HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2012 M. SPALIO 11 D. ĮSAKYMO NR. D1-821 „DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 7 d. Nr. D1-858

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programą E-018-12-LSIS, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. D1-821 „Dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo“, ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Laikinai einantis aplinkos ministro pareigas                                                   Kęstutis Trečiokas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. D1-821

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2016 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-858 redakcija)

 

 

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS

STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA

 

Programos žymuo: E-018-16-LSIS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Programos pavadinimas: Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (toliau – Programa).

2. Programos tikslas: nustatyti statybos inžinierių, siekiančių gauti Programos 3 punkte nurodytų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos atestatą (toliau – Pareiškėjų), profesinių žinių apimtį, detalumą ir įvertinimo tvarką.

3. Programos paskirtis: Programa skirta vertinti profesines žinias Pareiškėjų, siekiančių eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo (toliau – SPDV), ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto dalies ekspertizės vadovo (toliau – SPDEV), statinio dalies ekspertizės vadovo (toliau – SDEV) pareigas; projekto dalis – vandentiekio ir nuotekų šalinimo; statinio dalis – vandentiekio ir nuotekų šalinimo; statiniai – visos statinių grupės, išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius.

 

II SKYRIUS

PROGRAMOS ANOTACIJA

 

4. Pagal šią Programą Lietuvos statybos inžinierių sąjunga (toliau – LSIS) vertina Pareiškėjų profesines žinias ir gebėjimus, reikalingus projektuoti ir (ar) ekspertuoti vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus, inžinerines sistemas bei įrenginius, kontroliuoti ir prižiūrėti jų statybą atsižvelgiant į:

4.1. esminius reikalavimus statiniams ir statybos gaminiams, taip pat funkcinius, technologinius, techninius, geologinius, hidrologinius, klimatologinius, ekonominius bei kokybės reikalavimus, kitus projektuojamų, prižiūrimų ir (ar) ekspertuojamų statinių rodiklius bei charakteristikas;

4.2. aplinkos, gaisrinės saugos, sveikatos apsaugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių išsaugojimo bei trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus.

5. Pareiškėjų profesinės žinios vertinamos pagal Programoje nurodytas temas.

 

III SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA

 

6. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa pateikta lentelėje.


 

 

Eil.

Nr.

Temos pavadinimas

Vadovai

1.

Statinio vandentiekio inžinerinės sistemos:

1.1. statinio vandentiekio inžinerinių sistemų klasifikavimas;

1.2. statinio vandentiekio inžinerinių sistemų elementų (vamzdžių, armatūros, vandens apskaitos mazgų ir kt.) tipai, rūšys, parinkimas, taikymas, montavimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai;

1.3. vandentiekio įvadų į pastatus projektavimas (schemos, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai);

1.4. statinio šaltojo vandentiekio inžinerinių sistemų projektavimas (schemos, jų skirtumai, privalumai ir trūkumai, hidraulinio skaičiavimo principai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai);

1.5. statinio karštojo ir cirkuliacinio vandentiekio inžinerinių sistemų projektavimas (schemos, jų skirtumai, privalumai ir trūkumai, hidraulinio skaičiavimo principai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai);

1.6. gaisrų gesinimo (aušinimo) sistemos (paskirtis, tipai, rūšys veikimo ir parinkimo principai, įrenginiai ir jų savybės);

1.7. gaisrų gesinimo (aušinimo) sistemų projektavimas (schemos, skaičiavimai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai);

1.8. gaisrų gesinimo (aušinimo) sistemų valdymas ir automatizavimas;

1.9. bendrieji statinio vandentiekio inžinerinių sistemų bandymo, paleidimo, derinimo, plovimo (valymo, dezinfekavimo), atidavimo eksploatacijai reikalavimai.

SPDV

SPDVPV

SPDEV

SDEV

2.

Vandenvietės, vandentiekio tinklai, vandens ruošimo ir gerinimo įrenginiai:

2.1. vandens (geriamojo, gamybinio, gaisrinio ir kt.) suvartojimo normos ir poreikio nustatymas;

2.2. vandens paėmimo šaltiniai (tipai, įvertinimo (parinkimo) ypatumai);

2.3. požeminio ir paviršinio vandens imtuvai (tipai, parinkimo ypatumai);

2.4. vandens ėmykloms ir vandens ruošykloms keliami esminiai reikalavimai (mechaninis atsparumas ir pastovumas, gaisrinė sauga, higiena, sveikata, aplinkos apsauga);

2.5. sanitarinės apsaugos zonos aplink vandens ėmimo šaltinius (klasifikavimas, nustatymas, tikslinimas, tvarkymo režimas);

2.6. vandens tiekimo patikimumo kategorijos;

