Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL GEOREFERENCINIO PAGRINDO KADASTRO REORGANIZAVIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. KOVO 13 D. NUTARIMO NR. 215 „DĖL GEOREFERENCINIO PAGRINDO KADASTRO STEIGIMO, JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR VEIKIMO PRADŽIOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 20 d. Nr. 1106

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi ir 20 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Reorganizuoti Georeferencinio pagrindo kadastrą keičiant kadastro valdytoją - kadastro valdytojo funkcijas iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos perduodant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai.

2. Nustatyti, kad:

2.1. Georeferencinio pagrindo kadastro reorganizavimo pabaiga - 2017 m. gruodžio 31 diena;

2.2. reorganizuoto Georeferencinio pagrindo kadastro veiklos pradžia - 2018 m. sausio 1 diena;

2.3. reorganizavimo laikotarpiu Georeferencinio pagrindo kadastro valdytojo ir tvarkytojo teisės ir pareigos nesikeičia;

2.4. iki Georeferencinio pagrindo kadastro reorganizavimo išduoti dokumentai ir (arba) jų kopijos laikomi galiojančiais ir reorganizavus šį kadastrą, o visi šiame kadastre įregistruoti duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.

3. Pavesti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai iki 2017 m. gruodžio 31 dienos:

3.1. priimti teisės aktus, reikalingus šiam nutarimui įgyvendinti;

3.2. perdavimo-priėmimo aktu perimti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Georeferencinio pagrindo kadastro duomenis ir informaciją.

4. Pavesti Georeferencinio pagrindo kadastro tvarkytojui valstybės įmonei Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centrui „GIS-Centras“ ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo šio nutarimo įsigaliojimo paskelbti informaciją apie Georeferencinio pagrindo kadastro reorganizavimą Lietuvos erdvinės informacijos portale www.geoportal.lt ir savo interneto svetainėje www.gis-centras.lt.

5. Pakeisti Georeferencinio pagrindo kadastro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 215 „Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veikimo pradžios nustatymo“, ir juos išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

6. Šio nutarimo 5 punktas įsigalioja 2018 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                      Bronius Markauskas

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 215 

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1106
redakcija)

 

 

GEOREFERENCINIO PAGRINDO KADASTRO NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Georeferencinio pagrindo kadastro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Georeferencinio pagrindo kadastro (toliau – Kadastras) valdytoją ir tvarkytoją, jų teises ir pareigas, Kadastro objektus, Kadastro duomenis, Kadastro informaciją, Kadastrui pateiktus dokumentus ir (arba) duomenis, Kadastro objektų įregistravimo ir išregistravimo bei Kadastro duomenų ir (arba) Kadastro informacijos pakeitimo ir jų taisymo tvarką, Kadastro sąveiką su kitais valstybės registrais (kadastrais) ir valstybės informacinėmis sistemomis (toliau – susiję registrai), Kadastro duomenų, Kadastro informacijos, Kadastrui pateiktų dokumentų ir (arba) duomenų teikimą ir naudojimą, jų saugą, Kadastro finansavimą, jo reorganizavimo ir likvidavimo tvarką.

2.    Kadastro paskirtis – registruoti Nuostatų 11 punkte nurodytus gamtinius ir antropogeninius objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti Kadastro duomenų gavėjams Kadastro duomenis, Kadastro informaciją, Kadastrui pateiktus dokumentus ir (arba) duomenis, atlikti kitus Kadastro duomenų, Kadastro informacijos, Kadastrui pateiktų dokumentų ir (arba) duomenų tvarkymo veiksmus.

3.    Kadastro duomenys, Kadastro informacija, Kadastrui pateikti dokumentai ir (arba) duomenys kaupiami vienoje Kadastro duomenų bazėje.

4.    Kadastras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, Nuostatais ir Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“.

5.    Nuostatuose vartojamos sąvokos:

5.1.   Ežero riba – ežero matomo vandens paviršiaus (gali būti apaugęs vandens augalais) riba su žemės naudmenomis. Ežero riba nustatoma neatsižvelgiant į sezoninius vandens lygio svyravimus;

5.2.   Gatvės ašinė linija – per vidurį išilgai gatvės einanti menama linija;

5.3.   Geležinkelio ašinė linija – per vidurį išilgai geležinkelio kelio bėgių einanti menama linija;

5.4.   Geodezinio pagrindo punktas – žemės paviršiuje įtvirtintas ir geodeziniais matavimais susietas geodezinio tinklo taškas;

5.5.   Kanalas – drėkinimo, hidroenergetikos, laivybos ar kitoms reikmėms skirtas dirbtinis vandens telkinys, įrengiamas grunte iškasant atvirą vagą, jungiančią kitus paviršinio vandens telkinius;

5.6.   Kanalo ašinė linija – per vidurį išilgai kanalo einanti menama linija;

5.7.   Kelias – eismui skirta ir (ar) naudojama žemės ar inžinerinio statinio paviršiaus juosta, apimanti važiuojamąją dalį, kelkraščius ir skiriamąją juostą (jei yra);

5.8.   Kelio ašinė linija – per vidurį išilgai važiojamosios kelio dalies einanti menama linija;

5.9.   Melioracijos griovio ašinė linija – per vidurį išilgai melioracijos griovio einanti menama linija;

5.10. Miško naudmenos – žemės plotas, kuris ne trumpiau kaip 20 metų yra apaugęs medžiais, taip pat žemės plotas, kurį užima kirtavietės, miško medelynai, žuvę medynai, technologinės ir priešgaisrinės linijos;

5.11. Miško naudmenų riba – ne mažesnio kaip 0,1 hektaro žemės ploto, kurį užima miško naudmenos, riba;

5.12. Pastato riba – žemės ploto, kurį dengia pastatas arba jo stogas, riba;

5.13. Tvenkinio riba – eksploatuojamo tvenkinio vandens paviršiaus (gali būti apaugęs vandens augalais) riba su žemės naudmenomis. Tvenkinio riba nustatoma neatsižvelgiant į tvenkinio eksploatacijos metu vykstančius vandens lygio svyravimus;

5.14. Upės arba upelio ašinė linija – per vidurį išilgai upės arba upelio vagos einanti menama linija;

5.15. Žemės paviršiaus taškas – taškas, kuriame nustatytas žemės paviršiaus sausumoje aukštis. Žemės paviršiaus taškų visuma sudaro žemės paviršiaus modelį;

5.16. Žemės ūkio naudmenų riba – riba tarp žemės ūkio naudmenų, besiskiriančių gamtinėmis savybėmis arba ūkinio naudojimo ypatumais.

