KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-739 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮVAŽIUOTI MECHANINĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS Į VALSTYBĖS SAUGOMAS TERITORIJAS IŠDAVIMĄ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

 

2021 m. balandžio 20 d. Nr. T-164

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 12 straipsniu, Kauno miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas nuostatus, patvirtintus Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-739 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas išdavimo nustatymo“:

1.   Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11. Rinkliavą renka ir leidimus išduoda įstatymų nustatyta tvarka paskirtas juridinis asmuo.“

2.   Pakeisti 12 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

12. Sumokėta vietinė rinkliava arba jos dalis grąžinama Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo nustatytais atvejais tokia tvarka:“.

3.   Pakeisti 12.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.1. Vietinės rinkliavos mokėtojas rinkliavą renkančiai įstaigai pateikia motyvuotą prašymą dėl vietinės rinkliavos grąžinimo kartu su prašyme nurodytus faktus pagrindžiančiais dokumentais.“

4.   Pakeisti 12.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.2. Rinkliavą renkanti įstaiga per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos išnagrinėja prašymą ir grąžina vietinę rinkliavą rinkliavos mokėtojui arba rinkliavos mokėtojui motyvuotai atsako, dėl kokių priežasčių sumokėta rinkliava nebus grąžinta.“

5.   Pakeisti 12.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.3. Vietinė rinkliava rinkliavos mokėtojui grąžinama į prašyme nurodytą banko sąskaitą.“

6.   Pripažinti netekusiais galios 12.4 ir 12.5 papunkčius.

7.   Pripažinti netekusiu galios 14 punktą.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                        Visvaldas Matijošaitis