Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. SPALIO 13 D. NUTARIMO NR. 1460 „DĖL LIETUVOS ERDVINĖS INFORMACIJOS INFRASTRUKTŪROS ERDVINIŲ DUOMENŲ TEMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 4 d. Nr. 193

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros erdvinių duomenų temų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1460 „Dėl Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros erdvinių duomenų temų patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                      Andrius Palionis

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2010 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1460

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. kovo 4 d. nutarimo Nr. 193
redakcija)

 

LIETUVOS ERDVINĖS INFORMACIJOS INFRASTRUKTŪROS ERDVINIŲ DUOMENŲ TEMŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Temos aprašymas

Temą atitinkančio erdvinio duomenų rinkinio, kadastro, registro, informacinės sistemos ar kitų duomenų pavadinimas. ES aplinkos teises aktas, kuriame nustatytas reikalavimas

Erdvinių duomenų rinkinį tvarkanti institucija

1

2

3

4

5

 

I SKYRIUs

 

 

 

1.

Koordinačių atskaitos sistemos

Vienareikšmio erdvinės informacijos nurodymo erdvėje naudojant koordinačių (x, y, z) derinį ir (ar) platumą, ilgumą bei aukštį sistemos, pagrįstos geodezinės horizontaliosios ir vertikaliosios atskaitos duomenimis

1.1. Valstybinis geodezinio pagrindo duomenų rinkinys GPDR

Nacionalinė žemės tarnyba

2.

Geografiniai pavadinimai

Lietuvos Respublikos valstybės, administracinių vienetų, seniūnijų, gyvenamųjų vietovių; pelkių, miškų ar kitų viešąją ar istorinę reikšmę turinčių geografinių ar topografinių elementų pavadinimai

2.1. Georeferencinio pagrindo kadastras

Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ (toliau – GIS-Centras)

2.2.  Lietuvos Respublikos teritorijos geografinių vietovardžių erdvinių duomenų rinkinys GV_DRLT

Nacionalinė žemės tarnyba

2.3. Lietuvos Respublikos adresų registras

Registrų centras

2.4. Kultūros vertybių registras

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

2.5. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras:

2.5.1. „Natura 2000“ teritorijos. Direktyva 2000/60/EB; Direktyva 92/43/EEB; Direktyva 2009/147/EB

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba)

2.6. Valstybinės reikšmės kelių informacinė sistema

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Lietuvos automobilių kelių direkcija)

2.7. Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema

Lietuvių kalbos institutas

3.

Administraciniai vienetai

Lietuvos Respublikos valstybės siena, administracinėmis ribomis atskirti administraciniai vienetai

3.1. Georeferencinio pagrindo kadastras

GIS-Centras

3.2. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys GDR50LT

Nacionalinė žemės tarnyba

3.3. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys GDR250LT

Nacionalinė žemės tarnyba

3.4. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:100 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys pagal tarptautinio projekto EuroBoundaryMap reikalavimus EBM_100LT

Nacionalinė žemės tarnyba

3.5. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000  georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys pagal tarptautinio projekto EuroRegionalMap reikalavimus ERM_250LT

Nacionalinė žemės tarnyba

3.6. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:1 000 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys pagal tarptautinio projekto EuroGlobalMap reikalavimus EGM_1000LT

Nacionalinė žemės tarnyba

3.7. Lietuvos Respublikos adresų registras

VĮ Registrų centras

4.

Adresai

Adreso objektų vieta pagal adreso duomenis: savivaldybės pavadinimą, seniūnijos pavadinimą, gyvenamosios vietovės pavadinimą, gatvės pavadinimą (jeigu suteiktas), žemės sklypo, pastato ar pastatų komplekso numerį gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje, korpuso numerį (jeigu suteiktas), buto ar negyvenamosios patalpos numerį pastate (jeigu suteiktas), pašto kodą

4.1. Lietuvos Respublikos adresų registras

VĮ Registrų centras

5.

Kadastro sklypai

Kadastre apibrėžti žemės plotai: kadastro vietovės, kadastro blokai, žemės sklypai

5.1. Nekilnojamojo turto registras

VĮ Registrų centras

6.

