų teikime dalyvauja asmuo, susijęs su manimi artimos giminystės ar svainystės ryšiais, arba įmonė ar kitas juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo, arba, kad toks asmuo turi daugiau kaip 50 procentų paraišką teikiančios įmonės ar kito juridinio asmens akcijų, raštu pranešti Komisijos pirmininkui ir nusišalinti.

Man išaiškinta, kad asmenys, susiję su manimi artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra: tėvai, įtėviai, broliai, seserys ir jų vaikai, seneliai, sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, jų sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai.

 

Komisijos narys

________________

(parašas)

_____________________________

(vardas,  pavardė)

 

 

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų

atrankos ir priežiūros komisijos darbo

reglamento

2 priedas

 

 

 

(Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos ir priežiūros komisijos protokolų registro formos pavyzdys)

 

 

 

vietinių užimtumo iniciatyvų projektų ATRANKOS IR PRIEŽIŪROS komisijos protokolų registras

 

 

 

 

Reg. Nr.

 

Data

 

Dokumento pavadinimas (antraštė)

 

Bylos, į kurią įdėtas dokumentas, nuoroda

 

Dokumento su priedais lapų skaičius

 

Pastabos

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________
                  (pareigų pavadinimas)

 

________________
(parašas)

 

______________________________________________________________________________

 

(vardas,  pavardė)

 

______________________

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo

darbdaviams tvarkos aprašo

121 priedas

 

 

(Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraiškos gauti subsidiją forma)

_______________________

(projekto teikėjo pavadinimas)

______________________________________________________________

(įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, tel., faks., el. pašto adresas, atsiskaitomoji sąskaita)

 

 

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministerijos

_________________________ klientų aptarnavimo departamento

___________________________ skyriui  

 

 

VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTO

______________________________________________ 

(projekto pavadinimas)

PARAIŠKA GAUTI SUBSIDIJĄ

 

__________________ Nr. _________

(data)

 

1. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VIETA:

______________________________________________________________________ 

                                                                      (nurodyti savivaldybę ir seniūniją, kurioje bus įgyvendinamas projektas)

2. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKAS:

 

2.1. Numatoma projekto įgyvendinimo pradžia _________________________

(data)

2.2. Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga _________________________

(data)

3. PROJEKTO SANTRAUKA:

 

3.1. Projekto vertė (Eur) _____________________________________________________:

(skaičiais ir žodžiais)

prašoma valstybės parama ____________________________________________________;

(skaičiais ir žodžiais)

subsidijos gavėjo nuosavos lėšos _______________________________________________;

(skaičiais ir žodžiais)

3.2. Naujai steigiamų darbo vietų skaičius _______________________________________;

 

3.3 Įmonės vykdoma veikla, kuriai prašoma subsidijos______________________________

(įrašyti veiklos rūšį pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių)

 

 

4. PROJEKTO TEIKĖJO ATITIKTIS UŽIMTUMO ĮSTATYMO 46 STRAIPSNIO 2 DALIAI:

 

- valstybės institucijos, įstaigos – _____ proc.;

- savivaldybių institucijos, įstaigos – _____ proc.;

- valstybės ar savivaldybių įmonės – _____ proc.

 

5. PROJEKTO AKTUALUMAS, TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR REZULTATAI:

 

5.1. Projekto poreikio pagrindimas

_________________________________________________________________________;

(nurodyti problemas ir priežastis, dėl kurių svarbu įgyvendinti teikiamą projektą šioje teritorijoje)

 

5.2. Projekto tikslai ir uždaviniai

 

_______________________________________________________________________________.

(atsižvelgiant į pateiktą projekto poreikio pagrindimą nurodyti projekto tikslus ir uždavinius, naudą teritorijai, kurioje planuojamas įgyvendinti projektą )

 

5.3. Laukiami projekto rezultatai ir tęstinumas

_______________________________________________________________________________

(nurodyti dabartinę situaciją ir planuojamus rezultatus įgyvendinus projektą, pateikti kiekybinius rezultatų rodiklius, susijusius su užimtumo didinimu,

aprašyti, ar planuojama išlaikyti įsteigtas darbo vietas pasibaigus 3 metų nuo darbo vietų įsteigimo kontrolės terminui, ir kaip ketinama tai padaryti)

 

6. PROJEKTO PARTNERIAI:

 

Savivaldybės, vietos bendruomenės ir (ar) nevyriausybinės organizacijos indėlis ir jo įtaka planuojamiems pasiekti projekto rezultatams.

 

_______________________________________________________________________________.

(nurodyti savivaldybės, vietos bendruomenės ir (ar) nevyriausybinės organizacijos indėlį įgyvendinant projektą, kokios įtakos tai turės projekto rezultatams ir pan.)

 

7. PROJEKTO VEIKLŲ APRAŠYMAS

 

 

Veiklos pavadinimas

 

Įgyvendinimo laikas

 

Finansavimo šaltinis

 

Lėšos (Eur)

 

Pradžia

 

Pabaiga

 

Trukmė (savaitėmis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Nurodyti veiklas, kurias reikia atlikti steigiant darbo vietas, pagal jų vykdymo eiliškumą ir jas aprašyti, nurodyti jų tarpusavio ryšius, įgyvendinimo laiką apibrėžti konkrečiomis datomis)

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

 

8. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STEIGTI DARBO VIETAS:

 

8.1. Kiekvienai planuojamai steigti darbo vietai keliami kvalifikaciniai reikalavimai:

 

Darbo vieta Nr. 1

Pavadinimas ir jos kodas (pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių)

Darbo vieta Nr. 1

 

Keliami kvalifikaciniai reikalavimai (nurodyti):

Keliami kvalifikaciniai reikalavimai

(nurodyti):

Kvalifikacija (patvirtinta, kvalifikaciją įrodančiu dokumentu, pvz.: diplomu, pažymėjimu)

 

Kompetencijos ( gebėjimai, įgūdžiai)

 

Darbo patirtis

 

Išsilavinimas (pagrindinis, vidurinis, profesinis, aukštasis )

 

 

Numatoma įdarbinti bedarbį, turintį papildomą rėmimo požymį Užimtumo įstatymo 25 straipsnio 1–8 ir 10 nurodytuose punktuose

 

Darbo vieta Nr. 2

Pavadinimas ir jos kodas (pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių)

Darbo vieta Nr. 2

 

......

