HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2006 M. RUGSĖJO 1 D. ĮSAKYMO NR. D1-406 „DĖL MIŠKŲ TVARKYMO SCHEMŲ IR VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTŲ RENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo 9 d. Nr. D1-524

Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymą Nr. D1-406 „Dėl Miškų tvarkymo schemų ir Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Miškų tvarkymo schemų rengimo taisyklės nauja redakcija nedėstomos).

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MIŠKŲ TVARKYMO SCHEMŲ IR VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTŲ RENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 14 straipsnio 3 dalimi, t v i r t i n u pridedamas:

1. Miškų tvarkymo schemų rengimo taisykles;

2. Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisykles.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Simonas Gentvilas

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-406

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2021 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. D1-524

redakcija)

 

 

VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTŲ RENGIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja visų nuosavybės formų miškų vidinės miškotvarkos projektų rengimą, derinimą, tvirtinimą, registravimą, keitimą ir pripažinimą netekusiais galios.

2. Pagrindinės taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. vidinės miškotvarkos projektų rengėjas (toliau – rengėjas) – vidinės miškotvarkos projektus rengiantis fizinis asmuo, turintis miškininkystės išsilavinimą ir pateikęs dokumentus apie išsilavinimą Valstybinei miškų tarnybai jos nustatyta tvarka, taip pat vidinės miškotvarkos projektus rengiantis juridinis asmuo, valstybės narės kita organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, ar jų padalinys, jeigu jų darbuotojas arba savininkas turi miškininkystės išsilavinimą ir yra pateikęs dokumentus apie išsilavinimą Valstybinei miškų tarnybai jos nustatyta tvarka.

2.2. miško valdos ribinė linija – miško valdos ribas natūroje žyminti linija, kurioje 1–1,5 m atstumu nuo šios valdos ribos į šios valdos pusę iškirsti medžiai ir krūmai arba joje iškirstas pomiškis ir trakas, o prie šios miško valdos ribos esantys medžiai nuo išorinės šios valdos ribos pusės pažymėti dažais ar patašant žievę;

2.3. kitos sąvokos šiose taisyklėse suprantamos kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos miškų įstatyme, Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 1255 „Dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“.

3. Valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektų rengėjas turi turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą miškininkystės krypties išsilavinimą (magistro arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį) ir ne trumpesnę kaip 5 metų vidinės miškotvarkos projektų rengimo darbų patirtį, privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų rengėjas – aukštąjį koleginį arba jam prilygintą miškininkystės krypties išsilavinimą.

Valstybių narių piliečiai ar kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis laisvo judėjimo valstybėse narėse teisėmis, įgiję miškininkystės krypties išsilavinimą ne Lietuvos Respublikoje, o kitose valstybėse narėse, gali rengti vidinės miškotvarkos projektus Lietuvos Respublikoje tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiai. Miškininkystės krypties išsilavinimas, įgytas kitose valstybėse narėse, pripažįstamas pagal Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo nuostatas.

4. Vidinės miškotvarkos projektai rengiami miško valdai, miško valdų grupėms ar ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esančiai miško žemei (toliau – objektas).

5. Rengėjas duomenis, reikalingus projekto rengimui, turi teisę gauti iš Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro (toliau – kadastras) duomenų bazės, Nekilnojamojo turto registro, Kultūros vertybių registro, Saugomų teritorijų valstybės kadastro, Saugomų rūšių informacinės sistemos, Valstybinės miškų tarnybos (projekto rengėjui paprašius, Valstybinės miškų tarnyba per 5 darbo dienas pateikia duomenis apie gretimose valdose suprojektuotas ūkines priemones ir jų vykdymo būklę).

6. Vidinės miškotvarkos projektai rengiami, kai miško valdos atribotos aiškiomis miško valdos ribinėmis linijomis.

7. Vidinės miškotvarkos projektų sprendiniai apima miško ūkinės veiklos, miško išteklių rodiklių analizę ir ūkinių priemonių miško ištekliams naudoti, atkurti, gerinti projektavimą.

8. Miškotvarkos projektų sprendiniai turi neprieštarauti Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytiems specialiųjų žemės naudojimo sąlygų reikalavimams, saugomų teritorijų apsaugą ir tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams ir apsaugos sutartims jų galiojimo laikotarpiu.

9. Valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektai galioja dešimt metų. Valstybinė miškų tarnyba, gavusi motyvuotą valdytojo prašymą, valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektų galiojimo trukmę pratęsia iki penkerių metų.

10. Vidinės miškotvarkos projektai privačių miškų valdoms ar ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esančiai miško žemei galioja dešimt metų, tačiau miško valdytojo, miško valdytojų grupės arba jų įgaliotų asmenų pagal notaro patvirtintą ar notaro patvirtinimui prilygintą įgaliojimą arba, jei žemės sklypą valdo keli bendraturčiai bendros nuosavybės teise, raštišku visų bendraturčių sutikimu atstovaujant vienam bendraturčiui (toliau – užsakovas) pageidavimu, vidinės miškotvarkos projektai mažesnėms kaip 10 hektarų privačių miškų valdoms ar ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esančiai miško žemei gali būti rengiami dvidešimčiai metų. Valstybinė miškų tarnyba, gavusi miško valdytojo, miško valdytojų grupės arba jų įgaliotų asmenų pagal notaro patvirtintą ar notaro patvirtinimui prilygintą įgaliojimą, arba vieno iš bendraturčių, atstovaujančio kitiems bendraturčiams raštišku jų sutikimu, motyvuotą prašymą, pratęsia galiojančio vidinės miškotvarkos projekto galiojimą iki penkerių metų, jeigu yra suprojektuotų, bet neįvykdytų ūkinių priemonių. Valstybinė miškų tarnyba apie priimtą sprendimą informuoja raštu.

11. Privačių miškų vidinės miškotvarkos projektas, parengtas dvidešimties metų laikotarpiui, užsakovo prašymu pripažįstamas negaliojančiu ne anksčiau kaip po dešimties metų. Užsakovo prašymas dėl vidinės miškotvarkos projektų pripažinimo netekusiu galios teikiamas Valstybinei miškų tarnybai. Valstybinės miškų tarnybos direktorius priima sprendimą dėl vidinės miškotvarkos projekto pripažinimo netekusiu galios.

12. Miškų valdytojams, kurių miško valda ar valdų grupė užima 500 ha ir daugiau, pagrindinių kirtimų norma nustatoma amžiaus klasių metodu, naudojant OPTINA matematinį modelį, vadovaujantis Pagrindinių miško kirtimų normos nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. D1-362 „Dėl Pagrindinių miško kirtimų normos nustatymo metodikos patvirtinimo“.

 

 

II SKYRIUS

VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTŲ TURINYS

 

 

13. Valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektą sudaro:

13.1. santrauka, turinys, įvadas;

13.2. analitinė dalis:

13.2.1. projektinės situacijos analizė (objekto istorija; miškų tvarkymas; ekonominių ir socialinių poreikių prognozė);

13.2.2. objekto veiklos teritorijos charakteristika (fizinė – geografinė charakteristika; ekonominė ir socialinė aplinka; veiklos teritorijoje esantys keliai ir geležinkeliai; veiklos teritorijos administracinis ir kadastrinis suskirstymas; miškų pasiskirstymas pagal administracinius vienetus, funkcinę paskirtį ir nuosavybės formas);

13.2.3. objekto teritorijos charakteristika (valdytojo struktūrinio padalinio pavadinimai; teritorija pagal augavietes ir žemės naudmenas; žemė pagal funkcinę paskirtį; medynų dendrometrinė charakteristika; medynų kokybinė būklė; teritorijos specifinė charakteristika, nurodomos saugomos teritorijos į kurias patenka objektas);

13.2.4. galiojusio miškotvarkos projekto įvykdymo analizė, jeigu jis rengtas (vykdytos ūkinės priemonės ir jų rezultatai; miško auginimo ir naudojimo priemonių veiksmingumo analizė; ekonominiai miško ūkinės veiklos rezultatai; miškotvarkos projekto vykdymo įvertinimas);

13.3. projektinė dalis:

13.3.1. projektavimo pagrindas ir užduotis;

13.3.2. objekto suskirstymas pagal tikslinę funkcinę paskirtį;

13.3.3. medienos ruoša (pagrindiniai kirtimai; medynų ugdymo kirtimai; medynų sanitariniai kirtimai; kiti kirtimai; medienos ruošos norma; galimų naudoti miško kirtimo atliekų kiekio įvertinimas);

