VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KOREKTŪROS KLAIDŲ IŠTAISYMO VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. LIEPOS 9 D. ĮSAKYME NR. V-414 „DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BIRŽELIO 8 D. ĮSAKYMO NR. V-253 „DĖL EUROPOS SĄJUNGOS SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMŲ KOORDINAVIMO REGLAMENTŲ NUOSTATŲ, SUSIJUSIŲ SU TAIKYTINOS TEISĖS NUSTATYMU, ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

 

2021 m. lapkričio 4 d. Nr. V-557

Vilnius

 

1. Ištaisau korektūros klaidas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2021 m. liepos 9 d. įsakyme Nr. V-414 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-253 „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Įsakymas):

1.1. Įsakymo 1.29 papunkčiu pakeistame 42 punkte – vietoje papunkčio numerio „42.7“ įrašau „42.6“;

1.2. Įsakymo 1.38 papunkčiu papildomo V1 skyriaus pavadinime – vietoje žodžio „gražįnimas“ įrašau žodį „grąžinimas“;

1.3. Įsakymo 1.4.3 papunkčiu nauja redakcija išdėstytos Darbdavio, siunčiančio darbuotojus laikinai dirbti į užsienio valstybę, anketos formos 2 išnašoje – tarp žodžių „sudaro mažiau“ įrašau praleistą žodį „ne“;

1.4. Įsakymo 1.4.7 papunkčiu nauja redakcija išdėstytos Prašymo išduoti pažymėjimą(-us) apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą asmeniui(-ims), dirbančiam(-tiems) vienoje Lietuvos Respublikoje registruotoje įmonėje tarptautinio pervežimo vairuotoju(-ais), formos 2 lape – vietoj punkto eiliškumą žyminčios raidės „e“ įrašau raidę „d“.

2. Įpareigoju:

2.1. Fondo valdybos Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrių šį įsakymą išsiųsti Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos skyriams, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;

2.2. Fondo valdybos Teisės skyrių šį įsakymą:

2.2.1. pateikti Teisės aktų registrui;

2.2.2. paskelbti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėje;

2.3. Fondo valdybos Klientų aptarnavimo valdymo skyrių paskelbti šį įsakymą Fondo valdybos interneto svetainėje.

 

 

Direktorė                                                                                                         Julita Varanauskienė