LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PARAMOS UŽ LABDARAI ATIDUODAMO MAISTO TVARKYMĄ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2022 m. kovo 29 d.  Nr.3D-226

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 4 straipsnio 1 dalies nuostatomis, įgyvendindamas Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“, ir siekdamas mažinti maisto švaistymą pirminėje gamyboje bei jį perdirbant,

t v i r t i n u Paramos už labdarai atiduodamo maisto tvarkymą teikimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                 Kęstutis Navickas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2022 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-226

 

 

PARAMOS UŽ LABDARAI ATIDUODAMO MAISTO TVARKYMĄ TEIKIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Paramos už labdarai atiduodamo maisto tvarkymą teikimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 4 straipsnio 1 dalies nuostatomis ir įgyvendinant Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. gegužės 10 d. įsakymą Nr. 3D-312 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano veiksmų vykdymo“, Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrąsias administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Bendrosios administravimo taisyklės), bei Pagrindinių reikalavimų prisiimant įsipareigojimus mokėti paramą iš valstybės biudžeto lėšų žemės ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3D-652 „Dėl Pagrindinių reikalavimų prisiimant įsipareigojimus mokėti paramą iš valstybės biudžeto lėšų žemės ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse aprašo patvirtinimo“.

2.   Taisyklės nustato paramos teikimo labdaros ir paramos organizacijoms administravimo tvarką, siekiant mažinti maisto švaistymą pirminėje maisto produktų gamyboje bei jį perdirbant, laikantis reikalavimų, nurodytų Labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo apraše, patvirtintame Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. B1-678 „Dėl Labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Labdarai skirto maisto tvarkymo aprašas). Parama pagal taisykles skiriama iš valstybės biudžeto lėšų.

3.   Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Labdarai skirto maisto tvarkymo apraše, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

TINKAMI PAREIŠKĖJAI IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

4.   Labdaros ir paramos organizacija (toliau – pareiškėjas), siekdama gauti paramą pagal taisykles, turi atitikti šiuos reikalavimus:

4.1. atitikti Labdaros ir paramos įstatyme paramos gavėjo apibrėžimą ir būti gavęs paramos gavėjo statusą, kaip tai nustato Labdaros ir paramos įstatymas (t. y. būti registruotas Juridinių asmenų registre);

4.2. būti registruotas ir (ar) patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka (turi būti įtrauktas į Maisto tvarkymo subjektų sąrašą ir / arba Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų sąrašą);

4.3. turėti iki paraiškos pateikimo ne mažesnę kaip nepertraukiamų trejų kalendorinių metų patirtį surenkant ir / ar išdalinant paramą bei labdarą maistu;

4.4. turėti 2 ar daugiau padalinių ne tame pačiame mieste ar rajone, kurių bendras metinis gautos ir išdalintos paramos ir labdaros maistu kiekis – ne mažiau kaip viena tona:

4.4.1. per 2020 metus, kai po taisyklių įsigaliojimo 2022 metais vyksta pirmas paraiškų rinkimas;

4.4.2. per paskutinius praėjusius kalendorinius metus, kai vyksta vėlesnis, nei nurodyta taisyklių 4.4.1 papunktyje, paraiškų rinkimas.

5. Pareiškėjas įsipareigoja, gavęs paramą pagal taisykles, surinkti perteklinį maistą iš maisto tvarkymo subjektų, užsiimančių pirmine maisto produktų gamyba ir / arba perdirbimu (toliau – maisto tvarkymo subjektai) ir išdalinti jį labdaros ir paramos maistu gavėjams.

 

III SKYRIUS

PARAMOS TEIKIMO SĄLYGOS

 

6Parama teikiama pareiškėjams, kurie gauna perteklinį maistą iš maisto tvarkymo subjektų, o po to jį perduoda labdaros ir paramos maistu gavėjams.

7.    Paramos teikimo laikotarpis:

7.1. nuo 2022 m. taisyklių įsigaliojimo iki 2022 m. rugsėjo 30 d., kai po taisyklių įsigaliojimo 2022 metais vyksta pirmas paraiškų rinkimas;

7.2. nuo einamųjų metų spalio 1 d.  iki kitų metų rugsėjo 30 d., kai vyksta vėlesnis, nei nurodyta taisyklių 7.1 papunktyje, paraiškų rinkimas.

