LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2014 M. SAUSIO 7 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-10 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2007 M. RUGPJŪČIO 8 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-528 „DĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTO PTR 4.01.01:2007 „NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO ARDOMŲJŲ TYRIMŲ IR PROJEKTAVIMO DOKUMENTACIJOS RENGIMO DARBŲ SĄNAUDŲ NORMATYVAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. birželio 30 d. Nr. ĮV-526

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymą Nr. ĮV-10 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. ĮV-528 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“ patvirtinimo“ pakeitimo“:

1. Pirmąją pastraipą laikau 1 punktu.

2. Papildau šiuo 2 punktu:

„2. Nustatau, kad valstybės ir (ar) savivaldybių biudžeto lėšomis, taip pat iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo bei Europos Sąjungos struktūrinės paramos finansuojamų tvarkybos darbų projektų, kurių rengimui ir (ar) įgyvendinimui iki šio įsakymo įsigaliojimo nėra atlikti viešieji pirkimai, skaičiuojamosios kainos privalo būti nustatytos, vadovaujantis šio įsakymo nuostatomis“.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                         Šarūnas Birutis