.......

 

8.2. Kiekvienai planuojamai steigti darbo vietai nurodyti darbo sutartyje numatytus sutartinius įsipareigojimus:

 

 

Darbo vieta Nr. 1

 

Pavadinimas ir jos kodas (pagal  Lietuvos profesijų klasifikatorių)

 

 

 

Įsipareigojimai darbo sutartyje:

 

 

Numatomo įdarbinti asmens darbo funkcijos

 

 

Darbo vietos adresas

 

 

Darbo laiko trukmė

 

 

Planuojamas mokėti bruto darbo užmokestis

 

 

Darbo vieta Nr. 2

 

Pavadinimas ir jos kodas (pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių)

 

 

Įsipareigojimai darbo sutartyje:

 

 

Numatomo įdarbinti asmens darbo funkcijos

 

 

Darbo vietos adresas

 

 

Darbo laiko trukmė

 

 

Planuojamas mokėti bruto darbo užmokestis

 

 

8.3. Nurodyti planuojamą steigiamų darbo vietų vidutinį mėnesinį darbo užmokestį ar su darbo santykių esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų dydį:

 

Planuojamas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis ar su darbo santykių esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų dydis:

 

Darbo vieta Nr. 1 (Pavadinimas)

 

1-ieji metai

 

2-ieji metai

 

3-ieji metai

 

Darbo vieta Nr. 2 (Pavadinimas)

 

1-ieji metai

 

2-ieji metai

 

3-ieji metai

 

 

9. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SĄMATA:

 

Projekto vertė (išlaidos) visoms planuojamoms steigti darbo vietoms

Eur; (procentais )

 

Prašomos subsidijos dydis Eur., (procentais)

Nuosavų lėšų dydis

Eur., (procentais)

 

 

 

 

 

 

 

9.1 Projekto sąmatos lėšų paskirstymas planuojamoms steigti darbo vietoms:

 

 

Eil. Nr.

 

 

 

 

 

Projektui įgyvendinti reikalingų lėšų paskirstymas pagal planuojamas steigti darbo vietas

 

 

 

Projekto išlaidų paskirstymas pagal planuojamas steigti darbo vietas

 

(Eur)

 

Iš jų

Prašoma

subsidija

 

Nuosavos lėšos

Suma

(Eur)

 

Struktūra (proc.)

Suma

(Eur)

Struktūra

(proc.)

 

1.

Darbo vieta Nr. 1:

(Pavadinimas ir kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių)

 

Darbo priemonių ir (ar) techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems, reikalingų veiklai užtikrinti, pirkimas, pritaikymas ir montavimas (nurodyti konkretų išlaidų elementą ir jų kiekius)

 

2.

Darbo vieta Nr. 1:

(Pavadinimas ir kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių)

 

Patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti, kurios valdomos nuosavybės teise, remontas1, pritaikymas

[1]Išlaidos remontui negali viršyti 50 proc. visos subsidijos steigiamoms darbo vietoms dydžio

 

Pastaba. Visos išlaidos privalo būti paskirstytos pagal planuojamas steigti darbo vietas. Kiekviena planuojama steigti darbo vieta detalizuojama nurodant konkretų išlaidų elementą ir jų kiekius (pvz., jeigu projektui įgyvendinti reikalinga tam tikra įranga ar įrengimas, nurodykite). Visos reikalingos išlaidos, nurodytos eurais  be PVM, kai pareiškėjai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip PVM mokėtojai.  Kai pareiškėjai nėra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip PVM mokėtojai, išlaidos nurodomos  su PVM.

 

10. INFORMACIJA APIE PER PASTARUOSIUS TREJUS FINANSINIUS METUS GAUTĄ DE MINIMIS IR KITĄ VALSTYBĖS PAGALBĄ (iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų bei kitų lėšų)

 

 

Projekto ir finansuojančios programos pavadinimas

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

 

Gautos finansinės paramos suma (Eur)

 

 

 

 

PRIDEDAMA:

 

1. Leidimų, licencijų, higienos pasų, būtinų vykdomai veiklai arba leidimų, licencijų, higienos pasų planuojamai veiklai vykdyti, kuriuos galima gauti prieš atliekant paraiškoje numatytus darbus, kopijos, _____ lapai.

2. Dokumentų, patvirtinančių nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks nekilnojamasis turtas būtinas darbo vietoms steigti, kopijos, _____ lapai.

3. Technologinio darbo proceso aprašymas, pagrindžiantis darbo priemonių ir/ar patalpų remonto darbų būtinumą. Nusimatant patalpų remonto darbus, pateikti remonto darbų, darbo vietos įrengimo projektų ir jų sąmatų kopijas, _____ lapai.

4. Dokumentų, patvirtinančių paraiškos teikėjo turto priskyrimą ilgalaikiam materialiajam turtui, kopijos, ____ lapai.

5. Ne mažiau kaip 3 tiekėjų pasiūlymų dėl planuojamų įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemonių ir (ar) techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems, ______ lapai.

6. Užpildyta Vienos įmonės deklaracija, paskelbta Europos Sąjungos struktūrinių fondų interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, „Finansavimo skyrimas“ ir „Paraiškų formos“, ______ lapai.

7. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ patvirtinta nustatytos formos Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija,  ___ lapai;

8. Užpildyta Pažyma  apie atitikimą Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2, 4 ir 5 punkte nurodytiems reikalavimams, ___ lapai.

 

Pastaba. Esant galimybei, pateikti kitą papildomą informaciją, kuri leistų Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) geriau suprasti projektą, įvertinti projekto įtaką teritorijos gyventojų užimtumui ir strateginio verslo plėtrai.