6.    Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos kelių įstatyme vartojamas sąvokas.

 

ii SKYRIUS

KADASTRO VALDYTOJAS IR TVARKYTOJAS, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

7.    Kadastro valdytojas - Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

8.    Kadastro tvarkytojas - valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“.

9.    Kadastro valdytojas turi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytas funkcijas, teises ir pareigas.

10.  Kadastro tvarkytojas turi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytas funkcijas, teises ir pareigas, taip pat turi:

10.1. patvirtinti su Kadastro valdytoju suderintus Kadastro duomenų, Kadastro informacijos, Kadastrui pateiktų dokumentų ir (arba) duomenų teikimo ir naudojimo tvarkos aprašą, prašymo įregistruoti ar išregistruoti Kadastro objektą arba pakeisti Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją formą, prašymo ištaisyti netikslumus formą bei naudojimosi Kadastro duomenimis ir Kadastro informacija sutarties (toliau – naudojimosi sutartis) formą;

10.2. užtikrinti Kadastro sąveiką su susijusiais registrais;

10.3. Nuostatų nustatyta tvarka užtikrinti, kad Kadastro duomenys ir Kadastro informacija atitiktų naujausią Kadastro tvarkytojo turimą informaciją ir (arba) duomenis;

10.4. Kadastro duomenis ir Kadastro informaciją atnaujinti šiais terminais:

10.4.1. Kadastro erdvinių duomenų rinkinį - nuolat;

10.4.2. georeferencinio pagrindo žemėlapius - ne rečiau kaip kartą per metus;

10.5. užtikrinti, kad Kadastro duomenų gavėjams, kurie naudoja Kadastro duomenis ir Kadastro informaciją pagal naudojimosi sutartį, ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį teisės aktų nustatyta tvarka būtų suteikta galimybė gauti pakeistus, ištaisytus neteisingus ar netikslius arba papildytus neišsamius Kadastro duomenis ir Kadastro informaciją per Lietuvos erdvinės informacijos portalą;

10.6. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro patvirtintu Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros metaduomenų reikalavimų ir Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros metaduomenų teikimo tvarkos aprašu atnaujinti Kadastro duomenų ir Kadastro informacijos metaduomenis ir skelbti juos Lietuvos erdvinės informacijos portale.

 

III SKYRIUS

KADASTRO OBJEKTAI, JŲ DUOMENYS, INFORMACIJA IR DOKUMENTAI

 

11.  Kadastro objektai yra:

11.1. kelių ašinės linijos;

11.2. gatvių ašinės linijos;

11.3. geležinkelių ašinės linijos;

11.4. upių, upelių ašinės linijos;

11.5. kanalų ir melioracijos griovių ašinės linijos;

11.6. ežerų ir tvenkinių ribos;

11.7. pastatų ribos;

11.8. miškų naudmenų ribos;

11.9. žemės ūkio naudmenų ribos;

11.10.  geodezinio pagrindo punktai;

11.11.  žemės paviršiaus (aukščio) taškai.

12.  Bendrieji Kadastro duomenys:

12.1. Kadastro objekto identifikavimo kodas;

12.2. Kadastro objekto erdviniai duomenys:

12.2.1.   linija. Linijomis vaizduojami Nuostatų 11.1–11.6, 11.8 ir 11.9 papunkčiuose nurodyti Kadastro objektai, pažymint gamtinio ar antropogeninio objekto atkarpos konfigūraciją;

12.2.2.   plotas. Plotais vaizduojami Nuostatų 11.6–11.9 papunkčiuose nurodyti Kadastro objektai, pažymint gamtinio ar antropogeninio objekto išorės ribą;

12.2.3.   taškas. Taškais vaizduojami Nuostatų 11.10 ir 11.11 papunkčiuose nurodyti Kadastro objektai, pažymint gamtinio ar antropogeninio objekto padėtį žemės paviršiuje;

12.3. Kadastro objekto įregistravimo ir Kadastro duomenų keitimo ar taisymo (jei yra) datos arba Kadastro objekto išregistravimo data;

12.4. Kadastro objekto įregistravimo ir Kadastro duomenų paskutinio pakeitimo ar pataisymo (jei yra) priežastys arba Kadastro objekto išregistravimo priežastis;

12.5. Kadastro objekto įregistravimo ir Kadastro duomenų paskutinio pakeitimo ar pataisymo (jei yra) šaltiniai arba Kadastro objekto išregistravimo šaltinis;

12.6. Kadastro objekto tipo kodas, nusakantis Žemės paviršiaus gamtinį ar antropogeninį objektą.

13.  Specialieji Kadastro duomenys:

13.1. kelių ašinių linijų apibūdinimo duomenys:

13.1.1.   valstybinės reikšmės kelio numeris;

13.1.2.   valstybinės reikšmės kelio techninė kategorija;

13.1.3.   kelio atkarpos dangos tipas;

13.1.4.   važiuojamosios kelio atkarpos dangos plotis;

13.1.5.   kelio atkarpos plotis;

13.2. gatvių ašinių linijų apibūdinimo duomenys:

13.2.1.   valstybinės reikšmės kelio, sutampančio su gatve, numeris;

13.2.2.   gatvės pavadinimas (jei yra);

13.2.3.   gatvės atkarpos dangos tipas;

13.2.4.   gatvės atkarpos plotis;

13.3. geležinkelių ašinių linijų apibūdinimo duomuo - geležinkelio kelio bėgių (geležinkelio vėžės) klasifikacija;