8.  Paramos dydis negali viršyti 0,5 euro už vieną kilogramą maisto, kuris buvo surinktas iš maisto tvarkymo subjektų ir po to atiduotas labdarai ir paramai maistu ir (ar) dar laikomas sandėlyje, bei ne daugiau nei 10 proc. surinkto, bet netinkamo žmonėms vartoti maisto (toliau – išsaugotas maistas). Netinkamas žmonėms vartoti maisto kiekis apskaičiuojamas iš viso surinkto maisto kiekio atimant maisto kiekį, atiduotą labdarai ir paramai  maistu, bei atimant surinkto maisto kiekį, dar laikomą sandėlyje.

9.  Maksimali mokėtina paramos suma pareiškėjui apskaičiuojama per paraiškoje nurodytą paramos teikimo laikotarpį planuojamą surinkti maisto kiekį kilogramais padauginant iš 0,5 Eur.

10.  Paramos gavėjui galutinė mokėtina paramos suma už per visą paramos teikimo laikotarpį išsaugotą maistą apskaičiuojama atsižvelgiant į paramos gavėjo faktiškai patirtas išlaidas vienam kilogramui maisto išsaugoti vykdant pagal taisykles remiamą veiklą neviršijant skirtos maksimalios mokėtinos paramos sumos.  

11. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) pagal šias taisykles nėra tinkama finansuoti išlaida, išskyrus atvejus, kai jį už numatomų įsigyti (įsigytų) ir (arba) importuoti (importuotų) prekių ir (arba) paslaugų vertę sumoka paramos gavėjas, nesantis PVM mokėtojas, ir įsipareigoja nesiekti jo susigrąžinti iš valstybės biudžeto.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

12. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra)  savo interneto svetainėje www.nma.lt skelbia kvietimą teikti paraiškas, nurodydama paraiškų priėmimo terminus, informaciją, kur galima rasti paramos teikimo tvarką ir paraiškos formą, visoms renkamoms paraiškoms kvietimo laikotarpiui skiriamą bendrą paramos sumą ir kitą informaciją.

13. Paraiška, užpildyta pagal taisyklių 1 priede nustatytą formą, turi būti pateikta elektronine forma. Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir pateikti Agentūrai el. paštu dokumentai@nma.lt. Kitu būdu pateikiamos paraiškos atmetamos.

14. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba.

15. Pareiškėjas kvietimo teikti paraiškas metu gali teikti tik vieną paraišką.

16. Agentūra:

16.1. gavusi paraišką, ją užregistruoja ir patikrina, ar pareiškėjas atitinka taisyklių 4 ir 5 punktų reikalavimus;

16.2. ne vėliau kaip per 25 darbo dienas nuo kvietimo teikti paraiškas termino pabaigos įvertina paraiškas, apskaičiuoja maksimalų lėšų poreikį paraiškų finansavimui (į paraiškos įvertinimo terminą neįskaičiuojamas paklausimų dėl papildomos informacijos ir (arba) dokumentų pateikimo terminas). Jeigu vertinimo metu buvo rasta klaidų ar vertinimui atlikti trūksta informacijos, pareiškėjui siunčiamas paklausimas elektroniniu paštu. Pareiškėjo atsakymui pateikti suteikiamas iki 5 darbo dienų terminas nuo paklausimo išsiuntimo elektroniniu paštu dienos. Per nustatytą terminą nepateikus prašomų dokumentų ir (ar) duomenų ar pateikus ne visus prašomus dokumentus ir (ar) duomenis, paramos paraiška toliau nevertinama ir atmetama;

16.3. nustačiusi, kad lėšų poreikis pagal tinkamas finansuoti paraiškas viršija kvietime nurodytą visoms paraiškoms skiriamą bendrą paramos sumą, Agentūra informuoja Žemės ūkio ministeriją (toliau – ministerija) apie papildomų lėšų poreikį.

17. Tuo atveju, kai lėšų poreikis pagal tinkamas finansuoti paraiškas viršija kvietime nurodytą visoms paraiškoms skiriamą bendrą paramos sumą ir papildomos lėšos neskiriamos arba skiriama nepakankamai lėšų, atliekamas papildomas paraiškų vertinimas:

17.1. Agentūra paraiškas reitinguoja vertindama didžiausią planuojamą surinkti maisto kiekį iš pirminės maisto produktų gamybos subjektų;

17.2. jei atlikus paraiškų reitingavimą taisyklių 17.1 papunktyje nustatyta tvarka lėšų lieka, bet nepakanka visoms likusioms paraiškoms finansuoti, Agentūra reitinguoja paraiškas, vertindama didžiausią iš viso planuojamą surinkti maisto kiekį.