2.7. vandens pakėlimo siurblinės (klasifikavimas, parinkimas, taikymas, projektavimo principai, techniniai ir technologiniai reikalavimai);

2.8. reikalavimai geriamojo vandens kokybei;

2.9. vandens ruošimo būdai ir įrenginiai (klasifikavimas, parinkimas, taikymas, projektavimo principai, techniniai ir technologiniai reikalavimai);

2.10. vandens valymas, dezinfekavimas ir kitų vandens savybių gerinimas (priemonės, būdai, įrenginiai, kokybės reikalavimai);

2.11. vandentiekio tinklų klasifikavimas ir pagrindinės schemos;

2.12. vandentiekio tinklų projektavimas (hidraulinis skaičiavimas, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai);

2.13. vandentiekio tinklų elementų (vamzdžių, armatūros, šulinių, atramų, kompensatorių ir kt.) tipai, rūšys, parinkimas, taikymas, montavimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai;

SPDV

SPDVPV

SPDEV

SDEV

2.

2.14. vandentiekio tinklų sankirtų su gamtinėmis ir dirbtinėmis kliūtimis  projektavimo ypatumai (sprendimai);

2.15. bendrieji vandentiekio tinklų bandymo, paleidimo, derinimo, plovimo (valymo, dezinfekavimo), atidavimo eksploatacijai reikalavimai.

 

3.

Statinių nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos:

3.1. nuotekų rūšys ir jų susidarymas;

3.2. pagrindiniai nuotekų teršalai ir leistinos jų koncentracijos;

3.3. statinio nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų klasifikavimas (pagal nuotekų šalinimo būdą, pagal šalinamas nuotekas) ir sudėtis;

3.4. statinio nuotakyno tipai, schemos, sudėtis, pagrindiniai projektavimo bei įrengimo reikalavimai;

3.5. statinio nuotakyno elementų (nuotakų, stovų, išvadų, saugos bei priežiūros įtaisų) projektavimas (skaičiavimo, parinkimo ir(ar) taikymo principai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai);

3.6. nuotekų įlajų projektavimas (skaičiavimo, parinkimo ir(ar) taikymo principai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai);

3.7. nuotekų kėlimo ir valymo įtaisų projektavimas (skaičiavimo, parinkimo ir(ar) taikymo principai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai);

3.8. statinio nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų dalių (medžiagų, gaminių, dirbinių: vamzdžių, armatūros, pravalų, uždorių ir kt.) tipai, rūšys, parinkimas, taikymas, montavimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai;

3.9. specialieji reikalavimai atskirojo nuotekų šalintuvo, skirto gamybinėms nuotekoms, projektavimui ir įrengimui;

3.10. atmosferinių kritulių surinkimas nuo įvairios paskirties statinių (priemonės, būdai, įrenginiai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai);

3.11. bendrieji statinio nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų bandymo, paleidimo, derinimo, plovimo (valymo, dezinfekavimo), atidavimo eksploatacijai reikalavimai.

SPDV

SPDVPV

SPDEV

SDEV

4.

Nuotekų šalinimo tinklai ir nuotekų valymo įrenginiai:

4.1.  nuotekų šalinimo tinklams ir nuotekų valykloms keliami esminiai reikalavimai (mechaninis atsparumas ir pastovumas, gaisrinė sauga, higiena, sveikata, aplinkos apsauga);

4.2. nuotekų šalinimo tinklų klasifikavimas pagal paskirtį;

4.3. nuotekų šalinimo tinklų trasavimas (pagrindinės schemos ir vietovės reljefo įvertinimas);

4.4. savitakinės (gravitacinės) nuotekų šalinimo sistemos projektavimas (schemos, hidraulinių skaičiavimų principai, dalims ir elementams keliami reikalavimai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai);

4.5. slėginės nuotekų šalinimo sistemos projektavimas (schemos, hidraulinių skaičiavimų principai, dalims ir elementams keliami reikalavimai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai);

4.6. lauko nuotakyno siurblinių projektavimas (skaičiavimo, parinkimo ir(ar) taikymo principai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai);

SPDV

SPDVPV

SPDEV

SDEV

4.