13.4. upių, upelių ašinių linijų apibūdinimo duomenys:

13.4.1.   upės, upelio pavadinimas (jei yra);

13.4.2.   upės, upelio atkarpos plotis;

13.5. kanalų ir melioracijos griovių ašinių linijų apibūdinimo duomenys:

13.5.1.   kanalo pavadinimas (jei yra);

13.5.2.   kanalo, melioracijos griovio atkarpos plotis;

13.6. ežerų ir tvenkinių ribų apibūdinimo duomenys:

13.6.1.   ežero, tvenkinio pavadinimas (jei yra);

13.6.2.   ežero, tvenkinio erdvinio objekto faktinis plotas;

13.6.3.   ežero, tvenkinio kranto atkarpos tipas;

13.7. pastatų ribų apibūdinimo duomuo - pastato pagrindinė naudojimo paskirtis (jei yra);

13.8. miškų naudmenų ribų apibūdinimo duomenys:

13.8.1.   miško pavadinimas (jei yra);

13.8.2.   miško naudmenų ribos atkarpos tipas;

13.9. žemės ūkio naudmenų ribų apibūdinimo duomenys:

13.9.1.   žemės ūkio naudmenų tipas;

13.9.2.   žemės ūkio naudmenų ribos atkarpos tipas;

13.10.  geodezinio pagrindo punktų apibūdinimo duomenys:

13.10.1. geodezinio pagrindo punkto pavadinimas (jei yra);

13.10.2. geodezinio pagrindo punkto kodas;

13.10.3. geodezinio pagrindo punkto X koordinatė 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje metrais;

13.10.4. geodezinio pagrindo punkto Y koordinatė 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje metrais;

13.10.5. geodezinio pagrindo punkto aukštis Lietuvos valstybinėje aukščių sistemoje LAS07 metrais (jei yra);

13.11.  žemės paviršiaus (aukščio) taškų apibūdinimo duomuo - aukštis Lietuvos valstybinėje aukščių sistemoje LAS07 metrais (jei yra).

14.  Kadastro duomenis ir Kadastro informaciją sudaro:

14.1. Kadastro erdvinių duomenų rinkinys, kuriame kaupiami Kadastro duomenys, nurodyti Nuostatų 12 ir 13 punktuose, ir Kadastro informacija, kurią sudaro mažiausiai kintančių Žemės paviršiaus gamtinių ir antropogeninių objektų erdviniai ir aprašomieji duomenys, reikalingi georeferencinio pagrindo žemėlapiui parengti;

14.2. georeferencinio pagrindo žemėlapis, kuris rengiamas Nuostatų 16 punkte nustatyta tvarka.

15.  Kadastro duomenys ir Kadastro informacija kaupiami 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje.

16.  Kadastro duomenys ir Kadastro informacija tvarkomi pagal Kadastro valdytojo patvirtintas Kadastro erdvinių duomenų rinkinio ir georeferencinio pagrindo žemėlapio specifikacijas, kuriose nustatomi erdvinių duomenų rinkinio objektai, elementų kodai ir atributai, jų kaupimo principai, žemėlapio turinys ir sutartiniai ženklai.

17.  Kadastro objektai klasifikuojami nurodant Kadastro objekto tipo kodą pagal Kadastro erdvinių duomenų rinkinio specifikaciją.

18.  Kadastro duomenims ir Kadastro informacijai tvarkyti taip pat naudojami šie klasifikatoriai:

18.1.  Valstybinės reikšmės kelių numerių klasifikatorius;

18.2.  Europinių magistralinių kelių klasifikatorius;

18.3.  Medžiagos tipo klasifikatorius;

18.4.  Sąlyginio lygmens klasifikatorius;

18.5.  Vandentakio tipo klasifikatorius.

 

IV SKYRIUS

KADASTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

19.  Kadastro objektus įregistruoja ir išregistruoja bei Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją keičia Kadastro tvarkytojas Nuostatų ir kitų Kadastro valdytojo ar Kadastro tvarkytojo patvirtintų teisės aktų nustatyta tvarka.

20.  Kadastro objektai įregistruojami ir išregistruojami bei Kadastro duomenys ir (arba) Kadastro informacija keičiami pagal:

20.1. Kadastro duomenų teikėjų pateiktus dokumentus ir (arba) duomenis;

20.2. Kadastro tvarkytojo vietovėje atliktų patikrų duomenis, jam pastebėjus naujai atsiradusius ar išnykusius Kadastro objektus, Kadastro duomenų ir (arba) Kadastro informacijos pasikeitimus.

21.  Kadastro duomenų teikėjai yra:

21.1.  Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba);

21.2.  savivaldybių institucijos, tvarkančios savivaldybės erdvinių duomenų rinkinius;

21.3.  nekilnojamojo daikto kadastrinius matavimus atliekantys asmenys.

22.  Kadastro duomenų teikėjai Kadastro objektams įregistruoti ir išregistruoti bei Kadastro duomenims ir (arba) Kadastro informacijai pakeisti teikia šiuos duomenis:

22.1.  Nacionalinė žemės tarnyba:

22.1.1.   Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 arba M 1:10 000 skaitmeninį rastrinį ortofotografinį žemėlapį (toliau – ortofotografinis žemėlapis), reikalingą Nuostatų 11.1–11.9 papunkčiuose nurodytiems Kadastro objektams įregistruoti ar išregistruoti bei Kadastro duomenims ir (arba) Kadastro informacijai pakeisti;

22.1.2.   Lietuvos Respublikos teritorijos skaitmeninius erdvinius žemės paviršiaus lazerinio skenavimo taškų duomenis (toliau – nuotolinio skenavimo duomenys), reikalingus Nuostatų 11.11 papunktyje nurodytiems Kadastro objektams įregistruoti ar išregistruoti bei Kadastro duomenims ir (arba) Kadastro informacijai pakeisti;

