LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo NR. 3d-254 „Dėl LIETUVOS Kaimo plėtros 2014-2020 mETŲ PROGRAMOS priemonĖS „AGRARINĖ APLINKOSAUGA IR KLIMATAS“ ĮGYVENDINIMO taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

                                                                                                           

2018 m. rugpjūčio 14 d. Nr. 3D-554

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-254 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 13.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.1. tinkamas paramai plotas pagal kiekvieną Priemonės veiklą, už kurį mokama kompensacinė išmoka, yra ne mažesnis kaip 1 ha (išskyrus veiklas „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“);“.

2.   Pakeičiu 29.3 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„29.3. plotai, kuriuose pareiškėjai pagal šią veiklą deklaruoja ankštinius augalus ir (arba) jų mišinius ir (arba) daugiametes žoles, negali būti mažesni nei plotų proporcijos, nurodytos šių Taisyklių 29.1.1.1 ir 29.1.2.1 papunkčiuose.

Ankštinių augalų ir (arba) jų mišinių ir (arba) daugiamečių žolių plotai, kuriuose įgyvendinama ši veikla, yra įskaičiuojami vertinant pareiškėjo tinkamumą gauti paramą už žalinimo reikalavimų, nurodytų Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių V skyriuje, įgyvendinimą. Už tą patį lauką, už kurį mokama parama pagal veiklą „Dirvožemio apsauga“, negali būti mokama žalinimo išmoka.

Jei pareiškėjai deklaruoja ankštinių augalų arba jų mišinių ir (arba) daugiamečių žolių plotus, tačiau už šias kultūras neprašo žalinimo išmokos, deklaruojami ankštinių augalų ir (arba) jų mišinių ir (arba) daugiamečių žolių plotai visą prisiimtų įsipareigojimų pagal veiklą laikotarpį turi būti ne mažesni nei proporcijos, nurodytos šių Taisyklių 29.1.1.1 ir 29.1.2.1 papunkčiuose.“

3. Pakeičiu 301.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

301.6. įskaičiuoti tarpinių pasėlių plotus, kuriuose įgyvendinama veikla „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“, vertinant pareiškėjo tinkamumą gauti paramą už žalinimo reikalavimų, nurodytų Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių V skyriuje, įgyvendinimą. Už tą patį lauką, už kurį mokama parama pagal veiklą „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“, negali būti mokama žalinimo išmoka.“

4. Pakeičiu 302.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

302.5. įskaičiuoti tinkamų ražienų pasėlių plotus, kuriuose įgyvendinama ši veikla, vertinant pareiškėjo tinkamumą gauti paramą už žalinimo reikalavimų, nurodytų Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių V skyriuje, įgyvendinimą. Už tą patį lauką, už kurį mokama parama pagal veiklą „Ražienų laukai per žiemą“, negali būti mokama žalinimo išmoka.“

5. Pakeičiu 55 punktą ir jį išdėstau taip:

55. Parama sumažinama, jei:

55.1. per įsipareigojimų laikotarpį paramos gavėjo paramos paraiškoje pirmą kartą nurodytas pagal atitinkamą Priemonės veiklą plotas sumažinamas iki 5 proc. ir sumažinto ploto suma neviršija šių Taisyklių 19.4 papunktyje nurodytos pagal veiklą leistinos ribos, parama einamaisiais metais nemokama tik už sumažintą plotą;

55.2. per įsipareigojimų laikotarpį (nuo pirmos paramos paraiškos pateikimo dienos) paramos gavėjo paramos paraiškoje nurodytas pagal atitinkamą Priemonės veiklą plotas sumažinamas daugiau kaip 5 proc. ir sumažinto ploto suma neviršija Taisyklių 19.4 papunktyje nurodytos pagal veiklą leistinos ribos, parama einamaisiais metais nemokama tik už sumažintą plotą ir paramos gavėjas grąžina visą per įsipareigojimų laikotarpį už sumažintą plotą gautą paramą;

55.3. per įsipareigojimų laikotarpį paramos gavėjo paramos paraiškoje nurodytas pagal atitinkamą Priemonės veiklą plotas sumažinamas daugiau kaip 5 proc. ir sumažinto ploto suma viršija šių Taisyklių 19.4 papunktyje nurodytą pagal veiklą leistiną ribą, parama einamaisiais metais nemokama tik už sumažintą plotą ir paramos gavėjas grąžina visą per įsipareigojimų laikotarpį už sumažintą plotą gautą paramą, ir trejiems ateinantiems metams, įvertinus sumažintą plotą, apskaičiuota paramos pagal veiklą suma sumažinama 3 proc.;

