Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. LAPKRIČIO 12 D. NUTARIMO NR. 1407 „DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. balandžio 20 d. Nr. 387

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.    Pakeisti Juridinių asmenų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“:

1.1.    Pakeisti 13.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

13.6. teikia Registro duomenis, informaciją ir Registre kaupiamų elektroninių dokumentų nuorašus bei dokumentų kopijas;“.

1.2.    Pakeisti 13.15 papunktį ir jį išdėstyti taip:

13.15. inventorizuoja Registro duomenis ir sudaro Registro duomenų rinkinius, kaip tai apibrėžta Teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatyme, taip pat užtikrina, kad sudaryti Registro duomenų rinkiniai būtų pateikti skelbti Lietuvos atvirų duomenų portale naudojantis Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos funkcionalumu Lietuvos statistikos departamento nustatyta tvarka;“.

1.3.    Pripažinti netekusiu galios 201 punktą.

1.4.    Pakeisti 23.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

23.8. metinių finansinių ataskaitų, o įstatymų nustatytais atvejais – metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų pavadinimai, jų tvirtinimo, jeigu pagal įstatymus ataskaitos turi būti tvirtinamos, ir pateikimo Registro tvarkytojui datos;“.

1.5.    Pakeisti 34.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

34.6. apie viešąsias įstaigas:

34.6.1. veiklos ataskaitos, jeigu viešoji įstaiga ją rengia, pateikimo Registro tvarkytojui data;

34.6.2. metinės ataskaitos, jeigu viešoji įstaiga rengia metinę ataskaitą, tvirtinimo, jeigu pagal įstatymus ji turi būti tvirtinama, ir pateikimo Registro tvarkytojui datos;“.

1.6.    Pakeisti 34.7.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

34.7.2. metinio pranešimo, jeigu labdaros ir paramos fondas jį rengia, pateikimo Registro tvarkytojui data;“.

1.7.    Pakeisti 34.7.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

34.7.3. metinės ataskaitos, jeigu labdaros ir paramos fondas rengia metinę ataskaitą, tvirtinimo, jeigu pagal įstatymus ji turi būti tvirtinama, ir pateikimo Registro tvarkytojui datos;“.

1.8.    Pakeisti 34.10 papunktį ir jį išdėstyti taip:

34.10. apie asociacijas:

34.10.1. veiklos ataskaitos, jeigu asociacija ją rengia, pateikimo Registro tvarkytojui data;

34.10.2. metinės ataskaitos, jeigu asociacija rengia metinę ataskaitą, tvirtinimo, jeigu pagal įstatymus ji turi būti tvirtinama, ir pateikimo Registro tvarkytojui datos;“.

1.9.    Pakeisti 38.7 papunkčio nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstyti taip:

38.7. kiti duomenų ir informacijos teikėjai, kurie duomenis ir informaciją Registro tvarkytojui teikia pranešimų, prašymų ir (ar) kitų dokumentų, kurie gali būti teikiami ir elektroniniu būdu, pagrindu:“.

1.10Papildyti 38.7.112 papunkčiu:

38.7.112. Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos tvarkytojas – viešųjų įstaigų, asociacijų, labdaros ir paramos fondų ir regionų plėtros tarybų, priskiriamų viešojo sektoriaus subjektams, metines finansines ataskaitas;“.

1.11.    Pakeisti 42 punktą ir jį išdėstyti taip:

42. Registro tvarkytojas, gavęs Nuostatų 38.7 papunktyje nurodytus pranešimus, išskyrus Nuostatų 38.7.4, 38.7.6, 38.7.11, 38.7.111 papunkčiuose nurodytus pranešimus, prašymus ir (ar) kitus dokumentus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šių pranešimų gavimo dienos duomenis ar informaciją įregistruoja ar įrašo į Registrą.“

1.12.    Papildyti 431 punktu:

431. Registro tvarkytojas, gavęs Nuostatų 38.7.6, 38.7.11, 38.7.111 papunkčiuose nurodytus prašymus ir (ar) kitus dokumentus, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jų gavimo dienos duomenis ar informaciją įregistruoja ar įrašo į Registrą. Tais atvejais, kai pagal pateiktą prašymą ir (ar) kitus dokumentus juridinis asmuo turi būti išregistruojamas, taikomas Nuostatų 217 punkte nurodytas terminas.“