18. Jei baigus papildomą paramos paraiškų atrankos vertinimą paaiškėja, kad paraiška atitinka taisyklėse keliamus reikalavimus, tačiau jai iki galo finansuoti lėšų nepakanka, pareiškėjas informuojamas dėl galimos skirti mažesnės paramos sumos nei apskaičiuota maksimali mokėtina paramos suma paraiškai finansuoti. Jei pareiškėjas su skiriama mažesne paramos suma sutinka, jis el. paštu pateikia sutikimą dėl Agentūros pasiūlymo. Paraiškos, kurios neatitinka tinkamumo reikalavimų ir (arba) kurias pateikę pareiškėjai nesutiko su skiriama mažesne paramos suma, yra atmetamos.

19. Agentūrai priėmus sprendimą skirti paramą, pareiškėjas tampa paramos gavėju. Agentūrai priėmus sprendimą skirti ar neskirti paramos, pareiškėjas apie tai elektroniniu būdu informuojamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, nurodant paramos neskyrimo motyvus ir apskundimo tvarką paramos neskyrimo atveju.

 

V SKYRIUS

MOKĖJIMAMS ATLIKTI REIKALINGŲ DOKUMENTŲ TEIKIMO IR FINANSAVIMO TVARKA

 

20. Agentūra, priėmusi sprendimą skirti paramą, Bendrųjų administravimo taisyklių nustatyta tvarka perveda paramos gavėjui prašomą avansą, tačiau ne daugiau nei 50 proc.  nuo nustatytos maksimalios mokėtinos paramos sumos.

21. Paramos gavėjas kas ketvirtį,  ne vėliau kaip per 20 darbo dienų kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, pateikia Agentūrai šiuos dokumentus:

21.1. užpildytą suvestinę, kurios forma tvirtinama Agentūros nustatyta tvarka ir skelbiama Agentūros svetainėje adresu www.nma.lt. Paramos gavėjai suvestinę Agentūrai pateikia elektronine forma, pateikiant užpildytą suvestinės formą doc arba docx, arba excel formatu. Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir pateikti Agentūrai el. paštu dokumentai@nma.lt;

21.2. kitus dokumentus, reikalingus paramos administravimui ir (ar) išmokėjimui.

22. Pasibaigus paramos teikimo laikotarpiui, su paskutine teikiama suvestine paramos gavėjas Agentūrai pateikia per visą paramos teikimo laikotarpį patirtų išlaidų, susijusių su pagal taisykles remiama veikla, suvestinę (2 priedas), ir patirtų išlaidų apskaičiavimo principus ir (ar) tvarką, kuriais remiantis su remiama veikla susijusios išlaidos buvo atskirtos nuo kitos labdaros ir paramos organizacijos vykdomos veiklos išlaidų. Jei liko neišdalinto labdaros ir paramos maistu gavėjams per paramos teikimo laikotarpį surinkto maisto, paramos gavėjas Agentūrai pateikia dokumentus, įrodančius, koks kiekis surinkto maisto yra dar saugomas sandėlyje.

23. Agentūra, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų:

23.1. gavusi taisyklių 21 punkte nurodytus dokumentus, juos įvertina ir apskaičiuoja paramos gavėjui mokėtiną paramos sumą už per praėjusį ketvirtį išdalintą labdaros ir paramos maistu gavėjams maisto, kurį surinko per paramos teikimo laikotarpį, kiekį. Mokėtina paramos suma už ketvirtį, pridėjus ankstesnius mokėjimus paramos gavėjui pagal paraišką, negali viršyti maksimalios mokėtinos paramos sumos;

23.2. gavusi taisyklių 22 punkte nurodytus dokumentus, juos įvertina ir apskaičiuoja paramos gavėjui už per visą paramos teikimo laikotarpį išsaugoto maisto kiekį mokėtiną galutinę paramos sumą. Galutinė mokėtina paramos suma už per visą paramos teikimo laikotarpį išsaugotą maistą apskaičiuojama taisyklių 8 ir 10  punktuose nustatyta tvarka;

23.3. taisyklių 21 ir 22 punktuose gautus dokumentus vertina savo nustatyta tvarka. Agentūra Bendrosiose administravimo taisyklėse nustatyta tvarka gali paprašyti paramos gavėjo papildomos informacijos. Jeigu vertinimo metu buvo rastos klaidos ar vertinimui atlikti trūksta informacijos, pareiškėjui siunčiamas paklausimas elektroniniu paštu (į suvestinės įvertinimo terminą neįskaičiuojamas paklausimų dėl papildomos informacijos ir (arba) dokumentų pateikimo terminas). Pareiškėjo atsakymui pateikti suteikiamas iki 5 darbo dienų terminas nuo paklausimo išsiuntimo elektroniniu paštu dienos. Per nustatytą terminą nepateikus prašomų dokumentų ir (ar) duomenų ar pateikus ne visus prašomus dokumentus ir (ar) duomenis, dokumentai baigiami vertinti pagal turimus duomenis.