55.4. padaro pažeidimą pagal šių Taisyklių 19.3 papunktį, parama einamaisiais metais nemokama už tą plotą, kuris neatitinka paramos paraiškoje nurodyto kontrolinio žemės sklypo lauko ploto (ši nuostata netaikoma veiklos „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ sritims, veikloms „Dirvožemio apsauga“, „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“, „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“ ir „Ražienų laukai per žiemą“);

55.5. paramos gavėjas nesilaiko nurodyto reikalavimo nenaudoti augalų apsaugos produktų, trąšų, kalkinimo priemonių (išmoka mažinama 10 proc. visos apskaičiuotos paramos sumos pagal kiekvieną veiklos reikalavimo pažeidimą atskirai). Tais atvejais, jei nustatomi keli pažeidimai (trąšų ir (arba) augalų apsaugos produktų naudojimas arba kalkinimas), nustatytų sankcijų dydžiai yra sumuojami;

55.6. nesilaiko bent vieno iš šių Taisyklių VII skyriuje atitinkamai veiklai nustatytų reikalavimų (išskyrus reikalavimus nearti pievų ir nesėti jų kultūrinėmis žolėmis, neįrengti naujų drenažo ar laistymo, drėkinimo sistemų, nenaudoti augalų apsaugos produktų, trąšų, kalkinimo priemonių ir reikalavimą naudotis individualiomis specializuotų konsultantų teikiamomis konsultavimo paslaugomis, nustatytą šių Taisyklių 28.1 papunktyje), iki 30 proc. pagal veiklą paramos paraiškoje deklaruoto ploto (einamaisiais metais išmoka mažinama 15 proc. visos apskaičiuotos pagal veiklą paramos sumos ir sankcijos dydis padidinamas 15 proc. už kiekvieno likusio reikalavimo nesilaikymą).“

55.7. paramos gavėjas nesilaiko reikalavimo tvarkyti buhalterinę apskaitą, išmoka mažinama 1 proc. visos apskaičiuotos paramos sumos pagal Priemonę;

55.8. paramos gavėjas nesilaiko Pagrindinių reikalavimų, taikomos 1 priedo 3 skiltyje nurodytos sankcijos;

55.9. paramos gavėjas nesilaiko Taisyklių 19.7 papunktyje nurodyto reikalavimo pildyti Augalų apsaugos produktų apskaitos žurnalą, 19.8.1 papunktyje nurodyto reikalavimo turėti ir įgyvendinti tręšimo planus, nurodytus Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos apraše, bei 19.8.2 papunktyje nurodyto reikalavimo pildyti Trąšų ir kalkinimo medžiagų naudojimo, apskaitos žurnalą, paramos gavėjui taikomos sankcijos vadovaujantis Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 3D-306 „Dėl Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos patvirtinimo“;

55.10. paramos gavėjas nesilaiko pagal veiklas nurodytų reikalavimų nearti pievų ir nesėti jų kultūrinėmis žolėmis, neįrengti naujų drenažo ar laistymo sistemų, neįrengti naujų drėkinimo sistemų ir šių reikalavimų pažeidimai sudaro iki 5 proc. paramos paraiškoje pagal atitinkamą veiklą deklaruoto ploto imtinai, parama sumažinama 50 proc. pagal atitinkamas Priemonės veiklas;

55.11. paramos gavėjas nesilaiko Taisyklių 19.8.2 papunktyje nurodyto reikalavimo pildyti Trąšų ir kalkinimo medžiagų apskaitos žurnalą, jei valdoje naudojamos organinės ir (arba) mineralinės trąšos, 19.11 papunktyje nurodyto reikalavimo pildyti Atliktų ūkio darbų pagal veiklas žurnalą, išmoka mažinama 1 proc. visos apskaičiuotos paramos sumos pagal atitinkamą Priemonės veiklą už kiekvieno šiame punkte įvardyto žurnalo nepildymą;

55.12. paramos gavėjas nesilaiko reikalavimo dėl gyvulių ganymo intensyvumo pagal veiklas: „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, „Specifinių pievų tvarkymas“, „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“, „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“:

55.12.1. nustatyto ganymo nesilaiko mažiau kaip 20 proc. pagal veiklą deklaruoto ploto, einamaisiais metais apskaičiuota paramos suma sumažinama 1 proc. pagal atitinkamą veiklą;

55.12.2. nustatyto ganymo intensyvumo nesilaiko daugiau kaip 20 proc., bet mažiau kaip 50 proc. pagal veiklą deklaruoto ploto, einamaisiais metais apskaičiuota paramos suma sumažinama 2 proc. pagal atitinkamą veiklą;

55.13. paramos gavėjas, dalyvaujantis įgyvendinant veiklą „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“, nesinaudoja privalomomis individualiomis specializuotų konsultantų teikiamomis konsultavimo paslaugomis Taisyklių 28.1 papunktyje nustatyta tvarka, parama einamaisiais metais sumažinama 20 proc. pagal veiklą;

