lietuvos respublikos krašto apsaugos
ministras

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO 2011 M. SPALIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V-1154 „DĖL ŠAUKIMO Į PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. rugpjūčio 22 d. Nr. V-752

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16.   Karo prievolininkas privalo iki Karo prievolės įstatymo 6 straipsnio 51 ir 52 dalyse nurodyto termino pateikti reikalingus dokumentus ir duomenis arba nurodytu laiku atvykti pasitikrinti sveikatos. Šie dokumentai ir duomenys gali būti pateikiami asmeniškai arba perduoti per įgaliotą asmenį šiais būdais:

16.1.  atvykus į RKPKP ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

16.2.  atsiųsti registruota pašto siunta, kartu atsiunčiant galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

16.3.  pateikti elektroninių ryšių priemonėmis ir pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu;

16.4.  pateikti per elektroninių pranešimų ir dokumentų pristatymo informacinę sistemą (E. pristatymas);“.

1.2. Papildau 161 punktu:

161. Dokumentai užsienio kalba pateikiami Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, 15 punkte nustatyta tvarka.“

1.3. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. RKPKP, naudodamasis Karo prievolininkų registru ir kitais informacijos šaltiniais bei remdamasis pateiktais dokumentais, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną įvertina, ar nėra aplinkybių, dėl kurių karo prievolininkui privalomoji pradinė karo tarnyba turėtų būti atidėta arba jis turėtų būti atleistas nuo karo prievolės, ir pateikia KPKT viršininkui arba jo įgaliotam asmeniui siūlymą dėl privalomosios pradinės karo tarnybos karo prievolininkui atidėjimo ar atleidimo nuo karo prievolės.“

1.4. Papildau 171 punktu:

171.  KPKT viršininkas arba jo įgaliotas asmuo priima ir įformina įsakymu vieną iš sprendimų:

171.1. karo prievolininkui privalomąją pradinę karo tarnybą atidėti;

171.2. karo prievolininkui privalomosios pradinės karo tarnybos neatidėti;

171.3. karo prievolininko neatleisti nuo karo prievolės;

171.4. karo prievolininką atleisti nuo karo prievolės.“

1.5. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18.   Per 5 darbo dienas nuo Aprašo 171 punkte numatyto sprendimo priėmimo dienos RKPKP apie priimtą sprendimą informuoja karo prievolininką.“

1.6. Papildau 181 punktu:

181. Esant Karo prievolės įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 14 punkte nustatytoms aplinkybėms, procedūros vykdomos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2013 m. lapkričio 22 d. įsakyme Nr. V-1057 „Dėl Privalomosios pradinės karo tarnybos ir tarnybos rezerve atidėjimo karo prievolininkui tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.“

1.7. Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. rugsėjo 1 d. 

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                      Raimundas Karoblis