LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

STATUTAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO NR. I-399 89, 122, 123, 134, 136, 1401, 145, 150, 151, 152, 155, 163, 164, 1713, 172, 194, 200 IR 205 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

 

2016 m. gegužės 3 d. Nr. XII-2326

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 89 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 89 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

89 straipsnis. Seimo sesijos darbų programa

1. Seimo sesijų, išskyrus pirmąją, rengimą organizuoja Seimo Pirmininkas. Jis kartu su Seimo Pirmininko pavaduotojais ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki sesijos pradžios parengia Seimo sesijos darbų programos ir sesijos pirmosios savaitės posėdžių darbotvarkių projektus.

2. Seimo sesijos darbų programos projektas skelbiamas Seimo interneto svetainėje.

3. Seimo sesijos darbų programos projekte nurodoma, kokie Seimo komitetai yra atsakingi už į programą įtrauktus klausimus, kada numatoma pateikti klausimą Seimo posėdyje.

4. Seimo sesijos darbų programos projektą apsvarsto Seniūnų sueiga, gavusi rašytinius Respublikos Prezidento ir Vyriausybės pasiūlymus. Seniūnų sueiga gali projekte daryti pataisas ir papildymus šio statuto 37 straipsnyje nustatyta tvarka.

5. Seimo sesijos darbų programos projektas su Seniūnų sueigos pataisomis, papildymais ir rekomendacijomis pateikiamas svarstyti Seimui.

6. Pirmojoje naujai išrinkto Seimo sesijoje darbų programą Seimas paprastai svarsto ir tvirtina šio statuto 84 straipsnyje nurodytu metu. Kitos Seimo sesijos pradedamos darbų programos aptarimu ir tvirtinimu.

7. Atskiri Seimo sesijos darbų programos punktai Seime aptariami ir dėl jų balsuojama ta pačia tvarka, kaip įstatymų priėmimo metu dėl straipsnių.

8. Seimo sesijos darbų programą Seimas vėliau gali tikslinti šio statuto nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. 122 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 122 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

122 straipsnis. Seimo posėdžių protokolai

1. Seimo posėdžių protokolus rašo ir skelbia Seimo kanceliarijos Dokumentų departamentas, o pasirašo posėdžio pirmininkas (pirmininkai). Uždarų Seimo posėdžių protokolai neskelbiami ir saugomi Seimo valdybos nustatyta tvarka.

2. Seimo posėdžio protokole išvardijami svarstyti klausimai, kalbėtojai, priimti sprendimai, balsavimų rezultatai. Priimtų protokolinių nutarimų visas tekstas pateikiamas Seimo posėdžio protokole.

3. Prie Seimo posėdžio protokolo pridedama papildoma medžiaga: Seimo narių registracijos duomenys, vardinių balsavimų ir balsavimų dėl teisės aktų priėmimo rezultatai, Seimo narių pareiškimai ir kita.

4. Seimo posėdžio protokolas paskelbiamas Seimo interneto svetainėje ne vėliau kaip kitą po posėdžio darbo dieną.

5. Seimo nariai gali pareikšti pretenzijas dėl Seimo posėdžio protokolo kitą Seimo posėdžių dieną rytinio posėdžio pabaigoje. Jei yra ginčytinų klausimų, po trumpo praėjusio posėdžio pirmininko paaiškinimo Seimas priima sprendimą paprasta balsavusių Seimo narių dauguma.“

 

3 straipsnis. 123 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 123 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

123 straipsnis. Seimo posėdžių stenogramos

1. Seimo kanceliarijos Dokumentų departamentas rengia ir skelbia Seimo posėdžių stenogramas. Jų originalai saugomi Dokumentų departamente ir vėliau įstatymų nustatyta tvarka perduodami į Seimo archyvą. Stenogramos įrašomos į kompiuterines laikmenas.

2. Seimo nariai ir kiti Seimo posėdyje kalbėję asmenys turi teisę per 2 dienas po Seimo posėdžio patikrinti parengtą savo kalbos stenogramą. Jie gali patikslinti savo kalbos stenogramos redakciją, patikrinę pagal garso įrašą, jeigu tai nekeičia pasakytos kalbos esmės. Jeigu per šį laiką kalbėtojas nepareiškia pretenzijų dėl stenogramos, laikoma, kad jis su parengta Seimo posėdžio stenograma sutinka.