22.1.3.   Valstybinio geodezinio pagrindo duomenų rinkinį, reikalingą Nuostatų 11.10 papunktyje nurodytiems Kadastro objektams įregistruoti ar išregistruoti bei Kadastro duomenims ir (arba) Kadastro informacijai pakeisti;

22.2.  savivaldybių institucijos - savivaldybės erdvinių duomenų rinkinius (kelių, gatvių, geležinkelių, kanalų, melioracijos griovių, tvenkinių ir pastatų erdviniai ir aprašomieji duomenys), reikalingus Nuostatų 11.1–11.7 papunkčiuose nurodytiems Kadastro objektams įregistruoti ar išregistruoti bei Kadastro duomenims ir (arba) Kadastro informacijai pakeisti;

22.3.  nekilnojamojo daikto kadastrinius matavimus atliekantys asmenys - jų atliktų kadastrinių matavimų duomenis (pastatų, kelių, vandens telkinių ribų ir hidrografinio tinklo, miško kontūro, ariamosios žemės, sodų, pievų ir natūralių ganyklų, pelkių kontūrų, pažeistos žemės plotų, kitų objektų, kuriems nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, erdviniai ir aprašomieji duomenys), reikalingus Nuostatų 11.1-11.9 papunkčiuose nurodytiems Kadastro objektams įregistruoti ir išregistruoti bei Kadastro duomenims ir (arba) Kadastro informacijai pakeisti.

23.  Kadastro duomenų teikėjai:

23.1.  Nuostatų 25 punkte nustatytais atvejais privalo neatlygintinai teikti duomenis ir jų pakeitimus;

23.2.  gavę informaciją apie tai, kad jų pateikti duomenys neteisingi ar neišsamūs, privalo ištaisyti neteisingus, netikslius, neišsamius jų tvarkomus duomenis ir juos pateikti Kadastro tvarkytojui;

23.3.  Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už Kadastrui pateiktų duomenų išsamumą ir tikslumą.

24.  Kadastro duomenų teikėjai turi teisę reikalauti ištaisyti netikslius, neteisingus, papildyti neišsamius Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją.

25.  Kadastro duomenų teikėjai duomenis Kadastro tvarkytojui privalo teikti šiais atvejais:

25.1.  Nacionalinė žemės tarnyba – kai atnaujina ortofotografinį žemėlapį, nuotolinio skenavimo duomenis ar Valstybinio geodezinio pagrindo duomenų rinkinio duomenis;

25.2.  savivaldybių institucijos – kai atnaujina savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio duomenis;

25.3.  nekilnojamojo daikto kadastrinius matavimus atliekantys asmenys matavimų metu:

25.3.1.   vietovėje aptikę dėl gamtinių ar antropogeninių veiksnių atsiradusį Nuostatų 11 punkte nurodytą objektą, neįregistruotą Kadastre;

25.3.2.   nustatę, kad Kadastro objektas neatitinka objekto padėties vietovėje daugiau negu 2,5 metro;

25.3.3.   nustatę specialiųjų Kadastro duomenų ir (arba) Kadastro informacijos galimus netikslumus;

25.3.4.   vietovėje neaptikę objekto, kuris įregistruotas Kadastre.

26.  Nacionalinė žemės tarnyba Kadastro objektams įregistruoti ar išregistruoti arba Kadastro duomenims ir (arba) Kadastro informacijai pakeisti naudojamą ortofotografinį žemėlapį, nuotolinio skenavimo duomenis ir Valstybinio geodezinio pagrindo duomenų rinkinio duomenis Kadastro tvarkytojui teikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro tvirtinamų Lietuvos erdvinės informacijos portalo nuostatų bei Valstybei nuosavybės teise priklausančios geodezinės ir kartografinės veiklos produkcijos teikimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

27.  Naudodamasis ortofotografiniu žemėlapiu, nuotolinio skenavimo duomenimis ar Valstybinio geodezinio pagrindo duomenų rinkinio duomenimis Kadastro tvarkytojas Kadastro objektus įregistruoja ir išregistruoja bei Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją pakeičia šiais terminais:

27.1.  ne vėliau kaip per vienus metus nuo ortofotografinio žemėlapio sudarymo ar nuotolinio skenavimo duomenų parengimo datos;

27.2.  ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Valstybinio geodezinio pagrindo duomenų rinkinio duomenų gavimo dienos.

28.  Kadastro objektas įregistruojamas Kadastre Nuostatų 29 punkte nustatyta tvarka, kai Kadastro objektas atsirado:

28.1. dėl gamtinių ar antropogeninių veiksnių. Registruojami visi dėl antropogeninių veiksnių atsiradę objektai, neatsižvelgiant į šių veiksnių teisinį pagrindą;

28.2. padalijus Kadastro objektą į atskirus objektus;

28.3. sujungus kelis Kadastro objektus į vieną objektą.

29.  Naudojantis ortofotografiniu žemėlapiu, nuotolinio skenavimo duomenimis ar Valstybinio geodezinio pagrindo duomenų rinkinio duomenimis Kadastro objektai įregistruojami šia tvarka:

29.1. išanalizuojama Nuostatų 22.1.1, 22.1.2 ar 22.1.3 papunkčiuose nurodyta informacija. Tais atvejais, kai naudojantis Nuostatų 22.1.1, 22.1.2 ar 22.1.3 papunkčiuose nurodyta informacija neįmanoma atpažinti Kadastro objekto arba nustatyti Kadastro duomenų ir (arba) Kadastro informacijos, gali būti naudojama ir kita kartografinė medžiaga;

29.2. suformuojami Kadastro objekto erdviniai duomenys, atitinkantys aerofotografavimo, nuotolinio skenavimo ar kitų matavimų metu nustatytą faktinę gamtinio ar antropogeninio objekto būseną;

29.3. pagal Kadastro erdvinių duomenų rinkinio specifikaciją nustatomas Kadastro objekto tipo kodas;

29.4. Kadastro duomenys ir Kadastro informacija įrašomi į Kadastro duomenų bazę, objektui suteikiamas Kadastro objekto identifikavimo kodas ir nuo to momento laikoma, kad Kadastro objektas įregistruotas Kadastre.

