Herbas1

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS jaunos ŠEIMOS STIPRINIMO tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2022 m. birželio 30 d. Nr. TS-170

Utena

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu, 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 14 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į Utenos rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. TS-4 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 10.1.5.1 priemonę „Emigracijos, nedarbo mažinimo ir pagalbos jaunai šeimai veiklų įgyvendinimas“, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1Patvirtinti Utenos rajono savivaldybės jaunos šeimos stiprinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2Nustatyti, kad finansinės paskatos pirmam būstui įsigyti skyrimo procedūros, pradėtos iki šio sprendimo įsigaliojimo, atliekamos pagal iki šio sprendimo įsigaliojimo galiojusius teisės aktus.

3Pripažinti netekusiu galios Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimą Nr. TS-192 „Dėl Utenos rajono savivaldybės vieno asmens ir jaunos šeimos stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

4Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

5Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Alvydas Katinas

 


 

PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės tarybos

2022 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. TS-170

 

Utenos rajono savivaldybės JAUNOS ŠEIMOS STIPRINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Utenos rajono savivaldybės jaunos šeimos stiprinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vienkartinės išmokos gimus vaikui, būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos, finansinės paskatos pirmam būstui įsigyti, kortelės Utenos rajono pirmokams kanceliarinėms prekėms įsigyti, naujagimio kraitelio, išmokų ir kompensacijų rūšis, skyrimo, mokėjimo tvarką, atsakomybės ir kontrolės tvarką Utenos rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė).

2Pagrindinės šio Aprašo sąvokos:

2.1. Būstas – vienbutis gyvenamasis namas, butas ar kitos gyvenamosios patalpos arba jų dalys, tinkami gyventi vienam asmeniui ar šeimai ir atitinkantys statybos bei specialiųjų normų (higienos, gaisrinės saugos ir kitų) reikalavimus.

2.2. Jauna šeima – šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių ar asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, yra iki 36 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų arba (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ir yra iki 36 metų.

2.3. Bendrai gyvenantys asmenys – sutuoktiniai ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų; susituokęs asmuo, su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę gyventi jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), arba vienas iš tėvų ir jo vaikai (įvaikiai) iki 18 metų; neįregistravę santuokos ir bendrą ūkį tvarkantys pilnamečiai ar veiksniais pripažinti nepilnamečiai vyras ir moteris ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų. Į bendrai gyvenančių asmenų sudėtį taip pat įskaitomi dirbantys (taip pat savarankiškai dirbantys), jeigu per mėnesį jų gaunamos pajamos yra mažesnės kaip 1 valstybės remiamų pajamų dydis, arba nedirbantys (taip pat savarankiškai nedirbantys) nesusituokę ir savo vaikų (įvaikių) neauginantys pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai), įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, taip pat pilnamečiai vaikai (įvaikiai) nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos.

2.4. Kortelė Utenos rajono pirmokams kanceliarinėms prekėms įsigyti Utenos rajono savivaldybės pirmokams išduodama kortelė, galiojanti Utenos rajone ir suteikianti teisę kanceliarinėms prekėms įsigyti.

2.5. Naujagimio kraitelisbūtiniausių daiktų ir priemonių kūdikio priežiūrai rinkinys.

2.6. Pradinis būsto kredito įnašas (toliau - pradinis įnašas) – kredito davėjo nustatyta perkamo arba (ir) statomo būsto vertės dalis, kurią kredito gavėjas turi sumokėti nuosavomis lėšomis.

3Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

IŠMOKŲ IR KOMPENSACIJŲ RŪŠYS

 

4Išmokų ir kompensacijų rūšys:

4.1. Vienkartinė išmoka gimus vaikui;

4.2. Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija;

4.3. Finansinė paskata pirmam būstui įsigyti;

4.4. Kortelė Utenos rajono pirmokams kanceliarinėms prekėms įsigyti;

4.5. Naujagimio kraitelis.

 

III SKYRIUS

VIENKARTINĖS IŠMOKOS GIMUS VAIKUI SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKA

 

5. Kiekvienam gimusiam vaikui skiriama 300,00 Eur vienkartinė išmoka gimus vaikui ir 150,00 Eur papildoma vienkartinė išmoka, jei gimdyvė raštu atsisakė naujagimio kraitelio (vienkartinė išmoka gimus vaikui ir papildoma vienkartinė išmoka – toliau Vienkartinė išmoka). Vienkartinė išmoka neskiriama, jeigu vaikas yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje arba jei vaikas gimė negyvas.

6Teisę į Vienkartinę išmoką turi bendrai gyvenantys asmenys, jei bent vienas iš tėvų iki kūdikio gimimo ne mažiau kaip 3 mėnesius Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Savivaldybėje.

7Vienkartinė išmoka skiriama ir mokama be atskiro prašymo vienam iš tėvų, kuris yra pateikęs prašymą dėl vienkartinės išmokos gimus vaikui iš valstybės biudžeto lėšų (toliau – prašymas) Utenos rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) skyriui, atsakingam už socialinių paslaugų ir kitos socialinės paramos organizavimą (toliau – Skyrius), jei nors vienas iš tėvų atitinka 5 ir 6 punktuose punkte nurodytus reikalavimus.