24. Lėšos užsakomos ir išmokamos paramos gavėjams Bendrosiose administravimo taisyklėse numatyta tvarka. Agentūra išmoka lėšas į naujausią turimą sąskaitą arba į paskutinę, į kurią buvo mokėtos paramos lėšos. Esant anuliuotiems mokėjimams dėl nekorektiškų banko sąskaitų duomenų, Agentūra paramos lėšas perveda į paskutinę žinomą paramos gavėjo banko sąskaitą, kuri buvo naudota išmokant lėšas.

25. Jeigu, įvertinus visas suvestines ir pridėtus dokumentus, pagalbos gavėjui apskaičiuota galutinė mokėtina paramos suma yra mažesnė, nei  išmokėta suma, paramos gavėjas privalo grąžinti permokėtą lėšų dalį.

26. Agentūra teikia ataskaitas ministerijai Bendrosiose administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

SANKCIJOS

 

27. Paramos gavėjui, pažeidusiam šių taisyklių reikalavimus, taikomos sankcijos, jeigu paaiškėja, kad:

27.1. paramos gavėjas pateikė melagingą informaciją ir (arba) nepateikė dokumentų pagal taisyklių 21 ir 22 punktus – parama ar jos išmokėta dalis susigrąžinama ir visam tolesniam paramos laikotarpiui nutraukiama;

27.2. paaiškėja, kad parama ar jos dalis išmokėta nepagrįstai, – ši parama ar jos dalis susigrąžinama.

28. Sankcijos netaikomos, jei nustatytų reikalavimų nesilaikoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių ar kitų nenumatytų aplinkybių, kurias kiekvienu atveju vertina individualiai ir sprendimą priima Agentūra. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) ar kitas nenumatytas aplinkybes paramos gavėjas turi pranešti per 15 darbo dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo ir pateikti dokumentus, įrodančius, kad tokios aplinkybės buvo.

29. Sankcijos skiriamos ir apie jas paramos gavėjai informuojami Agentūros nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Informacija apie skirtą ir išmokėtą paramą skelbiama Bendrųjų administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

31. Agentūra savo darbo procedūrų aprašuose nustatyta tvarka atlieka pateiktų duomenų administracinę patikrą.

32. Paramos gavėjams neteisėtai ar nepagrįstai išmokėtų paramos lėšų susigrąžinimas administruojamas vadovaujantis Bendrųjų administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

33. Už paraiškoje ir kituose dokumentuose pateiktos informacijos teisingumą atsako ją pateikę asmenys.

34. Už paraiškų administravimą, sprendimų dėl paramos skyrimo ir neskyrimo, sankcijų taikymo priėmimą, paramos gavėjams apskaičiuotos paramos sumos teisingumą, paramos lėšų išmokėjimą ir jų apskaitą, neteisėtai ir nepagrįstai išmokėtų lėšų susigrąžinimą atsako Agentūra.

35. Agentūra privalo ne trumpiau kaip 10 metų nuo paramos suteikimo dienos saugoti visą su paramos teikimu susijusią informaciją ir dokumentus.

36. Agentūros konkrečių valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų veiksmus (neveikimą) pareiškėjai ir paramos gavėjai gali apskųsti Agentūros direktoriui raštu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai jie sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius veiksmus (neveikimą).

37. Agentūros sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

38. Pasikeitus taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos.

___________________________

 

Paramos už labdarai atiduodamo maisto tvarkymą teikimo taisyklių

1 priedas

 

 

(Paraiškos gauti paramą už labdarai atiduodamą maistą forma)

 

 

___________________________________

(pareiškėjo pavadinimas)

 

 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos

Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento

Nacionalinės paramos skyriui

 

 

PARAIŠKA GAUTI PARAMĄ UŽ LABDARAI ATIDUODAMO MAISTO TVARKYMĄ

_______________

(data)

_______________

(sudarymo vieta)

 

I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

 

Pareiškėjo pavadinimas

Savivaldybės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Pareiškėjo įmonės kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Seniūnijos pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Gyvenamosios vietovės / buveinės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Gatvės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Namo Nr. |__|__|__|

Buto Nr. |__|__|__|

Pašto kodas |__|__|__|__|__|

Telefono Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

El. paštas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Banko pavadinimas __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Banko kodas |__|__|__|__|__|__|__|

Pareiškėjo atsiskaitomosios sąskaitos Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Pažymėti tinkamą

□ PVM mokėtojas

Jei taip, nurodykite PVM mokėtojo kodą: _________________

□ ne PVM mokėtojas

 

II. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ SURINKTI MAISTO KIEKĮ

 

 

Eil. Nr.