1.13.    Pakeisti 45.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

45.1. juridiniai asmenys, išskyrus politines partijas, Europos politines partijas ar Europos politinius fondus, tradicines religines bendruomenes ar bendrijas, religines bendruomenes ar bendrijas, profesines sąjungas ir jų susivienijimus, biudžetines įstaigas, valstybės įmones, viešąsias įstaigas, kurių steigėja yra valstybė ar savivaldybė, regionų plėtros tarybas, tikrąsias ūkines bendrijas ir komanditines ūkines bendrijas, Europos teritorinio bendradarbiavimo grupes ir viešuosius juridinius asmenis, veikiančius pagal Civilinio kodekso 2.46 straipsnio 3 dalyje nurodytą teisės aktą arba Lietuvos Respublikos Seimo priimtu teisės aktu patvirtintus įstatus;“.

1.14.    Pakeisti 45.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

45.2. juridinių asmenų, išskyrus politines partijas, Europos politines partijas ar Europos politinius fondus, tradicines religines bendruomenes ar bendrijas, religines bendruomenes ar bendrijas, profesines sąjungas ir jų susivienijimus, biudžetines įstaigas, valstybės įmones, viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, tikrąsias ūkines bendrijas ir komanditines ūkines bendrijas, Europos teritorinio bendradarbiavimo grupes ir viešuosius juridinius asmenis, veikiančius pagal Civilinio kodekso 2.46 straipsnio 3 dalyje nurodytą teisės aktą arba Lietuvos Respublikos Seimo priimtu teisės aktu patvirtintus įstatus, filialai ir atstovybės;“.

1.15.    Pakeisti 48 punktą ir jį išdėstyti taip:

48. Notarui pateikiami dokumentai po reorganizavimo registruojant naujus juridinius asmenis, išskyrus politines partijas, Europos politines partijas ar Europos politinius fondus, tradicines religines bendruomenes ar bendrijas, religines bendruomenes ar bendrijas, profesines sąjungas ir jų susivienijimus, biudžetines įstaigas, valstybės įmones, viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, regionų plėtros tarybas, Europos teritorinio bendradarbiavimo grupes ir viešuosius juridinius asmenis, veikiančius pagal Civilinio kodekso 2.46 straipsnio 3 dalyje nurodytą teisės aktą arba Lietuvos Respublikos Seimo priimtu teisės aktu patvirtintus įstatus.“

1.16.    Pakeisti 55 punktą ir jį išdėstyti taip:

55. Teisingumo ministerijai pateikiami politinės partijos, jos filialo ar atstovybės, Europos politinės partijos ar Europos politinio fondo, tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos, jos filialo ar atstovybės, religinės bendruomenės ar bendrijos, jos filialo ar atstovybės dokumentai ir duomenys bei jų pakeitimai, įskaitant pateikiamus kartu su prašymu išregistruoti juridinį asmenį, filialą ar atstovybę. Teisingumo ministerija netikrina juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės pavadinimo atitikties teisės aktų reikalavimams, išskyrus Nuostatų 103–107 punktuose nurodytus pavadinimo reikalavimus. Tiesiogiai Registro tvarkytojui gali būti teikiami:

55.1. šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytų teisinių formų juridinių asmenų, jų filialų ar atstovybių prašymai įrašyti ar pakeisti elektroninio pašto adresą korespondencijai ir kontaktinį mobiliojo telefono numerį;

55.2. šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytų teisinių formų, išskyrus tradicinę religinę bendruomenę ar bendriją, juridinių asmenų, jų filialų ar atstovybių prašymai įregistruoti pasikeitusią buveinę (adresą);

55.3. tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos, religinės bendruomenės ar bendrijos prašymai įregistruoti ar išregistruoti žymą, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija;

55.4. religinės bendruomenės ar bendrijos prašymas suteikti ar panaikinti paramos gavėjo statusą.“