8Skyriaus socialinių išmokų specialistas patikrina duomenis Socialinės paramos informacinės sistemos (toliau – SPIS) duomenų bazėse (Gyventojų registro, Valstybinio socialinio draudimo fondo) ir išspausdina išrašą. Jei reikia, papildomai raštu paprašo valstybės ar Savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų, kitų institucijų suteikti reikalingą informaciją.

9Vienkartinė išmoka skiriama Savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens sprendimu.

10Vienkartinė išmoka skiriama, jeigu dėl jos kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos.

11.   Sprendimas dėl Vienkartinės išmokos skyrimo (neskyrimo) priimamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

12Bendrai gyvenantys asmenys apie priimtą sprendimą dėl Vienkartinės išmokos skyrimo (neskyrimo) informuojami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

13Jeigu Vienkartinė išmoka neskiriama, nurodoma neskyrimo motyvai ir šio sprendimo apskundimo tvarka.

14Vienkartinės išmokos gavimo būdą pasirenka išmokos gavėjas, išskyrus asmenis, patiriančius socialinę riziką.

15Vienkartinė išmoka asmenims, patiriantiems socialinę riziką, atsižvelgus į atvejo vadybininko ar socialinio darbuotojo, dirbančio su socialinę riziką patiriančia šeima, rekomendaciją, teikiama:

15.1piniginėmis lėšomis vaiką prižiūrintiems motinai ar tėvui;

15.2nepinigine forma:

15.2.1. išduodant socialines korteles, skirtas pirkti parduotuvėje (išskyrus alkoholio, tabako gaminius ir loterijos bilietus);

15.2.2. apmokant maisto produktų, drabužių, avalynės, higienos reikmenų ir kitų vaikams būtinų daiktų įsigijimo išlaidas.

16Vienkartinė išmoka išmokama už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos.

17Nustačius, kad bendrai gyvenantys asmenys Vienkartinę išmoką gavo neteisėtai, nes kreipimosi metu pateikė neteisingus duomenis apie šeimos sudėtį arba kitus duomenis, reikalingus Vienkartinei išmokai skirti, turi grąžinti neteisėtai gautą pinigų sumą arba ją sumokėti dalimis Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu.

18Jeigu neteisėtai gauta Vienkartinė išmoka negrąžinta per nustatytą terminą, lėšos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu su išieškojimu susijusios administravimo išlaidos neviršija išieškotinos sumos.

 

IV SKYRIUS

BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKA

 

19.     Jaunos šeimos, pageidaujančios gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją (toliau – Kompensacija), pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui prašymą būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijai gauti (toliau – prašymas) (Aprašo 1 priedas) ir visus reikalingus dokumentus:

19.1.    pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytus reikalavimus ne trumpiau kaip vienam mėnesiui sudarytą būsto nuomos sutartį, įregistruotą Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registre;

19.2.  asmens ar nuomotojo mokėjimo ar kredito įstaigos sąskaitos numerį;

19.3asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

20.  Įregistravus prašymą Kompensacijai gauti, pareiškėjui įteikiamas informacinis lapelis (Aprašo 2 priedas).

21Savivaldybės administracija surenka iš valstybės ar Savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų informaciją, reikalingą Kompensacijai skirti, patikrina duomenis VĮ Registrų centre, SPIS duomenų bazėje (Gyventojų registro) ir atspausdina išrašus.

22.  Kompensacijos dydis apskaičiuojamas pagal šeimos narių skaičių, mokant 50 Eur/mėn. vienam šeimos nariui Utenos mieste ir 40 Eur/mėn. vienam šeimos nariui Utenos rajone, bet suma negali būti didesnė nei nurodyta nuomos sutartyje. Kompensacija mokama nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo skirti Kompensaciją priėmimo dienos iki vienerių metų. Imant paskolą būsto statybai, kompensacija gali būti mokama iki trejų metų, pateikus būsto nuomos sutartį ir būsto paskolos paėmimą patvirtinančius dokumentus.

23.  Kompensacija skiriama jaunoms šeimoms, jei ne mažiau kaip 1 mėnesį Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą visa šeima arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ir faktiškai gyvena Savivaldybėje.

24.  Teisę į Kompensaciją turi jaunos šeimos, kurios visi šeimos nariai neturi nuosavybės teise priklausančio būsto.

25Kompensacija skiriama (neskiriama) Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, kuris priimamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

26.     Kompensacija mokama už praėjusį mėnesį.

27.     Kompensacija pervedama ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 kalendorinės dienos nuomininkui arba rašytiniu nuomininko prašymu tiesiogiai nuomotojui.

28.     Kompensacijos gavėjas privalo informuoti Savivaldybės administraciją apie pasikeitusias aplinkybes, turinčias įtakos teisei į Kompensaciją.

