Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. VASARIO 11 D. NUTARIMO NR. 86 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. liepos 1 d. Nr. 676
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 11 d. nutarimą Nr. 86 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“:

1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 29 straipsnio 8 dalimi ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos įsteigimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2. Pakeisti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 86 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“:

2.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Energetikos ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, taip pat šiais nuostatais.“

2.2. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Energetikos ministerija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Ministerijos buveinės adresas: Gedimino pr. 38, Vilnius, Lietuvos Respublika.“

2.3. Pripažinti netekusiu galios 6.1.6 papunktį.

2.4. Pripažinti netekusiu galios 6.3.2 papunktį.

2.5. Pripažinti netekusiu galios 6.3.15 papunktį.

2.6. Pakeisti 14.3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„14.3. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728, nustatyta tvarka įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;“.

2.7. Pakeisti 14.17 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„14.17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie savo veiklą ministerijos interneto svetainėje, jeigu yra galimybė, – ir per kitas visuomenės informavimo priemones ar susitikimus su gyventojais;“.

2.8. Pakeisti 14.18 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„14.18. užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir ataskaitos būtų teisingi;“.

2.9. Pakeisti 26 punktą ir jį išdėstyti taip:

„26. Energetikos ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimo į darbą (pareigas), darbo užmokesčio mokėjimo jiems tvarką ir sąlygas reguliuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir jų įgyvendinamieji teisės aktai.“

2.10. Pakeisti 29 punktą ir jį išdėstyti taip:

„29. Energetikos ministerija gali būti reorganizuojama arba likviduojama.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Energetikos ministras                                                                      Rokas Masiulis