herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-362 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-304 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO IŠORINĖS VAIZDINĖS REKLAMOS SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2018 m. spalio 4 d. Nr. T-332

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo Nr. VIII-1871 2, 12, 14, 15, 19, 21, 24, 25, 26 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 211 straipsniu įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 punktu, Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 4-371 redakcija), Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatus, patvirtintus Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T-362 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“, ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimą Nr. T-304 „Dėl Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo programos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2015 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T-362

(Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2018 m. spalio 4 d. sprendimo Nr.  T-332    

redakcija)

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato šios rinkliavos dydžius, apskaičiavimo, mokėjimo tvarką ir rinkliavos grąžinimo rinkliavos mokėtojams atvejus. Nuostatai nereglamentuoja informavimo, politinės ir socialinės reklamos, skelbimų, nesusijusių su ūkine komercine, finansine ar profesine veikla.

2. Vietinė rinkliava už leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą (toliau – rinkliava) – tai Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka reklaminės veiklos subjektams, pateikusiems paraišką ir turintiems teisę gauti leidimą įrengti išorinę reklamą nustatytu laikotarpiu Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje.

3. Rinkliava įskaitoma į Šiaulių miesto savivaldybės biudžetą.

4. Nuostatuose vartojamos Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme, šio įstatymo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintame Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiajame plane apibrėžtos ir šios sąvokos:

4.1. reklamos plotas – išorinės reklamos pateikimo plokštuma, kurios plotas (žymimas kvadratiniais metrais) apskaičiuojamas pagal stačiakampio plotą, kur aukštis ir plotis matuojamas pagal labiausiai nutolusius specialios priemonės paviršiaus, skirto reklamai skleisti, taškus, arba skleidžiant reklamą ant pritaikytos priemonės – pagal labiausiai nutolusius reklamos taškus. Jeigu ant ar prie reklamos davėjo buveinės pastato ar reklamos davėjo prekybos ar paslaugų teikimo vietoje, ar prie jos įrengiamos kelios specialios ar pritaikytos reklamos pateikimo priemonės, reklamos plotas sumuojamas;

4.2. rinkliavos mokėtojas asmuo, kurio vardu yra išduotas leidimas įrengti išorinę reklamą;

4.3. išorinė kintamoji reklama – judantis (nepastovus) vaizdinys, kuris pateikiamas įvairiomis informacinėmis technologijomis išoriniame reklaminiame įrenginyje (ekrane ir pan.);

4.4. Leidimas įrengti išorinę reklamą (toliau – Leidimas) – Savivaldybės administracijos išduotas Leidimas, kuris galioja Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje ir kuriame nurodomas Leidimo turėtojo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, išorinės reklamos įrengimo vieta, Leidimo galiojimo terminas ir kita Savivaldybės administracijos nustatyta informacija. Leidimų išdavimo tvarka ir forma yra tvirtinama Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu;

4.5. Šiaulių miesto savivaldybės teritorija – Šiaulių miesto administracinės ribos, nustatytos Lietuvos Respublikos Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių teritorijų administracinių ribų pakeitimo įstatyme;

4.6. Leidimo galiojimo terminas – išduotame Leidime nurodytas laikotarpis. Leidimo galiojimo terminas nustatomas atsižvelgiant į paraiškoje išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą nurodytą laikotarpį, tačiau negali būti ilgesnis kaip 10 metų;

4.7. informavimas renginių organizatorių, kurie kartu su Savivaldybe organizuoja viešus, masinius renginius (sporto, kultūros, turizmo), visuomenei skleidžiama informacija apie renginio vietą, laiką, pavadinimą, turinį, rėmėjus.

 

II SKYRIUS

RINKLIAVOS DYDŽIAI IR APSKAIČIAVIMO TVARKA

 

5. Rinkliavos dydžiai ir apskaičiavimo metodika pridedama (priedas).

6. Reklamos plotas apskaičiuojamas Nuostatų 4.1 papunktyje nustatyta tvarka. Suskaičiuotas reklamos plotas apvalinamas iki sveikojo skaičiaus.

7. Rinkliavos dydis nustatomas eurais be centų, kai rinkliavos dydis yra lygus arba didesnis kaip 10 eurų. Kai rinkliavos dydis yra ne didesnis kaip 10 eurų, jis nustatomas eurais su centais vieno skaitmens po kablelio tikslumu.

8. Savivaldybės tarybos sprendimu rinkliavos dydis kartą per metus gali būti indeksuojamas taikant metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1.

 

III SKYRIUS

RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA

 

9. Rinkliava už Leidimo išdavimą turi būti sumokama iki Leidimo išdavimo (tai yra Leidimas išduodamas tik sumokėjus visą rinkliavą už visą Leidimo galiojimo terminą), išskyrus atvejį, numatytą Nuostatų 10 punkte.

10. Savivaldybės administracijai per teisės aktuose nustatytą laiką neišdavus pareiškėjui Leidimo ar nepateikus jam motyvuoto rašytinio atsisakymo išduoti Leidimą ir tokiu atveju pagal teisės aktų nuostatas laikant, kad Leidimas yra išduotas, visa rinkliava už visą Leidimo galiojimo terminą turi būti sumokama po Leidimo išdavimo.

11. Rinkliava turi būti sumokama per 3 darbo dienas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka pervedant pinigus į Savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą.