 

PROJEKTO TEIKĖJO PASIŽADĖJIMAS

 

Aš,______________________________________________________________________,

(projekto teikėjo vadovo vardas ir pavardė)

 

patvirtinu, kad paraiškoje ir kituose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.

 

Aš įsipareigoju leisti Užimtumo tarnybai patikrinti pateiktą informaciją, jeigu, jos manymu, tai yra būtina, ir išlaikyti už subsidijos lėšas įsteigtas darbo vietas 3 metus nuo jų įsteigimo.

_______________________          ________________                    __________________

(pareigų pavadinimas)                                                    (parašas)                                                             (vardas ir pavardė)

A. V.

 

__________________________

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo

darbdaviams tvarkos aprašo

13 priedas

 

 

(Projekto teikėjo ir vietinių užimtumo iniciatyvų paraiškų atitikties Užimtumo rėmimo priemonių apraše numatytiems reikalavimams vertinimo forma)

 

 

 

VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ ATRANKOS IR PRIEŽIŪROS KOMISIJA

 

 

 

PROJEKTO TEIKĖJO IR VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PARAIŠKŲ ATITIKTIES UŽIMTUMO RĖMIMO PRIEMONIŲ APRAŠE NUMATYTIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMAS

 

_________ 

 

(data)

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

(projekto pavadinimas, projekto teikėjo pavadinimas, kodas ir adresas)

 

 

Eil. Nr.

 

Vertinimo kriterijus

 

Taip

 

Ne

Kritiniai:

 

1.

Paraiškos teikėjas atitinka Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalyje nustatytas sąlygas:

 

1.1.

nėra iškelta bankroto byla, nėra likviduojamas, dėl kurio nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka

 

1.2.

nėra įsiskolinęs savo darbuotojams, neturi neatidėtų įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui

 

1.3.

neturi neįvykdytų sutartinių ar šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nurodytų įsipareigojimų Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba)

 

1.4.

kurių vadovas ar kitas atsakingas asmuo neturi galiojančios baudos, paskirtos už Užimtumo įstatymo 56, 57 ir 58 straipsniuose nustatytus pažeidimus, ir (ar) administracinės nuobaudos, skirtos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą, arba turi ne daugiau negu vieną galiojančią administracinę nuobaudą pagal šį kodeksą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimus.

 

1.5.

nėra valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga, profesinė sąjunga, religinė bendruomenė (bendrija) ar asociacija.

 

2.

Projekto teikėjas atitinka Užimtumo įstatymo 46 straipsnio 2 dalyje  nustatytas sąlygas:

 

2.1.

yra smulkiojo ar vidutinio verslo subjektas, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

 

2.2.

yra smulkiojo ar vidutinio verslo subjektas, kuriame mažiau kaip pusę balsų dalininkų susirinkime turi valstybės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir valstybės ar savivaldybių įmonės

 

3.

Paraiškos teikėjas atitinka Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 49 punkto reikalavimus:

 

3.1.

prašomos lėšos nuosavybės teise priklausančioms patalpoms remontuoti ir pritaikyti neviršija 50 procentų visos subsidijos steigiamoms darbo vietoms dydžio.

 

3.2.

prašoma subsidija vienai darbo vietai neviršija 31,03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio sumos.

 

3.3.

darbo vieta (-os) steigiama (-os) ne laikiniems ir ne sezoniniams darbams.

 

3.4.

viena darbo vieta steigiama neskirtingų profesijų atstovams.

 

4.

Bendra suteiktos nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma  neviršija 200 000 EUR per trejų finansinių metų laikotarpį (Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 50.2 papunktis)

 

 

 

Nekritiniai:

 

 

 

5.

Steigiamai darbo vietai planuojamų įsigyti darbo priemonių ar techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems poreikis yra pagrįstas ir susijęs su darbo pobūdžiu bei steigiamoje darbo vietoje numatytų vykdyti pareigų aprašymu (Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 63.3 papunktis)

 

6.

Paraiškos teikėjo nurodyta lėšų planuojamoms įsigyti darbo priemonėms ir (ar) techninės pagalbos priemonėms neįgaliesiems suma neviršija paraiškos teikėjo pateiktuose 3 tiekėjų pasiūlymuose nurodytų kainų vidurkio (Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 63.4 papunktis) 

 

7.

Paraiškos teikėjas prie paraiškos pridėjo šių dokumentų kopijas, patvirtintas juridinio asmens antspaudu, jei jis privalo turėti antspaudą, ir vadovo parašu (Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 51 punktas):

 

7.1.

leidimų, licencijų, jeigu šios informacijos nėra Licencijų informacinėje sistemoje, higienos pasų, reikalingų numatomai vykdyti / vykdomai veiklai, kuriuos galima gauti prieš atliekant paraiškoje numatytus darbus;

 

7.2.

dokumentų, patvirtinančių teisę į nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu jis būtinas darbo vietoms įsteigti (pritaikyti) ir jeigu šių duomenų nėra Nekilnojamojo turto registre;

 

7.3.

technologinio darbo proceso aprašymą, pagrindžiantį darbo priemonių ir/ar patalpų remonto darbų būtinumą. Nusimatant patalpų remonto darbus, pateikti remonto darbų, darbo vietos įrengimo projektų ir jų sąmatų kopijas.

 

7.4.

dokumentų, patvirtinančių darbdavio, siekiančio gauti subsidiją darbo vietoms steigti, turto priskyrimą ilgalaikiam materialiajam turtui, jeigu šių duomenų nėra Nekilnojamojo turto registre;

 

7.5

ne mažiau kaip 3 tiekėjų pasiūlymų dėl planuojamų įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemonių ir (ar) techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems;

 

7.6

Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 50.3 papunktyje nurodytos Vienos įmonės deklaracijos;

 

7.7.

patvirtintos nustatytos formos Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos.

 

 

 

8.

