HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2005 M. GEGUŽĖS 30 D. ĮSAKYMO NR. D1-267 „DĖL VERSLINĖS ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE, ĮSKAITANT BENDRĄJA DALINE NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIUS VALSTYBEI IR ŪKIO SUBJEKTAMS VANDENS TELKINIUS, IŠSKYRUS PRIVAČIUS VIDAUS VANDENŲ TELKINIUS IR AKVAKULTŪROS TVENKINIUS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. lapkričio 23 d. Nr. D1-707

Vilnius

1. P a k e i č i u  Verslinės žvejybos vidaus vandenyse, įskaitant bendrąja daline nuosavybės teise priklausančius valstybei ir ūkio subjektams vandens telkinius, išskyrus privačius vidaus vandenų telkinius ir akvakultūros tvenkinius, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. D1-267 „Dėl Verslinės žvejybos vidaus vandenyse, įskaitant bendrąja daline nuosavybės teise priklausančius valstybei ir ūkio subjektams vandens telkinius, išskyrus privačius vidaus vandenų telkinius ir akvakultūros tvenkinius, tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 32.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

32.7. 2 kilometrų atstumu nuo rytinio Kuršių marių kranto tarp Klaipėdos ir Atmatos kairiojo kranto statomaisiais tinklaičiais, stambiaakėmis ir marinėmis gaudyklėmis nuo liepos 15 d. iki spalio 31d.;“;

1.2. pakeičiu 32.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

32.8. statomaisiais tinklaičiais, sujungtais į ilgesnes kaip 400 m linijas ar išdėstytais taip, kad atstumas tarp tinklaičių linijoje ir atstumas tarp linijų būtų mažesnis kaip 200 m. Bendras pastatytų į vieną liniją tinklaičių ilgis neturi viršyti 1000 m. Nuo liepos 15 d. iki spalio 31 d. Kuršių marių 4143 Žvejybos baruose atstumas tarp statomųjų tinklaičių linijoje ir atstumas tarp linijų turi būti ne mažesnis kaip 400 m;“;

1.3. pakeičiu 32.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

32.13. Kuršių marių 612 Žvejybos baruose nuo vakarinio Kuršių marių kranto iki farvaterio statomaisiais tinklaičiais, stambiaakėmis ir marinėmis gaudyklėmis nuo liepos 15 d. iki spalio 31 d.;“;

1.4. pakeičiu 351 punktą ir jį išdėstau taip:

351. Marinėmis ir stambiaakėmis gaudyklėmis Žvejybą vykdantys Žuvų išteklių naudotojai ne anksčiau kaip prieš 3 valandas ir ne vėliau kaip prieš 1 valandą iki gaudyklių tikrinimo pradžios apie tai turi informuoti AAD trumpąja sms žinute ar skambinti telefonu 8 698 83303, nurodyti juridinio asmens pavadinimą (arba fizinio asmens vardą, pavardę, kai Žuvų išteklių naudotojas yra fizinis asmuo), Žvejybos Kuršių mariose barą, kuriame bus tikrinamos gaudyklės, tikrinamų gaudyklių skaičių. Žuvų išteklių naudotojams, per telemetrinio stebėjimo duomenų sistemą teikiantiems informaciją AAD apie savo buvimo vietą, apie gaudyklių tikrinimo laiką informuoti nereikia.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d.

 

 

Laikinai einantis

aplinkos ministro pareigas                                                                             Kęstutis Mažeika