Maisto tvarkymo subjektai – paramos maistu teikėjai

Planuojamas surinkti maisto kiekis, kg

1.

Pirminės maisto produktų gamybos subjektai

 

2.

Maisto perdirbimo subjektai

 

 

Iš viso

 

 

 

III. LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PRAŠOMA PARAMOS

 

Nuo ________-____-____–________-____-____.

 

IV. PRAŠOMAS AVANSAS (NE DAUGIAU NEI 50 PROC. NUO MAKSIMALIOS MOKĖTINOS PARAMOS SUMOS)

 

Prašau avanso    TAIP    NE   

 

Prašomas avanso dydis ................ proc.

 

V. PATEIKIAMi DOKUMENTAI

 

(pažymima (ženklu „X“), kurie dokumentai pateikiami, ir nurodomas pateikiamų dokumentų lapų skaičius).

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Pažymėti X

Lapų skaičius

1.

Dokumentas, įrodantis ne mažesnę kaip nepertraukiamų trejų metų patirtį surenkant ir / ar išdalinant paramą ir labdarą maistu

|__|__|

2.

Padalinių sąrašas su nurodytais adresais

|__|__|

3.

Dokumentas, patvirtinantis bendrą metinį surinktos ir išdalintos labdaros ir paramos maistu kiekį, kaip nurodyta taisyklių 4.4 papunktyje

|__|__|

...

Kiti dokumentai (įrašyti)

|__|__|

 

Pareiškėjo arba jo įgalioto asmens parašas ___________

 

VI. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

 

Aš, pasirašydamas šią paraišką ir pretenduojantis gauti paramą pagal taisykles:

1. patvirtinu, kad:

1.1. šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga;

1.2. esu susipažinęs su taisyklių reikalavimais;

1.3. esu gavęs paramos gavėjo statusą, kaip tai nustato Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas;

1.4. esu registruotas ir (ar) patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka;

1.5. turiu iki paraiškos pateikimo ne mažesnę kaip nepertraukiamų trejų kalendorinių metų patirtį surenkant ir (ar) išdalinant paramą bei labdarą maistu;

1.6. turiu 2 ar daugiau padalinių ne tame pačiame mieste ar rajone, kurių bendras metinis gautos ir išdalintos paramos ir labdaros maistu kiekis – ne mažiau kaip viena tona, kaip nurodyta taisyklių 4.4 papunktyje;

1.7. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) pateikta atsiskaitomoji sąskaita priklauso man ir prisiimu visą atsakomybę dėl nuostolių, kurie gali atsirasti klaidingai nurodžius banko sąskaitos numerį.

2. Esu informuotas ir sutinku, kad:

2.1. paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys ir dokumentai (įskaitant šią deklaraciją), arba paraiška yra pateikiama praleidus galutinį paraiškų teikimo terminą, arba ne lietuvių kalba;

2.2. paraiškoje ir kituose Agentūrai teikiamuose dokumentuose esantys juridinio asmens, kuriam aš atstovauju, ir mano asmens duomenys būtų apdorojami ir saugomi paramos administravimo informacinėse sistemose ir kad su paramos administravimu susijusios institucijos gautų juridinio asmens, kuriam aš atstovauju, mano asmens ir kitus duomenis iš kitų juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais;

2.3. informacija apie mano prašomą ir skirtą (gautą) paramą būtų viešinama visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduota audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos interesus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;

2.4. informacija apie mano pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, būtų skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija būtų naudojama statistikos, vertinimo bei tyrimų tikslais.