29. Kai Kompensacija pervedama į Kompensacijos gavėjo banko sąskaitą, jis privalo kas tris mėnesius nuo Kompensacijos gavimo pradžios Savivaldybės administracijai pateikti informaciją apie būsto nuomos mokesčio sumokėjimą nuomotojui ir tai patvirtinančius dokumentus (paštu, el. paštu ar kitu Kompensacijos gavėjui priimtinu būdu).

30. Nustačius, kad jaunos šeimos Kompensaciją gavo neteisėtai, nes kreipimosi metu pateikė neteisingus duomenis ar Kompensacijos teikimo laikotarpiu per mėnesį nepranešė apie gyvenamosios vietos pakeitimą, būsto įsigijimą nuosavybės teise, būsto nuomos sutarties pasibaigimą, neteisėtai gauta Kompensacija grąžinama visa iš karto arba dalimis Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu. Jeigu neteisėtai gauta Kompensacija negrąžinta per nustatytą terminą, lėšos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu su išieškojimu susijusios administravimo išlaidos neviršija išieškotinos sumos.

31. Jaunos šeimos, norinčios grąžinti permokėtą Kompensaciją dalimis, Savivaldybės administracijai pateikia prašymą, kuriame nurodo laikotarpį, per kurį ketina grąžinti permokėtą Kompensaciją, ir nurodo kas mėnesį grąžinamų lėšų dydį. Sprendimą dėl Kompensacijos grąžinimo dalimis priima Savivaldybės administracijos direktorius.

32. Savivaldybės būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija gali būti mokama kartu su valstybės būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija, tačiau bendra būsto nuomos kompensacijos suma negali viršyti nuomos mokesčio dydžio sumos, nurodytos sudarytoje ir Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registre įregistruotoje būsto nuomos sutartyje.

 

V SKYRIUS

FINANSINĖS PASKATOS PIRMAM BŪSTUI ĮSIGYTI SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKA

 

33.     Finansinė paskata pirmam būstui įsigyti teikiama jaunoms šeimoms, jei ne mažiau kaip 1 mėnesį Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka kiekvienas šeimos narys yra deklaravęs gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą ir faktiškai gyvena Utenos rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė).

34.     Finansinė paskata pirmam būstui įsigyti teikiama jaunoms šeimoms, atitinkančioms šio Aprašo 38 punkte nurodytus reikalavimus ir imančioms būsto kreditą pirmam būstui įsigyti ar statyti, pradinio būsto kredito įnašui padengti (toliau – finansinė paskata). Finansinė paskata skiriama:

34.1. jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų, suteikiama finansinė paskata, kurios dydis - 10 procentų Savivaldybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito pirmam būstui įsigyti ar statyti sumos, bet ne daugiau kaip 5 tūkstančiai Eur;

34.2. jaunoms šeimoms, auginančioms vieną vaiką ar vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama finansinė paskata, kurios dydis - 12 procentų Savivaldybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito pirmam būstui įsigyti ar statyti sumos, bet ne daugiau kaip 6 tūkstančiai Eur;

34.3. jaunoms šeimoms, auginančioms du vaikus ir (ar) vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama finansinė paskata, kurios dydis - 15 procentų Savivaldybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito pirmam būstui įsigyti ar statyti sumos, bet ne daugiau kaip 10 tūkstančių Eur;

34.4. jaunoms šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama finansinė paskata, kurios dydis - 20 procentų Savivaldybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito pirmam būstui įsigyti ar statyti sumos, bet ne daugiau kaip 15 tūkstančių Eur.

35.     Jeigu jauna šeima, gavusi šio Aprašo 34 punkte nustatyto dydžio finansinę paskatą, įgyja teisę į didesnę šio Aprašo 34 punkte nustatytą finansinę paskatą, jai suteikiama šių dydžių skirtumo papildoma finansinė paskata. Kreipimosi dėl papildomos finansinės paskatos metu jauna šeima turi atitikti jaunos šeimos apibrėžimą.

36.     Jaunos šeimos, pageidaujančios pasinaudoti papildoma finansine paskata, turi būti įvykdę pagal kreditavimo sutartį, sudarytą su kredito davėju, prisiimtus skolinius įsipareigojimus ir kreipdamiesi į Savivaldybės administraciją dėl papildomos finansinės paskatos turi pateikti pažymą iš kredito davėjo apie būsto kredito likučio sumą, pagal kurią bus apskaičiuojama papildoma finansinė paskata.

37. Savivaldybės administracija surenka iš valstybės ar Savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų informaciją, reikalingą finansinei paskatai jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti, patikrina duomenis VĮ Registrų centre, SPIS duomenų bazėje (Gyventojų registro) ir išspausdina išrašus.

