LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

Įsakymas

DĖL lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 5-V-180 „DĖL Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių laikymo, saugojimo ir laikino saugojimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

2020 m. sausio 17 d. Nr. 5-V-44

 

Vilnius

 

Pakeičiu Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių laikymo, saugojimo ir laikino saugojimo reikalavimus, patvirtinus Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 5-V-180 „Dėl Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių laikymo, saugojimo ir laikino saugojimo reikalavimų patvirtinimo“:

1. Pripažįstu netekusiu galios 4 punktą.

2. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Reikalavimai patalpoms, kuriose laikomi tik C kategorijos ginklai ar D kategorijos ginklai (išskyrus šaltuosius ginklus), šaudmenys, ginklų priedėliai (išskyrus A kategorijos ginklų priedėlius) taikomi tik šių Reikalavimų VI skyriuje numatytais atvejais.“

3. Pakeičiu  6.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.12. Ginklų saugykla – specialiuosius reikalavimus atitinkanti patalpa, kurioje Europos fiziniai ar juridiniai asmenys laiko, saugo ginklus, A kategorijos ginklų priedėlius, šaudmenis jų dalis.“

4. Pakeičiu 9.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.6. ginklai ir šaudmenys, A kategorijos ginklų priedėliai turi būti laikomi prie pastato konstrukcijų nejudamai (rekomenduojama taip, kad atsižvelgiant į pastato konstrukciją metalinės spintos (seifo) demontavimas būtų neįmanomas jos neatidarius) pritvirtintose metalinėse spintose (seifuose), kurių sienelių storis ne mažesnis kaip 3 mm, su vidine plokšteline spyna. Taip pat ginklai, A kategorijos ginklų priedėliai ir šaudmenys gali būti laikomi prie pastato konstrukcijų nejudamai (rekomenduojama taip, kad atsižvelgiant į pastato konstrukciją metalinės spintos (seifo) demontavimas būtų neįmanomas jos neatidarius) pritvirtintose metalinėse spintose (seifuose), kurios atitinka Europos Sąjungoje seifams ir saugyklų durims galiojantį standartą EN 1143-1 ar standarto EN-14450 S1 ar S2 klasės metalinėms spintoms keliamus reikalavimus. Seifų pritvirtinti nereikia, jei jų svoris ne mažesnis kaip 300 kilogramų;“.

5. Pakeičiu 17.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.1. ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys, jų dalys turi būti eksponuojami prekybos salėje uždaruose stenduose (vitrinose) arba pritvirtinti atviruose stenduose (vitrinose), arba atviruose stenduose (vitrinose), jei pirkėjui sudarytos kliūtys pačiam paimti ginklus ir šaudmenis;“.

6. Pakeičiu 21.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.2. turi būti įrengta apsauginė užpuolimo signalizacija ir apsauginė įsilaužimo signalizacija, sudaryta iš pirmojo ir antrojo saugomo objekto apsaugos ruožų;“.

7. Pakeičiu 21.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.4. ginklai, šaudmenys, A kategorijos ginklų priedėliai gamybos, taisymo, perdirbimo patalpoje laikomi tik juridinio asmens darbo laiku. Pasibaigus darbo laikui, ginklai, ginklų dalys, šaudmenys, A kategorijos ginklų priedėliai išnešami į ginklų saugyklą.“

8. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Reikalavimas, nurodytas šių Reikalavimų 21.4 papunktyje, netaikomas, jeigu patalpa, kurioje gaminami, taisomi perdirbami ginklai, šaudmenys, A kategorijos ginklų priedėliai atitinka šių Reikalavimų 20 punkto nuostatas.“

9. Pakeičiu 24.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

24.4. ginklų priedėliai (išskyrus A kategorijos ginklų priedėlius), jų dalys gali būti laikomi šių Reikalavimų 21 punkte nurodytose patalpose.“

10. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Ginklų priedėliai (išskyrus A kategorijos ginklų priedėlius), C kategorijos ginklai ir D kategorijos ginklai (išskyrus šaltuosius ginklus), kurie yra ūkinės-komercinės veiklos objektai:

30.1. darbo metu eksponuojami eksponuojami prekybos salėje uždaruose stenduose (vitrinose) arba pritvirtinti atviruose stenduose (vitrinose), arba atviruose stenduose (vitrinose), jei pirkėjui sudarytos kliūtys pačiam paimti ginklus ir šaudmenis. Įstatymo 5 straipsnio 5 punkte nurodytų C kategorijos didelių gabaritų sunkieji ginklai gali būti eksponuojami atvirose saugomose aikštelėse, jei pirkėjui sudarytos kliūtys pačiam paimti ginklus ir šaudmenis;

30.2. pasibaigus darbo laikui laikomi (saugomi) šių Reikalavimų 9.6 papunktyje nustatyta tvarka arba patalpoje, kurioje yra apsauginės žaliuzės ir apsauginė įsilaužimo signalizacija, sudaryta iš pirmojo ir antrojo saugomo objekto apsaugos ruožų.“

11. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. šių Reikalavimų 30.2 papunkčio reikalavimas netaikomas, jeigu laikoma ne daugiau kaip 20 vnt. ginklų priedėlių (išskyrus A kategorijos ginklų priedėlius), C kategorijos ginklų ar D kategorijos ginklų (išskyrus šaltuosius ginklus). Ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys, jų dalys turi būti saugomi taip, kad jais negalėtų pasinaudoti pašaliniai asmenys.“

12. Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

35. Lietuvos Respublikos nuolatinių gyventojų laikomų ginklų ir jų šaudmenų, ginklų priedėlių laikymo vieta turi atitikti šiuos reikalavimus:

35.1. Įstatymo 3 straipsnio 6–10 punktuose nurodytų ginklai, A kategorijos ginklų priedėliai, taip pat B kategorijos ginklai ir jų šaudmenys turi būti laikomi:

35.1.1. gyvenamojoje vietoje ir (ar) kitoje su apskrities vyriausiuoju policijos komisariatui (toliau – teritorinė policijos įstaiga) suderintoje vietoje prie pastato konstrukcijų nejudamai  (rekomenduojama taip, kad atsižvelgiant į pastato konstrukciją metalinės spintos (seifo) demontavimas būtų neįmanomas jos neatidarius) pritvirtintoje metalinėje spintoje (seife), kuri atitinka Europos Sąjungoje seifams ir saugyklų durims galiojantį standartą EN 1143-1 ar standarto EN-14450 S1 ar S2 klasės metalinėms spintoms keliamus reikalavimus, arba kurios sienelės turi būti ne plonesnės kaip 3 mm ir kuri užrakinta vidine raktine arba kodine spyna, įtvirtinta metalinės spintos (seifo) viduje taip, kad būtų apsaugota nuo mechaninio poveikio iš išorės (išorinėje metalinės spintos (seifo) durelių pusėje yra tik anga raktui į spyną įkišti);

35.1.2. patalpoje, kurioje įrengta apsaugos sistema. Rekomenduojama, kad apsaugos sistema būtų įrengta ir kitose patalpose, per kurias galima patekti į gyvenamąją vietą, kurioje laikomi ginklai ir šaudmenys, ir informuotų ginklo savininką apie užfiksuotą įsilaužimą SMS žinute arba kitu būdu (šio punkto reikalavimai taikomi tik tuo atveju, kai laikoma daugiau nei 5, bet ne daugiau kaip 12 Įstatymo 3 straipsnio 6–10 punktuose nurodytų ginklų ar B kategorijos ginklų ir jų šaudmenų);

35.1.3. patalpoje, kurioje įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija, sudaryta bent iš vieno apsaugos ruožo. Rekomenduojama, kad apsauginė įsilaužimo signalizacija būtų įrengta ir kitose patalpose, per kurias galima patekti į patalpą, kurioje yra metalinė spinta (seifas) (šio punkto reikalavimai taikomi, tik tuo atveju kai laikoma daugiau kaip 12 Įstatymo 3 straipsnio 6–10 punktuose nurodytų ginklų ar B kategorijos ginklų ir jų šaudmenų);

35.2. C kategorijos ginklai ir jų šaudmenys, D kategorijos ginklai ir jų šaudmenys, ginklų priedėliai (išskyrus A kategorijos ginklų priedėlius) turi būti laikomi taip, kad jais negalėtų pasinaudoti pašaliniai asmenys.“

13. Pakeičiu 44 punktą ir jį išdėstau taip:

44. Masinių renginių metu, kai nėra galimybės priimti trumpą laiką saugoti ginklo (-ų), ginklo priedėlio (-ių) ir šaudmenų patalpose, ginklai ir šaudmenys gali būti priimami ir ne patalpose. Metalinė dėžė ar spinta gali būti įrengta automobilyje arba kitoje vietoje (ne patalpoje). Tokiu atveju metalinę dėžę ar spintą, kurioje laikinai saugomi ginklai ir šaudmenys, turi saugoti ne mažiau kaip du subjekto, vykdančio asmens ir turto saugą, ginkluoti B kategorijos ginklais darbuotojai.“

14. Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:

46. Teritorinė policijos įstaiga, atsižvelgusi į pateiktus motyvuotus prašymus, gali leisti vykdyti ginklų, šaudmenų, ginklų priedėlių apyvartą patalpose, kuriose tokia pati arba geresnė ginklų apsauga užtikrinama kitomis, negu nustatyta šiuose Reikalavimuose, techninėmis priemonėmis. Teritorinės policijos įstaigos sprendimas dėl patalpų tinkamumo vykdyti ginklų ir šaudmenų, ginklų priedėlių apyvartą gali būti skundžiamas Policijos departamentui.“

15. Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:  

47. Patalpų, kuriose vykdoma ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių apyvarta, apsauginės signalizacijos, vaizdo stebėjimo ir įeigos kontrolės sistemas gali projektuoti ir įrengti tik ūkio subjektai, tokiems darbams turintys atitinkamų valstybės įstaigų išduotus atestatus. Su šiais ūkio subjektais turi būti pasirašytos sutartys, kuriose nustatyta, kad informacija, susijusi su patalpų, kuriose vykdoma ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių apyvarta, apsaugos sistemų projektavimu ir įrengimu, nebus atskleista tretiesiems asmenims, išskyrus policijos ar kitų įstaigų pareigūnus, kurie atlieka minėtų patalpų atitikimo šiems Reikalavimams vertinimo ir kontrolės funkcijas.“

 

 

Policijos generalinis komisaras                                                                                      Renatas Požėla