30.  Kadastro objektas išregistruojamas iš Kadastro, kai Kadastro objektas:

30.1. išnyko, sujungus jį su kitu objektu;

30.2. išnyko po padalijimo;

30.3. pasikeitė tiek, kad objektas neturėtų būti laikomas tuo pačiu Kadastro objektu;

30.4. faktiškai išnyko dėl gamtinių ar antropogeninių veiksnių (neatsižvelgiant į antropogeninių veiksnių teisinį pagrindą).

31.  Kadastro tvarkytojas, išanalizavęs ortofotografinio žemėlapio informaciją, nuotolinio skenavimo duomenis ar Valstybinio geodezinio pagrindo duomenų rinkinio duomenis, Nuostatų 30 punkte nurodytais atvejais išregistruoja Kadastro objektą, į Kadastro duomenų bazę įrašydamas Nuostatų 12.3-12.5 papunkčiuose nurodytus Kadastro duomenis apie Kadastro objekto išregistravimo datą, priežastį ir šaltinį.

32.  Išregistravus Kadastro objektą iš Kadastro, Kadastro duomenys ir Kadastro informacija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perkeliami į Kadastro duomenų bazės archyvą, kuriame saugomi neterminuotai. Kadastro duomenų gavėjams, kurie naudoja Kadastro duomenis ir Kadastro informaciją pagal naudojimosi sutartį, ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį suteikiama teisė per Lietuvos erdvinės informacijos portalą gauti išregistruotų Kadastro objektų identifikavimo kodų sąrašą.

33.  Išregistravus Kadastro objektą iš Kadastro, Kadastrui pateikti dokumentai ir (arba) duomenys Kadastre saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

34.  Kadastro duomenys ir (arba) Kadastro informacija keičiami, jeigu, išanalizavus Nuostatų 22.1.1, 22.1.2 ar 22.1.3 papunkčiuose nurodytą informaciją, nustatoma, kad faktiškai pasikeitė kuris nors iš Kadastro duomenų bazėje tvarkomų ar kaupiamų duomenų. Tais atvejais, kai naudojantis Nuostatų 22.1.1, 22.1.2 ar 22.1.3 papunkčiuose nurodyta informacija neįmanoma nustatyti Kadastro duomenų ir (arba) Kadastro informacijos pasikeitimų, gali būti naudojama ir kita kartografinė medžiaga.

35.  Keičiant Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją atliekami reikalingi pakeitimai Kadastro duomenų bazėje, o Kadastro objekto identifikavimo kodas lieka nepakitęs.

36.  Kadastro duomenų bazėje pakeitus Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją, senieji įrašai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perkeliami į Kadastro duomenų bazės archyvą, kuriame saugomi neterminuotai.

37.  Nuostatų 21.2 ir 21.3 papunkčiuose nurodyti Kadastro duomenų teikėjai Nuostatų 25.2 arba 25.3 papunkčiuose nurodytais atvejais Kadastro tvarkytojo patvirtintame Kadastro duomenų, Kadastro informacijos, Kadastrui pateiktų dokumentų ir (arba) duomenų teikimo ir naudojimo tvarkos apraše nustatytais terminais ir tvarka Kadastro tvarkytojui turi pateikti:

37.1. prašymą įregistruoti ar išregistruoti Kadastro objektą arba pakeisti Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją. Šis prašymas Kadastro tvarkytojui gali būti pateikiamas asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, išsiųstas paštu arba pateiktas elektroninio ryšio priemonėmis;

37.2. Nuostatų 22.2 arba 22.3 papunkčiuose nurodytus duomenis (duomenys teikiami tokiais formatais, kuriais disponuoja Kadastro duomenų teikėjai).

38.  Gavęs prašymą įregistruoti ar išregistruoti Kadastro objektą arba pakeisti Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją ir Kadastro duomenų teikėjų pateiktus duomenis Kadastro tvarkytojas:

38.1. patikrina, ar pateikti visi Nuostatų 37 punkte nurodyti dokumentai ir duomenys;

38.2. išanalizavęs Nuostatų 21.2 ar 21.3 papunkčiuose nurodyto Kadastro duomenų teikėjo pateiktus duomenis ir turimą kartografinę medžiagą, pagal Nuostatų 28, 30 ir 34 punktus patikrina, ar yra pagrindo Kadastro objektus įregistruoti ar išregistruoti arba Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją pakeisti;

38.3. patikrina, ar Nuostatų 21.2 ar 21.3 papunkčiuose nurodyto Kadastro duomenų teikėjo pateikti duomenys atitinka susijusių registrų duomenis.

39.  Patikrinimo metu nustatęs, kad pateikti visi Nuostatų 37 punkte nurodyti dokumentai ir duomenys, kad yra pagrindo Kadastro objektus įregistruoti ar išregistruoti arba Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją pakeisti, kad Kadastro duomenų teikėjo pateikti duomenys atitinka susijusių registrų duomenis, Kadastro tvarkytojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo įregistruoti ar išregistruoti Kadastro objektą arba pakeisti Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją gavimo priima sprendimą įregistruoti ar išregistruoti Kadastro objektą arba pakeisti Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją. Jeigu prieš priimdamas sprendimą dėl Kadastro objekto įregistravimo ar išregistravimo arba Kadastro duomenų ir (arba) Kadastro informacijos pakeitimo Kadastro tvarkytojas turi kreiptis į kitus Kadastro duomenų teikėjus ar susijusių registrų tvarkytojus arba Kadastro objektas Kadastro tvarkytojo sprendimu turi būti apžiūrimas vietovėje, šis terminas pratęsiamas iki 20 darbo dienų. Išimties tvarka tais atvejais, kai prieš priimant sprendimą dėl Kadastro objekto įregistravimo ar išregistravimo arba Kadastro duomenų ir (arba) Kadastro informacijos pakeitimo Kadastro objektas Kadastro tvarkytojo sprendimu turi būti apžiūrimas vietovėje, tačiau patikra vietovėje negalima dėl gamtinių sąlygų, sprendimą įregistruoti ar išregistruoti Kadastro objektą arba pakeisti Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją Kadastro tvarkytojas priima tada, kai, pasikeitus gamtinėms sąlygoms, atsiranda galimybė atlikti patikrą vietovėje.