38. Teisę į finansinę paskatą pirmam būstui įsigyti turi jaunos šeimos, imančios būsto kreditą pirmam būstui įsigyti ar statyti ir atitinkančios šiame punkte nurodytus reikalavimus:

38.1. šio prašymo pateikimo metu nė vienas jaunos šeimos narys neturi būsto nuosavybės teise;

38.2. įsigyja pirmąjį būstą Savivaldybės teritorijoje;

38.3. ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius turi įsigiję pirmąjį būstą Savivaldybės teritorijoje;

39. Jaunos šeimos, atitinkančios šio Aprašo 38 punkto nurodytus reikalavimus, pageidaujančios gauti finansinę paskatą jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti, pateikia prašymą Savivaldybės administracijos direktoriui dėl finansinės paskatos jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti (toliau – prašymas) (Aprašo 3 priedas) ir visus reikalingus dokumentus:

39.1.  jei siekiama gauti finansinę paskatą būsto kredito daliai apmokėti ar pradinio būsto kredito įnašui padengti - sutarties kopiją su kredito davėju, teikiančiu būsto kreditą pirmam būstui įsigyti, ar pažymą iš šios įstaigos, kad bus suteikta paskola;

39.2. jei būsto kreditas pirmam būstui įsigyti suteikiamas būsto statybai teisės aktų nustatyta tvarka išduotą statybos leidimą ir (ar) statybos užbaigimo dokumentus ir žemės sklypo dokumentus;

39.3. asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;

39.4. prireikus - kitus dokumentus, įrodančius teisę į finansinę paskatą pirmam būstui įsigyti;

39.5. gavus valstybės teikiamą finansinę paskatą – sutartį su kredito davėju, suteikusiu būsto kreditą pirmam būstui įsigyti ir kredito davėjo išduotą dokumentą, kuriame turi būti nurodyta išmokėta valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito suma ir data;

39.6. jei būsto kreditas pirmajam būstui įsigyti suteikiamas būsto statybai – sutartį su kredito davėju, suteikusiu būsto kreditą pirmam būstui statyti, būsto statybos užbaigimo dokumentus ir kredito davėjo išduotą dokumentą, kuriame turi būti nurodyta išmokėta valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito suma ir data.

40. Jauna šeima, imanti būsto kreditą pirmam būstui įsigyti, privalo pateikti VĮ Registrų centro Gyventojų registro departamento pažymą, patvirtinančią, kad jaunos šeimos nariai nėra susiję artimos giminystės ryšiais su asmeniu, iš kurio perkamas būstas.

41. Jeigu pateiktoje pažymoje nurodoma, kad jaunos šeimos nariai yra susiję artimos giminystės ryšiais su asmeniu, iš kurio perkamas būstas, finansinė paskata neskiriama.

42. Įregistravus prašymą finansinei paskatai jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti, pareiškėjui įteikiamas informacinis lapelis (Aprašo 4 priedas).

43. Prašymus vertina ir siūlymą dėl finansinės paskatos skyrimo Savivaldybės administracijos direktoriui teikia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Utenos rajono savivaldybės prašymų finansinei paskatai gauti vertinimo komisija (toliau – Komisija). Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl finansinės paskatos jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti skyrimo (neskyrimo) priimamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

44. Savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą skirti finansinę paskatą jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti, pasirašoma Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis (toliau – Sutartis). Sutarties formą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius. Jeigu jauna šeima nepasirašo Sutarties ar raštu neinformuoja Savivaldybės administracijos, kad dėl pateisinamų priežasčių negali pasirašyti Sutarties ir neprašo pratęsti termino sudaryti Sutartį, laikoma, kad atsisakoma skirtos finansinės paskatos.

45. Finansinė paskata jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti Savivaldybėje suteikiama atsižvelgiant į Utenos rajono savivaldybės biudžeto asignavimus, skirtus atitinkamiems metams finansinei paskatai pirmam būstui įsigyti. Gavus prašymų daugiau nei skirta biudžeto asignavimų finansinei paskatai pirmam būstui įsigyti, pagal prašymo pateikimo datą Komisija sudaro finansinės paskatos laukiančių jaunų šeimų eilę. Papildžius biudžeto asignavimus, skirtus finansinei paskatai pirmam būstui įsigyti, finansinė paskata jaunai šeimai pirmiausia skiriama sudarytoje eilėje esančioms jaunoms šeimoms.

46. Suteikus finansinę paskatą pirmam būstui įsigyti jauna šeima įsipareigoja ne mažiau kaip 5 metus įsigyto būsto neperleisti kito asmens nuosavybėn ir ne mažiau kaip 5 metus kiekvienas jaunos šeimos narys deklaruoti gyvenamąją vietą Savivaldybės teritorijoje.

47. Savivaldybės administracija, atlikdama kontrolę, tikrina duomenis VĮ Registrų centre, SPIS duomenų bazėje (Gyventojų registro) kasmet ir atspausdina išrašus.

48. Nustačius, kad jaunos šeimos finansinę paskatą gavo neteisėtai, nes kreipimosi metu pateikė neteisingus duomenis ar dokumentus, arba tuo atveju, kai finansinės paskatos gavėjas, kuriam suteikta finansinė paskata pirmam būstui įsigyti, anksčiau kaip per 5 metus įsigytą būstą perleidžia kito asmens nuosavybėn ir (ar) per 5 metus deklaruoja gyvenamąją vietą ne Savivaldybės teritorijoje, suteikta finansinė paskata turi būti grąžinama į Savivaldybės biudžetą Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu.