Paraiškos teikėjas pateikė Užimtumo tarnybai užpildytą nustatytos formos paraišką, atitinkančią Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 55 punkto reikalavimus:

 

8.1.

popierinės paraiškos (su priedais) lapai sunumeruoti ir susiūti

 

8.2.

paraiška (su priedais) paskutinio lapo antrojoje pusėje yra patvirtinta projekto teikėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas paraiškos teikėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir paraišką su priedais sudarančių lapų skaičius

 

8.3.

užpildytos visos paraiškoje nurodytos eilutės

 

8.4.

elektroninės paraiškos (su priedais) lapai sunumeruoti ir pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu

 

8.5.

elektroninės paraiškos metaduomenyse nurodytas paraiškos teikėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, pasirašymo laikas

 

9.

Paraiškos sąmata užpildyta tinkamai:

 

9.1.

 

paraiškos sąmatoje  išlaidos paskirstytos pagal planuojamas steigti darbo vietas, nurodant konkretų išlaidų elementą ir įsigyjamus kiekius

 

9.2

 

visos reikalingos išlaidos, nurodytos eurais be PVM, kai pareiškėjas yra registruotas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip PVM mokėtojas.

 

 

 

9.3.

 

visos reikalingos išlaidos, nurodytos eurais su PVM, kai pareiškėjas nėra registruotas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip PVM mokėtojas.

 

10.

Steigiamos naujos darbo vietos, kurioms užimti keliami reikalavimai atitinka bent vieną žemiau nurodytų kriterijų:

 

 

 

10.1.

 

Klientų aptarnavimo departamento aptarnaujamoje teritorijoje VUI paraiškų atrankos paskelbimo dieną yra registruotų bedarbio statusą turinčių asmenų, galinčių dirbti pagal turimas kvalifikacijas ar (ir) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį naujai steigiamose darbo vietose;

 

 

 

10.2.

 

reikalingų kvalifikacijų arba (ir) kompetencijų dirbti naujai steigiamose darbo vietose bedarbio statusą turintys asmenys galės įgyti iki VUI paraiškose nurodytų darbo vietų įsteigimo datų.

 

 

Komisijos pirmininkas

 

_____________

(parašas)

 

___________________

(vardas ir pavardė)

Komisijos nariai

_____________

(parašas)

_____________

(parašas)

___________________

(vardas ir pavardė)

___________________

(vardas ir pavardė)

 

___________________________

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo

darbdaviams tvarkos aprašo

15 priedas

 

(Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutarties standartinės sąlygos)

 

VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SUTARTIS

 

______________ Nr. _______

(data)

_________________

(vieta)

 

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba), atstovaujama _______________________________, veikiančio (-ios) pagal

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________,

(atstovavimo pagrindas)

ir ______________________________________________________  (toliau – subsidijos gavėjas),

(darbdavio pavadinimas)

atstovaujamas (-a)______________________________________________, veikiančio (-ios) pagal

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________,

(atstovavimo pagrindas)

toliau bendrai vadinamos Šalimis, o atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo (toliau – Įstatymas), Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Užimtumo rėmimo priemonių aprašas) ir Užimtumo tarnybos direktoriaus tvirtinamo Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) nuostatomis, sudarėme šią Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutartį (toliau – Sutartis):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

1.Įsteigti darbo vietą (-as), panaudojant skirtą subsidiją, Užimtumo tarnyboje registruotiems darbo ieškantiems asmenims ir juos įdarbinti.

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2. Subsidijos gavėjas įsipareigoja:

2.1. įsteigti __________________________________________________________darbo vietą (-as)

(darbo vietų skaičius žodžiais)

iki 20 __ m. ____ _d.[2] Užimtumo tarnyboje registruotam (-iems) darbo ieškančiam (-tiems) asmeniui (-ims), sudarant su juo (-ais) neterminuotą darbo sutartį:

2.1.1. Darbo vieta Nr. 1. (Pavadinimas, kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių):

2.1.1.1. darbovietė ________________________________________________________________;

(adresas, struktūrinis padalinys ar kt.)

2.1.1.2. tikslios darbo funkcijos _____________________________________________________;

(profesija, specialybė, pareigų pavadinimas, kvalifikacija/kompetencijos)

2.1.1.3. darbo laiko režimas ________________________________________________________;

2.1.1.4. specialūs reikalavimai darbuotojui _____________________________________________;

(sveikatos ir kt.)

2.1.1.5. darbo užmokestis ir jo mokėjimo tvarka ________________________________________;

2.1.1.6. kita ____________________________________________________________________.

 

2.1.2. Darbo vieta Nr. 2. (Pavadinimas, kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių):

2.1.2.1. darbovietė _______________________________________________________________;

(adresas, struktūrinis padalinys ar kt.)

2.1.2.2. tikslios darbo funkcijos ____________________________________________________;

(profesija, specialybė, pareigų pavadinimas, kvalifikacija/kompetencijos)

2.1.2.3. darbo laiko režimas _______________________________________________________;

2.1.2.4. specialūs reikalavimai darbuotojui ___________________________________________;

(sveikatos ir kt.)

2.1.2.5. darbo užmokestis ir jo mokėjimo tvarka _______________________________________;

2.1.2.6. kita _____________________________________________________________________.