1.17.    Pakeisti 59 punktą ir jį išdėstyti taip:

59. Registro tvarkytojas, gavęs prašyme surašytus duomenis, steigimo dokumentus, filialo ar atstovybės nuostatus, Nuostatų 54 ir 56 punktuose nustatyta tvarka patvirtintus notaro ar Teisingumo ministerijos, profesinės sąjungos ar jų susivienijimo, biudžetinės įstaigos, Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės, valstybės įmonės, viešosios įstaigos, kurios steigėja arba savininkė yra valstybė ar savivaldybė, regiono plėtros tarybos, viešojo juridinio asmens, veikiančio pagal Civilinio kodekso 2.46 straipsnio 3 dalyje nurodytą teisės aktą arba Lietuvos Respublikos Seimo priimtu teisės aktu patvirtintus įstatus, duomenis ir dokumentus, taip pat Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojo perduotus 38.7.11 papunktyje nurodytus duomenis, netikrina pateiktų duomenų tikrumo ir dokumentų turinio atitikties įstatymų reikalavimams.“

1.18.    Pakeisti 116.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

116.4. paramos gavėjas labdaros ir paramos fondas, asociacija ar viešoji įstaiga, nepateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo ar veiklos ataskaitos, arba labdaros ir paramos fondas, asociacija ar viešoji įstaiga, nepateikę metinės ataskaitos per Civilinio kodekso 2.66 straipsnio 4 dalyje nurodytą terminą, šių dokumentų nepateikė per 2 mėnesius nuo tada, kai buvo įspėti apie šį pažeidimą. Registro tvarkytojas įspėjimą apie pažeidimą išsiunčia Registre nurodytu juridinio asmens elektroninio pristatymo dėžutės adresu. Jei toks adresas Registre nenurodytas, įspėjimas siunčiamas Registre nurodytu elektroninio pašto adresu korespondencijai arba registruotu paštu labdaros ir paramos fondo, asociacijos ar viešosios įstaigos buveinės adresu, jeigu labdaros ir paramos fondas, asociacija ar viešoji įstaiga elektroninio pašto adreso korespondencijai nėra pateikusi Registro tvarkytojui.“

1.19.    Pakeisti 120.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

120.7. tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, jeigu rengia metines finansines ataskaitas;“.

1.20.    Pakeisti 120.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

120.8. individualios įmonės, jeigu rengia metines finansines ataskaitas;“.

1.21.    Pakeisti 120.10 papunktį ir jį išdėstyti taip:

120.10. Europos ekonominių interesų grupės, jeigu rengia metines finansines ataskaitas;“.

1.22.    Pakeisti 120.16 papunktį ir jį išdėstyti taip:

120.16. viešosios įstaigos, jeigu nerengia metinės ataskaitos;“.

1.23.    Pakeisti 122 punktą ir jį išdėstyti taip:

122. Jeigu užsienio juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas vadovaujantis reikalavimais, kurie skiriasi nuo Europos Sąjungoje taikomų reikalavimų, pateikiamas užsienio juridinio asmens filialo metinių finansinių ataskaitų rinkinys, jeigu tokia finansinė atskaitomybė būtina pagal įstatymus. Užsienio juridinio asmens filialo metinių finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas finansinę apskaitą ir atskaitomybę reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.“

1.24.    Pakeisti 1221 punktą ir jį išdėstyti taip:

1221. Labdaros ir paramos fondas, asociacija ar viešoji įstaiga jiems taikomų įstatymų nustatytais atvejais Registro tvarkytojui pateikia finansinę apskaitą ir atskaitomybę reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka parengtą metinę ataskaitą.“

1.25.    Pakeisti 124 punktą ir jį išdėstyti taip:

124. Įstatymų, taikomų juridiniam asmeniui, nustatytais atvejais juridinis asmuo Registro tvarkytojui pateikia finansinę apskaitą ir atskaitomybę reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka parengtą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį. Juridinio asmens tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniui mutatis mutandis taikomos Nuostatų nuostatos,  reglamentuojančios metinių finansinių ataskaitų rinkinių pateikimą.“

1.26.    Pakeisti 125 punktą ir jį išdėstyti taip:

125. Metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ar metinė ataskaita pildomi ir Registro tvarkytojui teikiami elektronine forma interaktyviai. Juridiniam asmeniui metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį rengiant ir tvirtinant, jeigu pagal įstatymus jis turi būti tvirtinamas, ne finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkiniuose, kartu su finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkiniais elektroniniu būdu turi būti pateikti parengti, jeigu pagal įstatymus jie neturi būti tvirtinami, ar patvirtinti, jeigu pagal įstatymus jie turi būti tvirtinami, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai. Jeigu labdaros ir paramos fondas, asociacija ar viešoji įstaiga rengia metines ataskaitas, kartu su metinių ataskaitų elektroninio formato rinkiniais elektroniniu būdu turi būti pateiktos parengtos, jeigu pagal įstatymus jos neturi būti tvirtinamos, ar patvirtintos, jeigu pagal įstatymus jos turi būti tvirtinamos, metinės ataskaitos.“