Transporto tinklai

Keliai, geležinkeliai, oro ir vandens transporto tinklai bei su jais susijusi infrastruktūra ir sąsajos tarp skirtingų transporto tinklų. Taip pat apima 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 661/2010/ES, ir jo pakeitimuose apibrėžtą transeuropinį transporto tinklą

6.1. Georeferencinio pagrindo kadastras

GIS-Centras

6.2. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys GDR50LT

Nacionalinė žemės tarnyba

6.3. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys GDR250LT

Nacionalinė žemės tarnyba

6.4. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000  georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys pagal tarptautinio projekto EuroRegionalMap reikalavimus ERM_250LT

Nacionalinė žemės tarnyba

6.5. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:1 000 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys pagal tarptautinio projekto EuroGlobalMap reikalavimus EGM_1000LT

Nacionalinė žemės tarnyba

6.6. Valstybinės reikšmės kelių informacinė sistema

Lietuvos automobilių kelių direkcija

6.7. Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinė sistema

Lietuvos automobilių kelių direkcija

6.8. Viešojo transporto kelionių duomenų informacinė sistema

Lietuvos automobilių kelių direkcija

6.9. Savivaldybių erdvinių duomenų rinkiniai

Savivaldybių administracijos

7.

Hidrografija

Hidrografijos elementai, įskaitant Baltijos jūros zoną ir visus kitus vandens telkinius bei su jais susijusius elementus, įskaitant upių baseinus, pabaseinius ir Lietuvos Respublikos vandens įstatyme nurodytus upių baseinų rajonus

7.1. Georeferencinio pagrindo kadastras

GIS-Centras

7.2. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys GDR50LT

Nacionalinė žemės tarnyba

7.3. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys GDR250LT

Nacionalinė žemės tarnyba

7.4. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000  georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys pagal tarptautinio projekto EuroRegionalMap reikalavimus ERM_250LT

Nacionalinė žemės tarnyba

7.5. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:1 000 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys pagal tarptautinio projekto EuroGlobalMap reikalavimus EGM_1000LT

Nacionalinė žemės tarnyba

7.6. Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastras:

7.6.1. upės, kurių ilgis ne mažesnis kaip 3 kilometrai arba baseino plotas ne mažesnis kaip 5 kv. kilometrai

7.6.2. ežerai ir tvenkiniai, kurių vandens paviršiaus plotas ne mažesnis kaip 0,5 hektaro

7.6.3. upės, ežerai, tvenkiniai, kanalai ir dirbtiniai nepratekami paviršinio vandens telkiniai, kurie priskirti valstybinės reikšmės vidaus vandens telkiniams arba kuriuose vykdomas valstybinis aplinkos monitoringas

7.6.4. paviršiniai vandens telkiniai, jungiantys kadastro objektus

Aplinkos apsaugos agentūra

7.7. Lietuvos Respublikos Baltijos jūros pakrantės duomenys (kranto linija)

Lietuvos saugios laivybos administracija

7.8. Vandens pagrindų direktyva. Paviršinio vandens telkinys – ežeras. Direktyva 2000/60/EB

Aplinkos apsaugos agentūra

7.9. Vandens pagrindų direktyva. Paviršinio vandens telkinys – upė. Direktyva 2000/60/EB

Aplinkos apsaugos agentūra

7.10. Vandens pagrindų direktyva. Paviršinio vandens telkinys - tarpiniai vandenys. Direktyva 2000/60/EB

Aplinkos apsaugos agentūra

7.11. Vandens pagrindų direktyva. Paviršinio vandens telkinys - pakrančių vanduo. Direktyva 2000/60/EB

Aplinkos apsaugos agentūra

7.12. Upių tinklas

Aplinkos apsaugos agentūra

7.13. Upių baseinų rajonas

Aplinkos apsaugos agentūra

7.14. Smulkesni upių baseinų rajono vienetai

Aplinkos apsaugos agentūra

8.