4.7. vakuuminių nuotekų šalinimo tinklų projektavimas (schemos, hidraulinių skaičiavimų principai, dalims ir elementams keliami reikalavimai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai);

4.8. paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų projektavimas (schemos, hidraulinių skaičiavimų principai, dalims ir elementams keliami reikalavimai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai);4.9. nuotekų  šalinimo  tinklų elementų (vamzdžių, armatūros, šulinių, apžiūros šulinėlių ir kt.) tipai, rūšys, parinkimas, taikymas, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai;

4.10. nuotekų šalinimo tinklų sankirtų su gamtinėmis ir dirbtinėmis kliūtimis projektavimo ypatumai (sprendimai);

4.11. nuotekų valymas (priemonės, būdai, įrenginiai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai);

4.12. nuotekų mechaninio valymo įrenginiai (skaičiavimo, parinkimo ir(ar) taikymo principai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai);

4.13. nuotekų biologinio valymo įrenginiai (skaičiavimo, parinkimo ir(ar) taikymo principai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai);

4.14. vietiniai buitinių nuotekų valymo įrenginiai (skaičiavimo, parinkimo ir(ar) taikymo principai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai);

4.15. bendrieji nuotekų šalinimo tinklų bandymo, paleidimo, derinimo, plovimo (valymo, dezinfekavimo), atidavimo eksploatacijai reikalavimai.

SPDV

SPDVPV

SPDEV

SDEV

5.

Bendrieji statinio projektavimo planavimo, organizavimo, vykdymo ir kontrolės reikalavimai:

5.1. bendrosios statinio projektavimo proceso organizavimo ir vykdymo nuostatos (teisinis reglamentavimas, tikslai, uždaviniai, atsakomybė);

5.2. projekto dalies vadovo ir projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigos, teisės, atsakomybė, parinkimo ir samdymo tvarka, bendravimas ir bendradarbiavimas su kitais statinio projektavimo bei statinio statybos priežiūros proceso dalyviais;

5.3. statinio statybos rūšys;

5.4. statinių klasifikavimas (pagal kategorijas, pagal naudojimo paskirtį;

5.5. esminiai reikalavimai statiniams ir statybos gaminiams;

5.6. tarptautinių, Europos ir užsienio valstybių standartų ir kitų norminių dokumentų taikymo (naudojimo) Lietuvoje tvarka;

5.7. statinio projektavimui pradėti ir (ar) vykdyti reikalinga informacija ir duomenys;

5.8. projektavimo užduoties paskirtis, sudėtis ir rengimo tvarka;

5.9. prisijungimo sąlygos (jų paskirtis, sudėtis, išdavimo ir gavimo tvarka). Vandens, nuotekų ir kitų išteklių nustatymas, rengiant dokumentus prisijungimo sąlygoms gauti;

5.10. statinio projekto rūšys;

5.11. statinio projekto rengimo etapai (vien stadijinio ir dvi stadijinio projekto rengimo atvejai);

5.12. statinio techninio projekto paskirtis ir sudėtis;

5.13. statinio darbo projekto paskirtis ir sudėtis;

5.14. statinio techninio darbo projekto sudėtis;

SPDV

SPDVPV

SPDEV

SDEV

5.

5.15. bendruoju atveju statinio projekto dalyje (vandentiekis ir nuotekų šalinimas) pateikiami sprendiniai ir informacija;

5.16. statinio projekto techninių specifikacijų paskirtis, sudėtis ir rengimo ypatumai;

5.17. reikalavimų statybos produktams (gaminiams, medžiagoms) ir įrenginiams pateikimo (nurodymo) statinio projekte ypatumai;

5.18. projektinių sprendinių derinamas projektavimo metu;

5.19. pagrindiniai standartai ir kiti dokumentai, reglamentuojantys projekto įforminimo tvarką;

5.20. brėžinių braižymo taisyklės (reikalavimai) ir grafiniai žymėjimai;

5.21. brėžinio ir kitų projekto sprendinių dokumentų pagrindinio įrašo struktūra;

5.22. statinio projekto dokumentų žymenys, jų struktūra;

5.23. statinio techninio ir darbo projekto komplektavimo bei bylų įforminimo tvarka;

5.24. statinio projekto dokumentų pasirašymo ir tvirtinimo tvarka;

5.25. statinio projekto dokumentų, rengiamų keliomis kalbomis, įforminimo ir pasirašymo tvarka;

5.26. atskirų statinio projekto dalių sprendinių suderinamumo užtikrinimas;

5.27. projekto dokumentų keitimo, taisymo ir papildymo tvarka bei įforminimas;

5.28. statinio projekto dalies vykdymo priežiūra (organizavimas, atlikimas, dokumentavimas, gerinimas);

5.29. statinio informacinio modeliavimo (BIM) technologijų taikymas statinio projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros veikloje;

5.30. informacinių priemonių (įrankių, įrangos, programų) taikymas automatizuotam vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų bei inžinerinių sistemų projektavimui;

5.31. priemonės triukšmui vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinėse sistemose mažinti;

5.32. bendrieji higienos ir sveikatos apsaugos reikalavimai statiniams ir statybos gaminiams. Bendrosios aplinkos ir sveikatos apsaugos užtikrinimo priemonės ir jų parinkimas projektuojant statinius.