1.27.    Pakeisti 127.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

127.2. auditoriaus išvada, jeigu auditas atliktas, ir audito ataskaita, jeigu jos pateikimas Registrui nustatytas įstatymuose; auditoriaus išvada ar audito ataskaita turi būti pasirašyta auditoriaus kvalifikuotu elektroniniu parašu, išskyrus Nuostatų 126 ir 1261 punktuose nurodytus atvejus, kai metinių finansinių ataskaitų rinkiniai Registro tvarkytojui teikiami ne elektroninio formato rinkiniuose;“.

1.28.    Pakeisti 127.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

127.3. valstybės įmonės ir savivaldybės įmonės, asociacijos, viešosios įstaigos, regiono plėtros tarybos veiklos ataskaita, jeigu pagal įstatymus ji turi būti rengiama;“.

1.29.    Pakeisti 1271 punktą ir jį išdėstyti taip:

1271. Registro tvarkytojui pateikti labdaros ir paramos fondo, asociacijos, viešosios įstaigos ar regiono plėtros tarybos metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir metinis pranešimas ar veiklos ataskaita kartu su auditoriaus išvada, jeigu auditas atliktas, arba labdaros ir paramos fondo, asociacijos ar viešosios įstaigos metinė ataskaita ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jų gavimo dienos neatlygintinai paskelbiami Registro tvarkytojo interneto svetainėje.“

1.30.    Pripažinti netekusiu galios 1485 punktą.

1.31.    Pakeisti 228.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

228.4. Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos – viešųjų įstaigų, asociacijų, labdaros ir paramos fondų ir regionų plėtros tarybų, priskiriamų viešojo sektoriaus subjektams, metinių finansinių ataskaitų duomenys;“.

1.32.    Pakeisti 230 punktą ir jį išdėstyti taip:

230. Registro duomenys, informacija ir elektroninių dokumentų nuorašai bei dokumentų kopijos teikiami atlygintinai, išskyrus Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nurodytus atvejus.“

1.33.    Pakeisti 231 punktą ir jį išdėstyti taip:

231. Už Registro duomenų, informacijos ir elektroninių dokumentų nuorašų bei dokumentų kopijų teikimą imamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio atlyginimas. Atlyginimas mokamas Registro tvarkytojo nustatyta tvarka.“

1.34.    Pakeisti 232 punktą ir jį išdėstyti taip:

232. Registro duomenys, informacija, dokumentų ir pavienių dokumentų lapų kopijos bei elektroninių dokumentų nuorašai gali būti teikiami telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu užtikrinta teksto apsauga, garantuojamas jų kilmės autentiškumas, turinio vientisumas ir galima identifikuoti Registro tvarkytojo parašą.“

1.35.    Pakeisti 233 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

233. Registro duomenys, informacija ir elektroninių dokumentų nuorašai bei dokumentų kopijos teikiami šiais būdais:“.

1.36.    Pakeisti 2331.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2331.3. Registro elektroninių dokumentų nuorašus ir dokumentų kopijas.“

1.37.    Pakeisti 234 punktą ir jį išdėstyti taip:

234. Gavėjui teikiami rašytiniai Registro duomenų ir informacijos išrašai turi turėti žymą „išrašas tikras“, teikiamos dokumentų kopijos – žymą „kopija tikra“, o elektroninių dokumentų nuorašai – žymą „nuorašas tikras“, išskyrus tuos atvejus, kai gavėjas prašyme tokios žymos atsisako. Gavėjui teikiami elektroninės formos Registro duomenų ir informacijos išrašai, dokumentų kopijos ar elektroninių dokumentų nuorašai tikrumo žyma nėra tvirtinami, išskyrus tuos atvejus, kai gavėjas aiškiai prašo tokios žymos.“

