LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO
2018 M. KOVO 7 D. ĮSAKYMO NR. 3-113 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI NR. 02.2.2-CPVA-V-524-01-0002 „PRISIJUNGUSI LIETUVA“: EFEKTYVI, SAUGI IR ATSAKINGA LIETUVOS SKAITMENINĖ BENDRUOMENĖ“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 12 d. Nr. 3-271

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. kovo 7 d. įsakymą Nr. 3-113 „Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 02.2.2-CPVA-V-524-01-0002 „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“:

1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„S k i r i u šio įsakymo priede nurodytam projektui nustatyto dydžio finansavimą iš Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.2.2-CPVA-V-524 priemonės „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ konkrečiam uždaviniui 2.2.2 „Padidinti IRT paklausą ir naudojimą gyventojų tarpe“ įgyvendinti valstybės biudžete Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai pagal programos „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ (programos kodas 01.008) priemonę „Sukurti pažangias viešąsias ir administracines elektronines paslaugas“ (programos priemonės kodas 01.008.01.01.07); finansavimo šaltiniai 1.3.2.7.1 („2014−2020 m. ES struktūrinė parama“) ir 1.2.2.7.1 („2014−2020 m. ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšos); išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas 4.6.1.1 („Ryšių valdymas ir kontrolė“); ekonominė klasifikacija 2.9.2.2.1.02 („Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams“) numatytų lėšų.“

2. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                                Rokas Masiulis

 

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2018 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 3-113

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2019 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 3-271 redakcija)

priedas

 

FINANSUOJAMAS PROJEKTAS

 

Eil. Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

Projekto pavadinimas

Projekto partneriai

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso iki,

Eur

iš jų valstybės pagalba iki, Eur

iš jų de minimis  pagalba iki, Eur

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

02.2.2-CPVA-V-524-01-0002

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

188772433

„Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė

Asociacija „Langas į ateitį“,

k. 125715230

5 988 156,64

0,00

0,00

5 807 723,54

180 433,10

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba,

k. 121442211

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka,

k. 290757560

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija,

k. 188601464

 

____________________________________________________