40.  Kadastro tvarkytojas, priėmęs sprendimą įregistruoti ar išregistruoti Kadastro objektą arba pakeisti Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją, per 5 darbo dienas Nuostatų 29.2-29.4 papunkčiuose arba 31 ir 32 punktuose, arba 34 ir 35 punktuose nustatyta tvarka įrašo, išbraukia ar pakeičia Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją Kadastro duomenų bazėje. Įregistravęs ar išregistravęs Kadastro objektą arba pakeitęs Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją, Kadastro tvarkytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie tai informuoja prašymą įregistruoti ar išregistruoti Kadastro objektą arba pakeisti Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją pateikusį Kadastro duomenų teikėją tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas jo prašymas.

41.  Tuo atveju, kai Kadastro tvarkytojas nustato, kad Nuostatų 21.2 ar 21.3 papunkčiuose nurodytas Kadastro duomenų teikėjas pateikė ne visus Nuostatų 37 punkte nurodytus dokumentus ir duomenis, arba, išanalizavęs Kadastro duomenų teikėjo pateiktus duomenis ir turimą kartografinę medžiagą, pagal Nuostatų 28, 30 ir 34 punktus nustato, kad nėra pagrindo Kadastro objektų įregistruoti ar išregistruoti arba pakeisti Kadastro duomenų ir (arba) Kadastro informacijos, arba kad yra kitų Kadastro duomenų teikėjo pateiktų duomenų netikslumų, jis priima sprendimą atsisakyti Kadastro objektą įregistruoti ar išregistruoti arba pakeisti Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją. Apie priimtą sprendimą atsisakyti Kadastro objektą įregistruoti ar išregistruoti arba pakeisti Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją Kadastro tvarkytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie tai informuoja prašymą įregistruoti ar išregistruoti Kadastro objektą arba pakeisti Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją pateikusį Kadastro duomenų teikėją tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas jo prašymas, ir nurodo tokio sprendimo priėmimo priežastį.

42.  Pagal Kadastro tvarkytojo vietovėje atliktų patikrų duomenis, jam pastebėjus naujai atsiradusius ar išnykusius Kadastro objektus, Kadastro duomenų ir (arba) Kadastro informacijos pasikeitimus, Kadastro objektai įregistruojami ir išregistruojami bei Kadastro duomenys ir (arba) Kadastro informacija keičiami nuolat Nuostatų 29.2-29.4 papunkčiuose arba 31 ir 32 punktuose, arba 34 ir 35 punktuose nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

KADASTRO DUOMENŲ TAISYMAS

 

43.  Neteisingi, netikslūs, neišsamūs Kadastro duomenys ir (arba) Kadastro informacija gali būti taisomi Kadastro tvarkytojo iniciatyva arba gavus Kadastro duomenų gavėjo, Kadastro duomenų teikėjo ar susijusio registro tvarkytojo prašymą ištaisyti netikslumus ir jo pagrindimo dokumentus ir (arba) duomenis.

44.  Prašymas ištaisyti netikslumus Kadastro tvarkytojui gali būti pateikiamas asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, išsiųstas paštu arba pateiktas elektroninio ryšio priemonėmis.

45.  Kadastro tvarkytojas, gavęs iš Kadastro duomenų gavėjo, Kadastro duomenų teikėjo ar susijusio registro tvarkytojo prašymą ištaisyti netikslumus, privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pateiktos informacijos gavimo šią informaciją patikrinti. Tais atvejais, kai dėl netikslumų ištaisymo Kadastro tvarkytojas turi kreiptis į kitus Kadastro duomenų teikėjus, susijusių registrų tvarkytojus arba Kadastro tvarkytojo sprendimu Kadastro objektas apžiūrimas vietovėje, šis terminas pratęsiamas iki 20 darbo dienų. Išimties tvarka tais atvejais, kai prieš priimant sprendimą dėl Kadastro duomenų taisymo Kadastro objektas Kadastro tvarkytojo sprendimu turi būti apžiūrimas vietovėje, tačiau patikra vietovėje negalima dėl gamtinių sąlygų, sprendimą dėl Kadastro duomenų taisymo Kadastro tvarkytojas priima tada, kai, pasikeitus gamtinėms sąlygoms, atsiranda galimybė atlikti patikrą vietovėje.

46.  Kadastro tvarkytojas, nustatęs Kadastro duomenų ir (arba) Kadastro informacijos netikslumus, per 5 darbo dienas privalo ištaisyti neteisingus, netikslius arba papildyti neišsamius Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją.

47.  Kadastro tvarkytojas, ištaisęs neteisingus, netikslius arba papildęs neišsamius Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie tai praneša Kadastro duomenų gavėjui, Kadastro duomenų teikėjui ar susijusio registro tvarkytojui, pateikusiam prašymą ištaisyti netikslumus, tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas jo prašymas ištaisyti netikslumus.

48.  Jeigu Kadastro duomenų gavėjo, Kadastro duomenų teikėjo ar susijusio registro tvarkytojo pateikta informacija apie Kadastro duomenų ir (arba) Kadastro informacijos netikslumus nepasitvirtina, ją pateikęs Kadastro duomenų gavėjas, Kadastro duomenų teikėjas ar susijusio registro tvarkytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie tai informuojamas tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas jo prašymas ištaisyti netikslumus.

49.  Jeigu nustatoma, kad į Kadastro duomenų bazę dėl Kadastro tvarkytojo kaltės įrašyti neteisingi, netikslūs, neišsamūs Kadastro duomenys ir (arba) Kadastro informacija, jis privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 24 valandas nuo netikslumų nustatymo, ištaisyti neteisingus, netikslius arba papildyti neišsamius Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją ir neatlygintinai apie tai per Lietuvos erdvinės informacijos portalą informuoti Kadastro duomenų gavėjus ir susijusių registrų tvarkytojus.

