UŽIMTUMO TARNYBOS
prie LIETUVOS RESPUBLIKOS socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Užimtumo TARNYBOS PRIE lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos DIREKTORIAUS 2020 M. liepos 16 D. ĮSAKYMO NR. V-267 „DĖL VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2020 METAIS“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 18 d. Nr. V-63

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 44 ir 46 straipsniais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1–348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo 67 punktu ir atsižvelgdama į Šiaulių klientų aptarnavimo departamento 2020 m. gruodžio 30 d. raštą Nr. Sd(19.5.)-9769 dėl UAB „Daromta“ papildomai panaudotų 990,00 eurų nuosavų lėšų ir UAB „Mansta“ papildomai panaudotų 9001,00 eurų nuosavų lėšų, Šiaulių klientų aptarnavimo departamento 2021 m. sausio 28 raštą Nr. Sd(19.5)-1170 dėl UAB „Grūstė logistic“ nepanaudotų 594,00 eurų valstybės paramos lėšų ir papildomai panaudotų 3834,00 eurų nuosavų lėšų, UAB „Elener“ nepanaudotų 5150,00 eurų valstybės paramos lėšų ir sutaupytų 5150,00 eurų nuosavų lėšų, Panevėžio klientų aptarnavimo departamento 2021 m. vasario 3 d. raštą Nr. Sd(19.4)-1382 dėl UAB „Statybuteka“ nepanaudotų 979,99 eurų valstybės paramos lėšų, Kauno klientų aptarnavimo departamento 2021 m. vasario 3 d. pranešimą dėl Uždaroji akcinė bendrovė firma „KOSLITA“ pakeisto pavadinimo ir nepanaudotų 65,48 eurų valstybės paramos lėšų ir sutaupytų 98,22 eurų nuosavų lėšų, Verslo, UAB papildomai panaudotų 3700,00 eurų nuosavų lėšų, 2021 m. vasario 9 d. pranešimą dėl UAB „Septynios mylios“ prašymo nutraukti 2020 m. liepos 24 d. vietinių užimtumo iniciatyvų projekto „Naujų darbo vietų kūrimas UAB „Statybuteka“ įgyvendinimo sutartį Nr. VUIA(19.2)-14, Vilniaus klientų aptarnavimo departamento 2021 m. vasario 4 d. pranešimą dėl UAB „Vianara“ nepanaudotų 558,39 eurų valstybės paramos lėšų ir sutaupytų 388,09 eurų nuosavų lėšų, UAB „Kasybos technika“ nepanaudotų 2668,79 eurų valstybės paramos lėšų ir papildomai panaudotų 15302,67 eurų nuosavų lėšų, UAB „Sivysta“ nepanaudotų 4279,32 eurų valstybės paramos lėšų ir sutaupytų 2305,26 eurų nuosavų lėšų, UAB „Eurotinklai“ nepanaudotų 6623,33 eurų valstybės paramos lėšų ir sutaupytų 4555,08 eurų nuosavų lėšų, UAB „Superbiuras“ neįsteigtų 2 darbo vietų, nepanaudotų 23818,85 eurų valstybės paramos lėšų ir sutaupytų 19381,15 eurų nuosavų lėšų:

1. Pakeičiu Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl vietinių užimtumo iniciatyvų projektų finansavimo 2020 metais“ 1 punktu patvirtintą 2020 m. finansuojamų vietinių užimtumo iniciatyvų projektų sąrašą (toliau – Sąrašas) ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

2. Įpareigoju Kauno, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus klientų aptarnavimo departamentų direktorius užtikrinti, kad per 5 darbo dienas nuo Sąrašo išdėstymo nauja redakcija dienos duomenys apie suteiktą nereikšmingą de minimis pagalbą būtų pateikti Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

3. Pavedu Teisės skyriui teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje.

4. Skundas dėl šio sprendimo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 29 straipsnio 1 dalimi, gali būti pateiktas Vilniaus apygardos administraciniam teismui adresu Žygimantų g. 2, Vilniuje, per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                   Inga Balnanosienė