49. Jeigu neteisėtai gauta finansinė paskata jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti negrąžinta per nustatytą terminą, lėšos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu su išieškojimu susijusios administravimo išlaidos neviršija išieškotinos sumos.

50. Savivaldybės finansinė paskata gali būti teikiama kartu su valstybės finansine paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms. Bendra savivaldybės finansinės paskatos ir valstybės finansinės paskatos dalis negali būti didesnė negu 50 proc. įsigyjamo būsto vertės.

 

VI SKYRIUS

KORTELĖS UTENOS RAJONO PIRMOKAMS KANCELIARINĖMS PREKĖMS ĮSIGYTI SKYRIMO TVARKA

 

51. Kiekvienam Utenos rajono pirmokui skiriama 100,00 Eur vertės kortelė kanceliarinėms prekėms įsigyti (toliau – Kortelė), atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 29 d. įsakymą Nr. V-622 „Dėl Individualiųjų mokymosi priemonių sąrašo patvirtinimo“.

52. Kortelė pirmokui įteikiama pirmą mokslo metų dieną mokykloje.

53. Tėvai (įtėviai, globėjai) Kortelę panaudoja toje kanceliarinių prekių parduotuvėje, su kuria pirmoko lankoma mokykla yra pasirašiusi pirkimo sutartį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

54. Utenos rajono mokyklos kanceliarinių prekių parduotuvėms pateikia pirmokų sąrašus, kuriuose nurodo mokinio vardą ir pavardę.

55. Tėvai (įtėviai, globėjai), atvykę į kanceliarinių prekių parduotuvę ir įsigiję kanceliarinių prekių, pasirašo, kad jas gavo.

56. Kortelės negalima perleisti kitiems asmenims.

57. Kortelė galioja nuo kiekvienų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d.

58. Kiekvienos Utenos rajono mokyklos vadovas yra atsakingas už Kortelių savo mokyklos pirmokams įteikimą.

 

VII SKYRIUS

NAUJAGIMIO KRAITELIS

 

59.     Visoms moterims skiriamas ir įteikiamas 150 Eur vertės naujagimio kraitelis:

59.1pagimdžius kūdikį VšĮ Utenos ligoninėje (toliau – Ligoninė);

59.2pagimdžiusioms kūdikį aukštesnio lygio šalies ligoninėse, kai Savivaldybėje veikianti asmens sveikatos priežiūros įstaiga buvo išdavusi siuntimą dėl gimdymo to lygio ligoninėje;

59.3skubiai pagimdžiusioms kūdikį aukštesnio lygio ligoninėje dėl moteriai ar kūdikiui gresiančio pavojaus gyvybei ar sveikatai ir dėl to neturinčioms siuntimo. Šiuo atveju pateikiamas aukštesnio lygio ligoninės išduotas Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas (Forma 027a).

60.     Aprašo 59.2 ir 59.3 papunkčiuose nurodytais atvejais skiriamas naujagimio kraitelis, jei moteris Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtraukta į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Savivaldybėje.

61.     Naujagimio kraitelį sudaro: rankšluostis su gobtuvu, pledas, patalynės komplektas (paklodė, užvalkalai), naujagimio drabužėliai (šliaužtinukai, smėlinukai su pirštinėmis, kepurės ir pan.), sauskelnių pakuotė, vienkartiniai paklotai, kūdikių higienos priemonės, žaisliukas – kramtukas, termometras vandens temperatūrai ir naujagimio kūno temperatūrai matuoti ir kiti kūdikiams būtini daiktai, informacinis lankstinukas apie naujagimio priežiūrą. Viskas sudėta į dovanų dėžę, paženklintą Savivaldybės simbolika.

62.     Ligoninės direktoriaus paskirtas asmuo, atiduodamas naujagimio kraitelį, pildo naujagimio kraitelio išdavimo registrą (Aprašo 5 priedas). Ligoninė gimdyvių atsisakymo naujagimio kraitelio kopiją per 5 darbo dienas persiunčia Skyriui.

63.     Ligoninė naujagimio kraitelį parenka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

64.     Savivaldybės administracija skiria lėšas Ligoninei naujagimio kraiteliams įsigyti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių nustatyta tvarka.

65.     Ligoninės vadovas yra atsakingas už naujagimio kraitelio įteikimą.

66.     Gimdyvei Ligoninėje raštu atsisakiusiai naujagimio kraitelio, skiriama 150 Eur papildoma Vienkartinė išmoka Aprašo III skyriaus nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ IR KONTROLĖ

 

67.    Savivaldybės administracija atsako:

67.1už teisingą prašymų ir dokumentų Vienkartinei išmokai, Kompensacijai, Finansinei paskatai pirmam būstui įsigyti gauti priėmimą, dokumentų parengimą joms išmokėti;

67.2už asmenų pateiktų duomenų konfidencialumą;

67.3. už duomenų apie pareiškėjus, jiems skiriamą (neskiriamą) Vienkartinę išmoką SPIS tvarkymą.

