PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. SAUSIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 1-3 „DĖL TECHNINIŲ PERSPĖJIMO SISTEMOS PRIEMONIŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 18 d. Nr. 1-393

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1-3 „Dėl Techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Už PSS įjungimą yra atsakingi savivaldybių administracijų direktorių paskirti savivaldybių administracijų darbuotojai arba savivaldybių administracijų direktorių sprendimu, suderintu su priešgaisrinių gelbėjimo valdybų (toliau – PGV) ir jų struktūrinių padalinių, kitų civilinės saugos sistemos subjektų vadovais, šių vadovų įgalioti struktūriniai padaliniai ar darbuotojai (toliau – asmenys, atsakingi už PSS įjungimą).“

2.   Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Savivaldybių CS darbuotojai apie atliktus techninių PSS priemonių periodinės techninės priežiūros darbus, PSS būklę ir parengtį informuoja PGV civilinės saugos skyrių (toliau – CS skyrius) darbuotojus, atsakingus už techninių PSS priemonių priežiūros organizavimą ir kontrolę, kurie ne vėliau kaip per vieną darbo dieną elektroniniu paštu informuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Civilinės saugos valdybos (toliau – CSV) darbuotoją, atsakingą už techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros vykdymo ir šių sistemų parengties kontrolę.“

3.   Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Savivaldybių CS darbuotojai apie visus techninių PSS priemonių veikimo sutrikimus, techninės įrangos gedimus, šių sutrikimų ar gedimų priežastis, techninių PSS priemonių veikimo atkūrimą raštu informuoja PGV CS skyrių darbuotojus, atsakingus už techninių PSS priemonių priežiūros organizavimą ir kontrolę, o šie – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Pajėgų valdymo valdybos (toliau – PVV) Situacijų koordinavimo skyriaus (toliau – SKS) budinčios pamainos vyriausiąjį ar vyresnįjį specialistą ir darbuotoją, atsakingą už techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros vykdymo ir šių sistemų parengties kontrolę.“

4.   Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. PSS patikrinimas, kai įjungiamos sirenos (toliau – PSS patikrinimas), yra atliekamas du kartus per metus, balandžio ir spalio mėnesio trečią trečiadienį, atlikus techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūrą. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus sprendimu PSS patikrinimas gali būti vykdomas kitą dieną ir kitu laiku valstybinio lygio CS pratybų metu, iš anksto pranešus apie tai atsakingiems už perspėjimą subjektams. Informacija apie patikrinimą ir prireikus rekomendacijos, kurios leistų imtis priemonių, siekiant išvengti galimos žalos arba ją sušvelninti, perduodamos gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, kitus nacionalinių, regioninių ir vietinių programų transliuotojus. Šių patikrinimų metu gyventojai perspėjami ir informuojami taip pat ir trumpaisiais pranešimais per GPIS.“

5.   Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. PSS patikrinimo dieną savivaldybių CS darbuotojai iki 10.00 val. informuoja PGV CS skyrių darbuotojus, atsakingus už techninių PSS priemonių priežiūros organizavimą ir kontrolę, apie pasirengimą atlikti PSS patikrinimą. Šie elektroniniu paštu arba faksu ne vėliau kaip iki 11.00 val. informuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento PVV SKS budinčios pamainos vyriausiąjį ar vyresnįjį specialistą, kuris telefonu informuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento darbuotoją, atsakingą už techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros vykdymo ir šių sistemų parengties kontrolę.“

6.   Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Savivaldybių CS darbuotojai pirminius PSS patikrinimo rezultatus (kaip PSS veikė, ar buvo veikimo sutrikimų) ne vėliau kaip iki 14.00 val.) pateikia PGV CS skyrių darbuotojams, atsakingiems už techninių PSS priemonių priežiūros organizavimą ir kontrolę, šie elektroniniu paštu arba faksu ne vėliau kaip iki 16.00 val. informuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento PVV SKS budinčios pamainos vyriausiąjį ar vyresnįjį specialistą.“

7.   Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. PSS patikrinimo rezultatai pateikiami užpildytoje Perspėjimo sirenomis sistemos patikrinimo duomenų suvestinėje (1 priedas) ir Sirenomis perspėjamų gyventojų duomenų suvestinėje (2 priedas). Šias suvestines savivaldybių CS darbuotojai užpildo ir per 3 darbo dienas pateikia PGV CS skyriams, kurie, atlikę atitinkamos apskrities savivaldybių PSS parengties analizę, per 2 darbo dienas elektroniniu paštu šią analizę kartu su suvestinėmis pateikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento CSV darbuotojui, atsakingam už techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros vykdymo ir šių sistemų parengties kontrolę.“