Saugomos teritorijos

Sausumos ir (ar) vandens plotai su nustatytomis aiškiomis ribomis, turintys pripažintą mokslinę, ekologinę, kultūrinę ir kitokią vertę, kuriems tarptautinių, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas specialus apsaugos ir naudojimo režimas (tvarka), siekiant konkrečių apsaugos tikslų

8.1. Georeferencinio pagrindo kadastras

GIS-Centras

8.2. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys GDR50LT

Nacionalinė žemės tarnyba

8.3. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys GDR250LT

Nacionalinė žemės tarnyba

8.4. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000  georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys pagal tarptautinio projekto EuroRegionalMap reikalavimus ERM_250LT

Nacionalinė žemės tarnyba

8.5. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras:

8.5.1. „Natura 2000“ teritorijos. Direktyva 2000/60/EB; Direktyva 92/43/EEB; Direktyva 2009/147/EB

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

8.6. Kultūros vertybių registras

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

 

II SKYRIUs

 

 

 

9.

Aukštis

Paviršiaus ir žemės paviršiaus skaitmeniniai aukščio modeliai. Tai apima žemės paviršiaus aukštį, batimetriją ir pakrantės liniją

9.1. Lietuvos Respublikos apskričių centrų lazerinio skenavimo taškų erdvinių duomenų rinkiniai:

9.1.1. skaitmeniniai erdviniai lazerinio skenavimo taškų duomenys Lidar_DR

9.1.2. skaitmeniniai erdviniai objektų paviršiaus lazerinio skenavimo taškų duomenys SEOP

9.1.3. skaitmeniniai erdviniai žemės paviršiaus lazerinio skenavimo taškų duomenys SEŽP

Nacionalinė žemės tarnyba

9.2. Lietuvos Respublikos teritorijos skaitmeniniai erdviniai žemės paviršiaus lazerinio skenavimo taškų duomenys SEŽP_0,5LT

Nacionalinė žemės tarnyba

9.3. Georeferencinio pagrindo kadastras

GIS-Centras

9.4. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys GDR50LT

Nacionalinė žemės tarnyba

9.5. Lietuvos Respublikos Baltijos jūros pakrantės duomenys (kranto linija)

Lietuvos saugios laivybos administracija

9.6. Baltijos jūros Lietuvos Respublikos atsakomybės rajono gylių duomenys

Lietuvos saugios laivybos administracija

10.

Žemės danga

Fizinė ir biologinė žemės paviršiaus danga, įskaitant dirbtinius paviršius, žemės ūkio plotus, miškus, (pusiau) natūralius plotus, šlapžemes, vandens telkinius

10.1. Georeferencinio pagrindo kadastras

GIS-Centras

10.2. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys GDR50LT

Nacionalinė žemės tarnyba

10.3. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys GDR250LT

Nacionalinė žemės tarnyba

10.4. Paraiškų priėmimo informacinė sistema

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

10.5. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys pagal tarptautinio projekto EuroRegionalMap reikalavimus ERM_250LT

Nacionalinė žemės tarnyba

10.6. Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastras

Valstybinė miškų tarnyba

10.7. CORINE žemės dangos duomenys

GIS-Centras

10.8. Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotai, auginamos kultūros

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

11.

Ortofotografinis vaizdavimas

Georeferencinis žemės paviršiaus atvaizdas, gaunamas iš dirbtiniame žemės palydove arba orlaivyje esančių jutiklių

11.1. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT10LT

Nacionalinė žemės tarnyba

11.2. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT5LT

Nacionalinė žemės tarnyba

11.3. Lietuvos Respublikos apskričių centrų M 1:2 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT2LT

Nacionalinė žemės tarnyba

 

 

 

11.4. Lietuvos Respublikos teritorijos žemės paviršiaus palydovinės nuotraukos („Sentinel“ palydovų):

11.4.1. poliarimetrinių žemės paviršiaus palydovinių nuotraukų („Sentinel-1“ palydovo) mozaikos (sutrumpintas pavadinimas – PNP)

11.4.2 multispektrinių žemės paviršiaus palydovinių nuotraukų („Sentinel-2“ palydovo) mozaikos (sutrumpintas pavadinimas – PNM)

Nacionalinė žemės tarnyba

12.