3. Įsipareigoju:

3.1. gavęs Agentūros reikalavimą (raštą, pranešimą) dėl nepagrįstai išmokėtos ir (ar) ar permokėtos paramos sumos (jos dalies ) grąžinimo, per reikalavime nurodytą terminą grąžinti Agentūrai jos išmokėtą ir (ar) permokėtą paramą (jos dalį). Žinau, kad gavus pranešimą dėl paramos (jos dalies) grąžinimo Agentūrai, man gali būti pradėtos skaičiuoti palūkanos, jei jos negrąžinsiu per nurodytą terminą;

3.2. Agentūros ar kitų kompetentingų institucijų prašymu pateikti visus dokumentus, susijusius su paramos gavimu;

3.3. leisti atlikti pateiktų duomenų patikrinimus;

3.4. ne trumpiau kaip 5 (penkerius) metus nuo paskutinės suvestinės pagal šią paraišką pateikimo datos saugoti visą su paramos skyrimu susijusią medžiagą ir dokumentus;

3.5. gavęs finansinę paramą, surinkti perteklinį maistą iš maisto tvarkymo subjektų, užsiimančių pirmine maisto produktų gamyba ir / arba maisto perdirbimu ir išdalinti jį paramos ir labdaros maistu gavėjams.

4. Esu informuotas, kad turiu teisę žinoti apie savo, kaip atstovo, asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo  asmens duomenis („teisė būti pamirštam“),  apriboti savo  asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir  Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, bei teisę į duomenų perkeliamumą.

5. Užtikrinu, kad išlaidos, kurioms finansuoti prašau paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir ES ar kitų fondų.

6. Esu informuotas, kad Agentūra tikrins pateiktus duomenis kituose valstybės registruose ir duomenų bazėse. Esu informuotas ir sutinku, kad esu atsakingas už reikiamų dokumentų ir (arba) pažymų pateikimą Agentūrai laiku.

7. Esu informuotas, kad duomenų valdytoja yra Agentūra.

8. Esu informuotas, kad Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

9. Esu informuotas, kad mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo ir administravimo, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams.

10. Esu informuotas, kad mano asmens duomenys yra tvarkomi šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais bei teisiniais pagrindais: asmens, teikiančio paramos paraišką, tapatybės nustatymo, paramos administravimo, mokėjimo ir kontrolės tikslais įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymą Nr. 3D-352 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymo“, Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitas iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrąsias administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“, Pagrindinių reikalavimų prisiimant įsipareigojimus mokėti paramą iš valstybės biudžeto lėšų žemės ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3D-652 „Dėl Pagrindinių reikalavimų prisiimant įsipareigojimus mokėti paramą iš valstybės biudžeto lėšų žemės ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse aprašo patvirtinimo“, Paramos už labdarai atiduodamo maisto tvarkymą teikimo taisykles.

 

 

_________________________                        _____________            _____________________

 

(pareiškėjo arba jo įgalioto                                       (parašas)                        (vardas, pavardė)

asmens pareigų pavadinimas)

 

 

 

Pastaba. Pareiškėjo pateikti duomenys bus tvarkomi rankiniu būdu; juos kontrolės, priežiūros ir vertinimo tikslams gali panaudoti Agentūra, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, kitos su paramos administravimu susijusios institucijos.

 

Pareiškėjo arba jo įgalioto asmens parašas ___________

 

Paramos už labdarai atiduodamo maisto tvarkymą teikimo taisyklių

2 priedas

 

 

(Išlaidų suvestinės forma)

 

 

___________________________________

(paramos gavėjo pavadinimas)

 

 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos

Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento

Nacionalinės paramos skyriui

 

 

 

IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

 

_______________

(data)

_______________

(sudarymo vieta)

 

IDuomenys apie paramos gavėją ir išlaidų padarymo laikotarpis 

 

Paramos gavėjo vardas, pavardė / pavadinimas

 

Paramos gavėjo rekvizitai:

Fizinio / juridinio asmens kodas

 

 

Adresas / buveinė

Tel.

Faksas

Pašto indeksas

El. p. adresas

Paramos teikimo laikotarpis, už kurį atsiskaitoma

Nuo |__|__|__|__|-|__|__|- |__|__| iki |__|__|__|__|-|__|__|- |__|__|

 

 

II. Išlaidų, susijusių su pagal Paramos už labdarai atiduodamo maisto tvarkymą teikimo taisykles remiama veikla, pagrindimo ir įrodymo dokumentų sąrašas

 

Nr.

 

Išlaidų pavadinimas*

 

Išlaidų suma be PVM,  Eur

 

PVM,  Eur

 

Išlaidų suma su PVM, Eur

 

Išlaidų pagrindimo dokumentai (dokumento pavadinimas, numeris, data)

Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai (dokumento pavadinimas, numeris, data)

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ _______________ ______________________

(vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas)                                        (vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymą Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“