SPDV

SPDVP

SPDEV

SDEV

6.

Statinio projekto dalies ekspertizė:

6.1. statinio projekto (jo dalies) ekspertizės organizavimo ir vykdymo bendrosios nuostatos (teisinis reglamentavimas, privalomumas, tikslai, uždaviniai, dalyviai);

6.2. statinio projekto (jo dalies) ekspertizei vykdyti reikalingi profesiniai ir asmeniniai gebėjimai;

6.3. statinio projekto dalies ekspertizės vadovo samdymo (skyrimo) tvarka;

6.4. statinio projekto dalies ekspertizės vadovo pareigos, teisės ir atsakomybė;

6.5. statinio projekto dalies ekspertizės vadovo civilinės atsakomybės draudimas;

6.6. statinio projekto dalies ekspertizės vadovo dalykinis bendravimas ir bendradarbiavimas su statinio projekto rengimo bei ekspertizės dalyviais;

6.7. dalinės statinio projekto ekspertizės sudėtis, atlikimo ir dokumentavimo tvarka. Statinio projekto (jo dalies) įvertinimas;

6.8. pakartotinė statinio projekto (jo dalies) ekspertizė (iniciavimas, planavimas, organizavimas, atlikimas, dokumentavimas);

SPDEV

6.

6.9. specialioji statinio projekto (jo dalies) ekspertizė (iniciavimas, planavimas, organizavimas, atlikimas, dokumentavimas).

 

7.

Statinio dalies ekspertizė:

7.1. statinio (jo dalies) ekspertizės organizavimo ir vykdymo bendrosios nuostatos (teisinis reglamentavimas, privalomumas, tikslai, uždaviniai, dalyviai); 

7.2. statinio  (jo dalies) ekspertizei vykdyti reikalingi profesiniai ir asmeniniai gebėjimai;

7.3. statinio dalies ekspertizės vadovo samdymo (skyrimo) tvarka;

7.4. statinio dalies ekspertizės vadovo pareigos, teisės ir atsakomybė;

7.5. statinio dalies ekspertizės vadovo civilinės atsakomybės draudimas;

7.6. statinio dalies ekspertizės vadovo dalykinis bendravimas ir bendradarbiavimas su statinio projektavimo, statybos, priežiūros, ekspertizės ir eksploatavimo dalyviais;

7.7 statinio (jo dalies) ekspertizės užduoties paskirtis, sudėtis ir rengimo tvarka;

7.8. statinio (jo dalies) ekspertizei pradėti ir (ar) vykdyti reikalinga informacija ir duomenys;

7.9. dalinės statinio ekspertizės sudėtis, atlikimo ir dokumentavimo tvarka. Statinio (jo dalies) techninės būklės įvertinimas;

7.10. vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų bei inžinerinių sistemų defektai ir jų priežastys;

7.11. statinio dalies (vandentiekio ir nuotekų šalinimo) ekspertizės metodai ir gautų rezultatų vertinimas;

7.12. pakartotinė statinio (jo dalies) ekspertizė (iniciavimas, planavimas, organizavimas, atlikimas, dokumentavimas).

SDEV

 

IV SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

 

7. Programa parengta remiantis šiais teisės aktais ir literatūros šaltiniais:

7.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

7.2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;

7.3. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas;

7.4. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas;

7.5. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas;

7.6. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“;

7.7. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 3443 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“;

7.8. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5);

7.9. statybos techninis reglamentas STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-813 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“ patvirtinimo“;

7.10. statybos techninis reglamentas STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ patvirtinimo“;

7.11. statybos techninis reglamentas STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ patvirtinimo“;

7.12. statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-1053 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“;

7.13. statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“;

7.14. statybos techninis reglamentas STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 214 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ patvirtinimo“;

7.15. statybos techninis reglamentas STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. D1-542 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“ patvirtinimo“;

7.16. statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“;

7.17. statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-629 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ patvirtinimo“;

7.18. statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas” patvirtinimo“;

7.19. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. D1-455 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas” patvirtinimo”;

7.20. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga patvirtinimo”;

7.21. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 420 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga” patvirtinimo”;

7.22. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-706 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga” patvirtinimo”;

7.23. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-132 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo” patvirtinimo”;

7.24. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-131 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas” patvirtinimo”;

7.25. statybos techninis reglamentas STR 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas. Vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. D1-156 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas. Vandenruoša. Pagrindinės nuostatos” patvirtinimo”;

7.26. statybos techninis reglamentas STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. D1-376 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos” patvirtinimo”;

7.27. statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Lauko inžineriniai tinklai.“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 390 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo“;

7.28. statybos techninis reglamentas STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-309 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“ patvirtinimo“;