12. Jeigu rinkliavos mokėtojas nesumoka rinkliavos iki nustatyto termino, Savivaldybės administracija atsisako suteikti paslaugą, išskyrus atvejį, numatytą Nuostatų 10 punkte.

 

IV SKYRIUS

RINKLIAVOS GRĄŽINIMO TVARKA

 

13. Sumokėta rinkliava arba jos dalis grąžinama:

13.1. jei sumokėta daugiau, negu Nuostatuose nustatytas rinkliavos dydis (grąžinamas permokėtas rinkliavos dydis);

13.2. jei nesuteikta paslauga (neišduotas Leidimas);      

13.3. panaikinus Leidimo galiojimą, kai Leidimo turėtojas (fizinis asmuo) miršta, išskyrus atvejį, kai Leidimas buvo išduotas neterminuotam galiojimo laikotarpiui, sumokėjus vienkartinę rinkliavą už iškabos įrengimą.

14. Nuostatų 13.3 papunktyje nustatytu atveju grąžinamos rinkliavos dalis apskaičiuojama už neišnaudotas Leidimo galiojimo dienas, skaičiuojant jas nuo Leidimo panaikinimo dienos.

15. Sumokėta rinkliava arba jos dalis grąžinama rašytiniu rinkliavos mokėtojo arba jo teisių perėmėjo (Nuostatų 13.3 papunktyje numatytu atveju) prašymu. Prašymas grąžinti rinkliavą pateikiamas Savivaldybės administracijai, jame nurodoma rinkliavos arba jos dalies grąžinimo priežastis, Leidimo galiojimo panaikinimo data (Nuostatų 13.3 papunktyje nustatytu atveju) ir banko atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią turi būti pervedamos lėšos, numeris.

16. Panaikinus Leidimo galiojimą už įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių išorinės reklamos įrengimą, pažeidimus, sumokėta rinkliava negrąžinama.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Nuostatai pildomi ir keičiami Savivaldybės tarybos sprendimu.

18. Iš rinkliavos mokėtojo negali būti reikalaujama atlyginti kitaip, negu sumokant rinkliavą.

19. Už Nuostatų įgyvendinimą atsako Savivaldybės administracija:

19.1. Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius atsako už tai, kad Leidimai būtų išduodami vadovaujantis Nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimą;

19.2. Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu ir jį įgyvendinančiais teisės aktais, savivaldybės institucijos patvirtintais išorinės reklamos specialiojo teritorijų planavimo dokumentais ir (ar) kompleksinio teritorijų planavimo dokumentais, ir (ar) juose nustatytais išorinės reklamos įrengimo reglamentais, pagal kompetenciją Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje atlieka Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytų reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą, tikrina, ar reklaminės veiklos subjektai laikosi teisės aktuose nustatytų išorinės reklamos įrengimo draudimų ir reikalavimų;

19.3. Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Strateginio planavimo ir finansų skyrius vykdo rinkliavos apskaitą, kontroliuoja rinkliavos mokėjimus.

20. Rinkliavos surinkimą kontroliuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

21. Visi finansiniai ir sutartiniai įsipareigojimai, atsiskaitymo tvarka ir terminai, atsiradę iki Nuostatų įsigaliojimo, išlieka galioti ir galioja iki visiško jų įvykdymo.

22. Tai, kas nereglamentuota Nuostatuose, sprendžiama taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

__________________________

 

 

Vietinės rinkliavos už leidimo

įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto

savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų

priedas

 

RINKLIAVOS DYDŽIAI IR APSKAIČIAVIMO METODIKA

 

1.  Rinkliava skaičiuojama pagal formules:

 

1.1. iškaboms (daugiau kaip 0,3 kv. m) ir išorinėms reklamoms:

 

R = P x T x M,

kur:  R – rinkliavos dydis Eur; P – plotas kv. m; T – tarifas Eur už vieną kv. m vieneriems metams / vienai dienai; M – leidimo galiojimo terminas (metais – iškaboms ir išorinei reklamai, dienomis – trumpalaikei išorinei reklamai);

1.2. kai ant transporto priemonės įrengiama speciali reklamos pateikimo priemonė ir ant jos pateikiama išorinė reklama:

R = V x T x M,

kur: R – rinkliavos dydis Eur; V – transporto priemonių kiekis vnt.; T – tarifas Eur  per metus už vieną transporto priemonę (jei skaičiuojama dienomis, – T/365 dienų); M – leidimo galiojimo terminas (metais – imamas metų skaičius, dienomis – imamas dienų skaičius).

 

2.  Tarifai:

 

 

Eil.Nr.

Pavadinimas

Plotas, priemonių skaičius

Rinkliavos tarifas

Pastabos

1.

Iškaba

Nuo 0,31 kv. m iki 2,0 kv. m

Šiaulių miestas

2.

Iškaba

Didesnė nei 2,0 kv. m (už kiekvieną kv. m)

15 Eur metams

Šiaulių miestas

3.

Trumpalaikė išorinė reklama

1 kv. m

0,6 Eur dienai

Šiaulių miestas

4.

Ilgalaikė išorinė reklama

1 kv. m

15 Eur metams

Šiaulių miestas

5.

Kintamoji reklama

1 kv. m

45 Eur metams

Šiaulių miestas

6.

Ant transporto priemonės įrengiama speciali reklamos pateikimo priemonė ir ant jos pateikiama išorinė reklama

Viena transporto priemonė

300 Eur metams

Šiaulių miestas

 

__________________