lietuvos respublikos krašto apsaugos

ministras

 

ĮSAKYMAS

DĖL KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO 2015 M. SAUSIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-49

„DĖL ATSARGOS / DIMISIJOS KARIO PAŽYMĖJIMO, PRIVALOMOSIOS KARO TARNYBOS BAIGIMO PAŽYMĖJIMO, GARBINGOS TARNYBOS LIUDIJIMO IR ATLIKTOS KARO TARNYBOS LIUDIJIMO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 1 d. Nr. V-795

Vilnius

 

1. P a k e i č i u  Atsargos / dimisijos kario pažymėjimo, Privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimo, Garbingos tarnybos liudijimo ir Atliktos karo tarnybos liudijimo išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. sausio 15 d. įsakymu  Nr. V-49 „Dėl Atsargos / dimisijos kario pažymėjimo, Privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimo, Garbingos tarnybos liudijimo ir Atliktos karo tarnybos liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Papildau 11 punktu:

11. Išduodant Atsargos / dimisijos kario pažymėjimą, Privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimą, Garbingos tarnybos liudijimą, Atliktos karo tarnybos liudijimą, asmens duomenys tvarkomi nacionalinio saugumo ir gynybos tikslais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymu ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu.

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą krašto apsaugos sistemoje pateikiama Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“, ir Krašto apsaugos ministerijos interneto svetainėje www.kam.lt.“

1.2. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. spalio 1 d.

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                  Raimundas Karoblis