3. Iškilus ginčų ir nesusipratimų dėl parengtos Seimo posėdžio stenogramos, sprendimą priima to posėdžio pirmininkas.

4. Uždarų Seimo posėdžių stenogramos neskelbiamos ir saugomos Seimo valdybos nustatyta tvarka.

5. Seimo posėdžių stenogramos ne vėliau kaip per 1 parą nuo posėdžio paskelbiamos Seimo interneto svetainėje. Seimo posėdžių stenogramos leidžiamos specialiu leidiniu ir platinamos viešai.“

 

4 straipsnis. 134 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 134 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

134 straipsnis. Informacija apie Seimo veiklą

1. Seimo nariams analitinę ir informacinę medžiagą, reikalingą teisėkūrai ir kitai parlamentinei veiklai, rengia ir teikia Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamentas.

2. Norint geriau informuoti visuomenę, informacija apie Seimo veiklą skelbiama Seimo interneto svetainėje.“

 

5 straipsnis. 136 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 136 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

136 straipsnis. Įstatymo projekto registravimas ir veiksmai jį registravus

1. Visi Seimui teikiami įstatymų projektai ir pasiūlymai, projekto lydimieji dokumentai registruojami Seimo posėdžių sekretoriate ir skelbiami Seimo interneto svetainėje.

2. Dėl užregistruoto įstatymo projekto Seimo kanceliarijos Teisės departamentas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo gavimo dienos pateikia išvadas, ar tas projektas atitinka Konstituciją, įstatymus, teisėkūros principus ir teisės technikos taisykles, taip pat ar kartu pateikti dokumentai atitinka šio statuto reikalavimus. Jeigu įstatymo projektas didelis, Seimo kanceliarijos Teisės departamento direktorius gali kreiptis į Seniūnų sueigą dėl išvadų pateikimo termino pratęsimo.

3. Įstatymo projektas, kurį teikia Seimo nariai, Respublikos Prezidentas ar piliečiai, siunčiamas Europos teisės departamentui prie Teisingumo ministerijos, kad šis pateiktų išvadas, ar tas projektas atitinka Europos Sąjungos teisę. Europos teisės departamentas prie Teisingumo ministerijos turi pateikti savo išvadas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo projekto gavimo dienos.

4. Visos Seime svarstant įstatymo projektą parengtos naujos projekto redakcijos, dėl įstatymo projekto gautos išvados ir pasiūlymai pateikiami Seimo posėdžių sekretoriatui, šis juos registruoja ir pažymi, kas pateikė.“

 

6 straipsnis. 1401 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1401 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Jeigu Seimo nario parašas atšaukiamas likus mažiau negu 24 valandoms iki Seimo posėdžių darbotvarkėje numatyto įstatymo projekto pateikimo Seimo posėdyje pagal šio statuto 73, 92 straipsnius ar 135 straipsnio 7 dalį laiko, jis neskaičiuojamas, tačiau laikoma, kad įstatymo projekto ar su jo svarstymu susijusios iniciatyvos teisė yra įgyvendinta.“

 

7 straipsnis. 145 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 145 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikės lėšų, susijusių su valstybės biudžeto koregavimu, toliau svarstant įstatymo projektą turi būti pateikti projekto iniciatorių pasiūlymai bei Biudžeto ir finansų komiteto ir Vyriausybės išvados dėl galimų šių lėšų šaltinių, taip pat turi būti pateiktas ir svarstomas valstybės biudžeto įstatymo pakeitimo įstatymo projektas. Vyriausybės išvados turi būti pateikiamos ir dėl mokesčių įstatymų, kuriuose nustatomi nauji mokesčiai, nauji mokesčio tarifai, mokesčio lengvatos, sankcijos už mokesčių įstatymų pažeidimus arba iš esmės pakeičiama apmokestinimo tam tikru mokesčiu tvarka ar apmokestinimo teisinio reglamentavimo bei taikymo principai, projektų.

 

8 straipsnis. 150 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 150 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Po svarstymo pagrindiniame komitete projektas, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, perduodamas Seimo kanceliarijos Dokumentų departamentui redaguoti. Suredaguotas projekto tekstas derinamas su projekto iniciatorių ir pagrindinio komiteto atstovais (išvadų rengėjais).“

 

9 straipsnis. 151 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 151 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

151 straipsnis. Įstatymo projekto svarstymo Seimo posėdyje tvarka“.