 

2.2. skirti ________________ eurų (___________________________ eur ___ct)  nuosavų lėšų

(suma skaičiais) (suma žodžiais)

projektui įgyvendinti;

2.3. naudoti darbo vietoms steigti skirtas lėšas pagal Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškoje (toliau - VUI paraiška) nurodytas veiklas ir sąmatą;

2.4. nutraukus darbo sutartį su įdarbintu asmeniu, per 3 darbo dienas pranešti Užimtumo tarnybai;

2.5. užtikrinti teisės aktų reikalavimus atitinkančias darbo sąlygas;

2.6. užtikrinti įsipareigojimų, numatytų VUI paraiškoje, vykdymą;

2.7. įdarbinti per 30 darbo dienų į atsilaisvinusią įsteigtą darbo vietą nuo darbo sutarties nutraukimo dienos Užimtumo tarnyboje registruotą darbo ieškantį asmenį;

2.8. valstybės ir nuosavoms lėšoms atsidaryti specialią sąskaitą Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje veikiančioje kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje, iš kurios atsiskaitymai vykdomi atliekant mokėjimo pavedimus, ir vesti atskirą tam skirtų lėšų panaudojimo finansinę apskaitą;

2.9. prekių, paslaugų arba darbų, perkamų už subsidijos lėšas, pirkimus atlikti vadovaujantis:

2.9.1.  Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintomis subsidijos gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis, vykdomų pirkimų taisyklėmis, jei subsidijos gavėjas nėra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą;

2.9.2. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, jei subsidijos gavėjas yra perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymą;

2.10. teikti Užimtumo tarnybai nustatytos formos veiklos ataskaitą (Aprašo 16 priedas):

2.10.1. Užimtumo tarnybai pareikalavus;

2.10.2. nupirkus prekių, paslaugų arba darbų už veiklų, kurioms suteikta subsidija, lėšas ir nepanaudojus visų lėšų, numatytų paraiškos sąmatoje;

2.10.3. atlikus visus VUI paraiškoje numatytus darbus;

2.10.4. pasikeitus VUI sutartyje numatytų veiklų įgyvendinimo terminui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo aplinkybių pasikeitimo dienos.

2.11. nedelsdamas informuoti Užimtumo tarnybą apie priežastis, galinčias turėti neigiamos įtakos darbo vietoms steigti, įskaitant:

2.11.1. įsiteisėja teismo nutartis iškelti bankroto bylą subsidijos gavėjui arba kreditorių susirinkimas priima nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka ir dėl šios priežasties atleidžiami už subsidijos lėšas įsteigtose darbo vietose dirbę asmenys, o jeigu už subsidijos lėšas įsteigtos darbo vietos nebuvo užpildytos, darbo vieta laikoma panaikinta nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos arba kreditorių susirinkimui priėmus nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

2.11.2. kai priimamas sprendimas subsidijos gavėją likviduoti, darbo vieta laikoma panaikinta nuo likviduojamos įmonės statuso įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

2.12. atlyginti Užimtumo tarnybai ir tretiesiems asmenims padarytą žalą, kuri atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar Sutarties nutraukimo prieš terminą;

2.13. saugoti ne trumpiau kaip 5 metus nuo  sutarties pasirašymo dienos, dokumentus susijusius su šios Sutarties įgyvendinimu;

2.14. vykdyti veiklą ir įsteigtų darbo vietų nepanaikinti 36 mėnesius nuo darbo vietų įsteigimo dienos. Darbo vietos panaikinimu laikomi atvejai, kai atsiranda bent viena iš sąlygų, nurodytų Įstatymo 44 straipsnio 5 dalyje:

2.14.1. darbo sutartis su įdarbintu asmeniu nutraukiama ir per 30 darbo dienų nuo darbo sutarties nutraukimo dienos į šią atsilaisvinusią darbo vietą nepriimamas nustatytus ar patikslintus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantis Užimtumo tarnybos siunčiamas asmuo;

2.14.2. įdarbinto asmens darbo vietoje prastova ne dėl darbuotojo kaltės tęsiasi ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų iš eilės arba įdarbintas asmuo neatvyksta į darbą ilgiau kaip 120 dienų iš eilės administracijos leidimu, taip pat jeigu jam darbo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais daugiau kaip du mėnesius iš eilės nemokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis;

2.14.3. įdarbinto asmens darbo sutartyje keičiama darbo vieta ar funkcijos be Užimtumo tarnybos sutikimo (šiuo atveju darbo vieta laikoma panaikinta nuo darbo vietos ar funkcijų pakeitimo dienos);

2.14.4. įsiteisėja teismo nutartis iškelti bankroto bylą subsidijos gavėjui arba kreditorių susirinkimas priima nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka ir dėl šios priežasties atleidžiami už subsidijos lėšas įsteigtose darbo vietose dirbę asmenys, o jeigu už subsidijos lėšas įsteigtos darbo vietos nebuvo užpildytos, darbo vieta laikoma panaikinta nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos arba kreditorių susirinkimui priėmus nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

2.14.5. kai priimamas sprendimas subsidijos gavėją likviduoti, darbo vieta laikoma panaikinta nuo likviduojamos įmonės statuso įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos;

2.14.6. subsidijos gavėjas per 20 darbo dienų be pateisinamos priežasties neatsako į Užimtumo tarnybos raštu pateiktą kreipimąsi dėl informacijos, susijusios su darbo vietų steigimu, išlaikymu ar kontrole, pateikimo.

2.15. sudaryti sąlygas už subsidijos lėšas įsteigtą darbo vietą, įgyto turto naudojimą ir darbo vietoje vykdomą veiklą 36 mėnesius po įsteigimo patikrinti vietoje;

2.16. apdrausti savo lėšomis ilgalaikį materialųjį turtą maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nurodant naudos gavėju Užimtumo tarnybą:

2.16.1. iš karto ne mažiau kaip 36 mėnesiams;

2.16.2. arba kiekvienais metais iki įsteigtos darbo vietos išlaikymo kontrolės pabaigos likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki ilgalaikio materialiojo turto draudimo galiojimo pabaigos;

2.16.3. pateikti Užimtumo tarnybai draudimą įrodančius ir apmokėjimą patvirtinančius dokumentus (draudimo liudijimą (polisą), banko išrašą arba pavedimo elektronine bankininkyste kopiją, patvirtintą darbdavio atstovo parašu) kartu su pranešimu apie sudarytas materialines ir teisines sąlygas naujoms darbo vietoms.