68Bendrai gyvenantys asmenys, jaunos šeimos atsako už:

68.1pateiktos informacijos apie šeimos narius ir pateiktų duomenų teisingumą;

68.2jiems (jai) paskirtos Vienkartinės išmokos, Kompensacijos, Finansinės paskatos pirmam būstui įsigyti, Kortelės tikslinį panaudojimą.

69Lėšų, skiriamų Vienkartinei išmokai, Kompensacijai, Finansinei paskatai pirmam būstui įsigyti išmokėti iš Savivaldybės biudžeto lėšų, panaudojimo kontrolę atlieka valstybės bei Savivaldybės institucijos, vadovaudamosios Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

70.     Visi dokumentai, susiję su Vienkartinės išmokos, Kompensacijos, Finansinės paskatos pirmam būstui įsigyti skyrimu ir teikimu, yra saugomi Savivaldybės administracijoje teisės aktų nustatyta tvarka.

71.     Sprendimai dėl Vienkartinės išmokos, Kompensacijos, Finansinės paskatos pirmam būstui įsigyti gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

72.     Šis Aprašas gali būti keičiamas, pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

_______________________

 

part_2a499dd58bf840cc8eb5209363c25405_end


 

Utenos rajono savivaldybės

jaunos šeimos stiprinimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijai gauti forma)

 

ASMUO, KURIS PATEIKIA PRAŠYMĄ

 

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. Nr. __________________________

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas

 

 

Gyvenamosios vietos adresas

 

 

 

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui

 

 

PRAŠYMAS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJAI GAUTI

 

20___ m. _____________________ d. ________ val.

Utena

 

1Prašau mano ______ asmenų šeimai skirti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją.                            (tinkamą pabraukti)

Mano ______ asmenų šeima gyvena nuomojamame bute (name), esančiame _________________

(tinkamą pabraukti)

_______________________________________________________________________________

(adresas)

2. Mano šeimos nariai yra (įskaitant asmenį, pateikusį prašymą):

 

Vardas

Pavardė

Asmens kodas arba gimimo liudijimo Nr.

Ryšys su prašymą pateikusiu asmeniu (prašymą teikiantis asmuo, žmona arba vyras, vaikas (įvaikis), tėvas, mama, žmonos arba vyro tėvas, žmonos arba vyro mama, kita)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją PERVESTI Į SĄSKAITĄ:

 

Sąskaitos numeris (20 simbolių):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokėjimo ar kredito įstaigos (banko ar kt.) pavadinimas__________________________________

 

4. PAPILDOMI DOKUMENTAI:

4.1. Nuomos sutarties, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopija ______ lapas (-ai).

4.2. Asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopija _____ lapas (-ai).

4.3. Kiti dokumentai _____ lapas (-ai).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5. INFORMACIJĄ APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJOS PRAŠAU PATEIKTI (vieną iš būdų pažymėti Q):

 

paštu __________________________________________________________________;

(deklaruotos gyvenamosios vietos arba gyvenamosios vietos adresas)

 

elektroniniu paštu ________________________________________________________.

(el. pašto adresas)

 

TVIRTINU, kad pateikta informacija yra teisinga.

ĮSIPAREIGOJU ne vėliau kaip per mėnesį nuo gyvenamosios vietos, būsto įsigijimo, kontaktinei informacijai (adresui, telefono numeriui, elektroniniam paštui), pasibaigus Nekilnojamojo turto registre įregistruota ir nepratęsta ar nesudaroma nauja būsto nuomos sutartis.

ŽINAU IR SUTINKU, kad būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos (toliau – Kompensacija) tikslais apie mane ir bendrai gyvenančius asmenis iš kitų institucijų bus renkama informacija, reikalinga Kompensacijai skirti, ir kad duomenys apie man ir kartu gyvenantiems asmenims skirtą Kompensaciją gali būti teikiami kitoms institucijoms.

Teikti visą teisingą informaciją, reikalingą Kompensacijai gauti, ir būtinus dokumentus. Kompensaciją panaudoti pagal tikslinę paskirtį.

Kad nuslėpęs ar pateikęs neteisingus duomenis, reikalingus Kompensacijai gauti, ir permokos atveju turėsiu grąžinti Utenos rajono savivaldybės administracijai neteisėtai gautą Kompensacijos sumą arba ji bus išieškota įstatymų nustatyta tvarka.

 

PATVIRTINU, kad informacinį lapelį gavau _________________________________

(pareiškėjo parašas)

 

________________                _________________________________

(prašymą pateikusio asmens parašas)                                      (prašymą pateikusio asmens vardas, pavardė)

 

Pilnamečių šeimos narių sutikimas (išskyrus asmenį, pateikusį prašymą):

_________________________            ___________________________

(parašas) (vardas ir pavardė)

 

part_428e229e61644c3492be77a42cc08418_end


 

Utenos rajono savivaldybės

jaunos šeimos stiprinimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Informacinio lapelio forma)

 

INFORMACINIS LAPELIS

 

_____________________________________________________

(asmens, kuriam įteikiamas informacinis lapelis, vardas ir pavardė)

 

Prašymas būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijai gautas

 

_____________

(gavimo data)

 

Prašymą priėmė:

 

__________________________     ___________       ______________________

(pareigų pavadinimas)                            (parašas)                            (vardas ir pavardė)

 

1.  Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija (toliau – Kompensacija) skiriama ir mokama vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės tarybos patvirtintu Utenos rajono savivaldybės jaunos šeimos stiprinimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas).