Geologija

Geologija apibūdinama pagal sudėtį ir struktūrą. Tai apima pamatinę uolieną, vandeninguosius sluoksnius ir geomorfologiją

12.1. Valstybinės geologijos informacinės sistemos duomenys:

12.1.1. Lietuvos geomorfologinis žemėlapis M 1:200 000

12.1.2. Lietuvos perkvartero geologinis žemėlapis M 1:200 000

12.1.3. Lietuvos kvartero geologinis žemėlapis M 1:200 000

12.1.4. Kartografavimo gręžiniai

12.1.5. Seisminio monitoringo stotys

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Lietuvos geologijos tarnyba)

12.2. Valstybinės požeminio vandens informacinės sistemos duomenys:

12.2.1. Hidrogeologinis žemėlapis M 1:200 000

12.2.2. Požeminio vandens baseinai

12.2.3. Požeminio vandens valstybinio monitoringo stotys

Lietuvos geologijos tarnyba

12.3. Žemės gelmių registro duomenys:

12.3.1. Hidrogeologiniai objektai (vandenvietės)

12.3.2. Hidrogeologiniai gręžiniai

Lietuvos geologijos tarnyba

 

 

III SKYRIUS

 

 

 

13.

Statistiniai vienetai

Vienetai, skirti statistinei informacijai platinti ar panaudoti

13.1. Lietuvos Respublikos adresų registras

VĮ Registrų centras

13.2. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:100 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys pagal tarptautinio projekto EuroBoundaryMap reikalavimus EBM_100LT

Nacionalinė žemės tarnyba

14.

Pastatai

Geografinė pastatų buvimo vieta

14.1. Georeferencinio pagrindo kadastras

GIS-Centras

14.2. Nekilnojamojo turto registras

VĮ Registrų centras

14.3. Savivaldybių erdvinių duomenų rinkiniai

Savivaldybių administracijos

15.

Dirvožemis

Dirvožemio ir podirvio charakteristikos: gylis, granuliometrinė sudėtis, dalelių ir organinių medžiagų struktūra ir sudėtis, akmeningumas, erozija ir tam tikrais atvejais vidutinis nuolydis bei numatomas vandens sulaikymo pajėgumas

15.1. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinys Dirv_DR10LT

Nacionalinė žemės tarnyba

16.

Žemės naudojimas

Teritorijos apibūdinimas pagal jos esamą ir planuojamą būsimą funkcinę arba socialinę ir ekonominę paskirtį (pvz., žemės ūkio, miškų ūkio, vandens ūkio, konservacinės paskirties ir kitos paskirties žemė pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį)

16.1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

16.2. Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema

Nacionalinė žemės tarnyba

16.3. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 kontrolinių žemės sklypų duomenų rinkinys KŽS_DR5LT

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

16.4. Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastras

Valstybinė miškų tarnyba

16.5. Nekilnojamojo turto registras

VĮ Registrų centras

16.6. Savivaldybių erdvinių duomenų rinkiniai

savivaldybių administracijos

17.

Žmonių sveikata ir sauga

Patologijų dominavimo geografinis pasiskirstymas (alergijos, vėžys, kvėpavimo takų ligos ir t. t.), informacija apie aplinkos poveikį žmonių sveikatai (biologiniai žymekliai, vaisingumo sumažėjimas, epidemijos) ar gerovei (nuovargis, stresas ir t. t.), tiesiogiai (oro tarša, cheminės medžiagos, ozono sluoksnio retėjimas, triukšmas ir t. t.) arba netiesiogiai (maistas, genetiškai

modifikuoti organizmai ir t. t.) susijusi su aplinkos kokybe

17.1. Valstybinės reikšmės kelių informacinė sistema

Lietuvos automobilių kelių direkcija

17.2. Strateginiai triukšmo žemėlapiai:

17.2.1. Pagrindiniai geležinkeliai. Direktyva 2002/49/EB

17.2.2. Triukšmo aglomeracijos. Direktyva 2002/49/EB

17.2.3. Pagrindinių kelių triukšmo kontūrų žemėlapis – Lden. Direktyva 2002/49/EB

17.2.4. Pagrindinių geležinkelių triukšmo kontūrų žemėlapis –  Lden. Direktyva 2002/49/EB

17.2.5. Pagrindinių geležinkelių triukšmo kontūrų žemėlapis – Lnight. Direktyva 2002/49/EB

Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Lietuvos automobilių kelių direkcija, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių miestų savivaldybių administracijos