1.38.    Pakeisti 235 punktą ir jį išdėstyti taip:

235. Registro tvarkytojas gavėjui teikiamuose Registro duomenų ir informacijos išrašuose, elektroninių dokumentų nuorašuose bei dokumentų kopijose nurodo, kad šie duomenų ir informacijos išrašai, elektroninių dokumentų nuorašai bei dokumentų kopijos turi prima facie galią.“

1.39.    Pakeisti 236 punktą ir jį išdėstyti taip:

236. Registro duomenys, informacija ir elektroninių dokumentų nuorašai bei dokumentų kopijos (įskaitant asmens duomenis) gavėjams teikiami pagal sutartis (esant daugkartiniam teikimui) su Registro tvarkytoju arba pagal gavėjo prašymus (vienkartinio teikimo atvejais). Gavėjo pasirinkimu gali būti pateikiamas rašytinės arba elektroninės formos prašymas.“

1.40.    Pakeisti 240 punktą ir jį išdėstyti taip:

240. Registro tvarkytojo ir duomenų gavėjo sutartyje nustatomi: duomenų gavėjo teisės ir atsakomybė, duomenų, informacijos ir elektroninių dokumentų nuorašų bei dokumentų kopijų naudojimo tikslas, jų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, tvarka, teikiamų duomenų, informacijos ir elektroninių dokumentų nuorašų bei dokumentų kopijų apimtis, taip pat atsiskaitymo už gautus Registro duomenis, informaciją ir dokumentus sąlygos ir tvarka. Duomenų gavėjo prašyme turi būti nurodyti duomenų, informacijos ir elektroninių dokumentų nuorašų bei dokumentų kopijų naudojimo tikslas, jų gavimo teisinis pagrindas, prašomų pateikti duomenų, informacijos ar elektroninių dokumentų nuorašų bei dokumentų kopijų apimtis ir gavimo būdas.“

1.41.    Papildyti 2431–2433 punktais:

2431. Registro išrašai, dokumentų kopijos ir (ar) elektroninių dokumentų nuorašai duomenų gavėjams gali būti teikiami pagal:

2431.1. juridinio asmens kodą;

2431.2. juridinio asmens pavadinimą arba jo dalį.

2432. Duomenų gavėjai, kuriems duomenys teikiami pagal sutartis, paiešką Registre gali atlikti pagal:

2432.1. juridinio asmens kodą;

2432.2. juridinio asmens pavadinimą arba jo dalį;

2432.3. fizinio asmens, dalyvaujančio juridinių asmenų veikloje, pavardę ir pasirinktinai arba asmens kodą, arba gimimo datą, arba juridinio asmens, kurio veikloje jis dalyvavo ar dalyvauja, kodą (viešosios informacijos rengėjai ir (ar) skleidėjai bei žurnalistai – pagal fizinio asmens, dalyvaujančio juridinių asmenų veikloje, vardą arba pavardę ar jų dalį);

2432.4. juridinio asmens, susijusio su kitų juridinių asmenų veikla, kodą arba pavadinimą, arba pavadinimo dalį;

2432.5. užsienio juridinio asmens, susijusio su kitų juridinių asmenų veikla, kodą arba pavadinimą, arba pavadinimo dalį.

2433. Pagal Registro duomenis ir Registro informaciją parengta ir apibendrinta, susisteminta ar kitaip apdorota informacija duomenų gavėjams teikiama vadovaujantis duomenų gavėjo pateiktais kriterijais.“

2.    Nustatyti, kad:

2.1.    šio nutarimo 1.4–1.8, 1.10, 1.18–1.26, 1.28, 1.29 ir 1.31 papunkčiai įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.;

2.2.    šio nutarimo 1.3 ir 1.30 papunkčiai įsigalioja 2022 m. birželio 1 d.;

2.3.    šio nutarimo 1.27 papunktis įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.;

2.4.    šio nutarimo nuostatos, susijusios su metinių finansinių ataskaitų rinkiniais, metiniais pranešimais, veiklos ataskaitomis ir metinėmis ataskaitomis, taikomos Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiant 2022 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių metinių finansinių ataskaitų rinkinius, metinius pranešimus, veiklos ataskaitas ir metines ataskaitas.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

 

Teisingumo ministrė                                                                       Evelina Dobrovolska