2.  Asmuo, pateikęs prašymą Kompensacijai gauti, trūkstamus dokumentus privalo pateikti ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos.

3.  Kompensacija gali būti neskiriama nustačius, kad asmuo pateikė neteisingus duomenis apie šeimos narius ir kt. dokumentus.

4.  Kompensacijos gavėjai privalo per mėnesį nuo gyvenamosios vietos pakeitimo, būsto įsigijimo, būsto nuomos sutarties pasibaigimo arba teisės į Kompensaciją praradimo dienos informuoti Utenos rajono savivaldybės administraciją.

5.  Jeigu Utenos rajono savivaldybės administracija nustato, kad Kompensacija gauta neteisėtai, nes kreipimosi metu pateikėte neteisingus duomenis, reikalingus Kompensacijai teikti, arba Kompensacijos teikimo laikotarpiu per mėnesį nepranešėte apie gyvenamosios vietos pakeitimą, būsto įsigijimą, būsto nuomos sutarties pasibaigimą arba teisės į Kompensacijos praradimą, neteisėtai gauta Kompensacija turi būti grąžinta visa iš karto arba jūsų rašytiniu prašymu ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu dalimis.

 

___________________

 

part_60ec7473f0404ec9b3b5a8d806939ea0_end


 

Utenos rajono savivaldybės

jaunos šeimos stiprinimo

tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Prašymo finansinės paskatos pirmam būstui įsigyti forma)

 

ASMUO, KURIS PATEIKIA PRAŠYMĄ

 

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas

 

 

Gyvenamosios vietos adresas

 

 

Tel. Nr.

 

El. paštas

 

 

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui

 

PRAŠYMAS FINANSINEI PASKATAI PIRMAM BŪSTUI ĮSIGYTI

 

20___ m. _____________________ d. __________ val.

 

1Prašau mano _________ asmenų šeimai skirti finansinę paskatą pirmam būstui

(įrašyti skaičių)

įsigyti (reikalingą variantą pažymėti Q):

1.1. □ būsto kredito daliai apmokėti;

1.2. □ pradinio būsto kredito įnašui padengti.

2Mano šeimos nariai yra (įskaitant asmenį, pateikusį prašymą):

 

Vardas

Pavardė

Asmens kodas arba gimimo metai

Ryšys su prašymą pateikusiu asmeniu (prašymą pateikęs asmuo, žmona arba vyras, vaikas (įvaikis), tėvas, mama, žmonos arba vyro tėvas, žmonos arba vyro mama, kita)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3FINANSINĘ PASKATĄ PIRMAM BŪSTUI ĮSIGYTI PERVESTI Į MOKĖJIMO AR KREDITO ĮSTAIGOS SĄSKAITĄ:

 

Sąskaitos numeris (20 simbolių):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokėjimo ar kredito įstaigos (banko ar kt.) pavadinimas _____________________________________

 

4PAPILDOMI DOKUMENTAI:

4.1  Sutarties kopija su kredito davėju, teikiančiu būsto kreditą pirmam būstui įsigyti, ar pažyma iš šios įstaigos, kad bus suteikta paskola _____ lapas (-ai);

4.2  išduotas statybos leidimas ir (ar) statybos užbaigimo dokumentai ir žemės sklypo dokumentai _____ lapas (-ai);

4.3. valstybės įmonės Registrų centro Gyventojų registro departamento pažyma, patvirtinanti, kad jaunos šeimos nariai nėra susiję artimos giminystės ryšiais su asmeniu, iš kurio perkamas būstas _____ lapas (-ai);

4.4. kiti dokumentai _____ lapas (-ai):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5INFORMACIJĄ APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL FINANSINĖS PASKATOS PIRMAM BŪSTUI ĮSIGYTI PATVIRTINIMO PRAŠAU PATEIKTI (vieną iš būdų pažymėtiQ):

 

□ paštu __________________________________________________________________;

(deklaruotos gyvenamosios vietos arba gyvenamosios vietos adresas)

□ elektroniniu paštu _______________________________________________________ .

(el. pašto adresas)

 

TVIRTINU, kad pateikta informacija yra teisinga.

SUTINKU, kad Utenos rajono savivaldybės administracija įstatymų nustatyta tvarka tvarkytų ir gautų mano (šeimos narių) asmens duomenis ir informaciją iš valstybės registrų ir kitų informacinių sistemų apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį, ir kitą reikalingą informaciją, kuria vadovaujantis nustatoma teisė į finansinę paskatą pirmam būstui įsigyti.

PATVIRTINU, kad informacinį lapelį gavau ___________________________________.