17.3. Lietuvos gyventojų mirtingumas 100 000 gyventojų – Sveikatos netolygumų atvaizdavimo sistema (SveNAS)

Higienos institutas

17.4. Savivaldybių gyvensenos stebėsenos duomenys (vaikų ir suaugusiųjų)

Higienos institutas

17.5. Lietuvos maudyklų identifikavimo ir maudyklų vandens kokybės duomenys

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

17.6. Vandenviečių ir geriamo vandens kokybės duomenys. Direktyva 98/83/EB

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

17.7. Eismo įvykių informacinė sistema

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

17.8. Užkrečiamosios ligos (juodligės) židinių duomenys

Lietuvos geologijos tarnyba

18.

Komunalinės įmonės ir valstybės tarnybos

Tai apima inžinerinių statinių ar mišrių statinių ir inžinerinių tinklų infrastruktūrą, pavyzdžiui, komunalinį ar vietinį vandentiekį, nuotekų šalinimą, šilumos, dujų, naftos ar kito kuro, technologinius vamzdynus, elektros energijos perdavimo ir nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) linijas su jų maitinimo

šaltiniais ir įrenginiais, administracines ir socialines valstybės tarnybas

18.1. Georeferencinio pagrindo kadastras

GIS-Centras

18.2. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys GDR50LT

Nacionalinė žemės tarnyba

18.3. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys GDR250LT

Nacionalinė žemės tarnyba

18.4. Savivaldybių erdvinių duomenų rinkiniai

Savivaldybių administracijos

18.5. Švietimo ir mokslo institucijų registras

Švietimo informacinių technologijų centras

18.6. Šeimos medicinos ir pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, pasirašiusios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis

Higienos institutas

18.7. Aktyvaus gydymo paslaugas teikiančios stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, pasirašiusios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis

Higienos institutas

 

18.8. Atliekų tvarkytojų valstybės registras

Aplinkos apsaugos agentūra

19.

Aplinkos stebėsenos priemonės

Aplinkos stebėsenos priemonių taikymo vieta ir veikla, įskaitant valdžios institucijų arba jų vardu atliekamą išmetamų teršalų, aplinkos terpių būklės ir kitų ekosistemos parametrų (biologinės įvairovės, ekologinių augalijos sąlygų ir t. t.) stebėjimą ir matavimą

19.1. Valstybinė geologijos informacinė sistema:

19.1.1. Seisminio monitoringo stotys

Lietuvos geologijos tarnyba

19.2. Vandens pagrindų direktyva. Monitoringo vietos

Aplinkos apsaugos agentūra

19.3. Jūros strategijos direktyva. Monitoringo vietos. Direktyva 2008/56/EB 

Aplinkos apsaugos agentūra

19.4. Nitratų direktyva. Monitoringo vietos. Direktyva 91/676/EEB

Aplinkos apsaugos agentūra

19.5. Oro kokybės tyrimų stotys (įskaitant vertinimo metodą – matavimus)

Aplinkos apsaugos agentūra

19.6. Oro kokybės duomenys

Aplinkos apsaugos agentūra

19.7. Oro kokybės modeliavimo teritorijos

Aplinkos apsaugos agentūra

19.8. Oro kokybės valdymui išskirtos zonos ir aglomeracijos

Aplinkos apsaugos agentūra

19.9. Miesto nuotekų valymo direktyva. Įrenginiai

Aplinkos apsaugos agentūra

19.10. Miesto nuotekų valymo direktyva. Išleidimo vietos

Aplinkos apsaugos agentūra

19.11. Pramoninių išmetamų teršalų direktyva. Dideli kurą deginantys įrenginiai

Aplinkos apsaugos agentūra

19.12. Pramoninių išmetamų teršalų direktyva. Pramonės įrenginiai

Aplinkos apsaugos agentūra

19.13. E-IPTR vietos ir objektai

Aplinkos apsaugos agentūra

19.14. E-IPTR emisijų duomenys

Aplinkos apsaugos agentūra

19.15. Žemės ūkyje naudojamą dumblą gaunantys objektai

Aplinkos apsaugos agentūra

19.16. Žemės ūkyje naudojamo dumblo nusodinimo vietos

Aplinkos apsaugos agentūra

19.17. Meteorologijos stočių tinklo žemėlapis

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

(toliau – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba)

19.18. Hidrologijos stočių tinklo žemėlapis

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba

19.19. Agrometeorologijos stočių tinklo žemėlapis

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba

19.20. Valstybinė požeminio vandens informacinė sistema:

19.20.1. Požeminio vandens valstybinio monitoringo stotys

19.20.2. Nitratų monitoringo vietos

Lietuvos geologijos tarnyba

20.