55.14. įvertinus 2016 metais pateiktas paramos paraiškas nustatoma, kad veikloje „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ dalyvaujantis pareiškėjas yra susijusi įmonė / kartu veikiančių fizinių asmenų grupė, parama pagal šią veiklą teikiama šiuos pareiškėjus skaičiuojant kaip vieną pareiškėją ir išmokama vadovaujantis Agentūros nustatyta tvarka;

55.15. pareiškėjas nesilaiko žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų (bent vieno iš jų), nurodytų Taisyklių 19.18 papunktyje, taikomi reglamente (ES) Nr. 640/2014 nustatyti sankcijų dydžiai pagal kiekvieną Priemonės veiklą atskirai, išskyrus veiklą „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“;

55.16. jei nustatoma, kad pareiškėjai yra susijusios įmonės/kartu veikiančių fizinių asmenų grupė, parama teikiama šiuos pareiškėjus skaičiuojant kaip vieną.“

6. Pakeičiu 56.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

56.7. jeigu Sertifikavimo įstaiga, sertifikuodama pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą užaugintus šviežius vaisius, uogas ir daržoves, jų auginimo lauką įvardija kaip „ypatingai mažas derlius“ arba „nenuimtas derlius“, parama einamaisiais metais už šiuos laukus neskiriama.

Tais atvejais, kai pareiškėjo laukai sertifikuojant buvo įvardyti kaip „ypatingai mažas derlius“, tačiau jie buvo paveikti nenugalimos jėgos (force majeure) ir išimtinių aplinkybių, nurodytų 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2017/2393 (OL 2017 L 350, p. 15) (toliau – reglamentas (EB) Nr. 1306/2013), 2 straipsnio 2 dalies c papunktyje ir susijusių su meteorologiniais ar hidrologiniais reiškiniais, ūkio subjektas sertifikavimo įstaigai turi pateikti pažymą dėl ypatingai mažo derliaus ir (arba) dėl derliaus nebuvimo, išduotą savivaldybės. Tačiau, jei dėl tos pačios priežasties buvo paskelbta valstybės ar savivaldybės lygio ekstremali situacija, sertifikavimo įstaigai pateikti tai patvirtinančių dokumentų nereikia.

Jei vertinamoje teritorijoje buvo paskelbta valstybės ar savivaldybės lygio ekstremali situacija arba ūkio subjektas sertifikavimo įstaigai pateikė pažymą dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių paveiktų laukų, laukas įvardijamas kaip „ypatingai mažas derlius dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių“ arba „nenuimtas derlius dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių“. Tokiais atvejais pareiškėjai Agentūros neinformuoja ir jiems šiame papunktyje nurodyta sankcija netaikoma.

Kitais atvejais, kai pareiškėjo laukai sertifikuojant buvo įvardyti kaip „ypatingai mažas derlius“, tačiau jie buvo paveikti nenugalimos jėgos (force majeure) ir išimtinių aplinkybių, nurodytų reglamento (EB) Nr. 1306/2013 2 straipsnio 2 dalies c papunktyje, ir pareiškėjas per 15 darbo dienų nuo dienos, kurią pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui atsiranda galimybė tai padaryti, pateikė Agentūrai nenugalimos jėgos (force majeure) ir išimtinių aplinkybių patvirtinimo dokumentus (paaiškinimą ir informaciją pagrindžiančius dokumentus), pareiškėjui šiame papunktyje nurodyta sankcija netaikoma.“

7. Papildau 56.8 papunkčiu:

56.8. tais atvejais, kai pareiškėjai neatitinka 29.1.1.1, 29.1.2.1, 301.1 ir 302.1 papunkčiuose nustatytų reikalavimų, parama einamaisiais metais pagal atitinkamą veiklą neskiriama;“.

8. Pakeičiu 1 priedo 24 punktą ir jį išdėstau taip:

„24.

Turi būti laikomasi žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų, nurodytų Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių III skyriuje.

„Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“;

„Specifinių pievų tvarkymas“;

„Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“;

„Nykstančių paukščių meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“;

„Nykstančių paukščių meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“;

„Medingųjų augalų juostos arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“;

„Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“;

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“;

„Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“;

„Dirvožemio apsauga“;

„Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“;

„Ražienų laukai per žiemą“.

Žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijai, kurie taikomi atitinkamoms priemonės veikloms, nurodyti Taisyklių 19.18.1–19.18.5 papunkčiuose.

1 proc. už kiekvieno žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijaus nesilaikymą pagal Priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio, išskyrus veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ ir veiklas „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, „Nykstančių paukščių meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“ ir „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, kurios yra įgyvendinamos ne žemės ūkio naudmenose.“

 

 

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                          Giedrius Surplys