VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

 

DĖL VYRIAUSIOSIOS TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOS 2009 M. BALANDŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. KS-31 „DĖL VYRIAUSIOSIOS TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 25 d. Nr. KS-44 

Vilnius

 

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos darbo reglamentą, patvirtintą Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. KS-31 „Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos darbo reglamento patvirtinimo“, ir 59 punktą išdėstyti taip:

59. Ne vėliau kaip likus trims darbo dienoms iki Komisijos posėdžio apie jo vietą ir laiką pranešama asmeniui, kurio veika tiriama, pareiškėjui. Kai VTEK nagrinėja skundą kaip privaloma išankstinė ginčų nagrinėjimo institucija, apie posėdžio vietą ir laiką pranešama asmeniui, dėl kurio priimtas sprendimas, pareiškėjui, ir sprendimą priėmusiam subjektui (toliau visi kartu – šalys). Nurodytųjų asmenų ir (arba) jų įgaliotų atstovų neatvykimas į posėdį netrukdo Komisijai svarstyti pranešimą ar skundą ir priimti sprendimą. Išskirtiniais atvejais (pvz., paskelbus ekstremalią situaciją, karantiną ir pan.), Komisija, iki posėdžio pradžios gavusi šių asmenų prašymą dalyvauti VTEK posėdyje nuotoliniu būdu, sudaro galimybę nurodytiesiems asmenims dalyvauti VTEK posėdyje garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis. Komisija, iki posėdžio pradžios gavusi šių asmenų prašymą atidėti pranešimo ar skundo nagrinėjimą dėl priežasčių, kurias VTEK pripažįsta svarbiomis, turi teisę pranešimo ar skundo nagrinėjimą atidėti.“

2. Sprendimą paskelbti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje www.vtek.lt .

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                              Edmundas Sakalauskas