Gamybos ir pramonės įrenginiai

Pramoninės gamybos įmonės ir įrenginiai, vandens ėmimo įmonės, vandenvietės, kasybos sklypai, sandėliavimo vietos

20.1. Žemės gelmių registras:

20.1.1. Kasybos sklypai

Lietuvos geologijos tarnyba

20.2. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys GDR50LT

Nacionalinė žemės tarnyba

20.3. Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registras:

20.3.1. Objekto buvimo vieta. Direktyva 2012/18/ES

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

20.4. Savivaldybių erdvinių duomenų rinkiniai

Savivaldybių administracijos

20.5. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinys Mel_DR10LT

Nacionalinė žemės tarnyba

20.6. Nekilnojamojo turto registras

VĮ Registrų centras

21.

Žemės ūkio ir akvakultūros infrastruktūra

Žemės ūkio įrenginiai ir gamybos infrastruktūra (įskaitant drėkinimo sistemas, šiltnamius ir tvartus)

21.1 Georeferencinio pagrindo kadastras

GIS-Centras

21.2. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinys Mel_DR10LT

Nacionalinė žemės tarnyba

21.3. Nekilnojamojo turto registras

VĮ Registrų centras

21.4. Integrali maisto ir veterinarijos informacinė sistema

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

21.5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registras

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

21.6. Ūkinių gyvūnų registras

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

21.7. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:2 000 melioruotos žemės ir melioracijos statinių erdvinių duomenų rinkinys Mel_DR2LT

VĮ Valstybės žemės fondas

22.

Gyventojų pasiskirstymas – demografija

Geografinis žmonių pasiskirstymas, įskaitant gyventojų savybes ir aktyvumo lygius, pagal regioną, administracinį ar kitą analitinį vienetą

22.1. Integruota statistikos informacinė sistema

Lietuvos statistikos departamentas

23.

Tvarkomos teritorijos, ribojamos ir reglamentuojamos zonos ir vienetai, už kuriuos atsiskaitoma

Tvarkomos / ribojamos / reglamentuojamos zonos ir vienetai, už kuriuos atsiskaitoma tarptautiniu, Europos Sąjungos, nacionaliniu, regioniniu arba vietos lygmeniu; tvarkomos ir reglamentuojamos zonos arba zonos, apie kurias rengiamos ataskaitos. Tai apima sąvartynus, ribotos veiklos zonas aplink geriamojo vandens šaltinius, nitratų pažeidžiamas zonas, reglamentuojamus jūros arba didelių vidaus vandenų farvaterius, atliekų aikšteles, zonas, kuriose ribojamas triukšmas, vietas, kuriose reikalingas žvalgybos ar kasinėjimo leidimas, upių baseinų sritis, atitinkamas vietoves, apie kurias rengiamos ataskaitos, ir pakrančių zonos tvarkymo vietoves ir pan.

23.1. Žemės gelmių registras:

