VALSTYBĖS ĮMONĖS „ORO NAVIGACIJA“

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS „ORO NAVIGACIJA“ GENERALINIO DIREKTORIAUS 2015 M. BALANDŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V- 78 „DĖL LAIKINAI IŠSKIRTŲ IR SPECIALIŲJŲ SKLANDYMO ZONŲ UŽSAKYMO, INFORMAVIMO APIE PLANUOJAMĄ VYKDYTI VEIKLĄ PAVOJINGOSE IR RIBOJAMOSE ZONOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugsėjo 9 d. Nr. V-123

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 285 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo“ (su visais vėlesniais pakeitimais), 50 punktu ir atsižvelgdamas į tai, kad valstybės įmonėje „Oro navigacija“ diegiama automatizuota sistema, skirta organizuoti ir panaudoti oro erdvę:

 

K e i č i u Laikinai išskirtų ir specialiųjų sklandymo zonų užsakymo, informavimo apie planuojamą vykdyti veiklą pavojingose ir ribojamose zonose tvarkos aprašą, patvirtintą valstybės įmonės „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-78 „Dėl Laikinai išskirtų ir specialiųjų sklandymo zonų užsakymo, informavimo apie planuojamą vykdyti veiklą pavojingose ir ribojamose zonose tvarkos aprašo tvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                        Algimantas Raščius


 

PATVIRTINTA

Valstybės įmonės “Oro navigacija”

generalinio direktoriaus

2015 m. balandžio 30 d.

įsakymu Nr. V-78

(Valstybės įmonės “Oro navigacija”

generalinio direktoriaus

2016 m. rugsėjo 9 d.

įsakymo Nr. V-123 redakcija)

 

 

 

LAIKINAI IŠSKIRTŲ IR SPECIALIŲJŲ SKLANDYMO ZONŲ UŽSAKYMO, INFORMAVIMO APIE PLANUOJAMĄ VYKDYTI VEIKLĄ PAVOJINGOSE IR RIBOJAMOSE ZONOSE TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

1. Laikinai išskirtų ir specialiųjų sklandymo zonų užsakymo, informavimo apie planuojamą vykdyti veiklą pavojingose ir ribojamose zonose tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas atsižvelgiant į 2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010 (toliau – Reglamentas) bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 285 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo“ (su visais vėlesniais pakeitimais), 50 punktu ir Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 4R-89 „Dėl oro navigacijos informacijos paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).

 

2.  Tvarkos aprašas nustato laikinai išskirtų ir specialiųjų sklandymo zonų užsakymo, informavimo apie planuojamą vykdyti veiklą pavojingose zonose bei informacijos apie numatomus karinių orlaivių skrydžius ribojamose zonose pateikimo tvarką, vykdant oro erdvės valdymą.

 

3. Tvarkos aprašas taikomas visiems Lietuvos Respublikos oro erdvės naudotojams, išskyrus atvejus, kai specialios veiklos oro erdvė naudojama oro policijos funkcijoms vykdyti, vadovaujantis HQ AC Ramstein ir Lietuvos, Latvijos ir Estijos sutartimi.

 

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka vartojamas Reglamente ir Taisyklėse.

 

5. Planuodami skrydžius specialiojoje sklandymo arba laikinai išskirtoje zonoje jos naudotojai privalo užpildyti paraišką pagal Tvarkos aprašo 1 ir 2 prieduose esančią formą ir pateikti ją valstybės įmonei „Oro navigacija“ elektroninio pašto adresu ar fakso numeriu, kurie nurodyti įmonės svetainėje, arba per automatizuotą sistemą, skirtą organizuoti ir naudoti oro erdvę (toliau – Sistema) šiais terminais:

 

5.1planuojamų skrydžių dienos išvakarėse iki 12.00 valandos vietos laiku;

5.2poilsio ir/ar švenčių dienų išvakarėse iki 12.00 valandos vietos laiku. Gali būti pateikta viena paraiška visų poilsio ir/ar švenčių dienų laikotarpiui.

 

6. Paraiškos pateikimo dieną iki 15.00 valandos vietos laiku valstybės įmonė „Oro navigacija“ paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu ar fakso numeriu arba per Sistemą (kai paraiška pateikta per Sistemą) teikia zonos naudotojams atsakymą dėl specialiosios sklandymo arba laikinai išskirtos zonos veikimo galimybės. Atsakymas į paraišką gali būti teigiamas, teigiamas su apribojimais arba neigiamas.

 

7. Oro navigacijos informaciją apie planuojamą veiklą specialiosiose sklandymo arba laikinai išskirtose zonose rengia ir platina valstybės įmonė „Oro navigacija“.

 

8. Informaciją apie planuojamą vykdyti veiklą pavojingose zonose ir informaciją apie numatomus karinių orlaivių skrydžius ribojamose zonose Lietuvos kariuomenės padaliniai arba Lietuvos kariuomenės įgaliotos institucijos teikia valstybės įmonei „Oro navigacija“.

 

9Planuodami vykdyti veiklą pavojingose zonose arba karinių orlaivių skrydžius ribojamose zonose Lietuvos kariuomenės padaliniai arba Lietuvos kariuomenės įgaliotos institucijos privalo užpildyti pranešimą pagal Tvarkos aprašo 3 ir 4 prieduose esančią formą ir pateikti jį valstybės įmonei „Oro navigacija“ elektroninio pašto adresu ar fakso numeriu, kurie nurodyti įmonės svetainėje, arba  per Sistemą šiais terminais:

 

9.1. planuojamų skrydžių dienos išvakarėse iki 12.00 valandos vietos laiku;

 

9.2. poilsio ir / ar švenčių dienų išvakarėse iki 12.00 valandos vietos laiku. Gali būti pateiktas vienas pranešimas visų poilsio ir / ar švenčių dienų laikotarpiui.

