MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2006 M. GRUODŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 1B-888 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS PAREIGŪNŲ ETIKOS KODEKSO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 14 d. Nr. 1B-248

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų etikos kodeksą, patvirtintą Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1B-888 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų etikos kodekso patvirtinimo“, ir 20 punktą išdėstau taip:

20. Muitinės darbuotojai, kurie yra įtariamieji baudžiamajame procese, išskyrus atvejus, kai įtarimus pareiškia Muitinės kriminalinė tarnyba, privalo nedelsdami, bet ne vėliau kaip pirmą darbo dieną nuo sužinojimo raštu apie tai informuoti savo tiesioginį ar aukštesnes pareigas einantį vadovą. Muitinės darbuotojo rašytinis pranešimas saugomas jo asmens byloje.“

 

 

 

Generalinio direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas                                                              Jonas Miškinis