23.1.1. Saugomos geriamojo vandens teritorijos

23.1.2. Naudingųjų iškasenų telkiniai

Lietuvos geologijos tarnyba

23.2. Valstybinė geologijos informacinė sistema:

23.2.1. Šiaurės Lietuvos karstinio regiono ribos M 1:50 000

Lietuvos geologijos tarnyba

23.3. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys GDR50LT

Nacionalinė žemės tarnyba

23.4. Georeferencinio pagrindo kadastras

GIS-Centras

23.5. Upių baseinų rajonai

Aplinkos apsaugos agentūra

23.6. Saugomos geriamojo vandens teritorijos

Lietuvos geologijos tarnyba

23.7. Karstinės teritorijos

Lietuvos geologijos tarnyba

23.8. Požeminio vandens baseinai

Lietuvos geologijos tarnyba

23.9. Telkiniai

Lietuvos geologijos tarnyba

23.10. Valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliai

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija

23.11. Lietuvos maudyklos ir jų vandens kokybės duomenys

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

23.12. Oro kokybės valdymo zonos ir aglomeracijos

Aplinkos apsaugos agentūra

23.13. Gyvūnų ligų poveikio zonos

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

23.14. Nitratų direktyva. Jautrios zonos. Direktyva 91/676/EEB

Aplinkos apsaugos agentūra

23.15. Miesto nuotekų valymo direktyva.

Jautrios zonos

Aplinkos apsaugos agentūra

23.16. Atliekų sąvartynų vieta

Aplinkos apsaugos agentūra

23.17. Augalų sveikatos apsaugos zonos

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

24.

Gamtinių pavojų zonos

Pažeidžiamos vietovės, suskirstytos pagal gamtinio pavojaus pobūdį (visi atmosferiniai, hidrologiniai, seisminiai, vulkaniniai ir savaiminių gaisrų reiškiniai, kurie dėl savo vietos, stiprumo ir dažnumo kelia didelę grėsmę visuomenei), pvz., potvyniai, nuošliaužos ir žemės nusėdimas, griūtys, miškų gaisrai, žemės drebėjimai)

24.1. Valstybinė geologijos informacinė sistema:

24.1.1. Šiaurės Lietuvos karstinio regiono ribos M 1:50 000

24.1.2. Vilniaus ir Kauno miestų pavojų zonų žemėlapiai 

Lietuvos geologijos tarnyba

24.2. Potvynių direktyva. Teritorijos, kuriose yra potencialiai didelė potvynių rizika. Direktyva 2007/60/EB

Aplinkos apsaugos agentūra

24.3. Potvynių direktyva. Preliminarus potvynių rizikos įvertinimas - stebimi įvykiai. Direktyva 2007/60/EB

Aplinkos apsaugos agentūra

24.4. Potvynių direktyva. Preliminarus potvynių rizikos įvertinimas - potencialūs įvykiai ateityje. Direktyva 2007/60/EB

Aplinkos apsaugos agentūra

24.5. Potvynių direktyva. Potvynių grėsmės teritorijos - mažos tikimybės scenarijus. Direktyva 2007/60/EB

Aplinkos apsaugos agentūra

24.6. Potvynių direktyva. Potvynių grėsmės teritorijos - vidutinės tikimybės scenarijus. Direktyva 2007/60/EB

Aplinkos apsaugos agentūra

24.7. Potvynių direktyva. Potvynių grėsmės teritorijos - didelės tikimybės scenarijus. Direktyva 2007/60/EB

Aplinkos apsaugos agentūra

24.8. Potvynių direktyva. Potvynių rizikos zonos - mažos tikimybės scenarijus. Direktyva 2007/60/EB

Aplinkos apsaugos agentūra

24.9. Potvynių direktyva. Potvynių rizikos zonos - vidutinės tikimybės scenarijus. Direktyva 2007/60/EB

Aplinkos apsaugos agentūra

24.10. Potvynių direktyva. Potvynių rizikos zonos - didelės tikimybės scenarijus. Direktyva 2007/60/EB

Aplinkos apsaugos agentūra

24.11. Potvynių direktyva. Valdymo vienetai

Aplinkos apsaugos agentūra

25.

Atmosferos sąlygos

Fizinės atmosferos sąlygos. Tai apima matavimais, modeliais arba abiem būdais pagrįstus erdvinius duomenis, nurodant matavimo vietas

25.1. Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

Aplinkos apsaugos agentūra

25.2. Oro kokybės tyrimų stotys (įskaitant vertinimo metodą - matavimus)

Aplinkos apsaugos agentūra

25.3. Oro kokybės duomenys

Aplinkos apsaugos agentūra

25.4. Oro kokybės modeliavimo teritorijos (įskaitant vertinimo metodą - modelius)

Aplinkos apsaugos agentūra

25.5. Oro kokybės valdymui išskirtos zonos ir aglomeracijos

Aplinkos apsaugos agentūra

26.