13.3.4. jaunuolynų ugdymas;

13.3.5. miško želdinimas ir žėlimas, priežiūra ir apsauga;

13.3.6. sėklinės miško bazės plėtra;

13.3.7. priešgaisrinė apsauga;

13.3.8. miško sanitarinė apsauga;

13.3.9. miško kelių tiesimas;

13.3.10. kitos ūkinės priemonės;

13.3.11. gamtos ir kultūros paveldo objektų, jų teritorijų ir vietovių, kraštovaizdžio apsauga; su valdytoju suderintos saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo priemonės, suderintos su valdytoju, su valdytoju suderintos saugomų rūšių apsaugos ir tvarkymo priemonės;

13.3.12. rekreacinės ir socialinės miško funkcijos stiprinimas;

13.3.13. ne medienos išteklių naudojimas;

13.4. baigiamoji dalis:

13.4.1. projektinių sprendinių vertinimas (ekonominis, ekologinis, socialinis);

13.4.2. projekto priežiūra ir tikslinimas (miškotvarkos projekto priežiūra; miškotvarkos projekto sprendinių keitimas);

13.5. priedai;

13.6. kartografinė medžiaga:

13.6.1. bazinis miškų žemėlapis M 1:10000;

13.6.2. medynų planas M 1:20000 arba M 1:25000;

13.6.3. miško kvartalų žemėlapis M 1:10000, nuspalvintas vyraujančių medžių rūšimis ir brandumo grupėmis;

13.6.4. miško kvartalų žemėlapis M 1:10000, nuspalvintas pagal projektuojamas ūkines priemones;

13.6.5. priešgaisrinių priemonių planas;

13.7. saugomos teritorijos lauko informacinės sistemos, kraštovaizdžio komplekso, paveldo objekto, pažintinio ir (ar) mokomojo tako, lauko ekspozicijos (toliau – pažintinio turizmo objektas), rekreacinio, miško kelių sutvarkymo ar hidrologinio režimo atkūrimo techninis projektas, kuris yra sudedamoji vidinės miškotvarkos projekto dalis;

13.8. patvirtinto gamtotvarkos plano priemonės, numatančios specialią ūkinę veiklą konkrečiame miško plote.

14. Privačių miškų vidinės miškotvarkos projektą sudaro šios privalomos dalys:

14.1. titulinis lapas (miško savininko vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, žemės sklypo adresas ir kadastro numeris, rengėjo vardas, pavardė ir parašas, antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti, miškų inventorizacijos metai, vidinės miškotvarkos projekto derinimo žymos, vidinės miškotvarkos projekto tvirtinimo žyma, vidinės miškotvarkos projekto registracijos numeris, vidinės miškotvarkos projekto galiojimo laikotarpis, Užsakovo vardas ir pavardė arba pavadinimas, susipažinimo data, parašas ties žyma „susipažinau“);

14.2. santrauka apie suprojektuotų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų, miško atkūrimo mastą;

14.3. valdos žemės planas su pažymėtais medynais M 1:10000, parengtas ortofotoplanų pagrindu;

14.4. valdos miškų charakteristika pagal miškų inventorizacijos duomenis (taksoraštis);

14.5. miško kirtimų dalis (pagrindinių kirtimų norma, projekto galiojimo laikotarpiui, pažymėta medynų plane; ugdytinų medynų sąrašas);

14.6. miško atkūrimo dalis. Miško atkūrimas projektuojamas vadovaujantis Miškų įstatymo ir Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 „Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų patvirtinimo“, reikalavimais. Užsakovui pageidaujant, miško atkūrimo dalis gali būti rengiama vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų 6 ir 12 prieduose nurodytais reikalavimais. Kitais atvejais miško atkūrimo dalyje nurodoma:

14.6.1. miško atkūrimo terminai;

14.6.2. miško atkūrimo būdas (-ai) (želdinimas, žėlimas, mišrusis);

14.6.3. tikslinės medžių rūšys pagal miško atkūrimo būdus;

14.6.4. bendras želdinių ir (ar) žėlinių tankis 1 ha pagal miško atkūrimo būdus, atsižvelgiant į rūšinę sudėtį;