2.17. ne mažiau kaip trims draudimo bendrovėms atsisakius apdrausti subsidijos gavėjo įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą, nuosavomis lėšomis įsigyti ar atstatyti sunaikintą ar sugadintą ilgalaikį materialųjį turtą;

2.18. be Užimtumo tarnybos sutikimo:

2.18.1. neparduoti, neįkeisti, neišnuomoti, nedovanoti ar kitaip neperleisti arba kitaip nesuvaržyti teisės į už subsidijos lėšas įsigytą turtą;

2.18.2. nekeisti darbo vietos ar darbo funkcijų, nenustatyti ne viso darbo laiko arba ne visos darbo savaitės, kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse, jeigu to nebuvo numatyta paraiškoje;

2.18.3. neišvežti už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto steigiant darbo vietą;

2.19. kai subsidijos gavėjui išmokėta avanso dalis yra didesnė nei faktiškai patirtos išlaidos darbo vietoms steigti, grąžinti Užimtumo tarnybai išmokėtą nepanaudotą subsidijos dalį per 5 darbo dienas nuo Materialinių ir teisinių sąlygų sukurtoms darbo vietoms akto sudarymo dienos, bet ne vėliau nei numatyta Įstatymo 44 straipsnio 7 dalies 4 punkte;

2.20. raštu informuoti Užimtumo tarnybą, kai subsidijos gavėjas nevykdo veiklos daugiau nei 60 dienų.

2.21. saugoti darbo vietų steigimo apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus saugoti, laikantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatytos tvarkos;

2.22. informuoti raštu Užimtumo tarnybą per 3 darbo dienas ir ne vėliau kaip per 30 darbo dienų pagal terminuotą darbo sutartį įdarbinti kitą Užimtumo tarnyboje registruotą darbo ieškantį asmenį, atitinkantį kvalifikacinius reikalavimus, kai darbuotojas, įdarbintas įsteigtoje darbo vietoje:

2.22.1. serga daugiau kaip 120 dienų iš eilės arba daugiau kaip 140 dienų per paskutinius dvylika mėnesių

2.22.2. išeina nėštumo ir gimdymo atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti;

2.22.3. pašaukiamas į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą.

 

3. Užimtumo tarnyba įsipareigoja:

3.1. skirti subsidijos gavėjui ________________ eurų (________________________ eur ___ct) 

                                                               (suma skaičiais)                                                      (suma žodžiais)

 

subsidiją, kuri yra de minimis pagalba, darbo vietoms steigti;

3.2. lėšas, nurodytas Sutarties 3.1 papunktyje, pervesti į subsidijos gavėjo specialiąją sąskaitą taip:

3.2.1. ________ eurų (___________________ Eur ___ct) (50 procentų visos subsidijos dydžio)

(suma skaičiais) (suma žodžiais)

per 15 darbo dienų nuo prašymo mokėti avansu gavimo Užimtumo tarnyboje dienos;

3.2.2. likusias pripažintas tinkamomis finansuoti lėšas - _______ eurų

(suma skaičiais)

(_________________________Eur ___ct) per 5 darbo dienas, įsteigus darbo vietą;

(suma žodžiais)

arba[3]

3.2. lėšas, nurodytas Sutarties 3.1 papunktyje, pervesti į subsidijos gavėjo specialiąją sąskaitą per 10 darbo dienų, įsteigus darbo vietą;

3.3. išnagrinėti raštu pateiktus subsidijos gavėjo prašymus ir paklausimus;

3.4. rekomenduoti subsidijos gavėjui įdarbinti Užimtumo tarnyboje registruotus darbo ieškančius asmenis, atitinkančius paraiškoje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus darbuotojams įsteigtose darbo vietose;

3.5. Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka tvarkyti subsidijos darbo vietoms steigti apskaitą, tikrinti, ar gauta subsidija darbo vietoms steigti naudojama pagal paskirtį, vykdyti įsteigtų darbo vietų išlaikymo kontrolę ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietų įsteigimo dienos.

 

4. Subsidijos gavėjas turi teisę:

4.1.tikslinti, suderinus su Užimtumo tarnyba, kvalifikacinius reikalavimus, darbuotojui, dirbančiam įsteigtoje darbo vietoje;

4.2. įdarbinti Užimtumo tarnybos rekomenduojamą darbo ieškantį asmenį, atitinkantį patikslintus kvalifikacinius reikalavimus per 10 darbo dienų nuo Sutarties pakeitimo.

 

5. Užimtumo tarnyba turi teisę tikslinti kvalifikacinius reikalavimus darbuotojui, dirbančiam įsteigtoje darbo vietoje, kai Užimtumo tarnyba negali per 30 darbo dienų nuo darbo sutarties nutraukimo dienos į atsilaisvinusią darbo vietą rekomenduoti paraiškoje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkančio asmens.

 

III. DARBO VIETŲ STEIGIMO FINANSAVIMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ PERVESTAS LĖŠAS

 

6. Darbo vietos steigiamos, finansuojamos ir už pervestas lėšas atsiskaitoma Įstatyme, Apraše ir Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka.

 

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUBSIDIJOS GRĄŽINIMAS

 

7. Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Subsidijos gavėjas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Užimtumo tarnybos pretenzijos pateikimo dienos privalo Užimtumo tarnybai grąžinti:

8.1. visą jam pervestą subsidiją, jeigu jis:

8.1.1. subsidiją panaudojo ne pagal paskirtį. Jeigu nustatoma, kad ne pagal paskirtį panaudota tik subsidijos dalis, privalo būti grąžinama ne pagal paskirtį panaudota subsidijos dalis;

8.1.2. neįsteigė darbo vietų iki Sutarties 2.1 papunktyje nurodyto laikotarpio;

8.1.3. raštu praneša Užimtumo tarnybai apie atsisakymą vykdyti sutartinius įsipareigojimus arba jų nevykdo, jeigu prieš tai nors kartą jam buvo išsiųstas Užimtumo tarnybos įspėjimas apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, išskyrus darbo vietų panaikinimo atvejį;

8.1.4. nesudaro sąlygų Užimtumo tarnybai atlikti darbo vietos steigimo arba šioje darbo vietoje vykdomos veiklos 36 mėnesius nuo jos įsteigimo patikros vietoje ar, Užimtumo tarnybai pareikalavus, neteikia su Sutarties vykdymu susijusios informacijos;