7.29. statybos techninis reglamentas STR 2.03.03:2005 „Inžinerinės teritorijų apsaugos nuo patvenkimo ir užtvinimo projektavimas. Pagrindinės nuostatos.“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. D1-466 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.03:2005 „Inžinerinės teritorijų apsaugos nuo patvenkimo ir užtvinimo projektavimas. Pagrindinės nuostatos.“ patvirtinimo”;

7.30. statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.“ patvirtinimo”;

7.31. Lietuvos standartas LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;

7.32. Rekomendacijos R 14-2011 „Rekomendacijos. Santrumpos ir vardiniai žymėjimai statybų projektinėje dokumentacijoje“;

7.33. Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“;

7.34. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“;

7.35. Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 1-1 „Dėl Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

7.36. Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr.V-586 įsakymu „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“;

7.37. Mažo našumo nuotekų valymo įrenginių eksploatavimo rekomendacijos R 23-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 506 „Dėl Mažo našumo nuotekų valymo įrenginių eksploatavimo rekomendacijų patvirtinimo“;

7.38. Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-18 „Dėl Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“;

7.39. Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinis dokumentas „Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas“ (LAND 4-99), patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 417 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento „Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas“ (LAND 4-99) patvirtinimo“;

7.40. Nuotekų filtravimo sistemų įrengimo aplinkosaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 252 „Dėl Nuotekų filtravimo sistemų įrengimo aplinkosaugos taisyklių patvirtinimo“;

7.41. Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“;

7.42. Lietuvos higienos norma HN 43:2005 „Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-513 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 43:2005 „Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“;

7.43. Lietuvos standartas LST EN 805:2004 „Vandentieka. Lauko sistemos ir jų dalys. Reikalavimai“;

7.44. Lietuvos standartas LST EN 1508:2000 „Vandentieka. Vandens laikymo sistemos ir jų dalys“;

7.45. Lietuvos standartas LST EN 1610:2016 „Nuotakyno tiesimas ir bandymas“;

7.46. Lietuvos standartas LST EN 12056-1:2002 „Savitakiai pastatų nuotakynai. 1 dalis. Bendrieji ir veikimo reikalavimai“;

7.47. Lietuvos standartas LST EN 12056-2:2002 „Savitakiai pastatų nuotakynai. 2 dalis. Buitinių nuotekų vamzdynas, jo planavimas ir apskaičiavimas“;

7.48. Lietuvos standartas LST EN 12056-3:2002 „Savitakiai pastatų nuotakynai. 3 dalis. Lietaus nuotakynas, jo planavimas ir apskaičiavimas“;

7.49. Lietuvos standartas LST EN 12056-5:2002 „Savitakiai pastatų nuotakynai. 5 dalis. Įrengimas, bandymas ir valdymo, priežiūros bei naudojimo nurodymai“;

7.50. Lietuvos standartas LST EN 12889:2000 „Nekasamasis nuotakyno tiesimas ir bandymas“;

7.51. Lietuvos standartas LST EN 1671:2000 „Slėginiai lauko nuotakynai“;

7.52. Lietuvos standartas LST EN 1295-1:2000 „Požeminių vamzdynų atsparumo įvairioms apkrovoms apskaičiavimas“;

7.53. Lietuvos standartas LST EN 12255-1:2002 „Nuotekų valyklos, l dalis. Bendrieji statybos principai“;

7.54. Lietuvos standartas LST EN 12255-3+AC:2002 „Nuotekų valyklos. 3 dalis. Parengtinis valymas“;

7.55. Lietuvos standartas LST EN 12255-4:2002 „Nuotekų valyklos. 4 dalis. Pirminis nusodinimas“;

7.56. Lietuvos standartas LST EN 12255-6:2002 „Nuotekų valyklos. 6 dalis. Veikliojo dumblo procesas“;

7.57. Lietuvos standartas LST EN 12255-7:2002 „Nuotekų valyklos. 7 dalis. Biologiniai plėveliniai reaktoriai“;

7.58. Lietuvos standartas LST EN 12255-8:2002 „Nuotekų valyklos. 8 dalis. Dumblo apdorojimas ir sandėliavimas“;

7.59. Lietuvos standartas LST EN 12255-9:2002 „Nuotekų valyklos. 9 dalis. Kvapo slopinimas ir vėdinimas“;

7.60. Lietuvos standartas LST EN 12255-10:2002 „Nuotekų valyklos. 10 dalis. Saugos principai“;

7.61. Lietuvos standartas LST EN 12255-11:2002 „Nuotekų valyklos. 11 d. Būtini bendrieji duomenys“;

7.62 Lietuvos standartas LST EN 12255-12:2004 „Nuotekų valyklos. 12 dalis. Valdymas ir automatizavimas“;

7.63. Lietuvos standartas LST EN 12255-13:2003 „Nuotekų valyklos. 13 dalis. Cheminis valymas. Nuotekų valymas nusodinimo būdu“;