(pareiškėjo parašas)

 

_____________________                _____________________________

(prašymą pateikusio asmens parašas)                  (prašymą pateikusio asmens vardas ir pavardė)

 

Pilnamečių šeimos narių sutikimas (išskyrus asmenį, pateikusį prašymą):

_____________________                _____________________________

(parašas)                                                            (vardas ir pavardė)

 

part_0b9003ead397492fbc26a76a04f8696a_end


 

Utenos rajono savivaldybės

jaunos šeimos stiprinimo

tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Informacinio lapelio forma)

INFORMACINIS LAPELIS

 

_____________________________________________

(asmens, kuriam įteikiamas informacinis lapelis, vardas ir pavardė)

 

Prašymas finansinei paskatai pirmam būstui įsigyti gautas ___________

(gavimo data)

 

Prašymą priėmė

__________________________ _______________ ___________________

(pareigų pavadinimas)                                          (parašas)                               (vardas ir pavardė)

 

1Finansinė paskata jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti skiriama vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės tarybos patvirtintu Utenos rajono savivaldybės jaunos šeimai tvarkos aprašu (toliau – Aprašas).

2Finansinė paskata pirmam būstui įsigyti teikiama jaunoms šeimoms, atitinkančioms šio Aprašo nurodytus reikalavimus ir imančioms būsto kreditą pirmam būstui įsigyti arba statyti, pradinio būsto kredito įnašui padengti (toliau – finansinė paskata). Finansinė paskata skiriama:

2.1. jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų, suteikiama finansinė paskata, kurios dydis - 10 procentų Savivaldybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito pirmam būstui įsigyti ar statyti sumos, bet ne daugiau 5 tūkstančiai Eur;

2.2. jaunoms šeimoms, auginančioms vieną vaiką ar vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama finansinė paskata, kurios dydis - 12 procentų Savivaldybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito pirmam būstui įsigyti ar statyti sumos, bet ne daugiau 6 tūkstančiai Eur;

2.3. jaunoms šeimoms, auginančioms du vaikus ir (ar) vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama finansinė paskata, kurios dydis - 15 procentų Savivaldybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito pirmam būstui įsigyti ar statyti sumos, bet ne daugiau 8 tūkstančiai Eur;

2.4. jaunoms šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama finansinė paskata, kurios dydis - 20 procentų Savivaldybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito pirmam būstui įsigyti ar statyti sumos, bet ne daugiau 10 tūkstančių Eur.

3Jei kreipiatės dėl finansinės paskatos pirmam būstui įsigyti, privalote:

3.1. ne mažiau kaip 1 mėnesį Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka visa šeima deklaruoti gyvenamąją vietą arba būti įtraukta į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Utenos rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė);

3.2. Įsigyti pirmą būstą Savivaldybės teritorijoje;

3.3. Pateikti visą teisingą informaciją, įrodančią Jūsų teisę gauti finansinę paskatą jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti.

4Savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą skirti finansinę paskatą jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti, pasirašoma Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis (toliau – Sutartis). Jeigu jauna šeima nepasirašo Sutarties ar raštu neinformuoja Savivaldybės administracijos, kad dėl pateisinamų priežasčių negali pasirašyti Sutarties ir neprašo pratęsti termino sudaryti Sutartį, laikoma, kad ji atsisako skirtos finansinės paskatos. Taip pat sutartis nepasirašoma, jeigu pateiktoje valstybės įmonės Registrų centro Gyventojų registro departamento pažymoje nurodoma, kad jaunos šeimos nariai yra susijęs artimos giminystės ryšiais su asmeniu, iš kurio perkamas būstas.

5Suteikus finansinę paskatą pirmam būstui įsigyti, jauna šeima įsipareigoja ne mažiau kaip 5 metus įsigyto būsto neperleisti kito asmens nuosavybėn ir ne mažiau kaip 5 metus kiekvienas jaunos šeimos narys deklaruoti gyvenamąją vietą Savivaldybės teritorijoje.

6Nustačius, kad jaunos šeimos, kurios kreipiasi dėl finansinės paskatos, pateikė neteisingus dokumentus, arba tuo atveju, kai finansinės paskatos gavėjas, kuriam suteikta finansinė paskata jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti, anksčiau kaip per 5 metus įsigytą būstą perleidžia kito asmens nuosavybėn ir (ar) per 5 metus deklaruoja gyvenamąją vietą ne Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, suteikta finansinė paskata grąžinama į Savivaldybės biudžetą, Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu.

7Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas neskirti finansinės paskatos jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti, taip pat Utenos rajono savivaldybės administracijos neveikimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

______________________

 

part_d618742417364760baa930535d7a0e8c_end


 

Utenos rajono savivaldybės

jaunos šeimos stiprinimo

tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Kūdikio kraitelio išdavimo registro forma)

 

NAUJAGIMIO KRAITELIO IŠDAVIMO REGISTRAS

 

Eil. Nr.

Gimdyvės vardas, pavardė

Gimimo data

Adresas, telefonas

Kūdikio gimimo data

Kūdikio kraitelio išdavimo data

Gimdyvės parašas

Atsakingo asmens parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________

part_2d2fca561c3742b1854be9353c38ae7c_end