LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. RUGSĖJO 30 D. ĮSAKYMO nR. 1k-306 „DĖL NUOMPINIGIŲ UŽ VALSTYBĖS ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMĄ SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. balandžio  20 d. Nr. 1K-140

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Nuompinigių už valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1K-306 „Dėl Nuompinigių už valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“, ir papildau 18 punktu:

„18. Tais atvejais, kai išnuomojant turtą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka vykdomo viešojo paslaugų pirkimo metu neįvyksta viešasis paslaugų pirkimas, pakartotinai skelbiant tų pačių paslaugų viešąjį pirkimą, nuompinigių dydį nustato sprendimą dėl turto nuomos priimantis valstybės turto valdytojas.“

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                      Rimantas Šadžius