7.64. Lietuvos standartas LST EN 12255-14:2004 „Nuotekų valyklos. 14 dalis. Dezinfekavimas“;

7.65. Lietuvos standartas LST EN 12566-1:2000/A1:2004 “Mažieji - iki 50 GE - nuotekų valymo įrenginiai. 1 dalis. Gamintiniai septikai“;

7.66. Lietuvos standartas LST EN 12566-3:2005+A2:2013„Mažieji iki 50 SGS nuotekų valymo įrenginiai. 3 dalis. Gamykliniai ir (arba) statybvietėje surinkti buitinių nuotekų valymo įrenginiai“;

7.67. Kusta A. ir kt. Žemės ūkio ir gyvenamųjų vietovių vandentiekis. Vilnius: Margi raštai, 2006;

7.68. Lukianas A. ir kt. Skysčių mechanika ir vandentiekis. Vilnius: Technika, 2005;

7.69. Žibienė G. Statinių santechnika. Statinių nuotakynas. Kaunas: Arvyda, 2008;

7.70. Sakalauskas A., Šulga V. Vandentieka. Lauko vandentiekis ir vandens imtuvai. Mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2005;

7.71. Sakalauskas A. ir kt. Vandentieka. Vandens ruošimas. Mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2007;

7.72. Paulauskienė Z. Pastato vandentiekio ir nuotekų šalintuvo projektavimas. Metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2005;

7.73. Šulga V. Pastatų vandentiekiai ir nuotekų šalintuvai. Vilnius: Technika, 1994;

7.74. Sakalauskas A. Vandens imtuvų projektavimas. Vilnius: Technika, 1992;

7.75. Matuzevičius A. Rekomendacijos biologinio valymo įrenginiams projektuoti. Vilnius: Technika,1997;

7.76. Pekus R. Inžinerinių tinklų hidrauliniai skaičiavimai. Vilnius: Technika, 2003;

7.77. Levitas E. ir kt. Nuotekų surinkimas ir valymas. Kaunas: Arvyda, 2008;

7.78. M. Rimeika A. Nuotakyno projektavimas. Metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2006;

7.79. Rimeika M. ir kt. Mažų nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Vilnius: Technika, 2011;

7.80. Packevičius A. Santechniko vadovas. Vilnius: Technika, 2008.

Informaciją apie teisės aktų pakeitimus galima rasti „Teisės aktų registre“ (www.e-tar.lt) arba Aplinkos ministerijos interneto tinklalapyje (www.am.lt).

 

V SKYRIUS

PROFESINĮ VERTINIMĄ ATLIEKANTI ORGANIZACIJA

 

8. Pareiškėjų profesines žinias vertina Lietuvos statybos inžinierių sąjungos įgaliotos organizacijos, nurodytos Programos priede.

9. Lietuvos statybos inžinierių sąjunga – pelno nesiekianti laisvanoriška organizacija, vienijanti statybos inžinierius ir aktyviai dalyvaujanti jų mokymo, kvalifikacijos tobulinimo bei profesinių žinių ir gebėjimų vertinimo veikloje. LSIS veiklą vykdo visoje šalyje per veikiančius klubus (bendrijas). LSIS prezidentas nustato įgaliotų organizacijų teises vertinant statybos inžinierių profesines žinias ir tvirtina profesinių žinių vertinimo komisijų sudėtis.

10. Pareiškėjų profesinių žinių vertinimo egzaminai organizuojami ir vykdomi LSIS įgaliotų organizacijų, nurodytų Programos priede, patalpose. Šios organizacijos apsirūpinusios veiklai vykdyti ir Pareiškėjų profesinėms žinioms vertinti reikalingomis organizacinėmis-techninėmis priemonėmis (patalpomis, biuro įranga, ryšio priemonėmis ir kt.).

 

VI SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMAS

 

11. Profesinių žinių vertinimo egzaminas (toliau – Egzaminas) susideda iš dviejų dalių – atsakymų į klausimus raštu ir pokalbio.

