LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. SPALIO 4 D. ĮSAKYMO

NR. 3D-452/D1-513 „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTŲ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. balandžio 18 d. Nr.  3D-216/D1-259   

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, ir 62.7 papunktį išdėstome taip:

62.7. Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kai pagal Projektą nustatomos sanitarinės apsaugos zonos;“.

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                             Virginija Baltraitienė

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Kęstutis Trečiokas