 

10. Į pateiktus pranešimus valstybės įmonė „Oro navigacija“ neatsako.

 

11. Oro navigacijos informaciją apie planuojamą vykdyti veiklą pavojingose arba numatomus karinių orlaivių skrydžius ribojamose zonose  rengia ir platina valstybės įmonė „Oro navigacija“.

__________________


 

Laikinai išskirtų ir specialiųjų sklandymo zonų užsakymo, informavimo apie planuojamą vykdyti veiklą pavojingose ir ribojamose zonose tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Paraiškos forma)

 

 

(paraiškos teikėjo pavadinimas, vardas ir pavardė, telefono, fakso numeriai, el. paštas)

 

 

Valstybės įmonei „Oro navigacija“

 

Tel. +370 70694582; +370 70694583

 

Faks. +370 70694579

 

El. p. amc@ans.lt

 

 

 

PARAIŠKA

LAIKINAI IŠSKIRTAI ZONAI (TSA)

 

                                                                              Nr.             

 

(data)                                                                                                                             

1.

(laikinai išskirtos zonos pavadinimas)

2.

(norimos vertikalios ribos (žemutinė ir viršutinė)

3.

(planuojamos veiklos data, pradžios ir pabaigos laikas)

4.

(orlaivių tipai, skaičius, registracijos ženklai arba šaukiniai)

5.

(radiolokacinio atsakiklio kodai, jeigu paskirti)

 

6.   Valstybės įmonės „Oro navigacija“ sprendimas:

 


(pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

______________________


 

Laikinai išskirtų ir specialiųjų sklandymo zonų užsakymo, informavimo apie planuojamą vykdyti veiklą pavojingose ir ribojamose zonose tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Paraiškos forma)

 

 

(paraiškos teikėjo pavadinimas, vardas ir pavardė, telefono, fakso numeriai, el. paštas)

 

 

Valstybės įmonei „Oro navigacija“

 

Tel. +370 70694582; +370 70694583

 

Faks. +370 70694579

 

El. p. amc@ans.lt

 

 

 

 

PARAIŠKA

SPECIALIAI SKLANDYMO ZONAI (SGZ)

 

                               Nr.          

 

(data)                                      

 

 

1.

(specialios sklandymo zonos pavadinimas)

2.

(norimos vertikalios ribos (žemutinė ir viršutinė)

3.

(planuojamos veiklos data, pradžios ir pabaigos laikas)

4.

(orlaivių tipai, skaičius, registracijos ženklai)

5.

(radiolokacinio atsakiklio kodai, jeigu paskirti)

 

6.    Valstybės įmonės „Oro navigacija“ sprendimas:                         

 


(pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

____________________


Laikinai išskirtų ir specialiųjų sklandymo zonų užsakymo, informavimo apie planuojamą vykdyti veiklą pavojingose ir ribojamose zonose tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

(Pranešimo forma)

 

 

(pranešimo teikėjo pavadinimas, vardas ir pavardė, telefono, fakso numeriai, el. paštas)

 

 

Valstybės įmonei „Oro navigacija“

 

Tel. +370 70694582; +370 70694583

 

Faks. +370 70694579

 

El. p. amc@ans.lt

 

 

PRANEŠIMAS

APIE PLANUOJAMĄ VYKDYTI VEIKLĄ PAVOJINGOJE ZONOJE

 

                                                                              Nr.             

 

(data)                                                                                                                             

1.       

(pavojingos zonos pavadinimas)

2.

(planuojamos viršutinės vertikaliosios ribos)

3.

(planuojamos veiklos data, pradžios ir pabaigos laikas (vietinis)

 


(planuojamos veiklos data, pradžios ir pabaigos laikas (vietinis)

 

(planuojamos veiklos data, pradžios ir pabaigos laikas (vietinis)

4.

(veikimo metu atsakingo pareigūno vardas ir pavardė, telefono numeris)

____________________


 

Laikinai išskirtų ir specialiųjų sklandymo zonų užsakymo, informavimo apie planuojamą vykdyti veiklą pavojingose ir ribojamose zonose tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

(Pranešimo forma)

 

 

(pranešimo teikėjo pavadinimas, vardas ir pavardė, telefono, fakso numeriai, el. paštas)

 

 

Valstybės įmonei „Oro navigacija“

 

Tel. +370 70694582; +370 70694583

 

Faks. +370 70694579

 

El. p. amc@ans.lt

 

 

 

 

PRANEŠIMAS

APIE NUMATOMUS KARINIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIUS RIBOJAMOJE ZONOJE

 

                                                                              Nr.             

 

(data)                                                                                                       

1.       

(ribojamos zonos pavadinimas)

2.

(norimos vertikalios ribos (žemutinė ir viršutinė)

3.

(planuojamos veiklos data, pradžios ir pabaigos laikas)

4.

(orlaivių tipai, skaičius, registracijos ženklai arba šaukiniai)

5.

(radiolokacinio atsakiklio kodai, jeigu paskirti)

____________________