LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2009 M. KOVO 5 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-125 „DĖL KILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS APSAUGOS REGLAMENTO FORMOS IR KILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS APSAUGOS REGLAMENTO PILDYMO IR IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 18 d. Nr. ĮV-1195

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento pildymo ir išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. ĮV-125 „Dėl Kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento formos ir kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento pildymo ir išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Teritorinis skyrius, gavęs Taisyklių 5 punkte nurodytą pranešimą arba Vertybės savininko prašymą, per 5 darbo dienas (kai į Registrą kultūros ministro įsakymu įrašyta daugiau nei viena kilnojamoji kultūros vertybė – ne vėliau kaip per 20 darbo dienų) parengia bei patvirtina Reglamentą ir registruotu paštu, nurodydamas, kad pašto paslaugų teikėjas pateiktų įrodymus, kad šis laiškas buvo pristatytas ir įteiktas adresatui, praneša Vertybės savininkui apie 20 kalendorinių dienų terminą, per kurį jis privalo atvykti į Teritorinį skyrių atsiimti Reglamento. Teritorinis skyrius parengia bei patvirtina Reglamentus ir šiame punkte nurodyta tvarka apie tai praneša tiems Vertybių savininkams, kuriems Reglamentai nėra išduoti. Jei Teritorinis skyrius dar nėra pranešęs Vertybės savininkui apie Reglamento patvirtinimą, Vertybės savininkui pageidaujant pateikti Departamentui prašymą dėl Reglamento išdavimo, prašymą jis turi pateikti per Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą.“

 

 

 

Kultūros ministrė                                                                                      Liana Ruokytė-Jonsson