12. Egzamino raštu tvarka:

12.1. klausimus, iš kurių sudaromi Egzamino raštu bilietai, vadovaujantis šia Programa, rengia LSIS. Egzamino raštu klausimai iš anksto neskelbiami;

12.2. Egzamino raštu trukmė – 2 val. (nepriklausomai nuo siekiamų eiti pareigų bei prašyme kvalifikacijos atestatui gauti nurodytų statinių grupių ir darbo sričių). Egzamino metu leidžiama naudotis literatūra, užrašais ir kitomis pagalbinėmis informacinėmis priemonėmis;

12.3. atsakymai į atskirus Egzamino raštu klausimus įvertinami balais:

12.3.1. teisingas ir išsamus atsakymas į klausimą įvertinamas 1 balu;

12.3.2. neišsamus arba iš dalies teisingas atsakymas į klausimą įvertinamas 0,5 balo;

12.3.3. neatsakytas klausimas arba atsakytas neteisingai įvertinamas 0 balų;

12.4. kiekvienam Pareiškėjui pateikiami traukti atskiri bilietai, atsižvelgiant į siekiamas eiti pareigas ir prašyme kvalifikacijos atestatui gauti nurodytą darbo sritį (sritis):

12.4.1. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies (vandentiekio ir nuotekų šalinimo) vadovo, ypatingo statinio projekto dalies (vandentiekio ir nuotekų šalinimo) vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto dalies (vandentiekio ir nuotekų šalinimo) ekspertizės vadovo ir (ar) statinio dalies (vandentiekio ir nuotekų šalinimo) ekspertizės vadovo pareigas, traukia Egzamino bilietą, susidedantį iš 5 klausimų. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 4 balai;

12.4.2. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti statinio projekto dalies (vandentiekio ir nuotekų šalinimo) ekspertizės vadovo pareigas, traukia papildomą Egzamino bilietą, susidedantį iš 3 klausimų, susijusių su statinio projekto dalies ekspertizės veikla. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 2 balai;

12.4.3. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti statinio dalies (vandentiekio ir nuotekų šalinimo) ekspertizės vadovo pareigas, traukia papildomą Egzamino bilietą, susidedantį iš 3 klausimų, susijusių su statinio dalies ekspertizės veikla. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 2 balai;

12.4.4. Jei Pareiškėjo profesinės žinios pagal 12.4.1 papunkčio nuostatas įvertinamos neigiamai, profesinės žinios pagal 12.4.2 ir (ar) 12.4.3 papunkčių nuostatas nevertinamos.

13. Individualaus pokalbio su Pareiškėju metu:

13.1. gali būti užduodami papildomi klausimai, susiję su Egzamino raštu atsakymais ir (ar) Pareiškėjo profesiniu pasirengimu bei patirtimi (pvz., parengtais projektais, vykdytomis ekspertizėmis, atliktais mokslo ir kitais darbais, susijusiais su prašoma atestuoti veikla, kitais profesiniais pasiekimais);

13.2. aptariami Egzamino rezultatai (pristatomos Pareiškėjui siūlomos suteikti pareigos statiniuose pagal jų naudojimo paskirtį ir (ar) darbo srityje (srityse), nurodomos neigiamo profesinių žinių įvertinimo priežastys, sprendžiami kiti su Pareiškėjo profesinių žinių įvertinimu susiję klausimai).

14. Pareiškėjas, neatvykęs arba atsisakęs atvykti į pokalbį, komisijos sprendimu gali būti pripažintas neišlaikiusiu profesinių žinių egzamino.

15. Profesinių žinių vertinimo komisija sprendimus dėl Pareiškėjo profesinių žinių įvertinimo priima kolegialiai.

16. Pareiškėjas, gavęs neigiamą profesinių žinių egzamino įvertinimą, gali pakartotinai laikyti Egzaminą ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo Egzamino rezultatų paskelbimo dienos. Egzamino perlaikymų skaičius neribojamas.

17. Teigiamai įvertinto profesinių žinių egzamino rezultatai galioja ne ilgiau kaip 2 metus nuo jų paskelbimo dienos.

18. Profesinių žinių vertinimo paslaugos yra mokamos. Už vieno Egzamino laikymą ar perlaikymą imamas LSIS prezidento nustatyto dydžio mokestis. Šis mokestis turi būti sumokėtas iki Egzamino pradžios. Neišlaikius Egzamino arba neatvykus į Egzaminą be svarbių priežasčių, sumokėtas mokestis negrąžinamas.


 

 

VII SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO KOMISIJA

 

19. Pareiškėjų profesines žinias vertina kiekvienoje LSIS įgaliotoje organizacijoje sudaryta ir LSIS prezidento patvirtinta profesinių žinių vertinimo komisija. Komisijų nariai yra žinomi savo srities specialistai ir mokslininkai, atitinkantys statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 33.4 punkte nustatytus reikalavimus.

20. Visus su šios Programos įgyvendinimu ir įgyvendinimo priežiūra susijusius klausimus sprendžia Lietuvos statybos inžinierių sąjungos sudaryta Centrinė statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo komisija.