8.1.5. pateikė žinomai klaidingą informaciją apie veiklas, tikslus ir išlaidas, kurioms buvo prašoma konkreti subsidija;

8.1.6. nuslėpė aplinkybes, svarbias priimant sprendimą skirti Sutarties 3.1 papunktyje nurodytą subsidiją;

8.1.7. neapmoka darbo vietų steigimo išlaidų, nurodytų Sutarties 2.2 papunktyje;

8.1.8. valstybės ir nuosavoms lėšoms neatsidaro specialios sąskaitos Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje veikiančioje kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje;

8.1.9. savo lėšomis neapdraudė ilgalaikio materialaus turto, kuriam įsigyti steigiant darbo vietas ar jas pritaikant buvo naudota subsidija, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia subsidijos gavėjo pasirinkta draudimo bendrovė, ne mažiau kaip 36 mėnesius naudos gavėju nurodydamas Užimtumo tarnyba ir nepateikė Užimtumo tarnybai draudimą įrodančių dokumentų;

8.1.10. nevykdo bent vieno Sutarties 2.18 papunktyje nurodyto įsipareigojimo;

8.1.11. panaikina įsteigtą darbo vietą per 12 mėnesių laikotarpį nuo jos įsteigimo dienos;

8.1.12. atsiradus bent vienai Įstatymo 44 straipsnio 6 dalyje nurodytai sąlygai, grąžinti Užimtumo tarnybai visą jam pervestą subsidiją

8.2. 80 procentų subsidijos, kai darbo vietą panaikina 13–24 mėnesį nuo jos įsteigimo dienos;

8.3. 50 procentų subsidijos, kai darbo vietą panaikina 25–36 mėnesį nuo jos įsteigimo dienos.

9. Subsidijos gavėjas, laiku negrąžinęs paramos lėšų šioje Sutartyje ir Įstatyme nurodytais atvejais, privalo mokėti 0,02 procento dydžio negrąžintų projektui įgyvendinti suteiktų paramos lėšų delspinigius.

 

V. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

 

10. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad tai atsitiko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei numatyti Sutarties sudarymo metu ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui.

11. Sutarties neįvykdžiusi Šalis per 5 kalendorines dienas privalo pranešti kitai Šaliai apie Sutarties 8 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą bei jų įtaką Sutarties vykdymui ir susitarti dėl tolesnių veiksmų.

12. Laiku nepranešusi, įsipareigojimų nevykdanti Šalis lieka atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

13. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Nė viena Sutarties Šalis neturi teisės perduoti Sutartimi apibrėžtų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims be raštiško kitos Šalies sutikimo.

15. Šalys viena kitą informuoja apie pasikeitusias aplinkybes, žemiau nurodytus Šalių atsakingus asmenis:

 

Subsidijos gavėjas

Užimtumo tarnyba

 

Atsakingas asmuo:

 

Vardas, Pavardė

Pareigos

 

Adresas:

 

Telefono numeris:

Elektroninio pašto adresas:

 

Adresas:

 

Telefono numeris:

Elektroninio pašto adresas:

 

 

16. Pasikeitus Šalių adresams ar rekvizitams, nurodytiems Sutarties 15 punkte ir Sutarties VII dalyje, Šalis per 3 darbo dienas informuoja apie tai kitas Šalis. Šalis, neįvykdžiusi šio įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų, kad kita Šalis pažeidė Sutartį, jei kita Šalis atliko veiksmus pagal paskutinius jai žinomus kitos Šalies rekvizitus.

17. Sutartis gali būti nutraukta, pakeista, papildyta Šalių raštišku susitarimu.

18. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai, turinčiais vienodą juridinę galią.

19. Ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti per 30 kalendorinių dienų, ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teisme pagal Užimtumo tarnybos administracijos padalinio adresą.

20. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos.

21. Sutartis gali būti nutraukta Sutarties Šalies iniciatyva, jei nustatoma, kad kita Sutarties Šalis nevykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų, įspėjus įsipareigojimų nevykdančią Šalį prieš 10 kalendorinių dienų.

22. VUI Paraiška su priedais yra neatskiriama Sutarties dalis.

 

 

VII. ŠALIŲ ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

 

Užimtumo tarnyba

Subsidijos gavėjas

______________

(administracijos padalinio pavadinimas)

______________

(pavadinimas)

_______________

(įstaigos kodas)

______________

(juridinio asmens kodas)

____________________

(PVM mokėtojo kodas)

__________________

(atsiskaitomoji sąskaita)

_______________

(administracijos padalinio adresas, tel., el. p.)

______________

(adresas, tel., el. p.)

________________________

(atsakingo asmens pareigos)

____________________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

_______________

(parašas)

________________         A. V.

(vardas ir pavardė)

______________

(parašas)

______________ A. V.

(vardas ir pavardė)

 

__________________________________

 

Aktyvios darbo rinkos politikos

priemonių taikymo darbdaviams

tvarkos aprašo

161 priedas

 

(Materialinių ir teisinių sąlygų sukurtai naujai darbo vietai sudarymo akto forma)

 

MATERIALINIŲ IR TEISINIŲ SĄLYGŲ SUKURTAI NAUJAI DARBO VIETAI SUDARYMO AKTAS

_________________ Nr. __________

(data)

_________________

(vieta)

Informacija apie įsteigtą(-as) (pritaikytą(-as)) darbo vietą(-as):

Subsidijos gavėjas (subsidijos gavėjo pavadinimas, kodas)

 

VUI sutarties (toliau – Sutartis) sudarymo data, Nr.

(jei buvo tikslinta sutartis, nurodoma tikslinimo data ir NR.)

Data, kada Subsidijos gavėjas pateikė Užimtumo tarnybai raštišką pranešimą apie sudarytas materialines ir teisines sąlygas naujai darbo vietai sukurti

 

Įsteigtos darbo vietos  akto sudarytojai:

(Atstovaujama šalis, vardas, pavardė, pareigos)

(visos aktą pasirašančios šalys)

 

1. Sutarties įsipareigojimų vykdymo vertinimas:

Ei. Nr.