14.6.5. želdiniuose – medžių rūšių mišrinimo būdai (eilėmis, eilėse, juostomis ir eilėmis, juostomis, grupėmis), nurodant juostų plotį ir grupių dydį, medelių sodinimo atstumus, sodmenų poreikį pagal medžių rūšis ir jų kilmės rajonus, kurių sodmenis galima naudoti miškui atkurti;

14.6.6. miško želdinių ir (ar) žėlinių priežiūros ir apsaugos reikalavimai, priemonės;

14.7. privalomi miško apsaugos ir aplinkosaugos reikalavimai, kultūros paveldo objektų, jų teritorijų ir vietovių apsaugos, naudojimo ir tvarkymo reikalavimai (kai taikomos su kultūros paveldo apsauga susijusios specialiosios naudojimo sąlygos); saugomos teritorijos kurias patenka žemės sklypas, apsaugos reikalavimai;

14.8. kraštovaizdžio formavimo projektas (projektuojant kraštovaizdžio formavimo miško kirtimus, įrengiant poilsio aikšteles su miško baldais, rengiant pažintinius ir rekreacinius takus, vykdant kitas kraštovaizdžiui formuoti skirtas priemones).

15. Miško valdytojų pageidavimu valstybinių ir privačių miško valdų vidinės miškotvarkos projekto turinys gali būti papildytas.

 

 

III SKYRIUS

VALSTYBINIŲ MIŠKŲ VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTŲ RENGIMAS, DERINIMAS, TVIRTINIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

 

16. Valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektai rengiami vadovaujantis šiomis taisyklėmis, Miškų įstatymu, miškų tvarkymo schemomis, miškų priskyrimo miškų grupėms planais ir sąrašais, kitais miškotvarkos darbus, miškų atkūrimą, apsaugą ir naudojimą reglamentuojančiais teisės aktais.

17. Valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektai rengiami atlikus miškų inventorizaciją.

18. Valstybinių miškų valdytojas, sudaręs sutartį su rengėju, organizuoja miškotvarkos pasitarimą miškotvarkos darbų ypatumams aptarti, kuriame dalyvauja valstybinių miškų valdytojų atstovai, rengėjai, kviečiami ir kitų suinteresuotų organizacijų atstovai.

19. Atlikus miško išteklių rodiklių analizę, jos rezultatai ir apskaičiuotas miško kirtimų mastas svarstomas miškotvarkos mokslinėje techninėje taryboje, išskyrus atvejus, kai projektas apima iki 500 ha plotą arba, pakeitus vidinės miškotvarkos projektą, kirtimų mastas nesikeičia.

20. Parengus vidinės miškotvarkos projektą valstybinių miškų valdytojas organizuoja valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projekto viešą svarstymą. Valstybinių miškų valdytojas interneto svetainėje ir vietiniuose laikraščiuose (savivaldybių, į kurių teritoriją patenka rengiamas vidinės miškotvarkos projektas) paskelbia apie valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektą ir galimybę su juo susipažinti (ne trumpiau kaip 10 darbo dienų), viešo svarstymo vietą ir laiką, paskelbia valstybinių miškų valdytojo ir rengėjo adresus, telefonus, elektroninį paštą ir interneto svetainę.

21. Rengiant Krašto apsaugos ministerijos ir Vidaus reikalų ministerijos valdomuose sklypuose esančių valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektus, viešas svarstymas neatliekamas.

22. Rengėjas turi kreiptis ir gauti išvadas dėl valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projekto iš savivaldybės, kai vidinės miškotvarkos projektas rengiamas savivaldybių įsteigtose saugomose teritorijose, arba iš saugomos teritorijos direkcijos, kai rengiami valdoms, esančioms saugomų teritorijų direkcijų administruojamose saugomose teritorijose ir joms nustatytose buferinės apsaugos zonose, taip pat saugomose teritorijose ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose, priskirtose saugomų teritorijų direkcijoms Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu. Kai valstybinių miškų valdoms taikomos su kultūros paveldo apsauga susijusios specialiosios naudojimo sąlygos, išvadas rengėjas gauna iš institucijos, atsakingos už kultūros paveldo apsaugą. Išvadas teikiančios institucijos jas turi pateikti raštu per 10 darbo dienų. Per nustatytą terminą išvadų nepateikus, laikoma, kad išvadas teikiančios institucijos pritaria parengtam vidinės miškotvarkos projektui. Vidinės miškotvarkos projektas derinančiai ar išvadas teikiančiai institucijai teikiamas elektronine forma. Elektronine forma pateiktas vidinės miškotvarkos projektas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymu.

23. Valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektas elektronine forma su viešo svarstymo išvadomis ir pasiūlymais teikiamas tvirtinti Valstybinei miškų tarnybai. Priimant sprendimą dėl vidinės miškotvarkos projekto tvirtinimo, vertinamas suprojektuotų ūkinių priemonių teisingumas, jų atitiktis ūkinių priemonių projektavimą ir vykdymą reglamentuojantiems teisės aktams, aplinkosauginiams reikalavimams, ūkinės veiklos apribojimams saugomose teritorijose ar paveldosaugos reikalavimams kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijose ir apsaugos zonose, informacija apie saugomų rūšių augavietes ir radavietes Saugomų rūšių informacinėje sistemoje ir šių rūšių apsaugos reikalavimai.

24. Valstybinė miškų tarnyba per 20 darbo dienų priima sprendimą dėl valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projekto tvirtinimo arba atsisako jį tvirtinti, nurodydama motyvus. Pateikus patikslintą projektą, sprendimo priėmimo terminas dėl valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projekto tvirtinimo skaičiuojamas iš naujo.

25. Patvirtinti valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektai registruojami Valstybinės miškų tarnybos Vidinės miškotvarkos projektų registre, nurodant vidinės miškotvarkos projekto registravimo numerį, galiojimo laikotarpį.       

26. Patvirtinti valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektai skelbiami Valstybinės miškų tarnybos ir valstybinių miškų valdytojų interneto svetainėse, išskyrus vidinės miškotvarkos projektus patvirtintus Krašto apsaugos ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos valdomuose sklypuose esantiems valstybiniams miškams.

IV SKYRIUS

PRIVAČIŲ MIŠKŲ VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTŲ RENGIMAS, DERINIMAS, TVIRTINIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

27. Privačių miškų vidinės miškotvarkos projektai rengiami vadovaujantis šiomis taisyklėmis, Miškų įstatymu, miškų tvarkymo schemomis, miškų priskyrimo miškų grupėms planais ir sąrašais, kitais miškotvarkos darbus, miškų atkūrimą, apsaugą ir naudojimą reglamentuojančiais teisės aktais.

28. Privačiose miškų valdose ar ne miškų ūkio paskirties žemės sklypuose esančioje miško žemėje vykdant pagrindinius miško kirtimus, nurodytus Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų 13 punkte, vidinės miškotvarkos projektai neprivalomi. Vietoj jų rengiami biržės atrėžimo ir įvertinimo dokumentai, miško želdinimo ir žėlimo projektas.

29. Pagrindas privačių miškų vidinės miškotvarkos projektui rengti yra užsakovo rašytinė sutartis su rengėju (išskyrus atvejus, kai miško valdytojas ir miškotvarkos projekto rengėjas yra tas pats asmuo).

30. Jei atlikus valstybinę miškų inventorizaciją nebuvo vykdomi pagrindiniai miško kirtimai ar miškų nesudarkė stichiniai veiksniai, šie duomenys gali būti naudojami rengiant vidinės miškotvarkos projektą. Kitais atvejais arba užsakovo pageidavimu rengėjas atlieka naują miškų inventorizaciją privačios miško valdos ar ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esančios miško žemės ribose. Atlikus miškų inventorizaciją ir surinkus naujos informacijos apie saugomų rūšių augavietes ir radavietes, šie duomenys turi būti pateikti į Saugomų rūšių informacinę sistemą.

31. Privačių miškų vidinės miškotvarkos projektus tvirtina, registruoja, pripažįsta negaliojančiais, priima sprendimus dėl galiojimo pratęsimo Valstybinė miškų tarnyba. Patvirtinus vidinės miškotvarkos projektą miškų rengėjo atliktos inventorizacijos duomenys įregistruojami kadastre.

32. Privačių miškų vidinės miškotvarkos projektas Valstybinei miškų tarnybai teikiamas elektronine forma. Valstybinė miškų tarnyba nustato privačių miškų vidinės miškotvarkos projekto duomenų elektroninę formą. Elektronine forma teikiamas privačių miškų vidinės miškotvarkos projektas turi būti pasirašytas rengėjo kvalifikuotu elektroniniu parašu vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymu.