2. Pakeisti 151 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Seimo posėdžių sekretoriate užregistruoti įstatymo projektas ir komiteto išvados paskelbiami Seimo interneto svetainėje ne vėliau kaip prieš 72 valandas iki Seimo posėdžio, kuriame svarstomas šis projektas, pradžios.“

 

10 straipsnis. 152 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 152 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Seimo posėdžių sekretoriatas pataisas dėl įstatymo projekto užregistruoja ir paskelbia Seimo interneto svetainėje. Taip pat užregistruojamos ir Seimo interneto svetainėje paskelbiamos ir pagrindinio komiteto išvados, kuriose turi būti nurodyta, kokios kitos įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turinčių asmenų pataisos ar papildymai buvo pateikti projekto svarstymo pagrindiniame komitete metu ir kokioms iš šių pataisų ar papildymų svarstymo komitete metu nebuvo pritarta.“

 

11 straipsnis. 155 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 155 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

155 straipsnis. Pataisų dėl įstatymo projekto pateikimas

1. Pagrindinis komitetas Seimui priimti privalo pateikti Seimo kanceliarijos Dokumentų departamento iš naujo suredaguotą įstatymo projektą. Seimo kanceliarijos Teisės departamentas taip pat pateikia išvadas dėl šio projekto. Projektai šiems Seimo kanceliarijos padaliniams turi būti perduoti ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki jų priėmimo.

2. Suredaguotas įstatymo projektas ir Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados turi būti užregistruoti Seimo posėdžių sekretoriate ir paskelbti Seimo interneto svetainėje ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Seimo posėdžio.

3. Priėmimo metu svarstomos tik tos pataisos, papildymai ir išbraukimai, kuriuos, Seimo posėdžio metu posėdžio pirmininkui paskelbus, paremia ne mažiau kaip 1/5 Seimo narių. Visas siūlomas įstatymo projekto pataisas, papildymus ir išbraukimus įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turintys asmenys turi įteikti Seimo posėdžių sekretoriatui ne vėliau kaip prieš 48 valandas iki posėdžio darbotvarkėje numatyto laiko pradėti įstatymo priėmimo procedūrą.

4. Seimo posėdžių sekretoriatas užregistruoja pataisas, papildymus ir išbraukimus ir juos paskelbia Seimo interneto svetainėje. Iki įstatymo projekto priėmimo pagrindinis komitetas turi būti įvertinęs gautas pataisas, papildymus, išbraukimus ir Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas dėl įstatymo projekto.

5. Jeigu šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka yra gauta naujų pataisų, papildymų ir išbraukimų, kurių pagrindinis komitetas iki tol nebuvo svarstęs, daroma ne trumpesnė kaip 24 valandų projekto priėmimo pertrauka, per kurią pagrindiniame komitete turi būti apsvarstyti šie pasiūlymai.

6. Priėmimo metu naujos pataisos, papildymai ar išbraukimai, neatitinkantys šio straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų, nepriimami.“

 

12 straipsnis. 163 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 163 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

163 straipsnis. Svarstymas skubos tvarka

1. Kai įstatymo projektas svarstomas skubos tvarka, trumpinamas laikas tarp svarstymo stadijų: svarstymo pagrindiniame komitete, svarstymo Seimo posėdyje, priėmimo; be to, trumpinami ir kiti šiame statute nustatyti įstatymų leidybos terminai.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatyti laiko tarpai turi būti ne trumpesni kaip 24 valandos.

3. Konkrečius terminus nustato Seimas kiekvienu atveju atskirai, tačiau svarstomas įstatymo projektas visuomet turi būti užregistruotas Seimo posėdžių sekretoriate ir paskelbtas Seimo interneto svetainėje ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki posėdžio, kuriame jis bus priimamas.“

 

13 straipsnis. 164 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 164 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

164 straipsnis. Svarstymas ypatingos skubos tvarka

1. Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko arba Seimo Pirmininką pavaduojančio Seimo Pirmininko pavaduotojo, arba Vyriausybės motyvuotu teikimu įstatymų ir Seimo nutarimų projektai gali būti svarstomi ypatingos skubos tvarka.

2. Sprendimas svarstyti projektą ypatingos skubos tvarka priimamas Seimo posėdyje balsavusių Seimo narių balsų dauguma, jeigu ji didesnė kaip 1/4 visų Seimo narių.

3. Sprendimas svarstyti projektą ypatingos skubos tvarka gali būti priimamas projekto pateikimo arba svarstymo Seimo posėdyje metu.

4. Svarstant projektą ypatingos skubos tvarka, netaikomi šio statuto 155 straipsnyje nustatyti reikalavimai ir priėmimo procedūra po pateikimo gali būti pradėta ne anksčiau kaip po 3 valandų pertraukos. Per šią pertrauką raštu pateikiamos įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turinčių asmenų pataisos dėl projekto, Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados dėl jų ir projektas suredaguojamas Seimo kanceliarijos Dokumentų departamente. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turinčių asmenų pataisos dėl projekto raštu pateikiamos ne vėliau kaip prieš vieną valandą iki projekto priėmimo pradžios.