50.  Kadastro tvarkytojas, nustatęs Kadastro duomenų teikėjo Kadastro objektui registruoti pateiktų duomenų ir dokumentų arba susijusio registro tvarkytojo sąveikos būdu perduotų duomenų netikslumų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas elektroninio ryšio priemonėmis apie tai informuoja Kadastro duomenų teikėją arba susijusio registro tvarkytoją, pareikalauja ištaisyti netikslumus ir pateikti patikslintus duomenis, o šis, gavęs tokį prašymą, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos tikslinti.

51.  Kadastro tvarkytojas, nustatęs, kad iš susijusio registro gauti duomenys skiriasi nuo Kadastro duomenų teikėjo pateiktų duomenų ir (ar) dokumentų, stabdo Kadastro objekto įregistravimo ar išregistravimo arba Kadastro duomenų ir (arba) Kadastro informacijos pakeitimo procedūrą ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų neatitikties nustatymo elektroninio ryšio priemonėmis apie tai informuoja susijusio registro tvarkytoją ir pareikalauja ištaisyti netikslumus arba pateikti patikslintus duomenis, o šis, gavęs tokį prašymą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos tikslinti. Kadastro tvarkytojas, gavęs iš susijusio registro tvarkytojo ištaisytus duomenis, tęsia Kadastro objekto įregistravimo arba išregistravimo arba Kadastro duomenų ir (arba) Kadastro informacijos pakeitimo procedūrą Nuostatų 38-41 punktuose nustatyta tvarka, o jų negavęs – turi teisę priimti sprendimą atsisakyti įregistruoti Kadastro objektą, išregistruoti Kadastro objektą arba pakeisti Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją.

 

VI SKYRIUS

KADASTRO SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS IR VALSTYBĖS INFORMACINĖMIS SISTEMOMIS

 

52.  Kadastro duomenims ir Kadastro informacijai tvarkyti naudojami šių susijusių registrų duomenys:

52.1. Lietuvos Respublikos adresų registro duomenys – gatvių erdviniai duomenys ir jų pavadinimai, gyvenamųjų vietovių teritorijų erdviniai duomenys ir jų pavadinimai – Nuostatų 13.2.2 papunktyje nurodytiems duomenims įrašyti;

52.2. Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro duomenys – upių, ežerų ir tvenkinių erdviniai duomenys, jų identifikavimo kodai ir pavadinimai – Nuostatų 13.4.1, 13.5.1 ir 13.6.1 papunkčiuose nurodytiems duomenims įrašyti;

52.3. Nekilnojamojo turto kadastro duomenys – pastatų erdviniai duomenys (kontūrai ar centro taškų koordinatės 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje), jų unikalūs numeriai ir pastatų pagrindinė naudojimo paskirtis – Nuostatų 13.7 papunktyje nurodytiems duomenims įrašyti;

52.4. Valstybinės reikšmės kelių informacinės sistemos duomenys – valstybinės reikšmės kelių erdviniai duomenys, valstybinės reikšmės kelių numeriai, techninės kategorijos, kelių dangos tipai, važiuojamosios kelių dangos pločiai ir kelių pločiai – Nuostatų 13.1.1–13.1.5 ir 13.2.1 papunkčiuose nurodytiems duomenims įrašyti;

52.5. Žemės informacinės sistemos duomenys – Nuostatų 13.9.1 papunktyje nurodytiems duomenims įrašyti.

53.  Kadastro sąveika su susijusiais registrais palaikoma šių registrų nuostatų ir duomenų teikimo Kadastrui sutartyse, Kadastro tvarkytojo sudarytose su susijusių registrų tvarkytojais, nustatyta tvarka ir sąlygomis.

54.  Duomenys iš susijusių registrų perduodami elektroninių ryšių tinklais pagal Kadastro tvarkytojo pateiktą paklausimą, taip pat duomenų teikimo Kadastrui sutartyse nustatytu periodiškumu.

55.  Kadastro tvarkytojas, gavęs iš susijusio registro atnaujintus duomenis, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų gavimo priima sprendimą pakeisti Kadastro duomenis ir Kadastro informaciją bei atlieka reikalingus pakeitimus Kadastro duomenų bazėje.

 

VII SKYRIUS

KADASTRO DUOMENŲ, informacijOS IR dokumentŲ teikimas IR NAUDOJIMAS

 

56.  Kadastro duomenys, Kadastro informacija, Kadastrui pateikti dokumentai ir (arba) duomenys yra vieši ir Lietuvos Respublikos įstatymuose, Europos Sąjungos teisės aktuose ir Nuostatuose nustatyta tvarka per valstybės informacinių sistemų ar registrų sąveiką perduodami susijusiems registrams, teikiami Nuostatų 57 punkte nurodytiems Kadastro duomenų gavėjams.

57.  Kadastro duomenų gavėjai - Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai.

58.  Kadastro duomenis, Kadastro informaciją, Kadastrui pateiktus dokumentus ir (arba) duomenis Nuostatų nustatyta tvarka teikia Kadastro tvarkytojas.

59.  Kadastro tvarkytojas teikia:

59.1. Kadastro duomenų bazės išrašus, apimančius visus šioje duomenų bazėje saugomus Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją arba jų dalį, Kadastro duomenų ir (arba) Kadastro informacijos pasikeitimus;

59.2. pažymas, išrašus ir kitus dokumentus, parengtus pagal Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją;

59.3. apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą informaciją, parengtą pagal Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją;

59.4. Kadastrui pateiktus Kadastro duomenų teikėjų dokumentus ir (arba) duomenis ir (arba) jų kopijas.

60.  Išrašai, pažymos, kiti dokumentai ir (arba) dokumentų kopijos, informacija teikiami šiais būdais:

60.1. pateikiami peržiūrėti leidžiamosios kreipties būdu internetu arba kitais elektroninių ryšių tinklais;

60.2. perduodami automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais;

60.3. pateikiami raštu, žodžiu ir (arba) elektroninio ryšio priemonėmis.