33. Valstybinė miškų tarnyba per 20 darbo dienų nuo projekto gavimo dienos priima sprendimą dėl privačių miškų vidinės miškotvarkos projekto tvirtinimo arba atsisako jį tvirtinti, nurodydama motyvus. Apie priimtą sprendimą rengėjas informuojamas interneto svetainėje arba rengėjo pageidavimu raštu. Pateikus pataisytą privačių miškų vidinės miškotvarkos projektą sprendimo priėmimo terminas skaičiuojamas iš naujo. Prieš priimdama sprendimą dėl privačių miškų vidinės miškotvarkos tvirtinimo Valstybinė miškų tarnyba privalo kreiptis ir gauti teigiamas arba motyvuotas neigiamas išvadas iš:

33.1. savivaldybės, kai vidinės miškotvarkos projektai rengiami valdoms ar ne miškų ūkio paskirties žemės sklypuose esančiai miško žemei savivaldybių įsteigtose saugomose teritorijose;

33.2. saugomos teritorijose direkcijos, kai vidinės miškotvarkos projektai rengiami valdoms ar ne miškų ūkio paskirties žemės sklypuose esančiai miško žemei saugomų teritorijų direkcijų administruojamose saugomose teritorijose ir šioms saugomoms teritorijoms nustatytose buferinės apsaugos zonose, taip pat saugomose teritorijose ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose, priskirtose saugomų teritorijų direkcijoms Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu;

33.3. institucijos atsakingos už kultūros paveldo apsaugą, kai privačioms miškų valdoms taikomos su kultūros paveldo apsauga susijusios specialiosios žemės naudojimo sąlygos;

34. Privačių miškų vidinės miškotvarkos projektas išvadas teikiančiai institucijai teikiamas elektronine forma. Derinančios institucijos pagal kompetenciją išvadas dėl vidinės miškotvarkos projekto privalo pateikti raštu per 5 darbo dienas. Jeigu išvados per nustatytą terminą nepateiktos, laikoma, kad derinanti institucija pritaria parengtam vidinės miškotvarkos projektui. Gavus motyvuotą neigiamą išvadą, privačių miškų vidinės miškotvarkos projektas netvirtinamas.

35. Patikrai vietoje atrenkama ne mažiau kaip 50 % vidinės miškotvarkos projektų, vadovaujantis Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus patvirtintais rizikos vertinimo kriterijais. Vietoje tikrinama sklypinė miškų inventorizacija, vadovaujantis Miškų inventorizacijos ir ūkinių priemonių projektavimo darbų kokybės vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-499 „Dėl Miškų inventorizacijos ir ūkinių priemonių projektavimo darbų kokybės vertinimo metodikos patvirtinimo“ ir Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija, tvirtinama Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymu.

36. Tvirtinant privačių miškų vidinės miškotvarkos projektus, vertinamas suprojektuotų ūkinių priemonių teisingumas, jų atitiktis ūkinių priemonių projektavimą ir vykdymą reglamentuojantiems teisės aktams, aplinkosauginiams reikalavimams, informacija apie saugomų rūšių augavietes ir radavietes Saugomų rūšių informacinėje sistemoje, šių rūšių apsaugos reikalavimai ir pateiktos saugomų teritorijų direkcijos ar institucijos atsakingos už kultūros paveldo apsaugą išvados.

37. Patvirtinti privačių miškų vidinės miškotvarkos projektai registruojami Valstybinės miškų tarnybos Vidinės miškotvarkos projektų registre, nurodant vidinės miškotvarkos projekto registravimo numerį, galiojimo laikotarpį. Priimtas sprendimas dėl privačių miškų vidinės miškotvarkos projekto tvirtinimo, registravimo numeris ir privačių miškų vidinės miškotvarkos projekto santrauka skelbiami Valstybinės miškų tarnybos interneto svetainėje. 

 

V SKYRIUS

VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTŲ KOKYBĖS KONTROLĖ

 

38. Vidinės miškotvarkos projektų kokybė vertinama vadovaujantis Miškų inventorizacijos ir ūkinių priemonių projektavimo darbų kokybės vertinimo metodika.

