ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. RUGSĖJO 7 D. ĮSAKYMO NR. A-1262 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ SOCIALINĖS PARAMOS KLAUSIMAMS SPRĘSTI KOMISIJŲ SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. birželio 11 d. Nr. A-773

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos seniūnės Editos Mileikienės 2018-05-16 tarnybinį pranešimą Nr. ST(20)-32(3.22) „Dėl komisijos pakeitimo“, Meškuičių seniūnijos seniūnės Jolantos Baškienės 2017-08-21 tarnybinį pranešimą Nr. ST23-46(3.20) „Dėl socialinės paramos klausimams spręsti komisijos“,

p a k e i č i u Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. A-1262 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų socialinės paramos klausimams spręsti komisijų sudėties patvirtinimo“:

1. 1.6 papunkčiu patvirtintą Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos socialinės paramos klausimams spręsti komisiją:

1.1. vietoje žodžių „Komisijos sekretorė – Nijolė Grudžinskienė, Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos seniūno pavaduotoja“ įrašau žodžius „Komisijos sekretorė – Aušra Doveikienė, Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos seniūno pavaduotoja“;

1.2. vietoje žodžių „Evelina Biliūnaitė, Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos Gergždelių seniūnaitijos seniūnaitė“ įrašau žodžius „Daiva Milašauskienė, Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos Gergždelių seniūnaitijos seniūnaitė“.

2. 1.8 papunkčiu patvirtintą Meškuičių seniūnijos socialinės paramos klausimams spręsti komisiją, išbraukiu žodžius „Lina Maižiuvienė, Meškuičių seniūnijos socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos grupės šeimomis ir vaikais“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti administracijos direktorių                                                               Ingrida Venciuvienė