5. Kai kuriais atvejais projektui svarstyti gali būti paskirtas pagrindinis komitetas.“

 

14 straipsnis. 1713 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1713 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Teisės ir teisėtvarkos komitetas konstitucinio įstatymo projektą privalo apsvarstyti ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki šio projekto svarstymo Seimo posėdyje. Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvados ir, jei projektui pritarta, konstitucinio įstatymo projektas ir jo lyginamasis variantas užregistruojami Seimo posėdžių sekretoriate ir paskelbiami Seimo interneto svetainėje.“

 

15 straipsnis. 172 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 172 straipsnio 6 dalį.

 

16 straipsnis. 194 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 194 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

194 straipsnis. Vyriausybės programos pateikimas

1. Ministras Pirmininkas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo pristato Seimui savo sudarytą ir Respublikos Prezidento patvirtintą Vyriausybę ir pateikia svarstyti šios Vyriausybės programą.

2. Seimo posėdyje, kuriame pateikiama Vyriausybės programa, turi dalyvauti naujai sudarytos Vyriausybės nariai.

3. Seimo nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos projektas turi būti užregistruotas Seimo posėdžių sekretoriate ir paskelbtas Seimo interneto svetainėje ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki šio straipsnio 2 dalyje nurodyto posėdžio.

4. Aiškindamas Vyriausybės programą, Ministras Pirmininkas Seimo posėdyje gali kalbėti iki 40 minučių.

5. Vyriausybės programos pateikimo metu atsakymams į klausimus iš viso skiriama pusantros valandos. Klausimai gali būti užduoti tiek Ministrui Pirmininkui, tiek bet kuriam iš ministrų.“

 

17 straipsnis. 200 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 200 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

200 straipsnis. Kandidatų į skiriamas pareigas pristatymas

1. Kandidatus į Seimo skiriamas pareigas ar pareigas, į kurias skiriant reikia Seimo pritarimo, Seimo posėdyje pristato asmuo, teikiantis tas kandidatūras ar kolegialios institucijos (in corpore) sudėtį.

2. Seimo posėdyje kandidatui pristatyti skiriama iki 10 minučių, o kolegialios institucijos nariams pristatyti – iki 20 minučių.

3. Kandidatų biografijų duomenys iki pristatymo turi būti pateikti Seimo nariams.

4. Apie Konstitucinio Teismo ir Aukščiausiojo Teismo teisėjų kandidatūras turi būti paskelbta Seimo interneto svetainėje ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki kandidatų pristatymo Seime.

5. Konstitucinio Teismo teisėjų kandidatūros pateikiamos Seimui prieš tris mėnesius iki Konstitucinio Teismo teisėjų skyrimo procedūros.

6. Kandidatai, įskaitant kolegialių institucijų (in corpore) narius, turi dalyvauti Seimo posėdyje, kuriame jie pristatomi.

7. Kandidatams į Konstitucinio Teismo ir Aukščiausiojo Teismo teisėjus, taip pat kandidatams į valstybės institucijų vadovų pareigas Seimo posėdyje po pristatymo suteikiamas žodis (iki 10 minučių).

8. Kandidatai turi atsakyti į Seimo narių klausimus: iki 15 minučių skiriama kiekvienam kandidatui į Konstitucinio Teismo ir Aukščiausiojo Teismo teisėjus, taip pat kiekvienam kitam kandidatui ir iki 30 minučių – visiems kandidatams į kolegialias institucijas.“

 

18 straipsnis. 205 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 205 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

205 straipsnis. Seimo informavimas apie valstybės kontrolieriaus atskirąją nuomonę

1. Jeigu valstybės kontrolierius nesutiko su Vyriausybės nutarimu ir dėl to pareiškė atskirąją nuomonę, jis per 3 darbo dienas po Vyriausybės posėdžio apie tai raštu praneša Seimui.

2. Gauta valstybės kontrolieriaus atskiroji nuomonė dėl Vyriausybės nutarimo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas perduodama Audito komitetui, prireikus – ir kitiems Seimo komitetams.

3. Valstybės kontrolieriaus atskirąją nuomonę dėl Vyriausybės nutarimo Seimo komitetai svarsto artimiausiuose komitetų posėdžiuose ir išvadas pateikia Seimui.“

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                                 Loreta Graužinienė