39. Jei Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos vykdydamas visų nuosavybės formų miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolę nustato, kad patvirtinti ir užregistruoti vidinės miškotvarkos projektai neatitinka miškų ūkinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, informaciją pateikia Valstybinei miškų tarnybai, kuri ne vėliau kaip per 10 darbo dienų įvertina minėtą informaciją ir priima sprendimą minėtus projektus pripažinti negaliojančiais.

 

VI SKYRIUS

VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTŲ KEITIMAS

 

40. Galiojantys vidinės miškotvarkos projektai gali būti keičiami tik tada, kai:

40.1. pasikeitė ūkinių priemonių vykdymą ir projektavimą reglamentuojantys teisės aktai;

40.2. nustatyta tvarka pakeistas miškų priskyrimas miškų grupėms;

40.3. dėl stichinės nelaimės ar ekstremalaus įvykio poveikio miškui būtina tikslinti suprojektuotas ūkines priemones;

40.4. nustatyta tvarka pakeistas miško valdos plotas arba ribų konfigūracija, valda suskaldyta į mažesnes arba sujungta su gretima;

40.5. nustatyti dideli miškų inventorizacijos netikslumai ir po to atliktas miško inventorizacijos duomenų patikslinimas;

40.6. reikia papildomai suprojektuoti ar patikslinti priemones, kurioms teikiama Europos Sąjungos parama;

40.7. reikia patikslinti apsaugos ir tvarkymo reikalavimus kultūros paveldo objektų, jų teritorijų ar vietovių teritorijose ar apsaugos zonose;

40.8. planuojamas rekreacinių objektų įrengimas miškuose, siekiant juos pritaikyti visuomenės ar miško savininko poreikiams;

40.9. pagal Krašto apsaugos ministerijos poreikius reikia papildomai suprojektuoti ar patikslinti priemones karinių poligonų ir (ar) karinio mokymo teritorijose;

40.10. reikia papildomai projektuoti ar patikslinti apsaugos ir (ar) tvarkymo priemones saugomoms rūšims ar Europos bendrijos svarbos buveinėms;

40.11. privačių miškų vidinės miškotvarkos projektai patvirtinti dvidešimčiai metų, – ne anksčiau kaip po dešimties metų;

40.12. pasikeitus ūkininkavimo režimui dėl saugomos rūšies augavietes ar radavietes, išregistruotos iš Saugomų rūšių informacinės sistemos, vadovaujantis Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenų teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-562 „Dėl Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenų teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

41. Jei valdos miškų charakteristika pakito dėl juose vykdytos ūkinės veiklos, vidinės miškotvarkos projekte tikslinti galima tik aplinkosaugines ir miško atkūrimo priemones.

42. Vidinės miškotvarkos projekto keitimas teikiamas kartu su aiškinamuoju raštu (arba aktu, sudarytu dėl 40.5 papunktyje nurodytų aplinkybių) kuriame išdėstytas keitimo teisinis pagrindas, motyvai ir keitimo objektas.

43. Valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektų keitimai, patvirtinto gamtotvarkos plano priemonės, numatančios specialią ūkinę veiklą konkrečiame miško plote, vidinės miškotvarkos projekto sudedamąja dalimi siūlomi priskirti pažintinio turizmo objekto, rekreacinio, miško kelių sutvarkymo ar hidrologinio režimo atkūrimo techniniai projektai derinami, tvirtinami ir skelbiami vadovaujantis šių taisyklių 20–26 punktais, prie registravimo numerio prirašant keitimą liudijančius indeksus.

44. Suderintų ir įregistruotų privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų keitimas turi būti tvirtinamas ir registruojamas vadovaujantis šių taisyklių 32–37 punktuose nustatyta tvarka, prie registravimo numerio prirašant keitimą liudijančius indeksus.

45. Vidinės miškotvarkos projektų keitimai nekeičia patvirtinto vidinės miškotvarkos projekto galiojimo ir galioja, kiek numatyta anksčiau patvirtintame vidinės miškotvarkos projekte, išskyrus atvejus, kai pratęsiamas jų galiojimas.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

46. Naujas vidinės miškotvarkos projektas tai pačiai miško valdai ar valdoms rengiamas pasibaigus projekto galiojimo terminui.

 

––––––––––––––––––––