Pagėgių savivaldybės taryba

 

sprendimas

dėl pagėgių savivaldybės TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 6 d. Nr. T-2

Pagėgiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 7 punktu, Pagėgių savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Pagėgių savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programą (pridedama).

2. Sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje  www.pagegiai.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotiems asmenims dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                   Vaidas Bendaravičius

 

PATVIRTINTA

Pagėgių savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 6 d.
sprendimu Nr. T-2

 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2020  METŲ

VEIKLOS PROGRAMA

 

Eil.

Nr.

Programos priemonės

Vykdymo laikotarpis

Atsakingas vykdytojas

1.

Gyventojų priėmimas.

Nuolat, esant užsiregistravusiųjų

Kontrolės komiteto nariai

2.

Gyventojų pareiškimų, skundų ir siūlymų nagrinėjimas ir dėl jų priimtų pasiūlymų Tarybai teikimas.

Nuolat, esant pareiškimų, skundų, siūlymų

Kontrolės komiteto nariai

3.

Savivaldybės skolos bei skolinimosi galimybių vertinimas, išvadų dėl Savivaldybės skolinimosi einamaisiais metais svarstymas.

Nuolat, esant reikalui

Kontrolės komiteto nariai

4.

Savivaldybės kontrolieriaus parengtos ataskaitos dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano įvykdymo svarstymas.

Einamųjų metų I ketvirtis

Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolierius

5.

Sprendimo projekto teikimas Pagėgių savivaldybės tarybai dėl pavedimo Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti auditą dėl Pagėgių savivaldybės administracijos ir Pagėgių savivaldybės įstaigų tarnybinių automobilių naudojimo tvarkos ir apskaitos.

Einamųjų metų I ketvirtis

Kontrolės komiteto nariai

6.

Sprendimo projekto teikimas Pagėgių savivaldybės tarybai dėl pavedimo  Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti auditą dėl Pagėgių savivaldybės

A. Mackaus gimnazijos etatų reikalingumo.

Einamųjų metų II ketvirtis

Kontrolės komiteto nariai

7.

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos parengtų išvadų dėl pateiktų tvirtinti praėjusių metų Savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų finansinių ataskaitų svarstymas.

Einamųjų metų III (IV) ketvirtis

Kontrolės komiteto nariai

8.

Savivaldybės institucijų ir įstaigų vadovų išklausymas dėl auditų metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų šalinimo.

Nuolat, esant reikalui

Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolierius, įstaigų vadovai

9.

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projekto svarstymas ir pasiūlymų dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo teikimas.

Einamųjų metų IV ketvirtis

Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolierius

10.

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingų asignavimų įvertinimas ir išvados dėl to teikimas.

Einamųjų metų IV ketvirtis

Kontrolės komiteto nariai

11.

Atsiskaitymas už kontrolės komiteto veiklą Savivaldybės tarybai.

Einamųjų metų I ketvirtis

Kontrolės komiteto pirmininkas