8.   Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Savivaldybių CS darbuotojai, gavę informaciją apie nesankcionuotą sirenų įjungimą, nedelsdami telefonu informuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento PVV SKS budinčios pamainos vyriausiąjį ar vyresnįjį specialistą, kuris telefonu informuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento CSV darbuotoją, atsakingą už techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros vykdymo ir šių sistemų parengties kontrolę, PGV CS skyrių ir nedelsdamas organizuoja nesankcionuoto sirenų įjungimo priežasčių tyrimą.“

9.   Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36. Savivaldybių CS darbuotojai savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą Sirenų nesankcionuoto įjungimo tyrimo akto kopiją nedelsdami išsiunčia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui ir PGV CS skyriui.“

10. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. Kasdienis GPIS priemonių patikrinimas atliekamas tik priemonėms, esančioms Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, ir BPC. Šį patikrinimą atlieka Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento PVV SKS budinčios pamainos vyriausiasis ar vyresnysis specialistas ir BPC Vilniaus skyriaus budinčios pamainos vyresnysis specialistas, atsakingas už priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų operatyvaus valdymo funkcijų atlikimą, arba jaunesnysis specialistas, atliekantis budinčios pamainos vyresniojo specialisto funkcijas, pradėdami budėjimą. Kasdienis techninių GPIS priemonių patikrinimas atliekamas pagal GPIS naudotojo vadove nustatytą tvarką: konkretaus naudotojo vardu jungiamasi prie GPIS ir tikrinama, ar veikia pagrindiniai sistemos valdymo įrankiai.“

11. Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

40. Jei iš BPC esančios GPIS darbo vietos prie GPIS prisijungti negalima, informuojamas BPC IT specialistas, atsakingas už tinklų priežiūrą, ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento PVV SKS budinčios pamainos vyriausiasis ar vyresnysis specialistas.“

12. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

41. Jei nepavyksta prisijungti prie GPIS iš pagrindinės darbo vietos, esančios Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, arba pati sistema tekstiniu pranešimu monitoriuje praneša apie problemą, arba gavus iš BPC informaciją, kad negalima prisijungti prie GPIS, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento PVV SKS budinčios pamainos vyriausiasis ar vyresnysis specialistas nedelsdamas informuoja gyventojų perspėjimo ir informavimo informacinės sistemos administratorių ir (ar) techninių GPIS priemonių priežiūrą atliekantį juridinį asmenį ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento CSV darbuotoją, atsakingą už techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros vykdymo ir šių sistemų parengties kontrolę.“

13. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

42. Kasdienio techninių GPIS priemonių, esančių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, patikrinimo rezultatai įrašomi į darbo žurnalą, patvirtintą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-41 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Pajėgų valdymo valdybos Situacijų koordinavimo skyriaus darbo žurnalo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo.“

14. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

45. Jeigu GPIS naudotojui nepavyksta 3 kartus iš eilės prisijungti prie GPIS, jis privalo nedelsdamas informuoti savivaldybės administracijos IT specialistą, atsakingą už GPIS kompiuterizuotos darbo vietos priežiūrą. IT specialistui patvirtinus, kad prie saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo prisijungta, tačiau prisijungti prie GPIS negalima, informuojamas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento PVV SKS budinčios pamainos vyriausiasis ar vyresnysis specialistas, kuris nedelsdamas informuoja gyventojų perspėjimo ir informavimo informacinės sistemos administratorių ir (ar) techninių GPIS priemonių priežiūrą atliekantį juridinį asmenį, ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento CSV darbuotoją, atsakingą už techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros organizavimą ir kontrolę.“

15. Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:

46. GPIS patikrinimas atliekamas du kartus per metus balandžio ir spalio mėnesio trečią trečiadienį 11.52 val. kartu su perspėjimo sirenomis sistemos patikrinimu, kurio metu yra jungiamos sirenos. Trumpasis perspėjimo pranešimas perduodamas gyventojams trimis kalbomis: 578 korinio transliavimo kanalu (toliau – kanalas) – lietuvių kalba, 525 kanalu – anglų kalba, 605 kanalu – rusų kalba, 4371 kanalu – lietuvių kalba, taip pat ir per internetą. Pranešimas kartojamas 5 kartus, pauzės tarp pranešimų trukmė – 1 min. GPIS patikrinimą atlieka Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento PVV SKS budinčios pamainos vyriausiasis ar vyresnysis specialistas.“

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus funkcijas,

vidaus tarnybos pulkininkas                                                                              Mindaugas Kanapickas