UŽIMTUMO TARNYBOS
prie LIETUVOS rESPUBLIKOS socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO

2021 METAIS

 

2021 m. gegužės 10 d. Nr. V-201

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 44 straipsnio 2, 3, dalimis, 46 straipsniu, Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu          Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 62, 67 – 70 punktais, Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo, patvirtinto Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) direktoriaus 2017 m. liepos   5 d. įsakymu Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“, 39 – 41 punktais ir atsižvelgdama į Trišalės tarybos prie Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2021 m. gegužės 6 d. protokolo Nr. Tk-2 nutarimus:

1. Tvirtinu pridedamą 2021 metais finansuojamų vietinių užimtumo iniciatyvų projektų sąrašą (toliau – Sąrašas).

2. Įpareigoju Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio klientų aptarnavimo departamentų direktorius užtikrinti, kad:

2.1. vietinių užimtumo iniciatyvų (toliau – VUI) projektų paraiškų teikėjai (toliau – paraiškų teikėjai) Klientų aptarnavimo skyrių raštu būtų informuoti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sąrašo patvirtinimo dienos:

2.1.1. neįtraukti į Sąrašą - nurodant priimto sprendimo neįtraukti į Sąrašą teisinį pagrindą, atmetimo priežastis ir apskundimo tvarką bei dėl galimybių finansuoti VUI projektus į Sąrašą įtrauktiems paraiškų teikėjams Apraše nurodytomis sąlygomis ir terminais nepateikus banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto (kartu su laidavimo draudimo polisu), atsisakius įgyvendinti VUI projektą (-us) ar sumažinus steigiamų darbo vietų skaičių;

2.1.2. įtraukti į Sąrašą:

2.1.2.1. dėl de minimis pagalbos suteikimo, nurodant nereikšmingos de minimis pagalbos dydį bei pobūdį ir pateikiant nuorodą į Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 (nurodant pavadinimą bei paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numerį), išskyrus tuos atvejus, kai apskaičiuotos nereikšmingos de minimis pagalbos dydis lygus 0;

2.1.2.2. dėl kvietimo pasirašyti VUI projekto įgyvendinimo sutartį ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Sąrašo patvirtinimo dienos prieš tai, vadovaujantis Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 7 dalies 2 punktu, pateikus jos galiojimo užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (kartu su laidavimo draudimo polisu), kai yra steigiama daugiau negu viena darbo vieta, išskyrus atvejus, kai darbo vieta steigiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu ir (ar) 3 mėnesius po to, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė atšaukia paskelbtą ekstremaliąją situaciją ar karantiną ar sueina bent vieno iš jų paskelbimo terminas;

2.2. per 5 darbo dienas nuo Sąrašo patvirtinimo dienos duomenys apie suteiktą nereikšmingą de minimis pagalbą būtų pateikti Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

2.3. paskirtos subsidijos darbo vietoms steigti paraiškų teikėjams būtų pervedamos Aprašo nustatyta tvarka ir terminais.

3. P a v e d u Teisės skyriui teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir Užimtumo tarnybos interneto svetainėje.

4. Skundas dėl šio sprendimo gali būti pateiktas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo pateikimo dienos.

 

 

 

Direktorė                                                                                                            Inga Balnanosienė