 

VIII SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMĄ PATVIRTINANTIS DOKUMENTAS

 

21. Profesinių žinių įvertinimo sprendimai įforminami protokolu, kuriame nurodoma:

21.1. komisijos pavadinimas ir sudėtis (komisijos pirmininko, sekretoriaus bei narių vardai ir pavardės);

21.2. profesinių žinių vertinimo data ir vieta;

21.3. profesinių žinių įvertinimo protokolo numeris;

21.4. Pareiškėjo, kurio profesinės žinios buvo įvertintos teigiamai, vardas, pavardė, asmens kodas ir jam siūloma suteikti kvalifikacija:

21.4.1. pareigos (nurodoma pagal Programos 3 punktą);

21.4.2. statiniai pagal jų naudojimo paskirtį iš nurodytų [7.11], kurie priskiriami ypatingų statinių kategorijai pagal [7.9];

21.4.3. projektavimo ir ekspertizės darbo sritis (projekto dalis) – vandentiekio ir nuotekų šalinimo;

21.4.4. statinio dalies ekspertizės darbo sritis – vandentiekio ir nuotekų šalinimo;

21.5. Pareiškėjo, kurio profesinės žinios buvo įvertintos neigiamai, vardas, pavardė, asmens kodas, sprendimo dėl neigiamo profesinių žinių įvertinimo priežastys;

21.6. komisijos pirmininko ir sekretoriaus vardas, pavardė, parašas;

21.7. kita su Pareiškėju susijusi informacija (pvz., išsilavinimas, darbovietė, kontaktiniai duomenys, keičiamo ar papildomo kvalifikacijos atestato numeris) nurodoma komisijos sekretoriaus sprendimu ar VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro (toliau – SPSC) prašymu.

22. Parengiami du vienodą juridinę galią turintys profesinių žinių įvertinimo protokolo egzemplioriai, kurių vienas teikiamas SPSC, o antras lieka ir 5 metus saugomas vertinimą atlikusioje LSIS įgaliotoje organizacijoje.

23. Pareiškėjui išduodamas Komisijos sekretoriaus pasirašytas profesinių žinių įvertinimo protokolo išrašas, kuriame nurodoma: Pareiškėjo vardas, pavardė, statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigos, statinių grupės, darbo sritis (jei reikia), programos, pagal kurią buvo patikrintos profesinės žinios, žymuo, dokumento išdavimo data. Protokolo išrašas išduodamas vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 90 ir 91 punktuose nustatytais reikalavimais.


 

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Informacija apie profesinių žinių vertinimo egzaminų laiką ir vietą skelbiama Lietuvos statybos inžinierių sąjungos interneto tinklalapyje (www.lsis.lt) ir jos įgaliotų organizacijų, nurodytų Programos priede, internetiniuose tinklalapiuose.

25. Ginčai dėl Programos taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

SUDERINTA

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro

2016 m. spalio 26 raštu Nr. 15607

 

 

 

PARENGĖ

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

Prezidentas Kęstutis Kurlys

 

 

 


 

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos

statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programos E-018-16-LSIS

priedas

 

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS ĮGALIOTŲ ORGANIZACIJŲ, KURIOMS SUTEIKTA TEISĖ VERTINTI PROFESINES ŽINIAS STATYBOS INŽINIERIŲ, SIEKIANČIŲ EITI YPATINGO STATINIO PROJEKTO DALIES (VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO) VADOVO, YPATINGO STATINIO PROJEKTO DALIES (VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO) VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVO, STATINIO PROJEKTO DALIES (VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO) EKSPERTIZĖS VADOVO IR STATINIO DALIES (VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO) EKSPERTIZĖS VADOVO PAREIGAS, SĄRAŠAS

 

 

Eil.

Nr.

Įgaliotos organizacijos pavadinimas

Adresas

Žinių vertinimo patalpų adresas ir vietų skaičius

Atsakingo vadovo vardas, pavardė, tel.

Interneto svetainės adresas,

el. paštas

1.

VšĮ VGTU Kokybės vadybos centras

Trakų g. 1/26, Vilnius

Trakų g. 1/26, Vilnius,

3 auditorijos, 180 vietų

Ramūnas Setkauskas,

(8 5) 262 1690

www.kvc.vgtu.lt

2.

LSIS Kauno apskrities bendrija

Studentų g. 48-429,

Kaunas

Studentų g. 48-429,

Kaunas,

Kauno technologijos universiteto Statybos fakulteto

432 auditorija, 50 vietų

Leonas Algirdas Milketas,

(8 37) 451438

8 686 05669

www.kasib.lt

3.

LSIS Klaipėdos klubas

 

V. Berbomo g. 10, Klaipėda

V. Berbomo g. 10, Klaipėda,

auditorija, 150 vietų,

2 kabinetai po 36 kv. m

Tautvydas Petras Tubis,

(8 46) 41 16 02

8 686 76 153

www.lsiskl.lt

 

________________