STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO AKREDITAVIMO

 

2015 m. balandžio 14 d. Nr.  SV6-19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymo 44 straipsniu, Aukštųjų mokyklų akreditavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1317, 3, 5 ir 7.1 punktais bei atsižvelgdama į Kauno technologijos universiteto išorinio vertinimo išvadas ir pateiktą prašymą akredituoti Kauno technologijos universitetą,

akredituoju Kauno technologijos universitetą 6 metams.  

 

 

 

Laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                                Nora Skaburskienė