61.  Kadastro duomenys, Kadastro informacija, Kadastrui pateikti dokumentai ir (arba) duomenys gali būti teikiami:

61.1. pagal asmens prašymą - Nuostatų 59.2-59.4 papunkčiuose nustatytais atvejais;

61.2. pagal naudojimosi sutartį – Nuostatų 59.1 papunktyje nustatytais atvejais.

62.  Nuostatų 59.2-59.4 papunkčiuose nustatytais atvejais asmenys, pageidaujantys gauti Kadastro duomenis, Kadastro informaciją arba Kadastrui pateiktus dokumentus ir (arba) duomenis ir (arba) jų kopijas, privalo pateikti prašymą Kadastro tvarkytojui. Asmens prašymas dėl duomenų gavimo Kadastro tvarkytojui gali būti pateikiamas asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, išsiųstas paštu arba pateiktas elektroninio ryšio priemonėmis. Teikiant prašymą dėl duomenų gavimo būtina nurodyti duomenų naudojimo tikslą, apimtį, gavimo būdą.

63.  Kadastro tvarkytojas duomenis asmeniui pagal jo prašymą turi pateikti (perduoti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, išsiųsti paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo. Tuo atveju, kai Kadastro tvarkytojo prašoma pateikti pagal Kadastro duomenis ir Kadastro informaciją parengtą apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą medžiagą, šis terminas pratęsiamas iki 20 darbo dienų.

64.  Kadastro duomenų gavėjas, gavęs Kadastro duomenis, Kadastro informaciją, Kadastrui pateiktus dokumentus ir (arba) duomenis pagal prašymą, privalo juos naudoti tik taip, kaip apibrėžta prašyme.

65.  Nuostatų 59.1 papunktyje nustatytais atvejais tarp Kadastro tvarkytojo ir Kadastro duomenų gavėjo sudaroma naudojimosi sutartis (pagal Kadastro tvarkytojo patvirtintą naudojimosi sutarties formą), kurioje nustatomos teikiamų Kadastro duomenų ir (arba) Kadastro informacijos apimtis, formatas, pateikimo būdas ir pan.

66.  Kadastro duomenų gavėjai, gavę Kadastro duomenis ir Kadastro informaciją pagal naudojimosi sutartį, privalo laikytis šių reikalavimų:

66.1. Kadastro duomenys ir Kadastro informacija skaitmenine ar spausdintine forma gali būti perduodami tretiesiems asmenims arba skelbiami viešai tik kartu su Kadastro duomenų gavėjo sukurtais kitais erdviniais duomenimis;

66.2. Kadastro duomenys ir Kadastro informacija negali būti keičiami. Kadastro duomenų ir Kadastro informacijos vertimas į kitą kalbą, jų formato, struktūros ar kitų parametrų pakeitimas nelaikomas Kadastro duomenų ir Kadastro informacijos keitimu;

66.3. naudodamas Kadastro duomenis ir Kadastro informaciją Kadastro duomenų gavėjas privalo nurodyti duomenų šaltinį.

67.  Kadastro duomenys, Kadastro informacija, Kadastrui pateikti dokumentai ir (arba) duomenys teikiami neatlygintinai.

68.  Visi Kadastro duomenų bazėje saugomi Kadastro duomenys ir Kadastro informacija skelbiami per Lietuvos erdvinės informacijos portalą Nuostatų ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro tvirtinamų Lietuvos erdvinės informacijos portalo nuostatų nustatyta tvarka.

69Kadastro tvarkytojo interneto svetainėje pateikiama informacija apie Kadastro objektus, Kadastro valdytoją ir Kadastro tvarkytoją, Kadastro tvarkymą, neteisingų, netikslių, neišsamių duomenų ištaisymo tvarką, Kadastro duomenų teikėjus ir Kadastro duomenų gavėjus, Kadastro duomenis ir Kadastro informaciją gaunančius registrus ir valstybės informacines sistemas. Be to, Kadastro tvarkytojo interneto svetainėje gali būti skelbiama ir kita su Kadastro veikla susijusi informacija.

70.  Kadastro duomenys, Kadastro informacija, Kadastrui pateikti dokumentai ir (arba) duomenys į užsienio valstybes teikiami Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

KADASTRO DUOMENŲ, INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ SAUGA

 

71.  Už Kadastro duomenų ir Kadastro informacijos saugą pagal kompetenciją atsako Kadastro valdytojas ir Kadastro tvarkytojas.

72.  Kadastro duomenų ir Kadastro informacijos saugą reglamentuoja Kadastro valdytojo patvirtinti Kadastro duomenų ir Kadastro informacijos saugos nuostatai ir kiti saugos dokumentai, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo  nustatyta tvarka. Taip pat Kadastro duomenų ir Kadastro informacijos sauga užtikrinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, Lietuvos standartais LST ISO/IEC 27002:2014 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo kontrolės priemonių praktikos nuostatai“, LST ISO/IEC 27001:2013 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“ ir kitais Lietuvos ir tarptautiniais „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ grupės standartais, apibūdinančiais saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.

73.  Teisinėmis, administracinėmis, organizacinėmis, techninėmis ir kitomis priemonėmis užtikrinama, kad tvarkant Kadastrą nebūtų įrašyti neteisingi, netikslūs, neišsamūs Kadastro duomenys ir (arba) Kadastro informacija.

 

iX SKYRIUS

KADASTRO FINANSAVIMAS

 

74.  Kadastras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos skiriamų valstybės biudžeto lėšų (įskaitant Europos Sąjungos lėšas).

75.  Kadastro kūrimas, tvarkymas ir priežiūra finansuojami Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

 

X SKYRIUS

KADASTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

76.  Kadastras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir kitų įstatymų, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

77.  Likviduojamo Kadastro duomenys ir informacija, taip pat jam pateikti dokumentai ir (arba) duomenys perduodami kitam registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

––––––––––––––––––––