Meteorologinės geografinės sąlygos

Oro sąlygos ir jų matavimai: krituliai, oro temperatūra, vėjo greitis ir kryptis, atmosferos slėgis

26.1. Meteorologijos stočių tinklo žemėlapio duomenys

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba

26.2. Hidrologijos stočių tinklo žemėlapio duomenys

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba

26.3. Agrometeorologijos stočių tinklo žemėlapio duomenys

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba

26.4. Vėjo krypties ir greičio faktiniai duomenys

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba

26.5. Oro temperatūros faktiniai duomenys

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba

26.6. Santykinės oro drėgmės faktiniai duomenys

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba

26.7. Kritulių kiekio faktiniai duomenys 18 meteorologijos stočių

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba

26.8. Kritulių kiekio daugiamečių normų (30 metų laikotarpių) duomenys 18 meteorologijos stočių

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba

26.9. Vidutinės oro temperatūros daugiamečių normų (30 metų laikotarpių) duomenys 18 meteorologijos stočių

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba

27.

Jūrų regionai

Jūrų ir sūrių vandens telkinių, pagal bendras charakteristikas suskirstytų į regionus ir paregionius, fizinės charakteristikos

27.1. M 1:200 000 jūrlapis (22006-L, 82001)

Nacionalinė žemės tarnyba

27.2. M 1:225 000 jūrlapis (82002)

Nacionalinė žemės tarnyba

28.

Biogeografiniai regionai

Teritorijos, kurioms būdingos palyginti homogeniškos ekologinės sąlygos ir panašios charakteristikos

28.1. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

 

28.2. Biogeografiniai regionai (nacionaliniai duomenų rinkiniai)

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

29.

Buveinės ir biotopai

Geografinės teritorijos, kurioms būdingos specifinės ekologinės sąlygos, procesai, struktūra ir (gyvybės palaikymo) funkcijos, sudarančios gyventi tinkamas fizines sąlygas ten gyvenantiems organizmams. Tai apima visiškai natūralias ir pusiau natūralias sausumos ir vandens teritorijas, kurios turi skirtingas geografines, abiotines ir biotines sąlygas

29.1. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras:

29.1. „Natura 2000“ teritorijos. Direktyva 2000/60/EB; Direktyva 92/43/EEB; Direktyva 2009/147/EB

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

 

29.2. Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

29.3. Buveinių tipų paplitimo arealas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

29.4. Pažeidžiamų buveinių tipų paplitimas (įskaitant paukščių paplitimą)

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

29.5. Nacionaliniu lygmeniu nustatytos teritorijos

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

30.

Rūšių pasiskirstymas

Geografinis gyvūnų ir augalų rūšių pasiskirstymas pagal geografinį tinklelį, regioną, administracinį ar kitą analitinį vienetą

30.1. Saugomų rūšių informacinė sistema

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

30.2. Rūšių paplitimas

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

30.3. Rūšių paplitimo arealas

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

30.4. Pažeidžiamų rūšių paplitimas (įskaitant pažeidžiamų paukščių rūšių paplitimą)

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

30.5. Paukščių rūšių paplitimo arealas

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

30.6. Pažeidžiamų paukščių rūšių paplitimo arealas

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

30.7. Svetimų rūšių paplitimas

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

31.

Energijos ištekliai

Energijos ištekliai, įskaitant angliavandenilius, hidroenergiją, bioenergiją, saulės ir vėjo energiją ir t. t., tam tikrais atvejais įskaitant informaciją apie išteklių apimties gylį / aukštį

31.1. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000  georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys pagal tarptautinio projekto EuroRegionalMap reikalavimus ERM_250LT

Nacionalinė žemės tarnyba

31.2. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys GDR250LT

Nacionalinė žemės tarnyba

31.3. Žemės gelmių registras:

31.3.1. Angliavandenilių išteklių telkiniai

31.3.1. Durpių telkiniai

Lietuvos geologijos tarnyba

 

 

32.

Naudingosios iškasenos

Naudingosios iškasenos, įskaitant metalų rūdas, pramonei naudojamas naudingąsias iškasenas ir t. t., tam tikrais atvejais įskaitant informaciją apie išteklių apimties gylį / aukštį

32.1. Žemės gelmių registras:

32.1.1. Mineraliniai ištekliai

32.1.2. Kasybos sklypai

Lietuvos geologijos tarnyba

 

––––––––––––––––––––