Subsidijos gavėjo įsipareigojimų vykdymas

Taip

Ne

Komentaras

1.

Subsidijos gavėjas yra atsidaręs valstybės ar nuosavomis lėšomis specialią sąskaitą Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje veikiančioje kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje, iš kurios atsiskaitymai vykdomi atliekant mokėjimo pavedimus (sutarties 2.8 papunktis )

 

 

 

2.

Darbo vieta Nr.1 (pavadinimas, LDV kodas, adresas)

2.1.

Darbo vieta įsteigta pagal profesinę kvalifikaciją, kokia buvo nurodyta Sutarties 2.1 papunktyje ir iki Sutarties 2.1 papunktyje nurodyto termino.

 

 

(DV pavadinimas/terminas)

2.2.

Skirtos lėšos darbo vietai steigti yra panaudotos pagal VUI paraiškoje pateiktą sąmatą (sutarties 2.3 papunktis)

 

 

(sutikrinti banko išrašus ir sąmatą, jei sąmata buvo tikslinama, nurodyti)

2.3.

Ilgalaikis materialusis turtas, kuriam įsigyti steigiant darbo vietą buvo naudota subsidija, yra apdraustas subsidijos gavėjo lėšomis maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia subsidijos gavėjo pasirinkta draudimo bendrovė, naudos gavėju nurodant Užimtumo tarnybą. Draudimą įrodantys dokumentai pateikti (Sutarties 2.16.3 papunktis).

 

 

(nurodyti draudimo poliso datą, Nr., laikotarpį, apmokėjimo būdą)

3.

Darbo vieta Nr.2 (pavadinimas, LDV kodas, adresas)

3.1.

Darbo vieta įsteigta pagal profesinę kvalifikaciją, kokia buvo nurodyta Sutarties 2.1 papunktyje ir iki Sutarties 2.1 papunktyje nurodyto termino

 

 

(DV pavadinimas/terminas)

3.2.

Skirtos lėšos darbo vietai steigti yra panaudotos pagal VUI paraiškoje pateiktą sąmatą (Sutarties 2.3 papunktis)

 

 

(sutikrinti banko išrašus ir sąmatą, jei sąmata buvo tikslinama, nurodyti)

3.3.

Ilgalaikis materialusis turtas, kuriam įsigyti steigiant darbo vietą buvo naudota subsidija, yra apdraustas subsidijos gavėjo lėšomis maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia subsidijos gavėjo pasirinkta draudimo bendrovė, naudos gavėju nurodant Užimtumo tarnybą. Draudimą įrodantys dokumentai pateikti (Sutarties 2.16.3 papunktis).

 

 

(nurodyti draudimo poliso datą, Nr., laikotarpį, apmokėjimo būdą)

...

...Jei įsteigta daugiau vietų lentelė tęsiama

...

...

...

 

2. Priemonių, įsigytų už subsidiją, sąrašas:

Eil. Nr.

Įsigytos priemonės pavadinimas

Identifikavimo Nr. (serijos Nr., modelis)*

Priemonė buvo numatyta VUI paraiškos sąmatoje

Suma be PVM

Suma su PVM

Priemonės įtrauktos į eksploataciją

Taip/Ne

Inventorinis Nr.

Pateiktas draudimo liudijimas, draudimo apmokėjimo dokumentas

Taip/ Ne

1.

Darbo vieta Nr. 1 (pavadinimas, LDV kodas, adresas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Darbo vieta Nr. 2 (pavadinimas, LDV kodas, adresas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

* Nesant indentifikavimo Nr./ar esant remonto išlaidoms nurodoma pirkimo dokumento (sutarties ar sąskaitos faktūros) Nr.

 

3. Finansavimo panaudojimas:

 

Nuosavų lėšų dydis Eur

Prašomos subsidijos dydis Eur

Iš viso

Planuotas finansavimo poreikis įsteigti darbo vietą(-as) (Eur), 100 proc.

Pagal kiekvieną įsteigtą darbo vietą

1.

2.

...

 

 

Panaudotas finansavimas įsteigti darbo vietą(-as) (Eur)

Pagal kiekvieną įsteigtą darbo vietą

1.

2.

...

 

 

Išmokėta avansas Eur

 

 

 

Mokėtina subsidijos gavėjui/ (-) Subsidijos gavėjo grąžintina suma

 

 

 

 

 

4. Išvada

 

 

Materialinės ir teisinės sąlygos naujai darbo vietai sukurti yra sudarytos

Taip/Ne

Pastabos

Pagal kiekvieną įsteigtą darbo vietą

1.

2.

...

 

* Pasirašomas kiekvienas akto lapas.

 

 

Patikrą atliko:                            

 

____________________                 ____________________                          _______________________  

(pareigos)                                                       (parašas)                                                                             (vardas ir pavardė)

 

Subsidijos gavėjas ar jo įgaliotas asmuo:

 

_________________________       ____________________                          _______________________

_________________________       ____________________                          _______________________

(pareigos)                                                        (parašas)                                                                            (vardas ir pavardė)

 

_________________________________[1] biudžetinė įstaiga arba valstybės ar savivaldybės įsteigta viešoji įstaiga arba valstybės ar savivaldybės įmonė arba akcinė ar uždaroji akcinė bendrovė, kurių savininkė ar dalininkė, turinti daugiau nei ½ balsų akcininkų susirinkime, yra valstybė ar savivaldybė.

[2] Darbo vietos įsteigimo ir visiško atsiskaitymo su Užimtumo tarnyba už suteiktą subsidiją terminas negali būti ilgesnis kaip iki einamųjų metų gruodžio 10 dienos. Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamento direktoriaus motyvuotu sprendimu šis terminas gali būti pratęstas, bet ne daugiau kaip 10 kalendorinių dienų.

[3] Pasirinkti reikiamą Sutarties 3.2 papunkčio variantą.