LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SIŪLOMŲ ATRINKTI IR FINANSUOTI PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ PRIEMONES NR. 08.6.1-ESFA-T-910 „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMO ADMINISTRAVIMAS“ IR NR. 08.6.1-ESFA-V-911 „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ DIDŽIŲJŲ MIESTŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ SĄRAŠO SUDARYMO

 

2016 m. birželio 14 d. Nr. 1V-437

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, 7.11.3 papunkčiu, Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-992 „Dėl Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 40 punktu ir atsižvelgdamas į Jungtinio vietos plėtros strategijų atrankos komiteto, sudaryto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1V-311 „Dėl Jungtinio vietos plėtros strategijų atrankos komiteto, kuris pagal vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisykles atlieka vietos plėtros strategijų atranką, sudėties patvirtinimo“, 2016 m. gegužės 13 d. posėdžio protokolą:

1.    T v i r t i n u siūlomų atrinkti ir finansuoti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemones Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ ir Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ didžiųjų miestų vietos plėtros strategijų sąrašą (pridedama).

2.    P a v e d u Regioninės politikos departamentui per 3 darbo dienas didžiųjų miestų vietos veiklos grupėms išsiųsti pranešimus apie priimtą sprendimą.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                              Tomas Žilinskas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. birželio 14 d.

įsakymu Nr. 1V-437

 

 

SIŪLOMŲ ATRINKTI IR FINANSUOTI PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ PRIEMONES NR. 08.6.1-ESFA-T-910 „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMO ADMINISTRAVIMAS“ IR NR. 08.6.1-ESFA-V-911 „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ DIDŽIŲJŲ MIESTŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Vietos plėtros strategijos pavadinimas

Visuotinio miesto vietos veiklos grupės narių susirinkimo arba kolegialaus valdymo organo sprendimas, kuriuo patvirtinta vietos plėtros strategija

Vietos plėtros strategijai įgyvendinti skiriamos Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšos:

Iš viso iki, Eur:

iš jų:

administravimui iki, Eur:

1.

Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016–2022 metų vietos plėtros strategija

Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016 m. vasario 5 d. visuotinio narių susirinkimo protokolas Nr. 3

1 493 200

100 000

2.

Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategija

Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo 2016 m. vasario 10 d. protokolas Nr. 1

817 328

99 938

3.

Aleksoto vietos plėtros 2015–2020 m. strategija

Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupės 2016 m. vasario 11 d. susirinkimo protokolas

1 016 250

100 000

4.

Šiaulių miesto vietos plėtros strategija

Šiaulių miesto vietos veiklos grupės 2016 m. vasario 12 d. valdybos posėdžio protokolas Nr. 3

956 730,50

100 000

 

__________________________